Saturday, August 6, 2016

Agia Anastasia Monastery Pharmakolytria - Thessaloniki, Greece

Μονή Αγίας Αναστασίας Φαρμακολύτριας - Θεσσαλονίκη
The Monastery of St. Anastasia is located at the southern foot of Mount Omvrianou, in Hortiatis area, near the town of Vasilikon, Thessaloniki. 
Η Μονή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας βρίσκεται στους νότιους πρόποδες του όρους Ομβριανού, κλάδου του Χορτιάτη, πλησίον της κωμόπολης των Βασιλικών του Νομού Θεσσαλονίκης. 
It was built in honor of St. Anastasia who was martyred in 304 AD during the persecutions of Diocletian.
Είναι σταυροπηγιακή μονή και χτίστηκε προς τιμή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας που μαρτύρησε το 304 μ.Χ. κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού.
According to tradition founded by Empress Theophano, wife of Leo StSofou (866-912), 888 AD.
Κατά την παράδοση ιδρύθηκε από την αυτοκράτειρα Θεοφανώ, σύζυγο του Λέοντα Στ΄ του Σοφού (866-912), το 888 μ.Χ.

Popi Nicolaides looking happy to be in such a unique and special place full of beauty and religiousness.
Η Πόπη Νικολαΐδου φαίνεται ευχαριστημένη από τη μοναδικότητα του τόπου, την ομορφιά και τη θρησκευτικότητα του χώρου.

In 1522 the monk Theonas (later Metropolitan of Thessaloniki St.) founded the present monastery, on the site of old ruins.
Το 1522 ο μοναχός Θεωνάς (μετέπειτα μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και άγιος) ίδρυσε τη σημερινή μονή, στη θέση των παλαιών ερειπίων.

During the second half of the 16th century it reaches its peak, hosting about 300 monks, but was destroyed in 1789.
Κατά το δεύτερο μισό του 16ου αι. φτάνει στη μεγαλύτερη ακμή της, αφού έφτασαν να μονάζουν εκεί περίπου 300 μοναχοί, αλλά καταστράφηκε το 1789.

The view from the Monastery is spectacular.
Η θέα από το Μοναστήρι είναι μαγευτική.
It was established in 1522 by Saint Theonas, Metropolitan Bishop of Thessaloniki, on the position of an older church, probably belonging to the Monastery of Chortaitos which is said to have been founded by Emperor Leon VI, The Wise, in the 9th century.
Ιδρύθηκε το 1522 από τον Όσιο Θεωνά, Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, στη θέση παλαιότερου ναού, μάλλον της ονομαστής Μονής Χορταΐτου, την οποία, κατά την παράδοση, είχε ιδρύσει ο αυτοκράτορας Λέων ΣΤ΄, ο σοφός, τον 9ο αιώνα.

There was a significant contribution of the monastery in the Revolution of 1821 and was destroyed again along with other villages in the repression of the revolution on June 12, 1821.
Σημαντική ήταν η προσφορά της μονής στην Επανάσταση του 1821. Καταστράφηκε ξανά μαζί με τα υπόλοιπα χωριά της περιοχής κατά την καταστολή της επανάστασης στις 12 Ιουνίου 1821.

The Turks burned it down many times, while almost all of its present buildings were constructed after the big fire of 1821.
Οι Τούρκοι την έκαψαν πολλές φορές, ενώ σχεδόν όλα τα σημερινά κτίσματά της χτίστηκαν μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 1821.

Memorial of Captain Chapsa dedicated for the battle of Vasilikon, outside the Monastery of Agia Anastasia.
Μνημείο του Καπετάν Χάψα στο σημείο της μάχης των Βασιλικών, έξω από τη Μονή Αγίας Αναστασίας.

Another memorial dedicatede to the heros who were killed during the battle of May 3rd, 1905.
Ακόμη ένα μνημείο με τα ονόματα ανθρώπων που έπεσαν κατά τη μάχη της 3ης Μαΐου 1905.


Popi and Phivos Nicolaides enjoy the spectacular views of the monastery and the surrounding landscape.
Η Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης απολαμβάνουν την καταπληκτική θέα του μοναστηριού και του τοπίου.

Rebuilt in 1832 and in the early 20th century, 20 monks were inhabited . It was burned again in 1853.
Ανοικοδομήθηκε το 1832 για να φτάσει στις αρχές του 20ου αιώνα να έχει 20 μοναχούς. Ξανακάηκε το 1853.

The south and west wing of the monastery are part of the office buildings of the 16th century.
Η νότια και δυτική πτέρυγα της μονής αποτελούν μέρος των κτηριακών εγκαταστάσεων του 16ου αι.

Exterior view with hand painted Orthodox icon on the wall of the main entrance of the Monastery.
Εξωτερική θέα με ζωγραφισμένη στο χέρι θρησκευτική εικόνα της Ορθοδοξίας στον τοίχο της κυρίας εισόδου του Μοναστηριού.
St. Theonas (second ktitor) and St. Epiphany (first ktitorissa), of the monastery of Anastasia in Vasilika - Thessaloniki, mosaic on the lintel of the Abbey.
Ο Άγιος Θεωνάς (δεύτερος κτήτωρ) και η Αγία Θεοφανώ (πρώτη κτητόρισσα), της Μονής Αγίας Αναστασίας Φαρμακολύτριας στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης - ψηφιδωτό στο υπέρθυρο της Μονής.


In later years, between 1921-1971, an Ecclesiastical School was in operation.
Στα νεότερα χρόνια, μεταξύ 1921-1971, λειτούργησε Εκκλησιαστική Σχολή.

Today the monastery belongs to the jurisdiction of the Ecumenical Patriarcheioukai and is inhabited by 2-3 monks.
Σήμερα η μονή ανήκει στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και έχει 2 με 3 μοναχούς.

Popi Nicolaides in front of St. Anastasia icon. St. Anastasia was from Rome and she was the daughter of a wealthy family. Her mother instructed her in the faith of Christ.
Η Πόπη Νικολαΐδου μπροστά στην εικόνα της Αγίας Αναστασίας. Η Αγία Αναστασία καταγόταν από τη Ρώμη και ήταν κόρη πλούσιας οικογένειας. Ακολούθησε τη μητέρα της, η οποία ασπάστηκε τον Χριστιανισμό.

The impressive south wing of the monastery with the paratholia in its interior, has been extant since Theona’s times.
Η εντυπωσιακή νότια πτέρυγα της μονής με το παραθόλια στο εσωτερικό της, σώζεται από την εποχή του Θεωνά.

As a young widow, she never remarried and secretly dedicated her time to the poor, those in prisons and served their needs daily. She would wash their wounds and especially console them during their anguish.
Μετά το θάνατο του συζύγου της (τον οποίο αναγκάστηκε από τον πατέρα της να παντρευτεί), διέθεσε την περιουσία της για τον Χριστιανισμό και προέτρεπε τους Χριστιανούς να μαρτυρήσουν για την πίστη τους.

The Romans arrested her and put her to death by fire in 304 AD. She was proclaimed as a Saint and she received the honour of Deliverer of Potions because among the many miracles, through her intercessions and prayers, she healed many from the effects of potions, poisons, spells and other harmful substances.
Οι Ρωμαίοι την συνέλαβαν και την έκαψαν ζωντανή το 304 μ.Χ. Ανακηρύχθηκε Αγία και ονομάστηκε Φαρμακολύτρια, γιατί ανάμεσα στα πολλά της θαύματα, γιάτρευε ασθενείς και έλυνε τα μάγια, δηλαδή τις φαρμακείες.

Rita Marcou lighting a candle. Everything here compose a moving image and a heartwarming atmosphere.
Η Ρίτα Μάρκου ανάβει ένα κεράκι. Όλα εδώ συνθέτουν μία συγκινητική εικόνα και ατμόσφαιρα.

In the fifth century the relics of the saint were transferred to Constantinople, where a church was built and dedicated to her.
Τον πέμπτο αιώνα τα λείψανα της αγίας μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου χτίστηκε ένας ναός αφιερωμένος σε αυτήν.

Katerina Pontiki Hadjiosef happy to be here in such a religious and historical place full of beauty and unique atmosphere.
Η Κατερίνα Ποντίκη Χατζηιωσήφ ευχαριστημένη που βρίσκεται σ' αυτό το εξαιρετικά ωραίο μέρος με την πλούσια θρησκευτική και ιστορική παράδοση.
The church belongs to the type of basilica with a dome and dates back to the years after the renovation of 1830.
Το καθολικό της ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης βασιλικής με τρούλο και ανάγεται στα χρόνια μετά την ανακαίνιση του 1830.
The monastery has preserved a collection of religious articles and works created by the monks.
Το μοναστήρι διατηρεί συλλογή θρησκευτικών αντικειμένων και έργων, δημιουργίες από μοναχούς.


The beautiful interior of the church of Saint Demetrios.
Ο υπέροχος εσωτερικός διάκοσμος του ναού του Αγίου Δημητρίου.

The holy monastery is a Stavropegic one, which means that it reports directly to the Ecumenical Patriarch.
Η μονή είναι Σταυροπηγιακή, δηλαδή υπάγεται άμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Popi Nicolaides in the church of the Monastery in front of a beautiful Byzantine icon.
Η Πόπη Νικολαΐδου μπροστά από μια υπέροχη Βυζαντινή εικόνα.

The Holy Monastery of Agia Anastasia is an important and at the same time a pilgrimage of stunning beauty.
Η Ιερά Μονή Αγίας Αναστασίας αποτελεί ένα σημαντικό και παράλληλα εκπληκτικής ομορφιάς προσκύνημα.

The surviving frescoes and the Byzantine hagiography are of particular interest and beauty.
Το σύνολο των σωζόμενων τοιχογραφιών και της βυζαντινής αγιογραφίας είναι ξεχωριστά έργα ομορφιάς.

Inside the church of the Monastery with the old Byzantine holy icons and other objects.
Το εσωτερικό του ναού του Μοναστηριού με τις παλιές Βυζαντινές εικόνες και άλλα ιερά αντικείμενα.

Along with the surviving pictures, heirlooms, manuscripts and other objects of miniaturization, they all give a complete picture of the artistic and intellectual radiation experienced by the monastery since its inception to date.
Μαζί με τις σωζόμενες εικόνες, τα εκκλησιαστικά κειμήλια, τα χειρόγραφα και τα αντικείμενα της μικροτεχνίας δίνουν μια πλήρη εικόνα της καλλιτεχνικής και πνευματικής ακτινοβολίας που γνώρισε η μονή από την ίδρυσή της έως σήμερα.

There are some places on earth where by just standing and looking outwards can be a truly humbling experience
Υπάρχουν κάποια μέρη στη γη όπου απλά, το να στέκεσαι και να κοιτάζεις γύρω σου, μπορεί να είναι μια πραγματικά συγκινητική εμπειρία.


In the yard of the Monastery.    -   Στην αυλή του Μοναστηριού.

Entirely of traditional building materials such as stone, marble and ceramic bricks, which connects today’s Macedonian land with the glorious Byzantine past.
Εξολοκλήρου από παραδοσιακά δομικά υλικά, όπως πέτρα, μάρμαρο, και κεραμικά τούβλα, που συνδέουν το σήμερα της Μακεδονικής γης με το λαμπρό βυζαντινό παρελθόν.

The green yard of the Monastery full of trees and flowers.
Η καταπράσινη αυλή του Μοναστηριού, γεμάτη δέντρα και λουλούδια.
A living museum of Byzantine and post-Byzantine art.
Ένα ζωντανό μουσείο της βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης.
Popi & Phivos Nicolaides happy to be here in such a religious and historical place full of beauty and unique atmosphere.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης ευχαριστημένοι που βρίσκονται σ' αυτό το εξαιρετικά ωραίο μέρος με την πλούσια θρησκευτική και ιστορική παράδοση.

At the main entrance of the holy Monastery of St. Anastasia with our good friend Pambis Katoundas.
Στην κύρια είσοδο της Iεράς Μονής, της Αγίας Αναστασίας με το φίλο μας Μπάμπη Κατούντα.

Another interesting visit in all respects. Henry Miller's quote : “One’s destination is never a place, but a new way of seeing things.”...
Ακόμη μια ενδιαφέρουσα επίσκεψη από κάθε άποψη. Ο Χένρι Μίλλερ είπε ότι: "Ο αληθινός προορισμός κάποιου, δεν είναι ποτέ ένας τόπος, αλλά, μάλλον, ένας νέος τρόπος αντίκρυσης των πραγμάτων...


Monday, August 1, 2016

Thessaloniki - Greece

The jewel of the north Greece 
Θεσσαλονίκη, το διαμάντι του Βορρά
Part III'

Thessaloniki has a lot to offer to its visitors. Tasty food, attractions and happenings all year round.
Η Θεσσαλονίκη έχει πολλά να προσφέρει στους επισκέπτες της. Νόστιμο φαγητό, αξιοθέατα και εκδηλώσεις ολόχρονα.
Popi Nicolaides visiting the upper town to feel the atmosphere of the old part of the city and enjoying great views.
Επίσκεψη στην πάνω πόλη από την Πόπη Νικολαΐδου, για να νιώσει την ατμόσφαιρα του παλιού τμήματος της πόλης και να απολαύσει την υπέροχη θέα.

 Thessaloniki is a city with a rich past and an exciting present.
Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με πλούσιο παρελθόν και συναρπαστικό παρόν.
 The city's most famous landmark, the White Tower was originally built as part of the city walls.
Το σήμα κατατεθέν της πόλης, ο Λευκός Πύργος που χτίστηκε αρχικά ως τμήμα των τειχών της πόλης.
 White Tower a hot spot of the city full of people day and night.
Η περιοχή του Λευκού Πύργου ένα δημοφιλές κομμάτι της πόλης γεμάτο κόσμο μέρα και νύχτα.
 Strolling around the city and having a panoramic view from the castle or from OTE tower. 
Περπατώντας γύρω στην πόλη και απολαμβάνοντας πανοραμική θέα από το κάστρο ή από τον πύργο του ΟΤΕ. 
Stella Griva strolling through the beautiful parks connected with the waterfront walkway.
Η Στέλλα Γρίβα, βολτάροντας στα όμορφα πάρκα που συνδέονται με τον παραθαλάσσιο χώρο του περιπάτου.

 You can see the gulf of Thermaikos and the city built around it. A really fantastic view.
Ο κόλπος του Θερμαϊκού και η πόλη χτισμένη γύρω από αυτό, μια πραγματικά φανταστική θέα.
Whether you've lived here all your life, or you're just in for holidays, the city from the top of the Rock is awe inspiring.
Είτε έχετε ζήσει εδώ όλη σας τη ζωή, είτε είστε απλά επισκέπτες, η πόλη από την κορυφή του βράχου προκαλεί δέος.
 Enjoying ourselves and feeling good and happy after a round of sightseeing in some magnificent corners of the city!
Νιώθοντας όμορφα και χαρούμενα μετά από ένα γύρο περιήγησης σε κάποιες καταπληκτικέ γωνιές της πόλης!

Panoramic views of the city's classic landmarks. 
Πανοραμική θέα με τα κλασικά ορόσημα της πόλης.


The scenery is particularly stunning. - Το τοπίο είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό.

 Romantic time and dreaming... -  Ρομαντισμός και ονειροπόληση...
This arch is in the center of the city, the locals often call it Kamara and it's a common meeting point so in the evenings it's often full of people!
Αυτή η αψίδα είναι στο κέντρο της πόλης. Οι ντόπιοι συχνά την αποκαλούν Καμάρα και είναι ένα κοινό σημείο συνάντησης ανθρώπων. Τα βράδια είναι συνήθως γεμάτη από ανθρώπους
 It's worth visiting during the day to be able to see the sculptures on the walls, perhaps in combination with a walk to Rotonda which is very close.
Αξίζει να την επισκεφθείτε μέρα για να δείτε τα γλυπτά στους τοίχους, ίσως σε συνδυασμό με μια βόλτα στη Ροτόντα η οποία βρίσκεται πολύ κοντά.
A prominent meeting point for locals is Kamara, the area around the Arch of Gallerios an ancient creation.
Ένα άλλο σημαντικό σημείο συνάντησης για τους ντόπιους είναι η Καμάρα, η περιοχή γύρω από την Αψίδα του Γαλέριου μια αρχαία κατασκευή.
The triumphant arch was erected in the city in honour of the victorious emperor Galerius on his return from the wars against the Persians.
H αψίδα του θριάμβου χτίστηκε για να τιμηθεί ο νικητής αυτοκράτορας Γαλέριος κατά την επιστροφή του από τους πολέμους εναντίον των Περσών.
Fascinating, sophisticated, intriguing. It's the city everyone dreams to see, to discover, to enjoy, to live.
Συναρπαστική, εκλεπτυσμένη, ενδιαφέρουσα. Είναι η πόλη που ο καθένας ονειρεύεται να δει, να ανακαλύψει, να απολαύσει, να ζήσει. 
 The cylindrical structure was built in 306 AD on the orders of the tetrarch Galerius, who was thought to have intended it to be his mausoleum.
Η κυλινδρική δομή χτίστηκε το 306 μ.Χ. με εντολές του τετράρχη Γαλέριου, ο οποίος πιστεύεται ότι το προόριζε για να γίνει το μαυσωλείο του.

Thessaloniki is a city of young people and beauties everywhere... 
Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη των νέων με ομορφιές παντού...

An old building featuring incredible, fascinating facade that would capture your attention and its exterior defy tradition in both architecture and aesthetic.
Ένα παλιό κτίριο με συναρπαστική πρόσοψη που δεν μένει απαρατήρητη η εξωτερική του εμφάνιση η οποία δείχνει την παράδοση τόσο στην αρχιτεκτονική και αισθητική.

Our friend Stella Griva, guarantees us that "There are so many things you can see and enjoy in Thessaloniki".
Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορείτε να δείτε και να απολαύσετε στη Θεσσαλονίκη, λέει η φίλη μας Στέλλα Γρίβα.


A beautiful old structure in the city center. 
Ένα όμορφο κτίριο στο κέντρο της πόλης.
 Thessaloniki Sea-front is the envied example of Mediterranean coastal beauty. 
Το παραθαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης είναι ένα αξιοζήλευτο δείγμα της μεσογειακής παράκτιας ομορφιάς.
 You can get the best romantic pictures in this place.
Μπορείτε να πάρετε τις καλύτερες ρομαντικές εικόνες σε αυτό τον τόπο.
 The seafront walkway provides a romantic setting for all ages, at all times...
Ο πεζόδρομος μπροστά στη θάλασσα προσφέρει ένα ρομαντικό σκηνικό για όλες τις ηλικίες και κάθε ώρα…
Stella Griva  from Thessaloniki insists that, a walk to the waterfront is a must!
Η Θεσσαλονικιά Στέλλα Γρίβα επιμένει πως, μια βόλτα στην προκυμαία είναι απαραίτητη!
A young couple in a hot spot full of romantic gimmicks and wild sprints across the city.
Ένα ζευγαράκι νέων σε ένα δημοφιλές σημείο της πόλης γεμάτο από ρομαντικά τεχνάσματα και άγρια ​​σπριντ.

A few kilometers long, yet still one of the most scenic stretches in the city, the Salonica Promenade proves to be the most popular in the city.
Μερικά χιλιόμετρα μακρύς, ο περίπατος στο παραλιακό μέτωπο εξακολουθεί να είναι ένας από τους πιο γραφικούς απλώνεται στην πόλη, αποδεικνύει ότι εξακολουθεί, να είναι ο πιο δημοφιλής στην πόλη.

It seems kind of crazy to try and list the best romantic scenes, because the whole thing is so subjective.
Φαίνεται κάπως τρελό να προσπαθείς, να απαριθμήσεις τις καλύτερες ρομαντικές σκηνές, διότι το όλο θέμα είναι τόσο υποκειμενικό.

For two violet salonican eyes my heart is beating strange and different... says the well known song!
Για δυο ματάκια μενεξιά σαλονικιώτικα χτυπάει η καρδούλα μου παράξενα κι αλλιώτικα... λέει το γνωστό τραγούδι!

The city during summer-time can still be uncomfortably warm, very hot... says Stella Griva from Thessaloniki...
Η Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μπορεί, να έχει άβολη ζέστη και να είναι πολύ καυτή... λέει η Θεσσαλονικιά Στέλλα Γρίβα.

In a very hot environment, the rate of "heat gain" is more than the rate of "heat loss" and the body temperature begins to rise…
Σε ένα πολύ ζεστό περιβάλλον, το ποσοστό της «θερμότητας που παίρνεις» είναι κάτι περισσότερο από το ποσοστό της «απώλειας θερμότητας» και η θερμοκρασία του σώματος τότε αρχίζει να ανεβαίνει…

 Live your dream in Thessaloniki with your significant other... 
Ζήσε το όνειρο σου στη Θεσσαλονίκη με το αγαπημένο σου πρόσωπο.
Stella Griva, proud to have her new smartphone, which she continually updates its features to reflect recent launches...
Η Στέλλα Γρίβα γεμάτη περηφάνια με το νέο της κινητό, το οποίο ρυθμίζει συνεχώς με τις νέες δυνατότητές και προγράμματα...

 The pace of the city is intense.
Οι ρυθμοί της πόλης είναι έντονοι.
Sakis Kotsakis, Phivos Nicolaides and Stella Griva having a great time at a hot and very popular spot in the seafront.
Σάκης Κοτσάκης, Φοίβος Νικολαΐδης και Στέλλα Γρίβα, σε μια υπέροχη συνάντηση, σ' ένα άκρως δημοφιλές σημείο στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Stella Griva says: «Salonica, it's a place you'll never forget, absolutely amazing!», especially if you taste the delicious meze food and some Greek ouzo...
Η Στέλλα Γρίβα λέει: «Η Θεσσαλονίκη είναι ένας τόπος που δεν θα ξεχάσετε ποτέ, απόλυτα εκπληκτικός!» Ειδικά, αν δοκιμάσετε τους νόστιμους μεζέδες και ένα ελληνικό ούζο...
The building of YMCA (Young Christian Association of Thessaloniki) a nonprofit association which was officially founded in 1921 fostering in athletic activities.
Η ΧΑΝΘ (Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης) ιδρύθηκε επίσημα το 1921 σαν Σωματείο Ιδιωτικού Δικαίου, κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό και διατηρεί αθλητικά τμήματα μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβησης, ιστιοπλοΐας, και στίβου.

Our good friend Sakis Kotsakis, enjoying every single moment of our meeting every time we visit the city.
Ο καλός μας φίλος Σάκη Κοτσάκης απολαμβάνει το κάθε λεπτό από τη συνάντηση μας κάθε φορά που βρισκόμαστε στην όμορφη πόλη του.


Every corner of the city breathes youth and vitality. 
Κάθε γωνιά της πόλης αποπνέει νεότητα και ζωντάνια.


The young generation of the country on move.
Η νέα γενιά της χώρας σε κίνηση.


Enjoying the city at its best with our our good friends.
Απολαμβάνοντας την πόλη στα καλύτερα της με τους καλούς μας φίλους!


Good friends never say good bye. They simply say "See you soon"! 
Οι καλοί φίλοι ποτέ δεν λένε αντίο. Απλώς λένε "Στο επανιδείν"!


Odysseas, a baby's smile melts the heart and calms the soul. 
Το χαμόγελο ενός μωρού όπως του Οδυσσέα στη φωτογραφία ευφραίνει την καρδιά και ηρεμεί την ψυχή.
 The excitement of meeting good friends in Thessaloniki is never forgotten. In the photo, with gorgeous Cheryl Hatzis and her two cute daughters Isabella and Alexandra.
Ο ενθουσιασμός από τη συνάντηση φίλων στη Θεσσαλονίκη ποτέ δεν ξεχνιέται. Στη φωτογραφία η ωραία Τσέρολ Χατζή με τις πανέμορφες κορούλες της Ισαβέλλα και Αλεξάνδρα.

Rita Marcou, with Cheryl Hatzis and her gorgeous daughter Isabella.
Ρίτα Μάρκου, Τσέρολ Χατζής και η όμορφη κορούλα της Ισαβέλλα.


With Cheryl and Kostas Chatzis adorable family!
Με την αγαπημένη οικογένεια της Τσέρολ και του Κώστας Χατζή.

Gorgeous Cheryl Hatzis and her and her cute daughter Isabella.
Η ωραία Τσέρολ Χατζή και η όμορφη κορούλα της Ισαβέλλα.