Thursday, March 2, 2017

Carnival fiesta in Aglantzia - Nicosia, Cyprus 2017

A grand Carnival parade in Nicosia
Part III'

93 carnival groups of 9,500 and 40,000 spectators with brio, fun and imaginative costumes.
93 ομάδες τους 9,500 καρναβαλιστές αλλά και 40.000 θεατές με μπρίο, κέφι και ευφάνταστες αμφιέσεις.


The Carnival is a hive of joy, new ideas, spontaneous expression and creative outlet. The charming pirates of Caribbean.
Το καρναβάλι είναι μια κυψέλη χαράς, νέες ιδέες, αυθόρμητη έκφραση και δημιουργική διέξοδο. Οι γοητευτικοί πειρατές, της Καραϊβικής.
Private Institure "Journey in Education" (Lakatamia). The Heroes of Fairytales. Having real fun and joy.
Ιδιωτικό Φροντιστήριο «Ταξίδι στην Εκπαίδευση» (Λακατάμια). Οι Ήρωες των Παραμυθιών. – Πραγματική διασκέδαση και χαρά.
Every one even the kids put their utmost energy into their performance for the success of the parade.
Ο καθένας βάζει τα δυνατά του για την επιτυχία της παρέλασης.

Third Elementary School of Latsia. What a doctor. What a bucher. Having enjoyable and exciting time all together. 
Γ’ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών. Ήντα Γιατρός, Ήντα Κασάπης. Απολαμβάνοντας συναρπαστικές στιγμές όλοι μαζί.
A lot of beautiful smiles and pictures...  -  Πολλά ωραία χαμόγελα και φωτογραφίες...
Practicing medicine without a license, I suppose... 
Ασκώντας την ιατρική, χωρίς άδεια υποθέτω...
Having enjoyable and exciting time all together.
Ευχάριστες και συναρπαστικές στιγμές για όλους.
All that is required is enthusiasm, a passion to have fun and good time.
Το μόνο που χρειάζεται είναι ενθουσιασμός, πάθος για διασκέδαση και καλή διάθεση.
The Carnival parade includes children's groups in fancy dress from nurseries, kindergartens, musical schools etc.
Η παρέλαση περιλαμβάνει ομάδες παιδιών με φανταχτερές στολές από παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, μουσικά σχολεία, σχολές χορού κ.λπ.
The culmination of Aglantzia Carnival season occurs with a massive extravagant parade on Carnival Sunday.
Το αποκορύφωμα της Γιορτής της Αποκριάς στην Αγλαντζιά είναι η τεράστια και μαζική παρέλαση στο καρναβάλι της Κυριακής.
The carnival of the city vibrates in intense fun pace throughout its duration.
Το καρναβάλι της πόλης δονείται σε έντονους ρυθμούς διασκέδασης καθ 'όλη τη διάρκειά του.

Aglantzia Carnival delivers a day for people of all ages.
Το Καρναβάλι της Αγλαντζιάς προσφέρεται για ανθρώπους όλων των ηλικιών.
Second Elementary School of Engomi. "Google Maps". Great fun and amusing masquerading,
Β’ Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης. Χάρτες του Γκούγκολ. Μεγάλη διασκέδαση και υπέροχα μασκαρέματα.
Sweet little faces anxiously await the arrival of the Carnival.
Τα γλυκά αυτά μουτράκια περιμένουν με αγωνία τον ερχομό του Καρνάβαλου.
Carnival in Aglantzia is above all a festival of fancy dress.
Το Καρναβάλι στην Αγλαντζιά είναι πάνω από όλα μια γιορτή μεταμφίεσης και μαρκαρέματος.

   Popi and her sister Rita (right) watching the cheerful parade.
Η Πόπη και η αδελφή της Ρίτα (δεξιά) παρακολουθούν τη χαρούμενη παρέλαση.

A very cheerful Carnival atmosphere.  -  Πολύ χαρούμενη ατμόσφαιρα καρναβαλιού.
The Carnival of Aglantzia is a challenge for various activities by their nature can reverse moods and stereotypes.
Το Καρναβάλι της Αγλαντζιάς είναι μια πρόκληση για διάφορες δραστηριότητες, από τη φύση τους, που μπορούν, να αντιστρέψουν τις διαθέσεις και τα στερεότυπα.
A colourful spectacle with thousands of people in fancy dress. .
Ένα πολύχρωμο θέαμα με χιλιάδες ανθρώπους στις φανταχτερές στολές τους.
The parade is suitable for families with children and adults alike, and participants are invited to get into the spirit of carnival by dressing up for the occasion.
Η παρέλαση είναι κατάλληλη για οικογένειες με παιδιά και ενήλικες, και οι συμμετέχοντες καλούνται να μπουν στο πνεύμα του καρναβαλιού ντυμένοι για την περίσταση.
Fair play, cheerfulness, unselfishness and spontaneous voluntary activity grafted all ages in the magical experience of participation.
Ευγενής άμιλλα, κέφι, ανιδιοτέλεια και αυθόρμητη εθελοντική δραστηριότητα εμβολιάζοντας όλες τις ηλικίες στη μαγευτική εμπειρία της συμμετοχής.
Honoring the national Carnaval traditions which have remained strong in many communities through Cyprus.
Τιμώντας τις παραδόσεις του Καρναβαλιού που έχουν παραμείνει ισχυρές σε πολλές κοινότητες σε όλη την Κύπρο.
Surrounded by young people determined to have fun!
Περικυκλωνένοι από νεαρόκοσμο, αποφασισμένο για διασκέδαση!
Popi looking happy and satisfied with the show! 
Η Πόπη φαίνεται ευχαριστημένη με το θέαμα!
A city filled with carnival spectacle and colour. 
Μια πόλη γεμάτη με καρναβαλίστικο θέαμα και χρώμα.
All without exception are involved in the big event...
Όλοι συμμετέχουν ανεξαίρετα στο μεγάλο γεγονός...
Is all about fun and happiness.      -     Αφορά τη διασκέδαση και τη χαρά.
Second State & Community Kindergarten and Second Elementary School Pera Chorio Nisou.
Young Heroes.
Β’ Δημόσιο & Κοινοτικό Νηπιαγωγείο και Β’ Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου Νήσου. Μικροί Ήρωες.
Carnival involves all generations!   -    Στο Καρναβάλι συμμετέχουν όλες οι γενεές!
Imaginative disguises with taste and style.
Ευρηματικές μεταμφιέσεις με πολύ μεράκι και γούστο.
Floats, groups of masqueraders and individuals follow, dancing to the beat of carnival music.
Άρματα, ομάδες μεταμφιεσμένων ακολουθούν και χορεύουν στο ρυθμό της μουσικής του καρναβαλιού.
In Aglantzia the whole family gets involved in the events and streets are overflowing with people having fun and enjoying themselves.
Στην Αγλαντζιά παίρνουν μέρος όλοι στις γιορταστικές εκδηλώσεις και οι δρόμοι ξεχειλίζουν από κόσμο που διασκεδάζει.

Carnival season, it's a time of colorful and outrageous festivals and parades.
Το Καρναβάλι είναι μια εποχή πολύχρωμη με εξωφρενικά φεστιβάλ και παρελάσεις.
Groups of people and children attending the Grand Parade of Carnival 2017.
Ομάδες ανθρώπων και παιδιών που παρακολουθεί την Μεγάλη Παρέλαση του Καρναβαλιού 2017.
Ballere School of Dance. Spiders. A city filled with carnival spectacle and colour. 
Σχολή Χορού "Ballere". Αράχνες. Μια πόλη γεμάτη με καρναβάλι θέαμα και χρώματα.
Third Elementary School of Dhali. Picasso and his friends, A great opportunity for families to come out and enjoy the range of fun filled parade.
Γ’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου. Ο Πικάσο και η Παρέα του. Μια μεγάλη ευκαιρία για τις οικογένειες να βγουν και να απολαύσουν την παρέλαση με την ποικιλία της διασκέδασης.
This is definitely a fun time in Aglantzia for everyone to enjoy.
Σίγουρα είναι περίοδος απολαυστικής διασκέδασης για όλους στην Αγλαντζιά.
Aglantzia Carnival, like any great Carnival, believes its Carnival should be shared and the spirit passed on.
Το Καρναβάλι της Αγλαντζιά όπως και κάθε μεγάλο Καρναβάλι, πιστεύει ότι πρέπει να μοιράζεται και το πνεύμα του και να περάσει στον κόσμο.
Irini Ioannou and her gorgeous daughter Christina. It's an unforgettable experience - to parade in a beautiful costume.
Η Ειρήνη Ιωάννου και η πανέμορφη κόρη της Χριστίνα. H παρέλαση με ένα όμορφο κοστούμι αποτελεί μια αξέχαστη εμπειρία.
Charming smiles by Irini Ioannou and her gorgeous daughter Christina pose for a commemorative picture during the parade.
Γοητευτικά χαμόγελα από την Ειρήνη Ιωάννου και την πανέμορφη κόρη της Χριστίνα. Ποζάρουν για μια αναμνηστική φωτογραφία στην παρέλαση.
Enjoy, remember and most of all sent a message for “Good bye to the plastic”.
Χαρά, θύμηση και πάνω απ’ όλα το μήνυμα για «Τέρμα στη πλαστική σακούλα».
Dansing School "Dance" Candy – Lollipop. Fabulous costumes and colors. 
Σχολή Χορού «Χορός». Γλυφιτζούρια. Υπέροχα κοστούμια και χρώματα.
It’s all about fun and happiness.     -     Αφορά τη διασκέδαση και τη χαρά.
The carnival’s soul is thousands masqueraded who spontaneously and creatively participate in the preparations and the Carnival celebrations.
Ψυχή του Καρναβαλιού είναι οι χιλιάδες καρναβαλιστές που αυθόρμητα και δημιουργικά συμμετέχουν στις προετοιμασίες και τις γιορτές της Αποκριάς.
Fun, imaginative mood and endless vividness are the main components for 9 years, making every year special and unique.
Διασκέδαση, ευφάνταστη διάθεση και ατελείωτη ζωντάνια είναι τα κύρια συστατικά για 9 χρόνια, κάνοντας το Καρναβάλι κάθε χρόνο ξεχωριστό και μοναδικό.
People embraced the spirit of the festival.
 Ο κόσμος αγκαλιάζει το πνεύμα του γιορτής.
All that is required is enthusiasm, a passion to have fun and good time. 
Το μόνο που απαιτείται είναι ενθουσιασμός, πάθος για διασκέδαση και χαρά.


Aglantzia Carnivals is great fun and enjoyed by all ages.
Το Καρναβάλι της Αγλαντζιάς είναι μια μεγάλη γιορτή διασκέδασης και το απολαμβάνουν όλοι μικροί και μεγάλοι.
Kindergarten "The Green Moon". Colored carousel. Vitality, colors, joy and good mood scatter happiness in the people.
Νηπιαγωγείο «Το Πράσινο Φεγγάρι». Χρωματιστά Γαϊτανάκια. Ζωντάνια, χρώματα, χαρά και καλή διάθεση σκορπούν την ευτυχία στον κόσμο.
Τhe main parade draws thousands of spectators from around the region and beyond.
Η μεγάλη παρέλαση προσελκύει χιλιάδες θεατές από όλη την περιοχή και όχι μόνο.
Creative enthusiasm of dancers and musicians giving their full spirit to living life joyfully in the moment.
Δημιουργικός ενθουσιασμός χορευτών και μουσικών, δημιουργώντας πνεύμα για τη χαρά της ζωής και των στιγμών.
A city filled with carnival spectacle and colour.
Μια πόλη γεμάτη με καρναβάλι, θέαμα και χρώματα.
Fun and amusing masquerading by charming children,
Διασκέδαση και μασκαρέματα από χαριτωμένα παιδάκια.
It’s been a tradition for young families to participate in Aglantzia carnival for a decade now.
Έγινε θεσμός για τις νέες οικογένειες να συμμετέχουν στο καρναβάλι της Αγλαντζιάς για μια δεκαετία τώρα.
There are no limits to imagination: the brighter the better!
Δεν υπάρχουν όρια στη φαντασία: η πιο φωτεινή είναι η καλύτερη!
Participation itself in the parade is an incredible experience.
Η συμμετοχή στην παρέλαση από μόνη της είναι μια απίθανη εμπειρία.
Vitality, colors, joy and good mood scatter happiness to people.
Ζωντάνια, χρώματα, χαρά και καλή διάθεση σκορπούν τη χαρά στον κόσμο.
The main parade draws thousands of spectators from around Cyprus and beyond.
Η μεγάλη παρέλαση προσελκύει χιλιάδες θεατές από όλη την Κύπρο και ξένους.
The joy is transmitted to the people as if by magic.
Η χαρά μεταδίδεται στον κόσμο ως δια μαγείας.
It’s all about fun and happiness.    -    Αφορά τη διασκέδαση και την ευτυχία.
Carnival costumes don't have to be "elegant", the important thing is to show your good intentions and to feel comfortable.
Τα κουστούμια του Καρναβαλιού δεν χρειάζεται να είναι «κομψά», το σημαντικό είναι να δείξει τις καλές προθέσεις και να αισθάνεστε άνετα.
The Carnival became an important institution.
 Το Καρναβάλι έγινε ένας σημαντικός θεσμός.
So many colours and lovely costumes. - Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και ενδυμασιών.
Dress up for masquerade during the celebrations, which mark an overturning of daily life.
Μεταμφιέσεις κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων, οι οποίες σηματοδοτούν μια αλλαγή της καθημερινής ζωής.
All that is required is enthusiasm, a passion to have fun and good time.
Το μόνο που χρειάζεται είναι ενθουσιασμός, πάθος για να καλή διασκέδαση.
A means of publicly expressing the creative talent and energy of all people.
Ένα μέσο που εκφράζει δημοσίως το δημιουργικό ταλέντο και την ενέργεια όλων των ανθρώπων.
A spectacular event ! What an incredible parade!
Μία φαντασμαγορική εκδήλωση! Μια απίστευτη παρέλαση!
Nicosia Dance Center Ltd. Colour Your Day. The community spirit getting involved in and enjoy the carnival arts.
Κέντρο Χορού Λευκωσίας. Χρωματείστε τη μέρα σας. Το πνεύμα της κοινότητας συμμετέχει και χαίρεται τις καρναβαλίστικες τέχνες.


Large variety of costumes and wonderful compositions.
Μεγάλη ποικιλία υπέροχων κουστουμιών και συνθέσεων.
Kindergarten The Giving Tree School. Children of The Harvest. Real fun for everyone. All ages together with the children having a fabulous time.
Νηπιαγωγείο The Giving Tree School. Children of The Harvest. Πραγματική διασκέδαση για όλους. Όλες οι ηλικίες από κοινού με τα παιδιά που απολαμβάνουν υπέροχες στιγμές.
 No wonder why people loves the magic of Carnival.
Δεν είναι τυχαίο που ο κόσμος λατρεύει τη μαγεία του Καρνάβαλου.
The community spirit getting involved in and enjoy the carnival celebrations.
Το πνεύμα της κοινότητας συμμετέχει ενεργά και απολαμβάνει τις καρναβαλίστικες εκδηλώσεις.
Carnival is time to forget your inhibitions, wear a wild costume, play a character, live out your fantasies...
Το Καρναβάλι είναι η ώρα για να ξεχάσετε τις αναστολές σας, να φορέστε ένα άγριο κοστούμι, να προσποιηθείτε ένα χαρακτήρα, να ζήσετε τις φαντασιώσεις σας...
Carnival ... .its creation is a blend of different cultural elements.
Το Καρναβάλι δίνει την ευκαιρία για συνεργασία σε ένα μείγμα διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων.
Groups of people and children attending the Grand Parade of Carnival 2017.
Ομάδες ανθρώπων και παιδιών που παρακολουθούν τη Μεγάλη Παρέλαση του Καρναβαλιού 2017.
Most carnival-related events are connected with the ancient worship of the Greek god of Dionysus.
Οι περισσότερες καρναβαλίστικες εκδηλώσεις συνδέονται με την αρχαία λατρεία του Έλληνα θεού Διονύσου.
This parade gets bigger and better every year... A great family parade. In the picture above, gorgeous Semeli Kostoudes and Laoura Marcou.
Αυτή η παρέλαση γίνεται μεγαλύτερη και καλύτερη κάθε χρόνο... Μια μεγάλη οικογενειακή παρέλαση. Στη φωτογραφία οι πανέμορφες Σεμέλη Κωστούδη και η Λάουρα Μάρκου.
Real angels watching the parade, having a lot of fun and taking countless commemorative pictures and videos.
Αληθινοί άγγελοι, παρακολουθούν την παρέλαση, διασκεδάζοντας και βγάζοντας αμέτρητες φωτογραφίες και βίντεο.
Having enjoyable and exciting time all together. Great family time!
Ευχάριστες και συναρπαστικές στιγμές για όλους. Υπέροχες οικογενειακές στιγμές!
There's nothing like carnival!  – Δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο όπως το καρναβάλι!
Maria Mestana, Jeffrey Hoffens and Popi Nicolaides enjoym themselves and having really fun!
Η Μαρία Μεστάνα, Τζέφρυ Χόφενς και Πόπη Νικολαΐδου, διασκεδάζουν!
The community spirit getting involved in and enjoy the carnival celebrations.
Το πνεύμα της κοινότητας συμμετέχει ενεργά και απολαμβάνει τις καρναβαλίστικες εκδηλώσεις.
The Grand Parade continues to attract local and regional attention by visitors and media. In the picture: Phivos Nicolaides with Iacovos Iacovou, member of CBC Public TV and Radio.
Η Μεγάλη Παρέλαση εξακολουθεί να προσελκύει την προσοχή των δημοτών και άλλων επισκεπτών της μείζονος Λευκωσίας, καθώς και δημοσιογράφων. Στη φωτογραφία Φοίβος Νικολαΐδης και ο Ιάκωβος Ιακώβου μέλος του συνεργείου του ΡΙΚ, που κάλυψε την παρέλαση.
Not only enthusiastic carnival paradors but also dedicated individuals create a spectacular atmosphere.
Όχι μόνο οι καρναβαλιστές, αλλά και αφοσιωμένοι Αγλαντζιώτες δημιουργούν μια εξαιρετικά εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.
          The program for the Carnival, ended with a big outdoor party in the big park.
Το πρόγραμμα του Καρναβαλιού κατέληξε με ένα μεγάλο πάρτι στο τέλος της παρέλασης στο μεγάλο πάρκο.
Festivities attract thousands of people from all corners of the capital city and in the region as well.
Οι γιορταστικές εκδηλώσεις προσελκύουν χιλιάδες ανθρώπους από όλες τις γωνιές της πρωτεύουσας και της γύρω περιοχής
.
Groups and friends having fun in their own way.
Ομάδες και φίλοι διασκεδάζοντας ο καθένας με τον τρόπο του.
As with all carnivals the focus is on fun, food and celebrating the end of winter.
Όπως με όλα τα καρναβάλια, η έμφαση είναι στη διασκέδαση, το φαγητό και γιορτάζεται το τέλος του χειμώνα.
A very cheerful Carnival atmosphere.
Μια πολύ χαρούμενη ατμόσφαιρα καρναβαλιού.
Its time for fun, laughter, eating, drinking, dancing, singing, and dressing up in carnival style.
Είναι η ώρα για διασκέδαση και γέλιο, φαγητό και ποτό, χορό και τραγούδι και μασκαρέματα.
This is a time for saying goodbye to the winter months and welcoming in the Spring and it's also a time of fasting.
Είναι η περίοδος αποχαιρετισμού του Χειμώνα και καλωσορίσματος της Άνοιξης. Είναι επίσης μια περίοδος νηστείας.
It is an unforgettable experience - to parade in a beautiful costume.
Είναι μια αξέχαστη εμπειρία – η παρέλαση με ένα όμορφο κοστούμι.
Waiting anxiously for the next carnival… 
Περιμένοντας με αγωνία το επόμενο καρναβάλι.

No comments: