Monday, May 21, 2018

Laugarvatn Fontana Geothermal Baths - Iceland

Laugarvatn Fontana - Iceland   -   Γεωθερμικές πηγές στην Ισλανδία
Iceland seems to have countless geothermal hot springs and pools and taking a dip in one of them is usually in many visitors’ checklist.
Η Ισλανδία φαίνεται να έχει αμέτρητες γεωθερμικές θερμές πηγές και πισίνες και η βουτιά σε μία από αυτές βρίσκεται συνήθως και στη λίστα πολλών επισκεπτών.
Laugarvatn Fontana is the place for relaxation and an authentic Icelandic experience. 
Το Λόγκαρβατν είναι το μέρος για χαλάρωση και μια αυθεντική εμπειρία της Ισλανδίας.
The facilities, which opened in the summer of 2011. 
Οι εγκαταστάσεις χτίστηκαν το καλοκαίρι του 2011.
The Laugarvatn Fontana Nature Baths are located along the popular Golden Circle route. 
Τα γεωθερμικά λουτρά Λόγκαρβατν βρίσκονται κατά μήκος της δημοφιλούς διαδρομής, του Χρυσού Κύκλου.
Laugarvatn Fontana is located only one hour drive from Reykjavik, in the middle of the Golden Circle, on the black beach of beautiful Laugarvatn Lake.
Το Laugarvatn Fontana βρίσκεται μόλις μία ώρα με το αυτοκίνητο από το Ρέικιαβικ, στη μέση του Χρυσού Κύκλου, στη μαύρη παραλία της όμορφης λίμνης Λόγκαρβατν.
It is located along the shores of Laugarvatn lake and surrounded by a scenic landscape of valleys and mountains.
Βρίσκεται κατά μήκος των ακτών της λίμνης Λόγκαρβατν και περιβάλλεται από ένα γραφικό τοπίο κοιλάδων και βουνών.
The baths vary in depth, size and temperature and the steam rooms that have been built over natural hot springs that has been used in this purpose since 1929. 
Τα λουτρά ποικίλλουν σε βάθος, μέγεθος και θερμοκρασία και τις ατμόσφαιρες που έχουν κατασκευαστεί πάνω από φυσικές ιαματικές πηγές που έχουν χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό από το 1929.
The Land of Fire and Ice and its geothermal activity resulted in numerous geysers and hot springs where some are ideal for bathing and relaxing.
Η γη της πυρκαγιάς και του πάγου και η γεωθερμική της δραστηριότητα οδήγησαν σε πολυάριθμες πηγές και θερμές πηγές όπου κάποιες είναι ιδανικές για κολύμπι και χαλάρωση.
These current facilities have been here since 2011. But, locals have used a former spa facility to take advantage of the hot springs here since 1929.
Αυτές οι σύγχρονες εγκαταστάσεις βρίσκονται εδώ από το 2011. Όμως, οι ντόπιοι εδώ χρησιμοποιούν και επωφελούνται τις θερμές πηγές από το 1929.
Going to Laugarvant we were attracted by the Icelandic horse which is a breed of horse developed in Iceland. So a stop was a must for a few pictures!
Πηγαίνοντας στο Λόγκαρβατν, τράβηξαν την προσοχή μας άλογα στο λιβάδι. Το ισλανδικό άλογο είναι μια φυλή αλόγου που αναπτύχθηκε στην Ισλανδία. Έτσι, σταματήσαμε για λίγες φωτογραφίες!
Popi & Phivos Nicolaides found out that they are very friendly. The only breed of horse in Iceland, they are also popular internationally, and sizable populations exist in Europe and North America.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, βρήκαν τα άλογα αυτά, πολύ φιλικά. Είναι η μόνη φυλή αλόγου που υπάρχει στην Ισλανδία. Είναι επίσης δημοφιλής σε διεθνές επίπεδο, και μεγάλοι πληθυσμοί υπάρχουν στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Developed from ponies taken to Iceland by Norse settlers in the 9th and 10th centuries, the breed is mentioned in literature and historical records throughout Icelandic history.
Αναπτύχθηκε από τα πόνυ, που πήραν στην Ισλανδία οι Νορβηγοί άποικοι τον 9ο και 10ο αιώνα. Το άλογο αυτό αναφέρεται στη λογοτεχνία και τα ιστορικά αρχεία σε όλη την ισλανδική ιστορία.
The horses are small, at times pony-sized and look beautiful. Beautiful photography of a horse by Lygia & Gregoris Maliotis.
Τα άλογα είναι μικρά, μερικές φορές μεγέθους πόνυ και είναι πανέμορφα. Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης βγάζουν μερικές αναμνηστικές φωτογραφίες με τα ωραία αυτά άλογα.
Stone artwork made by Icelandic artist, enhance each visitor’s experience. 
Το πέτρινο έργο τέχνης Ισλανδού καλλιτέχνη, ενισχύει την εμπειρία κάθε επισκέπτη.
Laugarvatn Fontana Geothermal Baths is a place where you can visit and experience authentic Icelandic nature while relaxing in the warm geothermal pools and natural steam rooms.
Τα γεωθερμικά λουτρά Λόγκαρβατν είναι ένας χώρος όπου μπορείτε να επισκεφθείτε και να γνωρίσετε την αυθεντική ισλανδική φύση, ενώ χαλαρώνετε στις ζεστές γεωθερμικές πισίνες και στα ατμόλουτρα.
The nature baths stand by a natural hot spring that Icelanders have been visiting since the 1930‘s.
Τα φυσικά αυτά λουτρά στέκονται δίπλα σε μια φυσική θερμή πηγή που οι Ισλανδοί επισκέπτονται από τη δεκαετία του 1930.
The facilities have three different natural steam rooms. They sit on top of the natural hot springs. There is no way to control the temperature here.
Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν τρία διαφορετικά φυσικά δωμάτια ατμού. Κάθονται πάνω από τις φυσικές θερμές πηγές. Δεν υπάρχει τρόπος να ελέγξετε τη θερμοκρασία εδώ.
Lygia & Gregoris Maliotis ready to enjoy afterwards the a unique experience of the healing powers of the geothermal springsthey offer .
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης έτοιμοι, να απολαύσουν τη μοναδική εμπειρία που προσφέρουν οι θεραπευτικές δυνάμεις των γεωθερμικών πηγών.
Soak in a natural pool, listen to the bubbling hot spring in the steam rooms or, for the adventurous, take a dip in the refreshing lake.
Μπείτε σε μια φυσική πισίνα, να ακούστε τη ζεστή πηγή στα ατμόλουτρα ή, για τους τύπους της περιπέτειας, να κάνετε μια βουτιά στην αναζωογονητική λίμνη.
Studies show that it is beneficial for those suffering from arthritis and other joint illnesses.
Μελέτες δείχνουν ότι είναι επωφελής για όσους πάσχουν από αρθρίτιδα και άλλες κοινές ασθένειες.
Laugarvatn Fontana is composed of a series of interconnected baths and steam rooms that complement each other to create a healthy, natural and unique spa experience.
Το Λόγκαρβατν αποτελείται από μια σειρά από διασυνδεδεμένα λουτρά και δωμάτια ατμού που συμπληρώνουν το ένα το άλλο, για να δημιουργούν μια υγιή, φυσική και μοναδική εμπειρία spa.
Popi & Phivos Nicolaides agree, that: It was the best place to clean up and feel refreshed.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης συμφωνούν ότι: Ήταν το καλύτερο μέρος για να λουτρό και να νιώσετε αναζωογονημένοι.
Studies show that cold bathing has beneficial health effects, such as improving blood circulation, speeding up muscle soreness and recovery.
Μελέτες δείχνουν ότι η κρύα κολύμβηση έχει ωφέλιμες επιδράσεις στην υγεία, όπως η βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, η επιτάχυνση της πίεσης των μυών και η αποκατάσταση.
Relaxing in outdoor thermal pools.
Χαλάρωση στις υπαίθριες θερμικές πισίνες.
There are two Hotels, a hostel and a travel centre a few steps from Fontana.
Υπάρχουν δύο ξενοδοχεία, ένας ξενώνας κι ένα τουριστικό κέντρο λίγα βήματα από τις Πηγές.

No comments: