Thursday, May 3, 2018

Iceland, a beautiful country in Europe

The island at the edge of the world     -   Ισλανδία, Το νησί στην άκρη του κόσμου
Iceland, a Nordic island nation, is defined by its dramatic landscape with volcanoes, geysers, hot springs and lava fields. Massive glaciers are protected in national parks.
Η Ισλανδία, ένα σκανδιναβικό νησιωτικό έθνος, ορίζεται από το δραματικό της τοπίο με ηφαίστεια, θερμές πηγές και χωράφια από λάβα. Οι μεγάλοι παγετώνες προστατεύονται στα εθνικά πάρκα.

An underpopulated island marooned near the top of the globe, Iceland is, literally, a country in the making.
Ένα νησί με πολύ μικρό πληθυσμό σκαρφαλωμένη κοντά στην κορυφή της υφηλίου, η Ισλανδία είναι, κυριολεκτικά, μια χώρα στο γίγνεσθαι.

The counterpoint to so much natural beauty is found in Iceland's cultural life, which celebrates a literary legacy that stretches from medieval sagas to contemporary thrillers by way of Nobel Prize winners.
Το ταίριασμα, της τόσο μεγάλης φυσικής ομορφιάς βρίσκεται στην πολιτιστική ζωή, της Ισλανδίας, η οποία γιορτάζει μια λογοτεχνική κληρονομιά,που εκτείνεται από τους μεσαιωνικούς μύθους μέχρι τα σύγχρονα θρίλερ μέσω των νικητών του βραβείου Νόμπελ.

A trip to Iceland equates to many with a trip to the edge of the earth, a challenge with a balanced outcome addressed only to the daring ones. The edge of the land is where geography becomes history.
Ένα ταξίδι στην Ισλανδία ισοδυναμεί για πολλούς με ένα ταξίδι στην άκρη της γης, μια πρόκληση με αμφίρροπη έκβαση απευθυνόμενη μόνο στους τολμηρούς. Η άκρη της γης είναι όπου η γεωγραφία γίνεται ιστορία.

It's a vast volcanic laboratory where mighty forces shape the earth: geysers gush, mudpots gloop, ice-covered volcanoes rumble and glaciers cut great pathways through the mountains.
Πρόκειται για ένα τεράστιο ηφαιστειακό εργαστήριο, όπου οι ισχυρές δυνάμεις διαμορφώνουν τη γη: οι θέρμες αναβλύζουν, τα ηφαίστεια που καλύπτονται από πάγο και οι παγετώνες σχηματίζουν υπέροχα μονοπάτια μέσα από τα βουνά.

Seljalandsfoss is a waterfall in the South Region in Iceland.The waterfall drops 60 m and is part of the Seljalands River that has its origin in the volcano glacier Eyjafjallajökull. 
Το Σελτζαντσφός είναι ένας καταρράκτης που βρίσκεται στη Νότια Περιφέρεια της Ισλανδίας. Ο καταρράκτης πέφτει από τα 60 μέτρα και αποτελεί μέρος του ποταμού Seljalands που έχει την προέλευσή του στον παγετώνα του ηφαιστείου Eyjafjallajökull.

A few days air travel disruption in Europe, after the Eyjafjallajökull volcano eruption in April 2010. 

Διακοπή των αεροπορικών πτήσεων στην Ευρώπη για λίγες μέρες, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Eyjafjallajökull τον Απρίλιο του 2010.
Iceland has a transformative effect on people. Its sagas turned brutes into poets, and its stories of huldufólk (hidden people) may make believers out of sceptics.
Η Ισλανδία έχει μια επίδραση στους ανθρώπους. Οι μύθοι της πέρασαν σε ποιητές, και οι ιστορίες της (κρυμμένοι άνθρωποι) μπορεί να κάνουν τους σκεπτικιστές, να πιστέψουν.

Lygia & Gregoris Maliotis found the Icelanders to be quite Scandinavian, friendly, educated, sophisticated, attractive and very modern.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, βρήκαν τους Ισλανδούς, αρκετά Σκανδιναβούς, φιλικούς, μορφωμένους, εκλεπτυσμένους, ελκυστικούς και πολύ μοντέρνους.

Most of the nation's earnings have come from the export of seafood products.
Τα περισσότερα από τα έσοδα της χώρας προέρχονται από την εξαγωγή θαλασσινών προϊόντων.
It is remarkable that 3% of the population generate 70% of the country's income. Icelanders owe much to their fishermen.
Είναι αξιοσημείωτο ότι το 3% του πληθυσμού παράγει το 70% του εισοδήματος της χώρας. Οι Ισλανδοί οφείλουν πολλά στους αλιείς τους.

Popi & Phivos Nicolaides would not expect Iceland, to be the most enticing tourist destination. Curiosity about the unknown, however, and its peculiar exoticism attract countless tourists every year.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, δεν φαντάζονταν, η Ισλανδία να αποτελεί τον πλέον δελεαστικό τουριστικό προορισμό. Η περιέργεια για το άγνωστο, ωστόσο, καθώς και ο ιδιότυπος εξωτισμός της, προσελκύουν αμέτρητους τουρίστες κάθε χρόνο.

The isolated island next to the Arctic Circle with a population of 340.000 people. Ethnic groups 91% Icelandic; 4% Polish; 5% other. Reykjavík is the capital and largest city.
Το απομονωμένο νησί δίπλα στον Αρκτικό κύκλο έχει πληθυσμό 340.000 κατοίκους. Εθνοτικές ομάδες 91% ισλανδική; 4% Πολωνική; 5% άλλοι. Πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη το Ρέικιαβικ.

Enjoy valley hikes. Whether it’s from the inclines or just from the view, prepare to have your breath taken away.
Απολαύστε πεζοπορίες. Είτε από τις πλαγιές, είτε απλά από τη θέα, προετοιμαστείτε, να σας κοπεί η αναπνοή σας.

The first people believed to have settled in Iceland were Irish monks who came in the eight century AD. In the picture, Gregoris Maliotis at the Keflavík International Airport of Iceland.
Οι πρώτοι που πιστεύεται ότι εγκαταστάθηκαν στην Ισλανδία ήσαν Ιρλανδοί μοναχοί που ήρθαν τον 8 ο αιώνα μ.Χ. Στη φωτογραφία ο Γρηγόρης Μαλιώτης στο διεθνές αεροδρόμιο Κεφλάβικ, της Ισλανδίας.

The warmth of Icelanders is disarming. They work to transform Iceland into a tourist destination.
Η ζεστασιά των Ισλανδών είναι αφοπλιστική. Εργάζονται σκληρά για να μετατρέψουν την Ισλανδία σε τουριστικό προορισμό.

Most of the Icelanders, are friendly and joyful people who can easily catch their conversation and make new acquaintances. In the picture with Vala Siba from Iceland.
Στην πλειονότητα τους οι Ισλανδοί είναι άνθρωποι φιλικοί και πρόσχαροι,που μπορείς εύκολα να τους πιάσεις κουβέντα και να κάνεις νέες γνωριμίες. Στη φωτογραφία με την Βάλα Σίπα από την Ισλανδία.


Iceland is one of the world’s top performers in the rival Miss World show, with three victories since the competition began in 1951.
Η Ισλανδία είναι μία από τις κορυφαίες χώρες, του κόσμου που συμμετέχουν με επιτυχία στον πολύ ανταγωνιστικό διαγωνισμό για την Μις Κόσμος, με τρεις νικήτριες, από τότε που ξεκίνησε ο θεσμός το 1951.
The world's most northerly capital is home to the kind of egalitarianism, green thinking and effortless style that its Nordic brethren are famous for.
Η πιο βόρεια πρωτεύουσα του κόσμου είναι η πατρίδα της ισότητας, της πράσινης σκέψης και του αβίαστου ύφους, που φημίζονται οι Σκανδιναβοί αδελφοί της.

The Icelandic Alþingi was established in 930 AD which makes it the oldest running parliament in the world. In the beginning it was an outdoor assembly held on the plains of Þingvellir.
Το Ισλανδικό Alþingi ιδρύθηκε το 930 μ.Χ. το οποίο το καθιστά το παλαιότερο κοινοβουλευτικό κοινοβούλιο στον κόσμο. Στην αρχή ήταν μια υπαίθρια συνέλευση, που γινόταν στις πεδιάδες του Þingvellir.

Most of the population lives in the capital, Reykjavik, which runs on geothermal power and is home to the National and Saga museums, tracing Iceland’s Viking history.
Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ζει στην πρωτεύουσα, το Ρέικιαβικ, το οποίο λειτουργεί με γεωθερμική ενέργεια και φιλοξενεί τα εθνικά και τα μουσεία της Σαγκά, εντοπίζοντας την ιστορία των Βίκινγκ της Ισλανδίας.

It is the most sparsely populated country in Europe, as both climate and morphology make life in the hinterland prohibitive.
Είναι η πιο αραιοκατοικημένη χώρα στην Ευρώπη, καθώς, τόσο το κλίμα, όσο και η μορφολογία καθιστούν απαγορευτική τη ζωή στην ενδοχώρα.

The striking concrete Hallgrimskirkja is a Lutheran parish church in Reykjavík. At 74.5 metres high, it is the largest church in Iceland and among the tallest structures in the country.
Η εντυπωσιακή Hallgrimskirkja, είναι μια εκκλησία της Λουθηραϊνής ενορίας στο Ρέικιαβικ. Είναι η μεγαλύτερη εκκλησία στην Ισλανδία, με ύψος 74,5 μέτρα και είναι μεταξύ των ψηλότερων κτιρίων στη χώρα.

The country’s written and spoken language is Icelandic, a Nordic language very similar to the language spoken by Iceland's first settlers.
Η γραπτή και προφορική γλώσσα της χώρας είναι ισλανδική, μια σκανδιναβική γλώσσα πολύ παρόμοια με τη γλώσσα που μιλούσαν οι πρώτοι άποικοι της Ισλανδίας.

In 1262, Iceland became subject to Norwegian control and in 1380 came under Danish control, along with Norway. After the granting of a constitution (1874) and with an improving economy, Iceland, in 1918, finally became an independent sovereign state under a common king with Denmark. The Republic of Iceland was formally declared on June 17, 1944.
Το 1262, η Ισλανδία ήταν υπό τον έλεγχο της Νορβηγίας και το 1380 ήρθε κάτω από τον έλεγχο της Δανίας, μαζί με τη Νορβηγία. Μετά τη χορήγηση του συντάγματος (1874) και με τη βελτίωση της οικονομίας, η Ισλανδία, το 1918, τελικά έγινε ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος υπό κοινό βασιλιά με τη Δανία. Η Δημοκρατία της Ισλανδίας ανακηρύχθηκε επισήμως στις 17 Ιουνίου 1944.
 
"No one has a reason to live in Iceland unless he was born in Iceland”, someone once said!
«Κανείς δεν έχει λόγο να ζει στην Ισλανδία, εκτός αν έχει γεννηθεί στην Ισλανδία», είχε πει κάποτε κάποιος!

The route through the highlands is a remote road that passes by Mt. Hekla. Often shrouded in cloud, this volcano was once believed to be the entrance to hell by early Icelanders.
Η διαδρομή μέσω των ορεινών περιοχών είναι ένας απομακρυσμένος δρόμος που περνάει από το βουνό Χέκλα. Συχνά περιβάλλεται από σύννεφα. Αυτό το ηφαίστειο κάποτε εθεωρείτο η είσοδος στην κόλαση από τους πρώτους Ισλανδούς.

Lygia & Gregoris Maliotis and Popi & Phivos Nicolaides, ready to see some of the best-known natural phenomena in Iceland.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, έτοιμοι να δουν μερικά από τα πιο γνωστά φυσικά φαινόμενα στην Ισλανδία.

Þingvellir is one of the most frequently visited tourist sites in Iceland. Each year, thousands of visitors go there to become better acquainted with Iceland's greatest historical site and jewel of nature.
Το Πινκβελλίρ είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στην Ισλανδία. Κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες πηγαίνουν εκεί για να εξοικειωθούν καλύτερα με τη μεγαλύτερη ιστορική περιοχή της Ισλανδίας και το κόσμημα αυτό της φύσης.

Its supercharged splendour seems designed to remind visitors of their utter insignificance in the greater scheme of things.
Η μεγαλοπρέπεια του φαίνεται, να έχει σχεδιαστεί, για να υπενθυμίζει στους επισκέπτες την εντελώς ασημαντότητα τους στη μεγαλύτερη κλίμακα των πραγμάτων.


In 2004 Thingvellir was added to UNESCO's World Heritage List.
Το 2004 το Thingvellir προστέθηκε στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
Lygia Malioti and Popi Nicolaides enjoy their tour to the historical and geological wonder of Þingvellir National Park.
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνουν την ξενάγηση τους στο ιστορικό και γεωλογικό θαύμα του εθνικού πάρκου Þingvellir.

Öxarárfoss is a waterfall in Þingvellir National Park, Iceland. It flows from the river Öxará. The pool at the base of the waterfall is filled with rocks and is often extremely icy during winter.
Ο καταρράκτης Οξαραρφός στο Εθνικό Πάρκο Πινκβελλίρ, της Ισλανδίας. Ρέει από τον ποταμό Οξαρά. Ο χώρος στη βάση του καταρράκτη είναι γεμάτος με βράχια και είναι συχνά εξαιρετικά παγωμένος κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Lygia & Gregoris Maliotis and Popi & Phivos Nicolaides, in Pingvellir. No single place epitomizes the history of Iceland and the Icelandic nation better than Þingvellir by the river Öxará.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης στο Εθνικό Πάρκο Πινκβελλίρ. Κανένα άλλο σημείο δεν καταγράφει την ιστορία της Ισλανδίας και του ισλανδικού έθνους καλύτερα από το Πινκβελλίρ στον ποταμό Οξαρά.

It is the most sparsely populated country in Europe, as both climate and morphology make life in the hinterland prohibitive.
Είναι η πιο αραιοκατοικημένη χώρα στην Ευρώπη, καθώς, τόσο το κλίμα, όσο και η μορφολογία καθιστούν απαγορευτική τη ζωή στην ενδοχώρα.

From spouting geysers, tumbling waterfalls and ancient volcanoes, the popular Golden Circle Classic full-day excursion by coach will introduce you to Iceland's world-renowned pristine natural beauty surrounding the capital.
Από τους θερμούς πίδακες, τους καταρρακτώδεις καταρράκτες και τα αρχαία ηφαίστεια, η δημοφιλής κλασική εκδρομή του Χρυσού Τριγώνου, θα σας εισάξει στην παγκοσμίως γνωστή φυσική ομορφιά της Ισλανδίας που περιβάλλει την πρωτεύουσα.

The monotony of the route disrupts lakes, streams, picturesque villages that pop out in the middle of nowhere and vapors that rise up in the sky from geothermal springs.
Τη μονοτονία της διαδρομής διαταράσσουν λίμνες, ρυάκια, γραφικά χωριά που ξεπροβάλλουν στη μέση του πουθενά και ατμοί που ορθώνονται στον ουρανό από γεωθερμικές πηγές.

Lygia & Gregoris Malitos on their way to the grand Golden Circle tour, which takes you to southwest Iceland's most popular attractions.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στην περιοδεία τους στο Χρυσό Τρίγωνο, που σας μεταφέρει στα δημοφιλέστερα αξιοθέατα της νοτιοδυτικής Ισλανδίας.

The country, is among the safest in the world, and suspicion is absent from the public sphere.
Η χώρα είναι από τις πιο ασφαλείς στον κόσμο και η καχυποψία απουσιάζει από τη δημόσια σφαίρα.
Ready to explore the Geysir hot spring area (where you can witness the geyser Strokkur erupting every few minutes)
Έτοιμοι για εξερεύνηση της περιοχής, των θερμών πηγών του Geysir (όπου ξεσπά κάθε λίγα λεπτά.

Iceland is one of those rare places on Earth that feels more science-fiction than fact, even when you’re actually there.
Η Ισλανδία είναι ένα από εκείνα τα σπάνια μέρη στη Γη που αισθάνεσαι περισσότερο την επιστημονική φαντασία γύρω σου, ακόμα και όταν είσαι πραγματικά εκεί.

Visiting the Geysir geothermal area, where the most active hot spring Strokkur spouts steaming water up to 30 meters high into the air every eight minutes.
Επίσκεψη στη γεωθερμική περιοχή του Geysir, όπου η πιο δραστήρια θερμή πηγή Strokkur ρίχνει ατμούς νερού έως και 30 μέτρα στον αέρα κάθε 8 λεπτά.

The fantastic natural phenomena, richly rewards you. An eyeful of the cinematic landscapes, and everyone is transfixed!
Τα φανταστικά φυσικά φαινόμενα, σε ανταμείβουν πλουσιοπάροχα. Μα ματιά στα τοπία, λες και είναι από κινηματογραφική ταινία και καθηλώνονται όλοι!

Lygia & Gregoris Maliotis and Popi Nicolaides looking so happy, enjoy an once-in-a-lifetime opportunity!
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου, φαίνονται τόσο ενθουσιασμένοι, απολαμβάνοντας την ευκαιρία ζωής, έστω και μια φορά.


It's the power of Icelandic nature to turn the prosaic into the extraordinary.

Είναι η δύναμη της ισλανδικής φύσης, να μετατρέπει το μονότονο σε εκπληκτικό.

From here we will drive to one of Europe´s largest waterfalls and Iceland’s pride: the beautiful Gullfoss Waterfall.
Από εδώ θα οδηγηθούμε σε έναν από τους μεγαλύτερους καταρράκτες της Ευρώπης και την υπερηφάνεια της Ισλανδίας: τον πανέμορφο καταρράκτη Gullfoss.

Facing the unique landscape and all the magnificent natural phenomena of Iceland feels much like tight-rope walking on the edge of the world.
Αντικρίζοντας το μοναδικό τοπίο και όλα τα φανταστικά φυσικά φαινόμενα, της Ισλανδίας αισθάνεται σαν να περπατάς με σφιχτά σχοινιά στην άκρη του κόσμου.On the Golden Circle, you'll see the breathtaking waterfall Gullfoss, which leaves you speechless. 
Στον Χρυσό Κύκλο με τον πανέμορφο καταρράκτη Gullfoss, που σας αφήνει άφωνους.
Our tour to the beautiful waterfall of Gullfoss, a highlight of any visit to Iceland, says Popi Nicolaides.
Η περιήγησή μας συνεχίζεται στον πανέμορφο καταρράκτη του Gullfoss, ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα, της επίσκεψης στην Ισλανδία, λέει η Πόπη Νικολαΐδου.
On the top of Kerið, a volcanic crater lake roughly 270 m long and 55 m deep. An impressive location by all means!
Στην κορυφή του Kerið, μια λίμνη με ηφαιστειακό κρατήρα μήκους 270 μέτρων και βάθους 55 μέτρων. Μια εντυπωσιακή πραγματικά τοποθεσία!


Lygia & Gregoris Maliotis astonished by the tremendous volcanic crater lake Kerið.

Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης έκπληκτοι από τον τεράστιο ηφαιστικό κρατήρα Κερίδ.

 
Surrounded by lava fields and snow-capped mountains, the Blue Lagoon is a geothermal spa outside the city where you can bathe in the warm waters, have a water massage or enjoy a spa treatment.
Περιτριγυρισμένη από πευκοδάση και χιονισμένα βουνά, η Μπλε λιμνοθάλασσα είναι ένα γεωθερμικό σπα έξω από την πόλη, όπου μπορείτε να κάνετε μπάνιο με ζεστά νερά, να κάνετε μασάζ με νερό ή να απολαύσετε σπα.

If you’re looking for a unique, blissful experience while in Reykjavik, this is it. A geothermal spa in a lava field south of Reykjavik, the Blue Lagoon is one of the most popular sites in Iceland.
Αν ψάχνετε για μια μοναδική, όμορφη εμπειρία ενώ βρίσκεστε στο Ρέικιαβικ, αυτό είναι. Ένα γεωθερμικό σπα σε ένα χώρο λάβας νότια του Ρέικιαβικ, το Blue Lagoon είναι ένα από τα πιο δημοφιλεί αξιοθέατα στην Ισλανδία.

Oh my God! The Blue Lagoon is a unique geothermal spa in a lava field south of Reykjavik.
Ω, Θεέ μου! Η Μπλε Λιμνοθάλασσα είναι ένα μοναδικό γεωθερμικό σπα, σε ένα πεδίο λάβας νότια του Ρέικιαβικ.

This is one of the most popular tourist spots in Iceland. Relaxing in the hot water of the lagoon is an unforgettable experience.
Αυτό είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά σημεία στην Ισλανδία. Η χαλάρωση στο ζεστό νερό της λιμνοθάλασσας είναι μια αξέχαστη εμπειρία.

Lygia Malioti and Popi Nicolaides feeling very happy before they jump into the minerals of Blue Lagoon which have cleansing, protective, nutritious and beautifying properties.
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου πανευτυχείς πριν μπουν στα μεταλλικά νερά της γαλάζιας λιμνοθάλασσας, που έχει καθαριστικές, προστατευτικές, θρεπτικές και καλλωπιστικές ιδιότητες.

The waters have curative powers, and the sensation of lying in a warm outdoor spa surrounded by snowfields is uniquely relaxing.
Τα νερά έχουν θεραπευτικές ιδιότητες και η αίσθηση που βρίσκεσαι σε ένα ζεστό υπαίθριο σπα, που περιβάλλεται από χιονοπέδιλα είναι μοναδικά χαλαρωτικό.

Surrounded with amazing nature, the Blue Lagoon is an oasis of relaxation say Lygia & Gregoris Maliotis. In fact, the Blue Lagoon has now become so popular that in order to get there you will need to book your entry days or even weeks in advance.
Περιτριγυρισμένη από καταπληκτική φύση, η γαλάζια λίμνη είναι μια όαση χαλάρωσης, λέει η Λυγία και ο Γρηγόρης Μαλιώτης. Στην πραγματικότητα, η γαλάζια λίμνη έχει γίνει τόσο δημοφιλής, ώστε χρειάζεται, να γίνεται κράτηση εκ των προτέρων.

For two to three months in summer there is continuous daylight in Iceland. So, don't worry, be sexy!
Για δύο έως τρεις μήνες το καλοκαίρι υπάρχει συνεχές φως της ημέρας στην Ισλανδία. Έτσι, μην ανησυχείτε, αλλά, να αισθάνεστε σέξι!

For fish, one way is the tavern in the harbour. You’ll find an abundance of delicious salt-water fish and seafood on the menu in any of Iceland’s excellent fish restaurants. Trying unusual traditional dishes!Για ψαρικά, μονόδρομος είναι τα εστιατόρια στο λιμάνι. Θα βρείτε μια πληθώρα νόστιμων ψαριών και θαλασσινά στο μενού σε οποιοδήποτε από τα εξαιρετικά εστιατόρια ψαριών της Ισλανδίας. Δοκιμάζοντας ασυνήθιστα παραδοσιακά πιάτα!

2 comments:

Patricia Carter said...

The lagoon is the best thing there. I practically had to be dragged out of it.
Eric church tour dates
Eric church tour tickets

Suzan Baker said...

Iceland has so many wonderful place. It is just so perfect.
cheap airport parking
airport parking deals