Saturday, May 25, 2019

Braga - Portugal

Braga is known as a Portuguese Rome!
Η Μπράγκα είναι γνωστή ως Πορτογαλική Ρώμη!
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides in Braga city in the far north of Portugal. It’s known for its religious heritage and events.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου στην πόλη Μπράγκα στα βόρεια,της Πορτογαλίας. Είναι γνωστή για τη θρησκευτική κληρονομιά και τις εκδηλώσεις της.

Braga city, often referred to as "Rome of Portugal" due to its many churches and history. Its existence is linked to Christianity and dates back to the 3rd century.
Η Μπράγκα, συχνά αποκαλείται η «Ρώμη της Πορτογαλίας» λόγω των πολλών εκκλησιών, και της ιστορίας της. Η ίδια της η ύπαρξη είναι συνδεδεμένη με τον Χριστιανισμό και χρονολογείται από τον 3ο αιώνα.


Braga is the third-largest urban center in Portugal (after Lisbon and Porto).
Η Μπράγκα είναι το τρίτο μεγαλύτερο αστικό κέντρο στην Πορτογαλία (μετά τη Λισαβόνα και το Πόρτο).
Even though Braga is the third largest city of Portugal, it does not have a hectic pace or crowded atmosphere.
Παρόλο που η Μπράγκα είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας, επικρατεί μια ήσυχη ατμόσφαιρα.

Braga is a wonderful tourist destination that combines history and culture, with numerous outstanding tourist attractions.
Η Μπράγκα είναι ένας θαυμάσιος τουριστικός προορισμός, που συνδυάζει την ιστορία και τον πολιτισμό, με πολλά εξαιρετικά τουριστικά αξιοθέατα.

In the city center, medieval Braga Cathedral is home to a sacred art museum and the Gothic-style Kings' Chapel.
Στο κέντρο της πόλης, ο μεσαιωνικός καθεδρικός ναός στεγάζει το μουσείο θρησκευτικής τέχνης και το βασιλικό παρεκκλήσι γοτθικού στιλ.

One of its most important sights is the oldest cathedral in the country dating from the 12th century.
Ένα από τα σημαντικότερα της αξιοθέατα είναι ο πιο παλιός καθεδρικός ναός της χώρας που χρονολογείται από τον 12ο αιώνα.

The Cathedral of Braga, due to its long history and artistic significance, it´s one of the most important buildings in the country.
Ο καθεδρικός ναός της Μπράγκα, λόγω της μακράς ιστορίας και της καλλιτεχνικής του σημασίας, είναι ένα από τα σημαντικότερα κτίσματα της χώρας.
The city is often regarded as the religious center of Portugal.
Η πόλη θεωρείται συχνά ως το θρησκευτικό κέντρο της Πορτογαλίας.

Braga is a labyrinth of narrow streets, each one concealing historic sights, unique monuments or traditional family-run businesses.
Η Μπράγκα είναι ένας λαβύρινθος στενών δρόμων, καθένας από τους οποίους κρύβει ιστορικά αξιοθέατα, μοναδικά μνημεία ή παραδοσιακές οικογενειακές επιχειρήσεις.

Along with being an enthralling city, Braga is also the setting for one of the finest monuments of Northern Portugal, the Bom Jesus do Monte.
Μαζί με την ύπαρξη μιας εντυπωσιακής πόλης, η Μπράγκα φιλοξενεί ένα από τα καλύτερα μνημεία της βόρειας Πορτογαλίας, το Ιερό «Καλός Ιησούς του Όρους»

Braga is a lively city, one of the oldest in the country, and is teeming with young people who study at its universities.
Η Μπράγκα είναι μια ζωντανή πόλη, μια από τις παλαιότερες της χώρας και γεμάτη με νέους που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια της.

The Roman legacy as Bracara Augusta is another of the attractive factors of Braga, often called ‘Portuguese Rome’.
Η ρωμαϊκή κληρονομιά πόλης ως Μπρακάρα Αουγκούστα, είναι ένας από τους ελκυστικούς παράγοντες της Μπράγκα, που συχνά ονομάζεται «Πορτογαλική Ρώμη». 
With over 2000 years of a very rich history, Braga is a city of huge beauty and heritage richness, which combines tradition with innovation, memory with youth and creativity with conservatism.
Με πάνω από 2000 χρόνια πλούσιας ιστορίας, η Μπράγκα είναι μια πόλη με τεράστια ομορφιά και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, που συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία, τη μνήμη με τη νεολαία και τη δημιουργικότητα με το συντηρητισμό.

The 18th century municipal hall that houses the local government authority and the Municipal Stadium above.
Το Δημαρχείο, του 18ου αιώνα που στεγάζει την τοπική κυβέρνηση και το Δημοτικό Στάδιο (άνω).

It plays a leading role in the economy, culture, knowledge and technology of the region.
Διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην οικονομία, τον πολιτισμό, τη γνώση και την τεχνολογία της περιοχής.

The old city and the traditional religiousness – always imposing on its richness and majesty –coexist with the entrepreneurship and young spirit shown in vital areas such as culture, commerce, industry and services.
Η παλιά πόλη και η παραδοσιακή θρησκευτικότητα - που επιβάλλουν πάντοτε τον πλούτο και το μεγαλείο της - συνυπάρχουν με την επιχειρηματικότητα και το νέο πνεύμα σε ζωτικούς τομείς όπως ο πολιτισμός, το εμπόριο, η βιομηχανία και οι υπηρεσίες.

This captivating city is filled with ornate churches, grand architecture, and pretty gardens, along with an abundance of Portuguese charm.
Αυτή η μαγευτική πόλη είναι γεμάτη με περίτεχνα εκκλησάκια, μεγάλη αρχιτεκτονική και όμορφους κήπους, μαζί με μια αφθονία πορτογαλικής γοητείας.

The oldest Portuguese city has managed to maintain its traditional character.
Η αρχαιότερη πορτογαλική πόλη έχει καταφέρει να διατηρήσει τον παραδοσιακό της χαρακτήρα.

Lygia & Gregoris Maliotis in Braga city which is one of the country’s main religious centers.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στη Μπράγκα, που μέχρι σήμερα, είναι ένα από τα κυριότερα θρησκευτικά κέντρα της χώρας.

Braga presents places that by their beauty impose themselves as reference points to visit.
Η Μπράγκα παρουσιάζει χώρους που από την ομορφιά τους, επιβάλλονται ως σημεία αναφοράς για επίσκεψη.

Popi Nicolaides & Lygia Malioti visit Braga city which is considered as a first-rate tourist destination in Portugal.
Η Πόπη Νικολαΐδου & Λυγία Μαλιώτη στη Μπράγκα η οποία θεωρείται ως πρώτης τάξεως τουριστικός προορισμός, της Πορτογαλίας.

The city is also the stage of Europe’s biggest White Night. During 48 hours you can listen to great concerts, and see innovative performances.
Η πόλη είναι επίσης η σκηνή της μεγαλύτερης λευκής νύχτας της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια 48 ωρών μπορείτε, να ακούσετε συναυλίες και να δείτε καινοτόμες παραστάσεις.


It is host to the oldest Portuguese archdiocese of the Roman Catholic Church. 
Είναι η έδρα της παλαιότερης Πορτογαλικής Αρχιεπισκοπής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.
Braga’s long history is visible in the splendor of its monuments, museums and churches.
Η μακρά ιστορία της Μπράγκα είναι ορατή στη μεγαλοπρέπεια των μνημείων, των μουσείων και των εκκλησιών της.
Known by its distinct churches, splendid old houses, gardens, nature parks and recreational areas.
Γνωστή από τις ξεχωριστές εκκλησίες της, τα υπέροχα παλιά σπίτια, τους κήπους, τα φυσικά πάρκα και τους χώρους αναψυχής.

Populo Monastery section from the Populo Church and the statue of Marechal Gomes da Costa (1863 – 1929), an army officer and politician, the tenth President of the Portuguese Republic and the second of the National Dictatorship.
Τμήμα της Μονής του Populo και το άγαλμα του Marechal Gomes da Costa (1863 - 1929), αξιωματικός του στρατού και πολιτικός, ο δέκατος Πρόεδρο της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και ο δεύτερος της Εθνικής δικτατορίας.
The imposing Convent of Pópulo. It was originally part of a convent that was dedicated to the Virgin of Santa Maria del Pópulo in Rome. 
Η επιβλητική Μονή του Πóπουλο. Ήταν αρχικά μέρος ενός μοναστηριού, που ήταν αφιερωμένο στην Παναγία της Santa Maria del Pópulo στη Ρώμη.
Braga’s Pópulo Church is a neoclassical structure designed to invoke the Virgin Mary glorified in Rome’s Pópulo Church.
Η σχεδιασμένη με νεοκλασική δομή εκκλησία Πόπουλο, της Μπράγκα θυμίζει τη δοξασμένη εκκλησία της Πόπουλο, της Ρώμης.

The interior is decorated with tiles showing a great pictorial value as well as its baroque altar.
Το εσωτερικό είναι διακοσμημένο με πλακάκια που παρουσιάζουν εξαιρετική εικονογραφική αξία καθώς και ο μπαρόκ βωμός.

Lygia Malioti & Popi Nicolaides admire the church’s interior which is most exquisite and features architectural elements from various styles including mannerist, neoclassical and baroque.
Η Λυγία Μαλιώτη & Πόπη Νικολαΐδου θαυμάζουν το εσωτερικό της εκκλησίας, που είναι εξαιρετικό και έχει στοιχεία από διάφορα αρχιτεκτονικά στυλ, όπως Πορτογαλικό μάνεριστ, νεοκλασικό και μπαρόκ.

Dozens of delicate blue and white hand-painted Portuguese tiles adorn the walls of the church.
Δεκάδες λεπτά μπλε και άσπρα πορτογαλικά πλακάκια κοσμούν τους τοίχους της εκκλησίας.
 
The city history is deeply connected with Roman Catholic Religion, being known as the Portuguese Rome or the City of Archbishops
Η ιστορία της πόλης είναι βαθιά συνδεδεμένη με τη Ρωμαιοκαθολική θρησκεία, γνωστή ως Πορτογαλική Ρώμη ή Πόλη Αρχιεπισκόπων.

José Francisco Correia, supports and founds many establishments between schools, churches, asylums and other charitable aid. In Braga he founded the Asilo Conde de Agrolongo.
Ο José Francisco Correia χρηματοδότησε πολλά ιδρύματα, σχολεία, εκκλησίες, άσυλα και έκαμε φιλανθρωπικό έργο. Στη Μπράγκα ίδρυσε το Άσυλο Conde de Agrolongo.

José Francisco Correia, first and only Viscount of Sande and Count of Agrolongo (1853-1929) was an industrialist, philanthropist, patron and Portuguese-Brazilian photographer.
Ο José Francisco Correia, πρώτος και μοναδικός υποκόμης, του Sande (1853-1929) ήταν βιομήχανος, φιλάνθρωπος, ευεργέτης και φωτογράφος της Πορτογαλίας-Βραζιλίας.

Braga as the main center of Christianity in Iberia, and was a contributor to the Independence of Portugal.
Η Μπράγκα ως το κύριο κέντρο του Χριστιανισμού στην Ιβηρία συνεισέφερε στην Ανεξαρτησία της Πορτογαλίας.
Popi & Phivos Nicolaides in a sightseeing tour try to get a glimpse into the importance and extensive history of the city.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης σε περιήγηση στα αξιοθέατα, προσπαθούν να δουν τη σημασία και τη μεγάλη ιστορία της πόλης.

Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides share the view that: Visiting Portugal’s local markets allow you to get the feeling and the vibe of the place, while offering you an avenue to soak up the local culture.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου, πιστεύουν ότι: Η επίσκεψη στις τοπικές αγορές, δίνει τη δυνατότητα, να πάρετε την αίσθηση και την ατμόσφαιρα του τόπου, για να απολαύσετε την τοπική κουλτούρα.

Lively and colourful, packed with vendors of fresh products, vegetable, fruits, meat, fish and beautiful flowers, Braga's covered market buzzes on weekdays.
Ζωντανή και πολύχρωμη, γεμάτη με πωλητές φρέσκων προϊόντων, λαχανικών, φρούτων, κρέατος, ψαρικών και όμορφων λουλουδιών, η δημοτική αγορά της Μπράγκα είναι ιδανική για ψώνισμα τα Σαββατοκυρίακα.

Portugal abounds with farmers markets, where local farms sell their produce along with fishermen and craftsmen. This is a tradition that has been carried out in the country since ancient times;
Η Πορτογαλία αφθονεί από αγορές των αγροτών, όπου οι τοπικοί παραγωγοί πωλούν τα προϊόντα τους, μαζί με τους ψαράδες και τους τεχνίτες. Αυτή είναι μια παράδοση που επικρατεί στη χώρα από την αρχαιότητα.

Just what makes these markets so enticing? It’s hard to tell exactly – maybe it’s the freshness of the products, the amazing bargains, the assortment of the available items. Or maybe it is the experience. We better ask Gregoris Maliotis!
Τι ακριβώς κάνει τις αγορές αυτές τόσο δελεαστικές; Είναι δύσκολο να το πεις. Ίσως, είναι τα φρέσκα προϊόντα, οι εκπληκτικές ευκαιρίες ή η ποικιλία των διαθέσιμων αντικειμένων ή ίσως, η εμπειρία. Καλύτερα, να ρωτήσουμε τον Γρηγόρη Μαλιώτη!

Portugal faces the Atlantic, smells of the Atlantic, breathes the Atlantic, has an Atlantic soul... but its cuisine is more Mediterranean than it seems!
Η Πορτογαλία έχει απέναντι της τον Ατλαντικό, μυρίζει τον Ατλαντικό, αναπνέει τον Ατλαντικό, έχει Ατλαντική ψυχή... αλλά η κουζίνα της είναι πιο μεσογειακή από ό,τι φαίνεται!

The Portuguese are big fish-eaters – they love it. More than 80 different varieties are caught off its coast, but the star is cod. It can be cooked a hundred different ways.
Οι Πορτογάλοι λατρεύουν τα ψαρικά. Περισσότερες από 80 διαφορετικές ποικιλίες αλιεύονται από την ακτή της χώρας, αλλά το αστέρι όλων είναι ο μπακαλιάρος. Μπορεί να μαγειρευτεί με εκατό διαφορετικούς τρόπους.

The tour provides a truly unique experience to Popi Nicolaides &Lygia Malioti as they explore the city and its markets.
Η περιοδεία προσφέρει μια πραγματικά μοναδική εμπειρία στη Πόπη Νικολαΐδου & Λυγία Μαλιώτη καθώς εξερευνούν την πόλη και τις αγορές της.

Gregoris Maliotis looks happy to buy Portuguese strawberries which are small, sweet and juicy.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης φαίνεται ευχαριστημένος που αγόρασε πορτογαλικές φράουλες, που είναι μικρές, γλυκές και ζουμερές.

Nowadays, Braga is a major hub for inland Northern Portugal.
Σήμερα, η Μπράγκα αποτελεί σημαντικό κόμβο για τη Βόρεια Πορτογαλία.

The historic center is fully pedestrianised and comprises of charming plazas, busy shopping streets, and pretty formal gardens.
Το ιστορικό κέντρο είναι πλήρως πεζοδρομημένο και περιλαμβάνει γοητευτικές πλατείες, πολυσύχναστους εμπορικούς δρόμους και όμορφους κήπους.

Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis in a leisurely stroll around the historic center to visit some of the many churches, admire the houses and historical buildings.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης σε ένα χαλαρό περίπατο γύρω από το ιστορικό κέντρο με επίσκεψη σε μερικές από τις πολλές εκκλησίες, θαυμάζουν τα σπίτια και τα ιστορικά κτίρια.