Friday, December 4, 2015

Larnaca Internatioanl Airport - Cyprus

The island's largest airport, Larnaca International Airport is located on the outskirts of the city.
Η Λάρνακα διαθέτει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του νησιού, το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, που βρίσκεται στις παρυφές της πόλης.

Aneta (facebook) on her plane in the new runway of the Larnaca airport posing for a commemorative photo before take off.
Η Ανέτα στο αεροπλάνο της στο νέο δίαυλο του αεροδρομίου Λάρνακας, ποζάρει για μια αναμνηστική φωτογραφία πριν την απογείωση.

Almost any place looks beautiful from an airplane window says Aneta. 
Σχεδόν κάθε μέρος φαίνεται όμορφο από το παράθυρο του αεροπλάνου, λέει η Ανέτα.
One of the many privileges of flying has always been the opportunity to see the world at another angle.
Ένα από τα πολλά προνόμια των πτήσεων ήταν πάντα η ευκαιρία να δεις τον κόσμο με μια άλλη οπτική γωνία.

After an amazing flight and the magnificent views from the airplane, Aneta landed at the airplane parking place.
Μετά την υπέροχη πτήση και τις καταπληκτικές εικόνες από το αεροπλάνο, η Ανέτα προσγειώθηκε στο χώρο στάθμευσης.

Well done! After the amazing flight a glass of Cypriot red wine by Aneta is a must!
Τέλος καλά, όλα καλά! Μετά την υπέροχη πτήση, ένα ποτήρι κυπριακό, κόκκινο κρασί για την Ανέτα είναι απαραίτητο!
 

Wednesday, December 2, 2015

Akamas – Cyprus

The well kept secrets of Cyprus

Τα καλά κρυμμένα μυστικά του νησιού της Αφροδίτης…
Snapshots by Aneta Anna

Akamas: The well kept secrets of the island of Aphrodite, Cyprus, that most visitors never see!
Ακάμας: Τα καλά κρυμμένα μυστικά του νησιού της Αφροδίτης, που οι περισσότεροι επισκέπτες δεν βλέπουν!

Aneta admires Akamas magnificent coast and its natural beauty with crystal, blue clear waters of the Mediterranean sea.
Η Ανέτα θαυμάζει την υπέροχη ακτή του Ακάμα με τη φυσική ομορφιά και τα κρυστάλλινα, καταγάλανα νερά της Μεσογείου.

This peninsula is named after Akamas, son of Theseus, who in Greek Mythology, landed here en route from the Trojan War, and is purported to be one of Aphrodite’s lovers.
Η χερσόνησος πήρε το όνομά της από τον Ακάμα, γιο του Θησέα, που στην Ελληνική Μυθολογία, στάθμευσε εδώ, καθ 'οδόν από τον Τρωικό Πόλεμο και αυτό φαίνεται ότι είναι ένας από τους εραστές της Αφροδίτης.

Aneta enjoys the gorgeous Akamas peninsula, and its unique beauty on the north western tip of the island.
Η Ανέτα απολαμβάνει την πανέμορφη χερσόνησος του Ακάμα με τη μοναδική ομορφιά, στο βορειοδυτικό άκρο του νησιού.

Akamas is located in the northwestern part of Cyprus and is considered as the most beautiful landscape of the island.
Ο Ακάμας βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Κύπρου και θεωρείται ως το πιο όμορφο τοπίο του νησιού.

In the region which is an ecological paradise, grow different types of plants and species, some of which grow only in Cyprus.
Στην περιοχή η οποία είναι ένας οικολογικός παράδεισος αναπτύσσονται διάφορα είδη φυτών και ειδών, μερικά των οποίων αναπτύσσονται μόνο στην Κύπρο.

Here we can find a beautiful natural scenery and picturesque place with nice view of the surroundings.
Εδώ μπορούμε, να βρούμε ένα όμορφο φυσικό τοπίο και ένα γραφικό μέρος με ωραία θέα στον περιβάλλοντα χώρο.

The coast with blue, clear Mediterranean waters attracts many divers.
Η ακτή με τα γαλάζια, καθαρά νερά της Μεσογείου προσελκύει πολλούς δύτες και όλων των ειδών τα πλεούμενα.

Blue lagoon is the most popular place of Akamas and thousands of people visit it by boat every year.
Η γαλάζια λιμνοθάλασσα είναι το πιο δημοφιλές μέρος του Ακάμα και χιλιάδες άνθρωποι το επισκέπτονται με βάρκα κάθε χρόνο.
There’s a fair number of fish. There are lots of shells and other aquatic life on the sea bed. Explore the rocks around the edges and around the island.
Υπάρχει ένας ικανός αριθμός ψαριών όπως πολλά όστρακα και άλλη υδρόβια ζωή στο βυθό της θάλασσας. 
Aneta doesn't miss out on the opportunity to enjoy an amazing day and the chance to swim in the most amazingly blue water ever!
Η Ανέτα δεν χάνει την ευκαιρία να απολαύσει μια καταπληκτική ημέρα και την ευκαιρία να κολυμπήσει στα πιο εκπληκτικά καταγάλανα νερά!
 
Aneta exploring Akamas region which includes substantial near virgin habitats and vegetation communities and amazing sea.
Η Ανέτα εξερευνεί την περιοχή του Ακάμα, που περιλαμβάνει σημαντική βλάστηση, κοντά σε παρθένους οικότοπους και απίθανη θάλασσα.
Its coastline is still largely pristine and its littoral and marine life little impacted by the advance of civilisation. Green turtles still nest on its beaches and the occasional Monk Seal is still sighted there.
Η ακτογραμμή της είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό παρθένα και παράκτια και θαλάσσια ζωή λίγο επηρεάζονται από την πρόοδο του πολιτισμού. Πράσινες χελώνες φωλιάζουν στις παραλίες της και η περιστασιακή φώκια φτάνει εδώ.
Goats have traditionally grazed there, probably since their introduction to the island by neolithic man.
Αίγες παραδοσιακά βόσκουν εκεί, πιθανότατα από την εισαγωγή τους στο νησί από τη νεολιθική εποχή.
In spring it provides a spectacle of breathtaking beauty with colours and shapes long lost in most of the rest of the island; a reminder of the island's original identity.
Την άνοιξη προσφέρει ένα θέαμα ομορφιάς που κόβει την ανάσα με χρώματα και σχήματα, που δεν βρίσκεις στο μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου νησιού, μια υπενθύμιση της αρχικής ταυτότητας του νησιού.
In the forests of the region there are over 168 species of birds, 12 species of mammals and 20 species of insects.
Στα δάση της περιοχής υπάρχουν πάνω από 168 είδη πουλιών, 12 είδη θηλαστικών και 20 είδη εντόμων.
Akamas region is a coastal area in Paphos district. It is an area of great natural beauty. The diversity of wildlife in this area is of outstanding ecological importance for Mediterranean.
Ο Ακάμας είναι μια παραθαλάσσια περιοχή στην επαρχία Πάφου. Είναι μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Η ποικιλομορφία της άγριας ζωής στην περιοχή αυτή είναι εξαιρετικής οικολογικής σημασίας για τη Μεσόγειο.


Tuesday, November 10, 2015

Nicosia capital city - Cyprus

Lefkosia (Nicosia) Cyprus
Ioannis Grigoriadis strolling in the popular Ledra Street of the old city of Nicosia which today combines its historic past with a lively modern city.
Ο Ιωάννης Γρηγοριάδης περπατώντας στην πολύ γνωστή οδό Λήδρας της παλιάς Λευκωσίας, η οποία σήμερα συνδυάζει το ιστορικό παρελθόν με τη ζωηρή κίνηση μιας σύγχρονης πόλης.

The capital city of Cyprus with the last dividing wall in Europe...
Λευκωσία η μοναδική μοιρασμένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη...
Cyprus is a small European country with a long history and a rich culture. 
Η Κύπρος είναι μια μικρή ευρωπαϊκή χώρα με μακρά ιστορία και πλούσιο πολιτισμό. 
Nicosia has grown into a bustling cosmopolitan European city yet it remains compact enough to be explored on foot.
Λευκωσία έχει εξελιχθεί σε μια πολυσύχναστη κοσμοπολίτικη πόλη της Ευρώπης όμως παραμένει αρκετά συμπαγής για να εξερευνήσετε με τα πόδια.
Ioannis Grigoriadis and Phivos Nicolaides exploring and enjoying the hidden beauty of Nicosia City.
Ιωάννης Γρηγοριάδης και Φοίβος Νικολαΐδης, ανακαλύπτοντας και απολαμβάνοντας την κρυφή ομορφιά της Λευκωσίας.
Lefkosia (Nicosia) is the capital of Cyprus, a status it has enjoyed for 1000 years since the 10th century, though its beginnings date back 5000 years to the Bronze centre.
Για 1000 τόσα χρόνια η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου από τον 10ο αιώνα. Η αρχή της πόλης χάνεται 5000 χρόνια πίσω στην Εποχή του Χαλκού.
Ioannis Grigoriadis, enjoying the visit of the shopping area in the old part of Nicosia which in a large part, is now pedestrianised.
Ιωάννης Γρηγοριάδης, απολαμβάνει την επίσκεψη στην εμπορική περιοχή της παλιάς Λευκωσίας, η οποία στο μεγαλύτερο της μέρος έχει γίνει πεζόδρομος.
Restored pedestrian area within the walled city. Laiki Yitonia (Folk Neighbourhood). A rich mix of traditional and modern aspects of life. 
Αποκαταστημένη, πεζοδρομημένη περιοχή εντός των τειχών της πόλης η Λαϊκή Γειτονιά. Ένας πλούσιος συνδυασμός παραδοσιακής και σύγχρονης ζωής.
The bustling day and night "Folk Neighborhood" full of shops, malls and restaurants.
Η πολύβουη μέρα και νύχτα "Λαϊκή Γειτονιά" γεμάτη μαγαζιά, κέντρα και ταβέρνες.
There are various suggestions as to the origin of the name Nicosia - or 'Lefkosia' in Greek - but the most likely one is linked to the popular tree, the tall 'Lefki ' which once adorned the city.
Υπάρχουν διάφορες εκδοχές όσον αφορά το όνομα της Λευκωσία, αλλά το πιο πιθανό, είναι να προήλθε από το δημοφιλές δέντρο «Λεύκη», το οποίο κάποτε κοσμούσε την πόλη.
Ioannis Grigoriadis, is impressed by the gorgeous architecture style in the old part of the city center.
Ιωάννης Γρηγοριάδης, εντυπωσιασμένος από την πανέμορφη αρχιτεκτονική στην περιοχή της παλιάς πόλης.

The most significant influences on modern Nicosia date from the 15th ad 16th centuries. Under the Lusignans, the capital saw the construction of a number of palaces, mansions, churches and monasteries.
Η πιο σημαντική επιρροή στη σύγχρονη Λευκωσία χρονολογείται από τον 15ο και 16ο αιώνα. Κάτω από τους Λουζινιανούς στην πόλη κτίστηκαν πολλά παλάτια, οικίες, εκκλησίες και μοναστήρια.
Houses built with the local architecture with samples of various influences from the past.
Κατοικίες φτιαγμένες με την τοπική αρχιτεκτονική, με δείγματα επιρροών από διάφορες εποχές.
Charming winding alleys with traditional houses and shops, restaurants, galleries, all lovingly restored as typical examples of Cypriot urban architecture of a bygone, more graceful age.
Καλαίσθητα σοκάκια με τα παραδοσιακά σπίτια και καταστήματα, εστιατόρια, γκαλερί, όλα υπέροχα ανακαινισμένα ως τυπικά δείγματα της κυπριακής αστικής αρχιτεκτονικής μιας άλλης, πιο χαριτωμένης εποχής.

Restored pedestrian area within the walled city, east of Eleftheria Square.
Η πεζοδρομημένη περιοχή εντός των τειχών της πόλης, ανατολικά της Πλατείας Ελευθερίας έχει αποκατασταθεί.
A stroll along the picturesque alleys reveals an ideal balance of architecture and environment.
Μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια αποκαλύπτει μια ιδανική ισορροπία αρχιτεκτονικής και περιβάλλοντος.
The beautiful roads and alleys, paved with slabs and the houses, adorned with flowers, give to the village a romantic mood.
Οι όμορφοι δρόμοι και τα πλακόστρωτα
 σοκάκια και τα στολισμένα σπίτια με λουλούδια, δίνουν στο χωριό μια ρομαντική διάθεση.
We enjoyed a few walks through the old part of the city. Wasn't sure where we were going but was happy wandering through the neighbourhoods and discovering old Nicosia.
Απολαύσαμε μερικές βόλτες στα παλιά σημεία της πόλης. Δεν ήταν και τόσο σίγουρο για το πού πηγαίναμε, αλλά ήταν μια ευχάριστη περιπλάνηση μέσα από τις γειτονιές και την ανακάλυψη, της παλιάς πόλης.
Charming old architecture within the old city centre.
Όμορφη αρχιτεκτονική στο παλιό κέντρο της πόλης.
Local architecture is one of the most eye catching and beautiful. Windows and doors magnify the charm of these beautiful structures.
Η τοπική αρχιτεκτονική είναι ευδιάκριτη και όμορφη. Παράθυρα και πόρτες των σπιτιών μεγεθύνουν τη χάρη από αυτές τις όμορφες κατασκευές.
Anywhere we stroll I would come across old beautiful buildings characterized by these elegant and charming windows and doors.
Οπουδήποτε κι αν περπατήσουμε συναντούμε παλιά όμορφα κτίρια που χαρακτηρίζονται από τα κομψά και γοητευτικά παράθυρα και τις πόρτες.
You can spend hours wandering the narrow streets, admiring old buildings and exploring little squares and the churches.
Μπορείτε να περάσετε ώρες περιπλάνησης στα στενά δρομάκια, θαυμάζοντας τα παλιά κτίρια και να εξερευνήσετε τις μικρές πλατείες και τις εκκλησίες.
Simple houses and manors differentiate with a quaint, but yet impressive architecture, which is met in the region.
Σπίτια απλά ή αρχοντόσπιτα, διακρίνονται από μια ιδιότυπη αλλά συνάμα και εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, η οποία συναντάται στην περιοχή.
The beauties of Nicosia old city are many and browsing is a magical walk, a route to its history.
Οι ομορφιές της παλιάς Λευκωσίας είναι πολλές και η περιήγηση σε αυτή είναι ένας μαγευτικός περίπατος, μια διαδρομή στην ιστορία της.

Traditional place, with a beauty that springs from integrating the past with the present ... create an image like something out of a fairy tale.
Παραδοσιακό μέρος, με μια ομορφιά που πηγάζει από το σμίξιμο παρελθόντος και παρόντος… δημιουργούν μια εικόνα βγαλμένη σαν από παραμύθι.
A lot of restorations converting old beautiful houses in modern and elegant buildings.
Αναπαλαιώσεις σπιτιών και μετατροπή τους σε σύγχρονα και κομψά κτίρια.
The tour of the area is an enchanting walk and a path to history. The surrounding landscape is amazing and embraces the visitor.
Η περιήγηση στην περιοχή είναι ένας μαγευτικός περίπατος και μια διαδρομή στην ιστορία της.
Ioannis Grigoriadis looking happy to have the opportunity to see a small but with great historical significance, neighborhood which finds its origin in the depths of centuries.
Ο Ιωάννης Γρηγοριάδης φαίνεται ευτυχής, που έχει την ευκαιρία να δει μια μικρή, αλλά με μεγάλη ιστορική σημασία γειτονιά, που βρίσκει τις ρίζες της στα βάθη των αιώνων.