Monday, March 13, 2017

The secret of the Parthenon: Why is left standing for 2500 years and has no foundation

Το μυστικό του Παρθενώνα: Γιατί μένει όρθιος επί 2.500 χρόνια ενώ δεν έχει θεμέλια
The secret is revealed after studies showing that, despite the fact that the temple of the Parthenon does not even have foundations, has a triple earthquake-proofing. 
Το μυστικό αποκαλύπτεται μετά από μελέτες που δείχνουν ότι, παρά το γεγονός πως ο ναός του Παρθενώνα στην Ακρόπολη δεν έχει καν θεμέλια, έχει τριπλή αντισεισμική θωράκιση.
According to civil engineer Niki Timothy, studies of architecture and structure of form showed that the Ancients had since discovered what we now call "seismic isolation".
Σύμφωνα με την πολιτικό μηχανικό Νίκη Τιμοθέου, μελέτες της αρχιτεκτονικής και δομικής του φόρμας κατέδειξαν πως οι Αρχαίοι είχαν από τότε ανακαλύψει αυτό που σήμερα ονομάζουμε «σεισμική μόνωση».
 
The church, according to Timothy lady successfully oppose the theory of modern civil engineering, because without even foundations are triple insulated seismic.
Ο ναός, σύμφωνα με την κυρία Τιμοθέου, κοντράρει επιτυχώς τη θεωρία της σύγχρονης πολιτικής μηχανικής, διότι χωρίς να έχει καν θεμέλια, είναι τριπλά μονωμένος σεισμικά.
The first point is the enormous horizontal layers and extremely smooth marble, on which rests the Parthenon.
Το πρώτο σημείο βρίσκεται στις στρώσεις τεράστιων οριζόντιων και εξαιρετικά λείων μαρμάρων, πάνω στα οποία πατάει ο Παρθενώνας.
The second observed in metal flexible connections which connect the plates of each layer, and at their center identified small sidiropassaloi, around which spilled pen (pencil has the property to protect the iron from the slag and is attenuated by the elasticity of which wave, as part of this kinetic energy is converted into heat).
Το δεύτερο παρατηρείται στους μεταλλικούς ελαστικούς συνδέσμους οι οποίοι συνδέουν τις πλάκες κάθε στρώματος, και που στο κέντρο τους εντοπίζονται μικροί σιδηροπάσσαλοι, γύρω από τους οποίους έχει χυθεί μολύβι (το μολύβι έχει την ιδιότητα να προστατεύει τον σίδηρο από τη σκουριά και να εξασθενεί με την ελαστικότητά του το όποιο κύμα, αφού μέρος της κινητικής του αυτής ενέργειας μετατρέπεται σε θερμική).
And the third is located in the building columns, which are not placed in one piece, since the ancient Greeks knew how to withstand the vibrations of the earth, would be placed into slices, perfectly applied one over the other.
Και το τρίτο εντοπίζεται στις κολώνες του κτίσματος, οι οποίες δεν τοποθετήθηκαν μονοκόμματες, αφού οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν πως για να αντέξουν στους κραδασμούς της γης, θα έπρεπε να τοποθετηθούν σε φέτες, τέλεια εφαρμοσμένες η μία πάνω στην άλλη.
This triple insulation, as explained to us, located in different parts of the building.
Αυτή η τριπλή μόνωση, όπως μας εξήγησε, εντοπίζεται σε διαφορετικά σημεία του οικοδομήματος.
 
The result of this triple insulating formulation, as noted by Ms. Timothy, was surface seismic waves to move one layer of marble plates, on the other, at the same time links expands the kinetic energy was developing Enceladus! 
Το αποτέλεσμα αυτής της τριπλής μονωτικής φόρμουλας, όπως σημείωσε η κυρία Τιμοθέου, ήταν τα επιφανειακά σεισμικά κύματα να κινούν το ένα στρώμα των μαρμάρινων πλακών, επάνω στο άλλο, την ίδια ώρα που οι σύνδεσμοι εκτόνωναν την κινητική ενέργεια που ανέπτυσσε ο εγκέλαδος! 
The pillars, finally, as read in hellasnow.com, in the way that was positioned enable the whole structure to oscillate, but do not crumble.
Οι κολώνες, τέλος, όπως διαβάζουμε στο hellasnow.com, με τον τρόπο που ήταν τοποθετημένες επέτρεπαν στο όλο οικοδόμημα να ταλαντώνεται, αλλά να μην καταρρέει.
View the video: 

Saturday, March 11, 2017

The Festival of the Blossoming Almond Tree in the village of Limnatis 2017

The Festival of the Blossoming Almond Tree in the village of Limnatis 2017
Φεστιβάλ της ανθισμένης αμυγδαλιάς στο χωριό Λιμνάτη
The annual Festival of the Blossoming Almond Tree in the village of Limnatis 2017 (Lemesos area) took place on March 5, 2017.
Το Φεστιβάλ της ανθισμένης αμυγδαλιάς στο χωριό Λιμνάτη (περιοχή Λεμεσού) πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2017.
Popi Nicolaides admiring a blossomed almond tree in Limnatis village.
Η Πόπη Νικολαΐδου θαυμάζει μια ανθισμένη αμυγδαλιά στο χωριό Λιμνάτης.
The annual Festival of the Blossoming Almond Tree is one of many festivals which take place around Cyprus.
Το Φεστιβάλ της ανθισμένης αμυγδαλιάς είναι ένα από τα πολλά που οργανώνονται στην Κύπρο.
Practically every product which is grown or produced in Cyprus becomes a reason to organize a fun festival.
Σχεδόν κάθε προϊόν που καλλιεργείται ή παράγεται στην Κύπρο είναι αιτία για τη διοργάνωση ενός διασκεδαστικού φεστιβάλ.
 
Yiannis Kokkinos from Minnesota, USA experiencing the event.
Ο Γιάννης Κόκκινος από την Πολιτεία της Μιννεσότα των ΗΠΑ αποκτά νέες εμπειρίες με τη γιορτή αυτή.
Limnatis village is located approximately 20 km north-west of Limassol in the Troodos Mountains.
Το χωριό Λιμνάτης βρίσκεται 20 περίπου χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Λεμεσού στα βουνά του Τροόδους.

The village is situated at an altitude of 480m above sea level, surrounded by beautiful almond trees.
Το χωριό βρίσκεται σε υψόμετρο 480 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και περιβάλλεται από όμορφα αμυγδαλιές.
The history of the village goes back a long time: the information about it has been preserved since the reign of the Franks and the Venetians.
Η ιστορία του χωριού χρονολογείται από τα παλιά και οι πληροφορίες γι 'αυτό, έχουν διατηρηθεί από την εποχή των Φράγκων και των Βενετών.
If you see pink blossoms, it means that it’s sweet almond. This is used for pastries and to cook local sweets.
Οι αμυγδαλιές με τους ροζ ανθούς παράγουν γλυκά αμύγδαλα και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή γλυκών και τοπικών γλυκών.
The white colour means bitter almond, it is used in soft drinks, some kinds of liqueurs and aromatherapy.
Το λευκό χρώμα σημαίνει πικραμύγδαλο, χρησιμοποιείται σε αναψυκτικά , ορισμένα είδη λικέρ και αρωματοθεραπεία.
The nature beauty is richly rewarding. In the picture Popi Nicolaides and Yiannis Kokkinos.
Η ομορφιά της φύσης ανταμείβει πλουσιοπάροχα. Στη φωτογραφία η Πόπη Νικολαΐδου και ο Γιάννης Κόκκινος.
Enjoying the air which is filled with aromas of almond and citrus plantation, thanks to which the combination of smell becomes incredible.
Απολαμβάνοντας τον αέρα που είναι γεμάτος με αρώματα από τις φυτείες με αμυγδαλιές και εσπεριδοειδών, ο συνδυασμός της μυρωδιάς γίνεται απίστευτος.
Limnatis is the largest producer of almonds in Cyprus. Local residents are engaged in traditional crafts, most of them are farmers.
Ο Λιμνάτης είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός αμυγδάλων στην Κύπρο. Οι κάτοικοι της περιοχής ασχολούνται με παραδοσιακά τέχνες και οι περισσότεροι από αυτούς είναι αγρότες.
Almonds are grown in Cyprus since ancient times and have been cultivated since the times of the Roman Empire.
Οι αμυγδαλιές καλλιεργούνται στην Κύπρο από την αρχαιότητα και την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
Almonds are considered as the king of all nuts in the world. 
Τα αμύγδαλα θεωρούνται ότι είναι ο βασιλιάς όλων των ξηρών καρπών στον κόσμο.
Everyone is offered local wine and zivania (alcoholic drink), аs well as a hot drink of almonds, for free.
Προσφέρονται δωρεάν τοπικό κρασί και ζιβανία, καθώς και ζεστή σουμάδα, ένα ποτό από τα αμύγδαλα.
The event attracts many visitors and locals, who gather to admire the wonderful gardens and enjoy the special event.
Η εκδήλωση προσελκύει πολλούς επισκέπτες ντόπιους και ξένους, οι οποίοι συγκεντρώνονται για να θαυμάσουν τους υπέροχους κήπους με τις αμυγδαλιές και να απολαύσουν τις ωραίες εκδηλώσεις.
Entertainment during the festival covers all ages! 
Η ψυχαγωγία καλύπτει τις ανάγκες όλων των ηλικιών!
Yiannis Kokkinos walking among the vending kiosks and sampling the food and the drinks.
Περπατώντας ο Γιάννης Κόκκινος στα διάφορα περίπτερα πώλησης προϊόντων και δοκιμάζοντας διάφορα είδη κατανάλωσης.
The pleasure of products testing. What a wonderful little place, quiet, warm, friendly, amazing food and delights.
Δοκιμάζοντας με ευχαρίστηση τα προϊόντα. Τι υπέροχο μικρό μέρος, ήσυχο, ζεστό, φιλικό, καταπληκτικό φαγητό γλυκά.
Salty and fried almond of this variety is the best snack for cocktails, and it also served with cheeses.
Αλμυρό και τηγανητό αμύγδαλο, της ποικιλίας αυτής είναι το καλύτερο σνακ για κοκτέιλ, και επίσης με τυριά.
Delicious traditional Cyprus nuts and sweets for everybody. Popi Nicolaides ready to buy some local products.
Εύγεστα παραδοσιακά Κυπριακά γλυκά και ξηροί καρποί. Η Πόπη Νικολαΐδου έτοιμη να αγοράσει τοπικά προϊόντα.
Each year it attracts locals from around the island of Cyprus and visitors during the riotous color blooming of the almond trees.
Κάθε χρόνο προσελκύει ντόπιους από όλο το νησί και επισκέπτες κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας των δέντρων αμυγδαλιάς.
Trying traditional village pastries made of almonds.
Δοκιμάζοντας παραδοσιακά γλυκά του χωριού από αμύγδαλα.
 Part of the territory is protected under the NATURA 2000 project aimed at conservation of natural monuments, flora and fauna.
Μέρος της περιοχής προστατεύονται στο πλαίσιο του έργου NATURA 2000, με στόχο τη διατήρηση των φυσικών μνημείων, της χλωρίδας και της πανίδας.
Popi Nicolaides and Yiannis Kokkinos ready to taste the traditional sweets.
Η Πόπη Νικολαΐδου και Γιάννης Κόκκινος έτοιμοι να δοκιμάσουν τα παραδοσιακά γλυκά.
Yiannis Kokkinos cannot resist to such delightful local and pure produce delicacies.
Ο Γιάννης Κόκκινος δεν μπορεί να αντισταθεί στις ωραίες, τοπικές νοστιμιές και τα αγνά προϊόντα.
Almond is considered one of the elite kinds of nuts in the world. Te unusual form of the nut gave the name to the eye shape.
Το αμύγδαλο θεωρείται ένα από τα είδη ελίτ ξηρών καρπών στον κόσμο. Η ασυνήθιστη μορφή του καρπού έδωσε το όνομα του στο σχήμα των ματιών, του ανθρώπου (αμυγδαλωτά μάτια).
Βuying local products and sweets. One cannot resist to such delightful local and pure produce delicacies.
Αγοράζοντας παραδοσιακά γλυκά. Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί σε τέτοιες ωραίες, τοπικές νοστιμιές και αγνά προϊόντα.
 
The festival is full of activities, exhibitions and demonstrations, celebrating nature’s beauty and local traditions. 
Το φεστιβάλ είναι γεμάτο από δραστηριότητες, εκθέσεις και επιδείξεις, γιορτάζοντας την ομορφιά της φύσης και τις τοπικές παραδόσεις.
 Village inhabitants will reveal the secrets of this extraordinary tree. 
Oι κάτοικοι του χωριού αποκαλύπτουν τα μυστικά αυτού του εκπληκτικού δέντρου.
 The festival includes folk Cypriot dances, children's entertainment market with local products, demonstration of production process, as well as free tasting sweets, prepared with almonds. 
Το φεστιβάλ περιλαμβάνει λαϊκούς κυπριακούς χορούς, ψυχαγωγίας των παιδιών, τοπικά προϊόντα, την επίδειξη της παραγωγής προϊόντων, καθώς και δωρεάν γευσιγνωσία γλυκών, παρασκευασμένων με τα αμύγδαλα.
It combines fun with ample wine and food and a variety of performances from local groups. 
Συνδυάζει τη διασκέδαση με άφθονο κρασί και φαγητό και μια ποικιλία από παραστάσεις από τοπικές καλλιτεχνικές ομάδες. 
Apart from the natural beauties of the village itself, today's visitor will be enchanted by the rich and attractive scenery surrounding it.
Εκτός από τις φυσικές ομορφιές του ίδιου του χωριού, ο επισκέπτης σήμερα θα μαγευτεί από το πλούσιο και ελκυστικό τοπίο που το περιβάλλει.
Wine, food, sweets, nuts and much more! 
Κρασί, φαγητό, γλυκά, ξηροί καρποί και πολλά άλλα!
Τhis Festival offers an opportunity to sample different local products and traditionasl dishes. 
Προσφέρεται η ευκαιρία για δοκιμή διαφόρων τοπικών προϊόντων, καθώς και παραδοσιακά κυπριακά φαγητά.
New smells, new tastes and new experiences for visitors and tourists.
Νέες μυρωδιές, νέες γεύσεις και νέες εμπειρίες για τους ξένους και τους τουρίστες.
Various hand made items.   -   Διάφορα είδη κατασκευασμένα με το χέρι.
The tradition of baking delicious rustic bread and meat in the wooden oven. 
Η παράδοση του ψησίματος νόστιμου χωριάτικου ψωμιού και κρέατος στον ξυλόφουρνο. 
Τhe “emblem” of the village became the almond trees. Every year in late February, the village is decorated with beautiful white and pink blossoms. And in August, the collection of these unique nuts begins.
Το «έμβλημα» του χωριού είναι οι αμυγδαλιές. Κάθε χρόνο στα τέλη Φεβρουαρίου, το χωριό είναι διακοσμημένο με όμορφους άσπρους και ροζ ανθούς. Και τον Αύγουστο αρχίζει η συγκομιδή αυτών των μοναδικών ξηρών καρπών.
Popi Nicolaides and Yiannis Kokkinos enjoying the wonderful local products fair and the gorgeous atmosphere. 
Η Πόπη Νικολαΐδου και Γιάννης Κόκκινος απολαμβάνουν τα ωραία τοπικά προϊόντα και την υπέροχη ατμόσφαιρα.