Tuesday, July 27, 2010

Uzbekistan, Asia

The ancient Silk Road, Uzbekistan Central Asia
Στον αρχαίο Δρόμο του Μεταξιού, Ουζμπεκιστάν, Κεντρική Ασία

I came back from the land of turquoise, from the land of Tamerlane... I am full of wonderful memories as well as tons of photos.
Επέστρεψα από τη γη της τιρκουάζ, από τη γη του Ταμερλάνου... Είμαι γεμάτη υπέροχες αναμνήσεις καθώς επίσης και με τόνους φωτογραφιών.

Aysegul Tastaban Erzincanoglu
Writes from Istanbul & Datca, Turkey
View her website: Turquoise Diaries

Aysegul Tastaban Erzincanoglu
Γράφει από την Ισταμπούλ & Τάκτα, Τουρκία
Δείτε την ιστοσελίδα της: Turquoise Diaries

My journey in Central Asia continues... (With my husband Behcet Erzincanoglu).
Το ταξίδι μου στην Κεντρική Ασία συνεχίζεται... (Με το σύζυγό μου Μεχσέτ Ερζινκάνογλου)


Uzbekistan is a country in Central Asia formerly part of the Soviet Union. It has been an independent republic since December 1991.
Το Ουζμπεκιστάν είναι μια χώρα στην Κεντρική Ασία, πρώην τμήμα της Σοβιετικής Ένωσης. Έχει γίνει ανεξάρτητη δημοκρατία από τον Δεκέμβριο του 1991.

Uzbekistan has a total population of 28 millions of people. The country is one of the world's biggest producers of cotton and is rich in natural resources, including oil, gas and gold.
Το Ουζμπεκιστάν έχει συνολικό πληθυσμό 28 εκατομμύρια κατοίκους. Η χώρα είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς βαμβακιού στον κόσμο και είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του χρυσού.
Well, what if you want to show your wealth in a place where diamonds, designer bags, flashy cars are belong to the other part of the world. Be brave, pack all your money and go to a dentist. Covering your front teeth with gold is an important sign of wealth in this part of the world.
Λοιπόν, τι θα κάνατε σε ένα άλλο μέρος του κόσμου με διαμάντια, τσάντες γνωστών σχεδιαστών και φανταχτερά αυτοκίνητα, για να δείξετε τον πλούτο σας; Να είστε γενναίοι, πάρτε όλα τα χρήματά σας και πηγαίνετε στον οδοντίατρο. Καλύπτοντας τα μπροστινά σας δόντια με χρυσό είναι ένα σημαντικό σημάδι του πλούτου σε αυτό το μέρος του κόσμου.
There is a range of ecstatic cities like Bukhara, Tashkent, Samarkand and Khiva.
Υπάρχει μια σειρά από εκστατικές πόλεις όπως η Μπουχάρα, Τασκένδη, Σαμαρκάνδη και Κχίβα.

Samarkand


Samarkand is another city on the ancient Silk Road. A beautiful and a rich one. Actually, on those days it was on the central position between China and Mediterranean. It was the capital city of mighty Tamerlane. It was the city where another great conquer Alexander the Great fell in love with a slave woman. The mother of his one and only child. He named this place Marakan. It was the city where Marco Polo walked on her streets with curious eyes.
Η Σαμαρκάντ είναι ακόμη μια όμορφη και πλούσια πόλη στον αρχαίο Δρόμο του Μεταξιού. Στην πραγματικότητα, κατείχε τότε, κεντρική θέση μεταξύ Κίνας και Μεσογείου. Ήταν η πρωτεύουσα της κραταιάς Ταμερλάνης. Ήταν μια άλλη μεγάλη κατάκτηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου ερωτεύτηκε μια γυναίκα σκλάβα. Τη μητέρα του ενός και μοναδικού του παιδιού. Ονόμασε αυτό το μέρος Μαρακάν. Ήταν η πόλη όπου ο Μάρκο Πόλο περπάτησε στους δρόμους της με διερευνητικό βλέμμα.

The main center of the city is Registan square. Three beautiful madrasahs (schools) are the jewels of this square. As it is the case everywhere in Uzbekistan, inside of these old schools are full of small shops where you could find lovely hand made products.
Το κέντρο της πόλης είναι η πλατεία Ρεγκιστάν. Τρεις όμορφες σχολές, είναι τα κοσμήματα αυτής της πλατείας. Όπως συμβαίνει παντού στο Ουζμπεκιστάν, στο εσωτερικό των εν λόγω παλαιών σχολείων είναι γεμάτο από μικρά καταστήματα, όπου μπορείτε να βρείτε όμορφα χειροποίητα προϊόντα.

As it was the capital of Tamerlane, he had built large palaces, mosques and his tomb in this city. But as he was an impatient ruler, he wanted all the buildings to be completed at his lifetime. Unfortunately as speed is more important than duration, most of the those buildings started to collapse soon. Here is the Bibi Hanim mosque completed in an incredible period of 1,5 years with the golds Tamerland brought back from India. Bibi Hanim was the Chinese wife of Tamerlane.
Όταν ήταν η πρωτεύουσα του Ταμερλάνου, είχαν κατασκευαστεί μεγάλα παλάτια, τζαμιά και το Μαυσωλείο στην πόλη αυτή. Αλλά ο ανυπόμονο κυβερνήτης, ήθελε όλα τα κτίρια που να ολοκληρωθούν στη διάρκεια της δικής του ζωή. Δυστυχώς, όταν η ταχύτητα είναι πιο σημαντική από τη διάρκεια, τα περισσότερα από τα εν λόγω κτίρια άρχισαν να καταρρέουν σύντομα. Εδώ είναι το τζαμί Μπίμπι Χανίμ που κατασκευάστηκε σε απίστευτο χρόνο ρεκόρ 1,5 ετών με χρυσό που ο Τεμερλάνος έφερε από την Ινδία. Το όνομα Μπίμπι Χανίμ ήταν το όνομα της Κινέζας γυναίκα του Ταμερλάνου.
Another fascinating place in the city was its necropolis - Shah-i Zinde. Most of the tombs belong to the women's of the Tamerlane family. Later the city cemetary developed around this historical area. A fascinating place where they have painted the face of the death to blues and turquoises.
Ένα άλλο συναρπαστικό μέρος της πόλης ήταν η νεκρόπολη της - Σαχ-ι-Ζίντε. Οι περισσότεροι από τους τάφους ανήκουν στις γυναίκες της οικογένειας του Ταμερλάνου. Αργότερα το νεκροταφείο της πόλης αναπτύχθηκε γύρω από την ιστορική αυτή περιοχή. Ένα συναρπαστικό μέρος, όπου το πρόσωπο του θανάτου ζωγραφίστηκε με το μπλε και τυρκουάζ.
Samarkand is one of the oldest inhabited cities in the world.
Η Σαμαρκάνδη είναι μία από τις αρχαιότερες κατοικημένες πόλεις στον κόσμο.

Samarkand literally "Stone Fort" or "Rock Town".
Το όνομα της πόλης Σαμαρκάνδη στην κυριολεξία σημαίνει "Πέτρινο Φρούριο" ή "Βραχώδης Πόλη".


Fruits, grain and cotton are the main agricultural produce of Uzbekistan.
Φρούτα, σιτηρά και βαμβάκι είναι τα κύρια αγροτικά προϊόντα του Ουζμπεκιστάν.

It is the second largest city of Uzbekistan and is of the same age as the city of Babylon or Rome. The history of Samarkand is about 2,500 years old.
Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ουζμπεκιστάν και είναι της ίδιας ηλικίας, όπως η πόλη της Βαβυλώνας ή της Ρώμης. Η ιστορία της Σαμαρκάνδης είναι περίπου 2.500 ετών.
But as always my favorite place was where I could find the living. No better place than the market to find them...
Αλλά, όπως πάντα το αγαπημένο μου μέρος ήταν εκεί όπου θα μπορούσα να βρω τη ζωή. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από την αγορά...
In 2001, UNESCO added the 2,750-year-old city to its World Heritage List as Samarkand – Crossroads of Cultures.
Το 2001, η UNESCO πρόσθεσε τη 2,750-ετών-παλαιά πόλη Σαμαρκάνδη στο Παγκόσμιο Κατάλογο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ως - Σταυροδρόμι Πολιτισμών.

Burckara
The region around Bukhara has been inhabited for at least five millennia and the city itself has existed for half that time. 
Η περιοχή γύρω από τη Μπουκχάρα κατοικείται εδώ και πέντε χιλιετίες και η πόλη υπάρχει για 2,500 χρόνια.
Bukhara is one of the most ancient cities of Uzbekistan.
Η Μπουκχάρα είναι μια από τις πιο παλιές πόλεις του Ουζμπεκιστάν.
Today the impressive caravanserais, mosques, palaces and schools are as alive as they were centuries ago. Merchants on small shops are as keen as their predecessors to sell you something.
Σήμερα, το εντυπωσιακό τζαμί Καραβανσεράι, τα παλάτια και τα σχολεία στέκουν όρθια, όπως ήταν αιώνες πριν. Έμποροι με τα μικρά καταστήματα τους, όπως και οι πρόγονοί τους, είναι έτοιμοι να σας πουλήσουν τις πραμάτειές τους.
Located on the Silk Road, the city has long been a center of trade, scholarship, culture, and religion.
Τοποθετημένη στο Δρόμο του Μεταξιού, η πόλη από παλιά ήταν κέντρο εμπορίου, εκπαίδευσης, πολιτισμού και θρησκείας.
The historic center of Bukhara, which contains numerous mosques and madrassas, has been listed by UNESCO as one of the World Heritage Sites. 
Το ιστορικό κέντρο της πόλης Μπουκχάρα το οποίο περιλαμβάνει πολλά τζαμιά και σχολεία, έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο της ΟΥΝΕΣΚΟ για την Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά. 
Bukhara city is supposed to be founded in the 13th century B.C.
Η Μπουκχάρα υπολογίζεται ότι ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα π.Χ.
My favorite, beautiful Uzbek embroideries -Suzenis- are every where and if you are patient enough to dig deep like me, you could find some old and handmade ones for a bargain.
Τα αγαπημένα μου, όμορφα κεντήματα του Ουζμπεκιστάν-Σουζένης-είναι παντού και αν είστε αρκετά υπομονετικοί για να ψάξετε, όπως εγώ, μπορείτε να βρείτε κάποια παλιά, χειροποίητα.
The name of Bukhara originates from the word "vihara" which means "monastery" in Sanskrit. The city was once a large commercial center on the Great Silk Road.
Το όνομα Μπουκχάρα έχει τις ρίζες του στη λέξη "βιχάρα" που σημαίνει "μοναστήρι" στα Σανσκριτικά. Η πόλη ήταν κάποτε μεγάλο εμπορικό κέντρο στο Μεγάλο Δρόμο του Μεταξιού.
 
Folk dance and cultural events presenting the rich history of the city.
Παραδοσιακοί χώροι και πολιτιστικές δραστηριοτητες παρουσιάζουν την πλούσια ιστορία της πόλης.
The city is the capital of the Bukhara Province of Uzbekistan.
Η πόλη είναι η πρωτεύουσα της Επαρχίας Μπουκχάρα του Ουζμπεκιστάν.

Khiva - Uzbekistan The city museum

Samarkand and Bukhara were the magical cities on the silk road that called and lured me for so many years, but I wasn’t aware that it was in the town of Khiva, I surprisingly found what I was looking for.
Η Σαμαρκάνδη και η Μπουκχάρα ήταν οι μαγικές πόλεις στο Δρόμο του Μεταξιού που με παρέσυρε για τόσα πολλά χρόνια, αλλά γνώριζα ότι ήταν στην πόλη της Κχίβα, όπου με έκπληξη βρήκα αυτό που έψαχνα.

I am sure we all know some of the stories Scheherazade tell to King Shahryar to save her life in 1001 Nights or Arabian nights. For years I always dreamed of a place just like Khiva for the background of those stories.
Είμαι βέβαιη ότι όλοι γνωρίζετε κάποιες από τις ιστορίες της Σιεχεραζάτε που έλεγε στον βασιλιά Σιαχριάρ για να σώσει τη ζωή της στις 1001 Νύχτες ή Αραβικές Νύχτες. Πάντα ονειρευόμουν ένα μέρος όπως η Κχίβα για την ιστορία του τόπου.
It is a very well preserved town and a world heritage site, where you can jump into the history easily and be a character in one of the stories.
Είναι μια πολύ καλά διατηρημένη πόλη και αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, όπου μπορείτε να ακολουθήσετε εύκολα τα βήματα της ιστορίας και να είσθε ένας χαρακτήρας σε μία από τις ιστορίες.
It is more that 2,500 years old.
Είναι πάνω από 2,500 χρόνια παλιά.
Rich culture and history.
Πλούσια πολιτιστική παράδοση και ιστορία.
Since 1990 one part of Khiva — the Ichan-kala — was recognized by UNESCO as an historical monument of world significance.
Από το 1990 ένα μέρος της Κχίβα - το Ιχάν Καλά- έχει αναγνωριστεί από την ΟΥΝΕΣΚΟ ως ένα ιστορικό μνημείο παγκόσμιας σημασίας.
The only unpleasant thing I remember from my day in Khiva was heat. Although it was early May, the weather was so hot, making it difficult to walk in the beautiful streets of the town.
Το μόνο δυσάρεστο πράγμα που θυμάμαι από την πρώτη μέρα μου στην Κχίβα ήταν η ζέστη. Παρόλο που ήταν στις αρχές Μαΐου, ο καιρός ήταν πολύ ζεστός, γεγονός που καθιστά δύσκολο το περπάτημα στους όμορφους δρόμους της πόλης.
Δείτε το Βίντεο στα Ελληνικά : Ουζμπεκιστάν

12 comments:

Notes from Noël said...

What a fascinating and interesting journey - incredible. Great photos!

KIRAFASHION said...

so magical!

Lydia said...

I loved this post - everything about it, your enthusiastic and informative text and the beautiful photos (the one of the woman with her son is of National Geographic magazine quality!) Now I want to see this place very much.

Marilu said...

Meu querido amigo Phivos, lindo do Uzbequistão, rota da seda. Palácios, mesquitas, maravilhosas, mas o que me impressionou mais foi os dentes das pessoas todos em ouro...a meu amigo se fosse aqui no Brasil rsrsr...Beijocas

Debbie Smith said...

I was brought to your blog by Lydia,and I must say she was right! At the top of my list of places to go is Greece! Love your pictures and stories. I'm looking forward to following your blog!

ma thet zin said...

I am also enjoy visiting your great blog.

Turquoise Diaries said...

I have to admit that you have made a great post Phivos.:)) Thanks for sharing my Central Asia trip on your lovely blog.. See you soon.

tupersonalshopperviajero said...

It remind me to Marrocco. I have to go there!
kss
;-)

Ola said...

Unusual trip. I also consider visiting a market is necessary to understand a country

Susu Paris Chic said...

Very exotic to me... Never been even a dash near! Beautiful and somewhat touching faces!

Halaukset Pariisista!

Couture Carrie said...

Gorgeous photos!
Such amazing architecture!

xoxox,
CC

Janie said...

What an interesting tour. Funny that people have their front teeth covered in gold to show wealth.