Monday, July 23, 2018

Sfakia - Crete - Greece

Greece travel secrets
Ταξιδιωτικά μυστικά της Ελλάδας - Σφακιά - Κρήτη
Hora Sfakion or Sfakia is a small, historical town of less than 500 inhabitants, on the south coast of Chania Prefecture.
Η Χώρα Σφακίων ή Σφακιά είναι μια μικρή, ιστορική πόλη με λιγότερους από 500 κατοίκους, στη νότια ακτή του Νομού Χανίων.
Hora Sfakion is the capital of Sfakia Municipality, which includes the most mountainous district in Chania Prefecture.
Η Χώρα Σφακίων είναι η πρωτεύουσα του Δήμου Σφακίων, η οποία περιλαμβάνει την πιο ορεινή περιοχή του νομού Χανίων.
The more bullet holes you see in the passing road signs, the closer you are to Hora Sfakion, long renowned in Cretan history for its rebellious streak against foreign occupiers.
Όσο περισσότερες τρύπες από σφαίρες βλέπετε στα σήματα τροχαίας στη διαδρομή σας, τόσο πιο κοντά βρίσκεστε στη Χώρα των Σφακίων, γνωστή στην ιστορία της Κρήτης για την επαναστατική της πορεία εναντίον ξένων κατακτητών.
Sfakia is named after the oleander tree, called “sfaka” in the Cretan dialect. There is also the expression “it's sfaka”, meaning that something is very bitter.
Τα Σφακιά πήραν το όνομά τους από το δέντρο πικροδάφνες, που στην Κρήτη λέγονται «σφάκες». Υπάρχει και η έκφραση «είναι σφάκα», δηλαδή είναι πολύ πικρό.
This is the old, small harbour of Hora Sfakion, recently replaced by a larger one to the east.
Στο σημείο αυτό βρίσκεται το παλιό, μικρό λιμάνι της Χώρας Σφακίων, ενώ πρόσφατα κατασκευάστηκε νέο μεγαλύτερο λιμάνι στα ανατολικά.
Sfakia has entirely the natural beauty of a wild mountain landscape, forming a unique combination with the sea nearby.
Τα Σφακιά χαρακτηρίζονται εξ΄ολοκλήρου από τη φυσική ομορφιά ενός άγριου ορεινού τοπίου, το οποίο συνδυάζεται μοναδικά με τη θάλασσα.
It's time for a good place for a cup of coffee. Lygia & Gregoris Maliotis enjoy a perfect cup of Greek coffee in a cozy tavern "Delfini" next to the beach.
Ήρθε η ώρα για ένα καλό μέρος κι ένα φλιτζάνι καφέ. Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνουν ένα τέλειο ελληνικό καφέ στην ωραία ταβέρνα "Δελφίνι" δίπλα στην παραλία.
In the heart of Sfakia, seems to blow a different wind. It brings the cool of the high peaks, the scent of pine and thyme, the sound of the goat bells, and above all, the stories of the proud Sfakians.
Στην καρδιά των Σφακίων, φαίνεται να φυσάει ένας διαφορετικός άνεμος. Φέρνει το κρύο των ψηλών κορυφογραμμών, το άρωμα του πεύκου και του θυμαριού, τον ήχο από το κουδούνισμα των προβάτων και πάνω απ' όλα τις ιστορίες των περήφανων Σφακιανών.
It is a wind full of pride, love and awe. Sfakians, have never surrendered to conquerors, and led countless revolts against the Turks.
Είναι ένας άνεμος γεμάτος υπερηφάνεια, αγάπη και δέος. Οι Σφακιανοί ποτέ δεν παραδόθηκαν στους κατακτητές και έκαναν αμέτρητες εξεγέρσεις εναντίον των Τούρκων.
Sfakia includes most of the White Mountains, also known as Madares (2.454 m). Sfakia Municipality is the most sparsely-populated municipality in Greece, with 2,500 inhabitants.
Τα Σφακιά περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα της οροσειράς Λευκά Όρη ή Μαδάρες (2.454 μέτρα). Ο Δήμος Σφακίων είναι ο πιο αραιοκατοικημένος δήμος στην Ελλάδα, με 2.500 κατοίκους.
Pride in the history of this land, love for the Cretan homeland, awe at the untamed beauty which makes the heart swell.
Υπερηφάνεια στην ιστορία αυτής της γης, αγάπη για την κρητική πατρίδα, δέος για την αχαλίνωτη ομορφιά που κάνει την καρδιά να πάλλει.
Sfakia, the soul of Crete, Greece!     -   Σφακιά, η ψυχή της Κρήτης!
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides enter the narrow streets. The past comes to life in the single- or two-storey buildings with their inner courtyards, beautiful doors with carved stone archways and paved streets.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου στα στενά του χωριού. Εδώ, ζωντανεύει το παρελθόν με τα μονώροφα ή διώροφα αρχοντικά με τις κλειστές αυλές, τις όμορφες εξώπορτες με τα πελεκητά τοξωτά υπέρθυρα στα πλακόστρωτα καλντερίμια.
Sfakiá is a mountainous area in the southwestern part of the island of Crete, in the Chania regional unit.
Τα Σφακιά είναι μια ορεινή περιοχή στο νοτιοδυτικό τμήμα της Κρήτης, στην περιφερειακή μονάδα των Χανίων.
Anopolis, a village near Hóra Sfakíon, is the birthplace of one of the most celebrated Cretan revolutionaries, Daskalogiannis.
Η Ανώπολη, ένα χωριό κοντά στη Χώρα Σφακίων, είναι η γενέτειρα ενός από τους πιο γνωστούς Κρητικούς επαναστάτες, του Δασκαλογιάννη.
Lygia & Gregoris Maliotis feel totally relaxed and enthusiastic to be around and spend some time in Sfakia.
Η Λυγία και Γρηγόρης Μαλιώτης απόλυτα χαλαροί και ενθουσιασμένοι που βρίσκονται εδώ, για λίγο έστω χρόνο στα Σφακιά.
Hora Sfakion is a small village with a main harbourfront of tavernas, minimarkets, a butcher, and a bakery.
Η Χώρα Σφακίων είναι ένα μικρό χωριό με παραλιακές ταβέρνες, μίνι μάρκετ, κρεοπωλείο και αρτοποιείο.
Known for their hospitality, traditional music and dance, and healthy cuisine, Cretans are also fiercely independent.
Γνωστοί για τη φιλοξενία, την παραδοσιακή μουσική, το χορό, και την υγιεινή κουζίνα, οι Κρητικοί είναι επίσης έντονα ανεξάρτητοι.
Archimandrite Parthenios Kelaidis (1830-1905) was one of the driving forces behind the 1866-69 uprising against the Turks in Crete. He was one of the members of the Kelaidis family from the village of Mouri, high up on the Lefka Ori.
Ο Αρχιμανδρίτης Παρθένιος Κελαΐδης (1830-1905) ήταν μια από τις κινητήριες δυνάμεις πίσω από την εξέγερση του 1866-69 κατά των Τούρκων στην Κρήτη. Ήταν ένα από τα μέλη της οικογένειας Κελαΐδη από το χωριό Μουρί, ψηλά στα Λευκά Όρη.
A member of the Vardinogiannis family that has its roots from Agios Ioannis village of Sfakia. Pavlos Vardinogiannis (1926-1984) was one of five brothers who established one of the financially most successful dynasties in Greece.
Μέλος της οικογένειας Βαρδινογιάννη που έχει τις ρίζες του στο χωριό Άγιος Ιωάννης των Σφακίων. Ο Παύλος Βαρδινογιάννης (1926-1984) ήταν ένας από τους πέντε αδελφούς που ίδρυσαν μία από τις οικονομικά πιο επιτυχημένες δυναστείες στην Ελλάδα.
In general, Sfakia as a region has a unique and a genuine authenticity. Popi Nicolaides, and Lygia & Gregoris Maliotis just arrived in Sfakia, Crete – Greece, ready for exploration.
Σε γενικές γραμμές, τα Σφακιά ως περιοχή έχουν μια μοναδική και γνήσια αυθεντικότητα. Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, μόλις έχουν φθάσει στα Σφακιά, έτοιμοι για εξερεύνηση.
They frequently rebelled under Venetian and then Ottoman occupation, with southern strongholds like Sfakia remaining virtually unconquered.
Συχνά εξεγέρθηκαν κάτω από την βενετσιάνικη και τότε οθωμανική κατοχή, με τα νότια προπύργια όπως τα Σφακιά να παραμένουν ουσιαστικά ελεύθερα.
As harsh as they were against their invaders, the more friendly they are to their guests.
Όσο σκληροί κι ήσαν εναντίον των ξένων εισβολέων τους, τόσο πιο φιλικοί είναι για τους ξένους τους.
Due to the steep cliffs, overhanging the sea, the Sfakia area remains peacefully isolated. 
Λόγω των απόκρημνων βράχων που προεξέχουν από τη θάλασσα, η περιοχή των Σφακίων παραμένει απομονωμένη στην ησυχία.
Popi Nikolaidou walks into the characteristic narrow streets of the old neighborhoods and gets a taste of the not-too-distant past.
Η Πόπη Νικολαΐδου περπατεί στα χαρακτηρηστικά στενά μέσα από τις παλιές γειτονιές και παίρνει μια γεύση από το όχι και τόσο μακρινό παρελθόν.
Best equipment for bodybuilding training in a home gym!
Ο καλύτερος εξοπλισμός για μποτιπίλτιγκ στο γυμναστήριο του σπιτιού!
The most famous and impressive gorge of Sfakia and Crete is the Samaria Gorge, ending at sea in Agia Roumeli.
Το πιο γνωστό και εντυπωσιακό φαράγγι των Σφακίων και της Κρήτης είναι το Φαράγγι της Σαμαριάς, που καταλήγει στη θάλασσα στην Αγία Ρουμέλη.
High mountains, impressive gorges, clean sea, sun, beaches and hospitable people.
Ψηλά βουνά, εντυπωσιακά φαράγγια, καθαρή θάλασσα, ήλιος, παραλίες και φιλόξενοι άνθρωποι.
The Sfakian mountains are dotted with tiny traditional villages, fantastic spots to buy hearty local olive oil and thyme honey, and fresh herbs and spices picked from high up. 
Τα βουνά των Σφακίων είναι γεμάτα με μικροσκοπικά παραδοσιακά χωριά, φανταστικά σημεία για να αγοράσουν πλούσιο τοπικό ελαιόλαδο και θυμαρίσιο μέλι, καθώς και φρέσκα βότανα και μπαχαρικά που συλλέγονται από ψηλά.
It is said to have had a hundred churches, but it suffered badly from wartime bombardment during the Battle of Crete and the Allied evacuation that followed.
Λέγεται ότι είχε εκατό εκκλησίες, αλλά πλήγηκε άσχημα από τον βομβαρδισμό κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης και την απομάκρυνση των συμμάχων που ακολούθησε.
Lygia Maliotis in the churchyard. Historically, in Christian countries a churchyard was often used as graveyards.
Η Λυγία Μαλιώτη στο προαύλιο της εκκλησίας, όπου υπάρχει και κοιμητήριο. Ιστορικά, στις χριστιανικές χώρες η αυλή, της εκκλησίας χρησιμοποιείται συχνά ως νεκροταφείο.
An old characteristic marble grave, probably belongs to a seaman
Ένας παλαιός χαρακτηριστικός μαρμάρινος τάφος, που πιθανώς ανήκει σε ναυτικό.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides in the yard of the beautiful church of St. Panteleimon in the village
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου στην αυλή, της ωραίας εκκλησίας, του Αγίου Παντελεήμονα.
Tourism industry has not been developed and has not yet come up to influence the village. The 500 inhabitants are mainly occupied with agriculture, olive-oil production, fishing and livestock.
Ο τουρισμός δεν έχει αναπτυχθεί και δεν έχει ακόμη επηρεάσει το χωριό. Οι 500 κάτοικοι του ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία, την παραγωγή ελαιολάδου, αλιεία και την κτηνοτροφία.
The Sfakians are famous for their hospitality. The locals welcome their guests like friends.
Οι Σφακιανοί είναι γνωστοί για τη φιλοξενία τους. Οι ντόπιοι καλωσορίζουν τους επισκέπτες τους σαν φίλους. 

Cretans love distinguishing themselves from other Greeks. And the Sfakians love to distinguish themselves even more.
Τους Κρητικούς αρέσει, να ξεχωρίζουν από τους άλλους Έλληνες. Και οι Σφακιανοί αγαπούν να ξεχωρίζουν ακόμα περισσότερο.

Seductive Sfakia, southwest Crete. A village with rich legends and traditions lost in the depths of the ages.
Σαγηνευτικά Σφακιά, νοτιοδυτική Κρήτη. Ένα χωριό με πλούσιους θρύλους και παραδόσεις αιώνων.
Interesting conversation with father Athanasios in the church of St. Panteleimon & St. Nicolaos in Sfakia.
Ενδιαφέρον διάλογος με τον Πάτερ Αθανάσιος στην εκκλησία Αγίου Παντελεήμονα και Αγίου Νικολάου.
 Many tales of revolts and uprisings in Crete start in the mountains of western Crete - mountain guerillas, pallikari fighters and rebel assemblies.
Πολλές ιστορίες επαναστάσεων και εξεγέρσεων στην Κρήτη ξεκινούν στα βουνά της Δυτικής Κρήτης - ανταρτοπόλεμοι βουνού, μαχητές, παλληκάρια και συγκρούσεις ανταρτών.
This memorial commemorates the evacuation of British, Australian and New Zealand troops which had fought against the Germans. The evacuation took place from here.
Αυτό το μνημείο θυμίζει την εκκένωση των βρετανικών, αυστραλιανών και νεοζηλανδικών στρατευμάτων που είχαν πολεμήσει ενάντια στους Γερμανούς. Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε από αυτό εδώ το σημείο.
After the Battle of Crete during World War II, the locals helped many New Zealand and Australian soldiers escape from here on the night of May 31, 1941, suffering great reprisals. King George II of Greece had already escaped this way when the Germans invaded.
Μετά τη μάχη της Κρήτης κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, οι ντόπιοι βοήθησαν πολλούς στρατιώτες της Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας να διαφύγουν από εδώ τη νύχτα της 31ης Μαΐου 1941, υποφέροντας μεγάλα αντίποινα. Ο βασιλιάς Γιώργος Β 'της Ελλάδας είχε ήδη δραπετεύσει με αυτόν τον τρόπο όταν εισέβαλαν οι Γερμανοί.
From the evening of the 28th of May until the dawn of the 1st of June, during three nights, about 15,000 retreating soldiers were taken out on British and Australian warships. Still another 5,000 did not manage to escape despite the heroic fighting by the New Zealand rear-guard forces as Nazi troops soon reached the harbor.
Από το βράδυ της 28ης Μαΐου έως την αυγή της 1ης Ιουνίου, κατά τη διάρκεια τριών νυχτών, περίπου 15.000 στρατιώτες αποχώρησαν με βρετανικά και αυστραλιανά πολεμικά πλοία. Ακόμα 5.000 δεν κατάφεραν να ξεφύγουν, παρά τις ηρωικές συγκρούσεις από τις δυνάμεις της Νέας Ζηλανδίας, καθώς τα ναζιστικά στρατεύματα έφτασαν σύντομα στο λιμάνι.
The small harbor that is behind this monument was the location of the largest evacuation of allied soldiers from Crete after the fall of the island to the Nazis in May 1941.
Το μικρό λιμάνι που βρίσκεται πίσω από αυτό το μνημείο ήταν η θέση της μεγαλύτερης εκκένωσης συμμάχων στρατιωτών από την Κρήτη μετά την πτώση του νησιού στους Ναζί τον Μάιο του 1941.
Monument to the Allied forces that departed from Chora Sfakion after the fall of Crete. On the eastern side of the old harbor of the village.
Μνημείο των Συμμαχικών δυνάμεων που αναχώρησαν από τη Χώρα Σφακίων μετά την πτώση της Κρήτης. Στην ανατολική πλευρά του παλιού λιμανιού του χωριού.
In the “Dslfini” tavern of the village, Lygia & Gregoris Maliotis, Popi & Phivos Nicolaides enjoy a coffee and refreshments. 
Στην ταβέρνα «Δελφίνι» του χωριού, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης απολαμβάνουν καφέ και αναψυκτικά.
The impenetrable White Mountains to the north combined with the rocky beaches on the south helped the locals fight off all invaders.
Τα αδιαπέραστα Λευκά Όρη στο βορρά σε συνδυασμό με τις βραχώδεις παραλίες στο νότο βοήθησαν τους ντόπιους να πολεμήσουν όλους τους εισβολείς.

1 comment:

Lunikox jasdo said...

Really informative blog, thanks for sharing. Your choice of fishing rod reel combos and line will depend on the fishing technique that you choose. It is very common for most fishermen that vary their fishing techniques to carry several different fishing rod combos that are already set up with specific lures or live bait rigs.spinning rods