Monday, July 30, 2018

Rethymno, Crete - Greece

Greece travel secrets
Rethymno, Crete - Part II'
Ταξιδιωτικά μυστικά της Ελλάδας - Ρέθυμνο - Κρήτη - Μέρος ΙI'
Rethymno in Crete, Greece is a region peppered with historic sites, beauty and natural wonders.
Το Ρέθυμνο στην Κρήτη είναι μια περιοχή γεμάτη με ιστορικές τοποθεσίες, ομορφιά και θαύματα της φύσης.
Although it is the third largest town in Crete, Rethimnon never feels like a city as Chania and Heraklion do.
Αν και είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Κρήτη, το Ρέθυμνο δεν φαντάζει ποτέ σαν πόλη όπως τα Χανιά και το Ηράκλειο.

Rethymno is a wild beauty. Endless images of mountain roads, passing fields of wildflowers and tiny, traditional hamlets cradled by olive groves.
Το Ρέθυμνο είναι μια άγρια ομορφιά. Ατελείωτες εικόνες από ορεινούς δρόμους, περνώντας πεδία αγριολούλουδων και μικροσκοπικά παραδοσιακά χωριουδάκια γεμάτα ελαιώνες.

Throughout Crete, there are statues, busts and monuments, which they remind of the national struggles of the Cretan people for freedom.
Σε όλη την Κρήτη υπάρχουν αγάλματα, προτομές και μνημεία, που θυμίζουν τους εθνικούς αγώνες του Κρητικού λαού για ελευθερία.
Between yesterday and today Rethymno lives in modern pace without losing its historic character.
Ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, το Ρέθυμνο ζει σε μοντέρνους ρυθμούς χωρίς να χάνει τον ιστορικό του χαρακτήρα.
A place of reference, the Unknown Soldier monument in the city center square. 
Σημείο αναφοράς, το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην κεντρική πλατεία της πόλης.

It keeps the elements inherited by its history (from antiquity up to now), preserving at the same time the characteristics of a modern city.
Διατηρεί τα στοιχεία που κληρονόμησε η ιστορία της (από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα), διατηρώντας ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης πόλης.
It has a provincial air; it's a very romantic place that moves slowly, and the most important it preserves much of its old appearance.
Έχει ένα επαρχιακό αέρα. Ένα πολύ ρομαντικό μέρος που κινείται αργά και το πιο σημαντικό διατηρεί μεγάλο μέρος της παλιάς εμφάνισής του.
This region as a whole is rich with ancient history, most notably through the Minoan civilization centered at Kydonia east of Rethymno.
Η περιοχή ως σύνολο είναι πλούσια με την αρχαία ιστορία, κυρίως μέσω του Μινωικού πολιτισμού που επικεντρώνεται στην Κυδωνία ανατολικά του Ρεθύμνου.
It is a bustle of atmosphere-soaked, cobbled lanes, laden with shops, restaurants and bars and flanked by a wide, sandy beach.
Υπάρχει μια ζωντανή ατμόσφαιρα, λιθόστρωτες λωρίδες, φορτωμένες με καταστήματα, εστιατόρια και μπαρ, πλαισιωμένες από μια μεγάλη αμμώδη παραλία.
Kostas Mountakis (1826-1991) is considered one of the greatest songwriters and performers of the Cretan song.
Ο Κώστας Μουντάκης (1826-1991) θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς και ερμηνευτές του κρητικού τραγουδιού.

Remarkable testimonies do not exist until 1204, when the Venetians bought the entire Byzantine conquerors of Byzantium from the Franks for 10,000 silver markings.
Αξιόλογες μαρτυρίες δεν υπάρχουν μέχρι το 1204, οπότε οι Ενετοί αγόρασαν από τους Φράγκους κατακτητές του Βυζαντίου ολόκληρη την Κρήτη έναντι 10.000 αργυρών μάρκων.
A Wine Festival is held there annually at the beginning of July. Another festival, in memory of the destruction of the Arkadi Monastery, is held on 7–8 November.
Ένα φεστιβάλ κρασιού πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές Ιουλίου. Ένα άλλο φεστιβάλ, στη μνήμη της καταστροφής της Μονής Αρκαδίου, πραγματοποιείται στις 7-8 Νοεμβρίου.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi & Phivos Nicolaides, enjoy a tour of Rethymnon with a carefree walk in the old Venetian harbor.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, απολαμβάνουν την περιήγηση στο Ρέθυμνο με μια ξένοιαστη βόλτα στο παλιό Ενετικό λιμάνι.
The impressive landscape of Rethymno is recognized by the amazing gorges, the magical scenery and the splendid beaches.
Το εντυπωσιακό τοπίο του Ρεθύμνου αναγνωρίζεται από τα εκπληκτικά φαράγγια, τα μαγευτικά τοπία και τις υπέροχες παραλίες.

Venetian Lotzia, a beautiful building of 6th century which now houses the Public Library, is located in the old town.
Το Ενετικό Lotzia, ένα όμορφο κτίριο του 6ου αιώνα που στεγάζει τη Δημόσια Βιβλιοθήκη, βρίσκεται στην παλιά πόλη.
The city's main income is from tourism. Agriculture is also notable, especially for olive oil and other Mediterranean products.
Το κύριο εισόδημα της πόλης προέρχεται από τον τουρισμό. Η γεωργία είναι επίσης αξιοσημείωτη, ειδικά για το ελαιόλαδο και άλλα μεσογειακά προϊόντα.
An elegant monument with beautiful greenery around it, in front of the sea front.
Ένα καλαίσθητο μνημείο πλαισιωμένο με ωραίο πράσινο μπροστά στο παραλιακό μέτωπο.

The bust of Kalirois Siganos - Parren (1859 - 1940), founder of the Greek Lyceum, a pioneer for women's rights.
Η προτομή της Καλλιρόης Σιγανού - Πάρρεν (1859 - 1940), ιδρύτρια του Λυκείου
Ελληνίδων, πρωτοπόρος στον αγώνα για τα δικαιώματα της γυναίκας.
Young warm human presence graceful and shine.
Νεαρές, ζεστές ανθρώπινες παρουσίες γεμάτες χάρη και λάμψη.
In the shade of lofty Mt Psiloritis, Crete’s highest peak. 
Στη σκιά του ψηλού βουνού Ψηλορείτη, την υψηλότερη κορυφή της Κρήτης.
Lygia & Gregoris Maliotis and Popi Nicolaides discovering even more of the hidden beauty that this place has to offer.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου, ανακαλύπτουν ακόμη περισσότερη κρυμμένη ομορφιά, της πόλης.
The Venetians expelled the Genoveses  and settled on the island. Then period of Venetian rule begins in 1204 and it ends in 1669. 
Οι Ενετοί εξεδίωξαν τους Γενουάτες και εγκαταστάθηκαν στο νησί. Η περίοδος της Ενετοκρατίας αρχίζει το 1204 και φτάνει μέχρι το 1669.
Lygia Malioti and Popi Nicolaides, resting for a while at the stairs of the Fortress which dominates the city and makes Rethymno very charming.
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου ξεκουράζονται για λίγο στα σκαλοπάτια του Φρουρίου που κυριαρχεί στην πόλη και καθιστά το Ρέθυμνο πολύ γοητευτικό.
In 1538 Barbarosa, admiral of the Ottoman fleet and a corsair of the coast of Algeria (Barbara) attacked the island. After that, the Venetians decided to build some fortifications.
Το 1538 ο Μπαρμπαρόσα ναύαρχος του Οθωμανικού στόλου και κουρσάρος των ακτών της Αλγερίας (Μπαρμπαριάς), επιτέθηκε στο νησί. Οι Ενετοί αποφάσισαν να κατασκευάσουν ορισμένα οχυρωματικά έργα.

Popi & Phivos Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis on the top of the Fortress hill, for really sublime views over Rethymno, including sea vistas.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, σκαρφαλώνουν στο λόφο, του Φρουρίου, για πραγματικά υπέροχη θέα πάνω από το Ρέθυμνο, συμπεριλαμβανομένων των παραλίων της θάλασσας.
The town was captured by the Ottomans in 1646 during the Cretan War (1645–69) and they ruled it for almost three centuries.
Η πόλη καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς το 1646 κατά τη διάρκεια του Κρητικού Πολέμου (1645-69) και την κυβέρνησαν για σχεδόν τρεις αιώνες.
Road in the Old Town of Rethymnon, with houses from the Venetian period. 
Δρόμος στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου, με σπίτια από την ενετική περίοδο.
Today's old town is almost entirely built by the Republic of Venice. It is one of the best-preserved old towns in Crete.
Η σημερινή παλιά πόλη είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από τη Δημοκρατία της Βενετίας. Είναι μια από τις καλύτερα διατηρημένες παλιές πόλεις της Κρήτης.


Time to relax and enjoy Cretan food and drinks for Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides at the well known taverna and restaurant "Avli"!
Ώρα για ξεκούραση και απόλαυση κριτικής κουζίνας και ποτών για τη Λυγία & Γρηγόρη Μαλιώτη, Πόπη Νικολαΐδου, στη γνωστή ταβέρνα της πόλης "Αυλή"!
Avli restaurant in Rethymno. Only a few restaurants offer the choice of different styles and decor in one place.
Εστιατόριο Αυλή στο Ρέθυμνο. Λίγα εστιατόρια προσφέρουν την επιλογή διαφορετικών στυλ και ντεκόρ στο ίδιο μέρος.

Rethymno is one of the most beautiful and picturesque spots in Crete located between the White Mountains and Mount Psiloritis. It offers countless attractions for all tastes.
Το Ρέθυμνο είναι ένα από τα πιο όμορφα και γραφικά μέρη της Κρήτης που βρίσκεται ανάμεσα στα Λευκά Όρη και το Ψηλορείτη. Προσφέρει αμέτρητα αξιοθέατα για όλα τα γούστα.
The town still maintains its old aristocratic appearance, with its buildings dating from the 16th century, arched doorways, stone staircases, Byzantine and Hellenic-Roman remains, the small Venetian harbour and narrow streets.
Η πόλη εξακολουθεί να διατηρεί την παλιά αριστοκρατική της εμφάνιση, με κτίρια του 16ου αιώνα, τοξωτές πόρτες, πέτρινες σκάλες, βυζαντινά και ελληνορωμαϊκά ερείπια, το μικρό ενετικό λιμάνι και τα στενά δρομάκια.

Lygia Malioti and Popi Nicolaides, strolling and generally enjoy the enormous amount of pleasure, Rethymno can offers them!
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδη, περπατώντας και απολαμβάνοντας την ωραία ατμόσφαιρα, που προσφέρει το Ρέθυμνο.
Discover the past of the city through a wonderful tour of the historic center. 
Ανακαλύψτε το παρελθόν της πόλης μέσα από μια υπέροχη περιήγηση στο ιστορικό κέντρο.
Lose yourself in the alleys with the old houses. Admire the ornate vestiges and the Venetian coats that adorn them.
Χαθείτε στα σοκάκια με τα παλιά σπίτια. Θαυμάστε τα περίτεχνα θυρώματα και τα βενετσιάνικα οικόσημα που τα κοσμούν.
The famous Makris Stenos (Nikiforos Phokas), which leads from the Municipal Garden to Fortezza, is one of the most beautiful streets of Rethymnon full of Venetian houses and stone fountains.
Το περίφημο Μακρύ Στενό (Νικηφόρου Φωκά), που οδηγεί από τον Δημοτικό Κήπο στη Φορτέτσα, είναι ένα από τα ωραιότερα σοκάκια του Ρεθύμνου γεμάτο βενετσιάνικα σπίτια και πέτρινες κρήνες.
Lygia Malioti and Popi Nicolaides, looking happy in a nice shopping atmosphere having in mind the shopping opportunities.
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου φαίνονται χαρούμενες από την όμορφη ατμόσφαιρα και τις μεγάλες ευκαιρίες για ψώνια.

Rethymno provides you with an advantageous pivotal point on the island, allowing you to range across the center of Crete! Το Ρέθυμνο προσφέρει ένα πλεονεκτικό σημείο εκκίνησης στο νησί, επιτρέποντάς σας να διασχίσετε το κέντρο της Κρήτης!
Lygia Malioti and Popi Nicolaides, at the historic center of the city with a number of shops and commercial activity.
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου, στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τα εμπορικά καταστήματα και την εμπορική κίνηση.

Numerous shops for souvenirs (with many local products), trendy fashion or imaginative jewellery... the old and the modern combine to make a colourful and buzzing town.
Πολυάριθμα καταστήματα για αναμνηστικά (με πολλά τοπικά προϊόντα), μοντέρνα μόδα ή φανταστικά κοσμήματα... το παλιό και το μοντέρνο συνδυάζονται για να κάνουν μια πολύχρωμη και ζωντανή πόλη.
If you want to discover Rethymno, you'll have to visit the Old part of the city and to leisurely stroll around shopping streets.
Αν θέλετε να ανακαλύψετε το Ρέθυμνο, θα πρέπει να επισκεφθείτε το παλιό τμήμα της πόλης και να περπατήσετε χαλαρά στους εμπορικούς δρόμους.
It is an area of the city that invites you to walk in order to enjoy their commerce, its architecture and atmosphere that permeates the streets.
Είναι μια περιοχή της πόλης που σας προσκαλεί να περπατήσετε, για να απολαύσετε τα ψώνια, την αρχιτεκτονική και την ατμόσφαιρα που διαπερνά τους δρόμους.

Any street of the old town you decide to walk around, will be worth, either by its commerce, by the architecture or for a simple stroll, says Gregoris Maliotis.
Κάθε δρόμος της παλιάς πόλης αξίζει, είτε για τα ψώνια, είτε για την αρχιτεκτονική είτε για μια απλή βόλτα, λέει ο Γρηγόρης Μαλιώτης.

Cretan cuisine: authentic flavours accompanied by raki (Traditional local drink).
Κρητική κουζίνα: αυθεντικές γεύσεις με συνοδεία παραδοσιακή, τοπική ρακή.
Popi & Phivos Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis, enjoy Cretan cuisine recipes with fresh local ingredients. The whole gastronomy of Crete on your plate at "Samaria" Restaurant!
Φοίβος & Πόπη Νικολαΐδης, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, απολαμβάνουν την κρητική κουζίνα με ολόφρεσκα ντόπια υλικά. Ολόκληρη η γαστρονομία της Κρήτης στο πιάτο σας, στο εστιατόριο "Σαμαριά"!

Sunday, July 29, 2018

Rethymno, Crete - Greece

Greece travel secrets - Rethymno, Crete - Part I'
Ταξιδιωτικά μυστικά της Ελλάδας - Ρέθυμνο - Κρήτη - Μέρος Ι'

Rethymno is the capital of the homonymous prefecture (regional unit) of Crete and the seat of the metropolitan municipality.
Το Ρέθυμνο είναι πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού (περιφερειακής ενότητας) της Κρήτης και έδρα του μητροπολιτικού ομώνυμου Δήμου.
Testimonies for the existence of the city exist in the 5th-4th c. B.C. and they are mainly silver and bronze coins, which have the head of Apollo or Athena on one side, and the other trident or two dolphins or goats.
Μαρτυρίες για την ύπαρξη της πόλης υπάρχουν από τον 5ο-4ο αι. π.Χ. και είναι κυρίως ασημένια και χάλκινα νομίσματα, τα οποία έφεραν στη μια όψη την κεφαλή του Απόλλωνα ή της Αθηνάς, και στην άλλη τρίαινα ή δύο δελφίνια ή αίγα.
Rethymno is located in the north end of the prefecture, built by the sea and is a city with many faces.
Το Ρέθυμνο βρίσκεται στα βόρεια του Νομού, χτισμένο δίπλα στη θάλασσα και είναι μια πόλη με πολλά πρόσωπα.
Popi Nicolaides ready to taste the feeling of Crete!
Η Πόπη Νικολαΐδου είναι έτοιμη, να δοκιμάσει την αίσθηση της Κρήτης!
Rethymno combines the conveniences of a large city with the beauty of an old town. Both elements will mesmerize visitor.
Το Ρέθυμνο συνδυάζει τις ανέσεις μιας μεγάλης πόλης με την ομορφιά μιας παλιάς πόλης. Και τα δύο στοιχεία γοητεύουν τον επισκέπτη.
The population of the city amounts to 40,000 inhabitants and it’is the third largest city in Crete after Heraklion and Chania.
Ο πληθυσμός της πόλης ανέρχεται σε 40,000 κατοίκους και είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης μετά το Ηράκλειο και τα Χανιά.
Located in the square for decades since 1930, it has changed its position on the square's reconstructions, but the Unknown Soldier monument is always a point of reference in Rethymno during the national anniversaries and not only.
Βρίσκεται στην πλατεία εδώ και δεκαετίες, από το 1930. Εχει αλλάξει θέση στις αναπλάσεις της πλατείας, όμως πάντα το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, αποτελεί σημείο αναφοράς στο Ρέθυμνο, κατά τις εθνικές επετείους και όχι μόνο.
During the Battle of Crete (20–30 May 1941), the Battle of Rethymno was fought between German paratroopers and the Australian Force and the Greek Army.
Κατά τη διάρκεια της Μάχης της Κρήτης (20-30 Μαϊου 1941), η μάχη του Ρεθύμνου διεξήχθη μεταξύ των Γερμανών αλεξιπτωτιστών και του Αυστραλιανού αποσπάσματος και του Ελληνικού Στρατού.
Firefighter, Konstantinos Yamboudakis at the Holocaust of the Monastery of Arkadi (November 9, 1866).
Ο πυρπολητής, Κωνσταντίνος Γιαμπουδάκης στο ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου (9 Νοεμβρίου του 1866).
The longest beach of the island, with a length of more than 12 kilometers, extends to the east of the town of Rethymno until Skaleta.
Η μεγαλύτερη παραλία του νησιού με μήκος που ξεπερνάει τα 12 χιλιόμετρα απλώνεται στα ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου μέχρι τη Σκαλέτα.
Gregoris Maliotis trying to find the best view in the old town in which is also located the charming Venetian harbour, where an array of colourful fishing boats are docked.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης προσπαθεί, να βρει την καλύτερη θέα στην παλιά πόλη, όπου επίσης βρείσκεται το γοητευτικό βενετσιάνικο λιμάνι, με αγκυροβολημένα μια σειρά από πολύχρωμα αλιευτικά σκάφη.
The Venetian harbor, the old town. In Rethymno everything is overflowing with history, beauty and tradition.
Το ενετικό λιμάνι, η παλιά πόλη. Στο Ρέθυμνο τα πάντα ξεχειλίζουν ιστορία, ομορφιά και παράδοση.
  Lygia Malioti and Popi Nicolaides, walk to the Venetian harbour with the old lighthouse.
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου, περπατούν στο ενετικό λιμάνι με τον παλιό φάρο.
In front of the Venetian old port with the restored lighthouse built between 1830-40.
Μπροστά στο παλιό Βενετσιάνικο λιμάνι με τον αναστηλωμένο φάρο που κτίστηκε μεταξύ 1830-40.

Young girls searching for the fairy-tale romance in Rethymno. 
Νεαρά κορίτσια αναζητώντας το ρομαντικό παραμύθι στο Ρέθυμνο.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi & Phivos Nicolaides exploring the waterfront and the streets in the old harbour.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, εξερευνούν την προκυμαία και τους δρόμους στο παλιό λιμάνι.

The Venetian Fortezza is a major landmark in Rethymnon. The imposing fortress offers great photo opportunities as well as beautiful views over the town.
Η Βενετική Φορτέτσα είναι ένα σημαντικό ορόσημο στο Ρέθυμνο. Το επιβλητικό φρούριο προσφέρεται για εξαιρετικές φωτογραφίες καθώς και όμορφη θέα στην πόλη.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides, enjoy the magnificent view of Fortezza fortress
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου, απολαμβάνουν τη θέα του φρουρίου Φορτέτζα.

The first building you will see is the warehouse of the artillery which nowadays operates as an exhibition hall.
Το πρώτο κτίριο που θα δείτε είναι η αποθήκη του πυροβολικού που σήμερα λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος.
Crowned by Fortezza, the old town of Rethymno is magical. A labyrinth full of surprises. A trip to the Venetian era.
Στεφανωμένη από τη Φορτέτσα, η παλιά πόλη του Ρεθύμνου είναι μαγική. Ένας λαβύρινθος γεμάτος εκπλήξεις. Ένα ταξίδι στην εποχή των Ενετών.

The Fortezza (fortress) was built by the Venetians (1573) to protect the city. 
Η Φορτέτζα (φρούριο) χτίστηκε από τους Ενετούς (1573) για να προστατεύσει την πόλη.

Lygia & Gregoris Maliotis, Popi & Phivos Nicolaides, up on Paleokastro hill, before they walk in Fortetzza.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, στο λόφο του Παλαιόκαστρου, πριν μπουν στη Φορτέτσα, το οχυρό που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της Ενετοκρατίας.

Fortezza, the Venetian fortress on the hill of Paleokastro, with the imposing view of the Aegean Sea and the city, is undoubtedly the symbol of Rethymno.
Η Φορτέτζα, το βενετσιάνικο φρούριο στο λόφο του Παλαιοκάστρου, με την επιβλητική θέα προς το Αιγαίο πέλαγος και την πόλη, αποτελεί αναμφίβολα το σύμβολο του Ρεθύμνου.

Not only are walls and the remains of its buildings of interest, the views from it to the town and also the sea are sweeping.
Δεν έχουν ενδιαφέρον μόνο τα τείχη και τα ερείπια των κτιρίων, αλλά και η θέα στην πόλη και στη θάλασσα είναι εκπληκτική.

Once upon a time, an easy rider used to drive it...
Μια φορά κι έναν καιρό την οδηγούσε ένας ξέγνοιαστος καβαλάρης...
The three-aisled temple of the Four Neo-Martyrs Aggelis, Manuel, George and Nicholas, in the square.
Ο τρίκλιτος ναός των Τεσσάρων Νεομαρτύρων Αγγελή, Μανουήλ, Γεωργίου και Νικολάου, στην πλατεία.

The Metropolitan Church of Rethymnon is dedicated to the Presentation of the Virgin Mary. It is also called "Great Virgin" in contrast to the "Little Virgin", (Lady of the Angels), located in the old town of Rethymno. It was built in 1956.
Ο Μητροπολιτικός ναός του Ρεθύμνου είναι αφιερωμένος στα Εισόδια της Θεοτόκου. Ονομάζεται και «Μεγάλη Παναγία» σε αντιπαραβολή με τη «Μικρή Παναγία», (Κυρία των Αγγέλων), που βρίσκεται στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Κτίστηκε το 1956.

The catholic church of Venetians.  -   Η καθολική εκκλησία των Ενετών.
Venetian fortification works mingle harmonically with orthodox and catholic churches and mosques.
Τα βενετσιάνικα έργα οχύρωσης συνδυάζονται αρμονικά με ορθόδοξες, καθολικές εκκλησίες και τζαμιά.

Venetian influences abound and the minarets and domed mosques remind of the Turkish influence long gone.
Οι βενετσιάνικες επιρροές αφθονούν και οι μιναρέδες και τα θολωτά τζαμιά υπενθυμίζουν την παλιά τουρκική επιρροή.
There are a lot of things to see and enjoy in Rethymno.
Υπάρχουν πολλά που μπορείτε, να δείτε και να απολαύσετε στο Ρέθυμνο.
Παλιά αρχοντικά μετατρέπονται σε πολιτιστικά κέντρα, μουσεία και εκθέσεις.
Old mansions are converted into cultural centers, museums and exhibitions.
The best way to learn, to feel the city is to merge with the crowd and let it take you on an unforgettable journey through the maze of Rethymno streets and through centuries.
Ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε, να αισθανθείτε την πόλη, είναι να ανακατευθείτε με το πλήθος και να αφαιθείτε στο αξέχαστο ταξίδι μέσω του λαβυρίνθου των δρόμων του Ρεθύμνου μέσα από τους αιώνες.

Striking old buildings which attract immediately your attention.
Εντυπωσιακά παλιά κτίρια που προσελκύουν αμέσως την προσοχή σας.
At Titus Petychakis (or Platanos), you will pass from the lively restaurants and cafes to the famous Rimondi fountain.
Στην πλατεία Τίτου Πετυχάκη (ή Πλάτανο) θα περάσετε από τα πολύβουα εστιατόρια και καφέ, για να βγείτε στη διάσημη κρήνη Ριμόντι. 

   Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis at the Rimondi fountain built in 1626.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στο σιντριβάνι Ριμόντι φτιαγμένο το 1626.

The Rimondi fountain in Rethymno.   -  Το σιντριβάνι Ριμόντι στο Ρέθυμνο.
The old Venetian town of Rethymno with the gorgeous architecture and traditional monuments complete this unique charm.
Η παλιά βενετική πόλη του Ρεθύμνου με την πανέμορφη αρχιτεκτονική και τα παραδοσιακά μνημεία που συμπληρώνουν τη μοναδική γοητεία.

Lygia Malioti, exploring one of the best preserved medieval cities in Greece.
Η Λυγία Μαλιώτη εξερευνά μια από τις καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις στην Ελλάδα.

Old buildings in the old part of the city, can be found on every corner. 
Υπάρχουν παλιά κτίρια σε κάθε γωνιά, στο παλιό τμήμα της πόλης.

Remains of the Ottoman era.   -   Κατάλοιπα της Οθωμανικής εποχής.
Rethymno is also a magnet for artists, many practicing age-old trades with modern twists.
Το Ρέθυμνο είναι επίσης ένας μαγνήτης για καλλιτέχνες, πολλοί που ασχολούνται με παλιές και σύγχρονες τεχνοτροπίες.

Rethymno began a period of growth when the Venetian conquerors of the island decided to put an intermediate commercial station between Heraklion and Chania.
Το Ρέθυμνο ξεκίνησε μια περίοδο ανάπτυξης, όταν οι Βενετοί κατακτητές του νησιού αποφάσισαν να τοποθετήσουν ένα ενδιάμεσο εμπορικό σταθμό μεταξύ Ηρακλείου και Χανίων.
Majestic mansions of Venetian architecture, arches and cobbled paths which create a magical atmosphere, reminiscence of the city’s turbulent –yet glorious– past.
Μεγαλοπρεπή αρχοντικά βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής, καμάρες και καλντερίμια που δημιουργούν μια μαγική ατμόσφαιρα, ανάμνηση του ταραχώδους - και ένδοξου - παρελθόντος της πόλης.
Rethymno will charm you with its beauty and the sights you will encounter in its streets.
Το Ρέθυμνο θα σας γοητεύσει με την ομορφιά του και τα αξιοθέατα που θα συναντήσετε στους δρόμους του.
The old town with its mix of architecture and history, cultural influences and styles ranging from Venetian to Ottoman Empire.
Η παλιά πόλη με το συνδυασμό αρχιτεκτονικής και ιστορίας, με πολιτιστικές επιρροές και στυλ που κυμαίνονται από τη βενετσιάνικη στην οθωμανική αυτοκρατορία.

The hidden treasures of Rethymnon.    -   Οι κρυμμένοι θησαυροί του Ρεθύμνου.
Popi Nicolaides looking happy, having the opportunity to buy fresh, local fruits and vegetables.
Η Πόπη Νικολαΐδου, φαίνεται χαρούμενη, που έχει την ευκαιρία, να αγοράσει φρέσκα τοπικά φρούτα και λαχανικά.

Lygia Malioti and Popi Nicolaides both agree that: For some reason vegetables and fruits taste better in Greece!
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου, συμφωνούν ότι: Για κάποιο λόγο, τα λαχανικά και τα φρούτα στην Ελλάδα έχουν καλύτερη γεύση!
Lygia Malioti ready to buy the most attractive seasonal fruits. 
Η Λυγία Μαλιώτη είναι έτοιμη, να αγοράσει τα πιο ελκυστικά εποχιακά φρούτα.
Discover the local gastronomy through dozens of shops, restaurants and cafes. The owner of "Samaria" tavern, Mr. Giorgos Vitalakis, offered us a special treatment!
Ανακαλύψτε την τοπική γαστρονομία μέσα από τα δεκάδες μαγαζιά, εστιατόρια και καφέ. Η εξυπηρέτηση στην ταβέρνα "Σαμαριά", του ιδιοκτήτη Γιώργου Βιταλάκη, ήταν ξεχωριστή!

Lygia & Gregoris Maliotis, Popi & Phivos Nicolaides, they all agree that: Rethymno will reward you with hospitality of high standards but also unique Cretan flavours.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, συμφωνού όλοι, ότι: Το Ρέθυμνο θα σας ανταμείψει με φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών, αλλά και μοναδικές κρητικές γεύσεις.