Monday, April 16, 2018

The bust of Stavros Niotis hero, Anogia village, Crete - Greece

A Cretan heroe of thehe Greek Revolution of 1821 
which was Greece's epic struggle for independence
Ένας Κρητικός ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 
που ήταν ο επικός αγώνας της Ελλάδας για ανεξαρτησία
The bust of Stavros Niotis (1795 – 1868) chieftain and hero of the Greek revolution (1821) from Anogia village, Crete.
Η προτομή του ήρωα Σταύροy Νιώτη (1795 - 1868), οπλαρχηγού και ήρωα του 1821 από το χωριό Ανώγεια, Κρήτης.
In the area of Psiloritis mountain, people participated in all the national uprisings, revolts and struggles against foreign invaders.
Στην περιοχή των βουνών, του Ψηλορείτη, οι κάτοικοι συμμετείχαν σ' όλους τους εθνικούς αγώνες, εξεγέρσεις και επαναστάσεις εναντίον όλων των ξένων κατακτητών.
Stavros Niotis was born in Anogia, probably in 1795 and was also cousin of the chieftain Stavros Xetripi.
Ο Σταύρος Νιώτης γεννήθηκε στα Ανώγεια, πιθανότερα το 1795 και ήταν ξάδερφος του επίσης οπλαρχηγού Σταύρου Ξετρύπη.
The location where the monument stands today is a few kilometers away from Zoniana village.
Η τοποθεσία που βρίσκεται σήμερα το Μνημείο απέχει λίγα χιλιόμετρα από το χωριό Ζωνιανά.
The monument is located at the area of Zervou in Mavri , four kilometers outside Anogia village on the road to Axos village.
Το μνημείο βρίσκεται στην τοποθεσία Ζερβού στη Μαύρη, τέσσερα χιλιόμετρα έξω από το χωριό Ανώγια στο δρόμο προς την Αξό.
 
Niotis originated from a nickname given to him by the Anogians who often led to the change of their surname. “Niotis” nicknamed, emphasizes the beauty and body gifts of Stavros, who was a handsome, tall and upright man.
Το Νιώτης προήλθε από παρατσούκλι που του έδωσαν οι Ανωγειανοί, που συχνά τότε άλλαζαν τα επώνυμα τους. Το παρατσούκλι Νιώτης ήθελε, να τονίσει την ομορφιά και τα σωματικά χαρίσματα που είχε ο Σταύρος που ήταν όμορφος, ψηλός και ευθυτενής.
Stavros Niotis (1795 - 1868) participated and fought in all uprisings and revolutions of 1821, 1841 and 1866-69. In the picture, Gregoris Maliotis.
Ο Σταύρος Νιώτης (1795 - 1868) πολέμησε σε όλες τις εξεγέρσεις και επαναστάσεις, του 1821, του 1841 και της περιόδου 1866-69. Στη φωτογραφία ο Γρηγόρης Μαλιώτης.
He was a chieftain and a member of Filiki Eteria or Society of Friends and began his rich activity against the Turks during the revolution of 1821.
Ήταν οπλαρχηγός και μέλος της Φιλικής Εταιρείας και ξεκίνησε την πλούσια δράση του κατά των Τούρκων στην Επανάσταση του 1821.
On November 1, 2004 the bust of Stavros Niotis has been unveiled. In the picture, Phivos Nicolaides.
Την 1η Νοεμβρίου 2004 έγιναν τα αποκαλυπτήρια, της προτομής του Σταύρου Νιώτη. Στη φωτογραφία ο Φοίβος Νικολαΐδης.
Under the bust, the lyrics of a folklore song, a Cretan mantinada, is written. 
Στην προτομή αναγράφτηκε η εξής μαντινάδα: 
”Ο Σταύρος Νιώτης έσφαξε τον Τούρκο τον Ασάνη… 
και καταφρόνια ζωντανά στην Κρήτη μπλιό δεν κάνει…”..
Below the bust there is a small inscription that says "In gratitude. Community of Anogia ", which had been placed on the rock that Niotis sat for three days in 1830, waiting to kill Asan Aga the terrible Turk who committed massive crimes in Crete.
Κάτω από την προτομή, υπάρχει και μια μικρή επιγραφή που αναφέρει ”Εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης. Κοινότητα Ανωγείων” που είχε τοποθετηθεί παλιά πάνω στον βράχο που καθόταν ο Νιώτης επί τρεις ημέρες το 1830, παραμονεύοντας για να σκοτώσει τον Ασάν Αγά τον τρομερό Τούρκο που διέπραξε τεράστια εγκλήματα στην Κρήτη. 
Stavros Niotis died in 1868. He was honoured by the state as one of the individuals who fought all his life for freedom and the devastation of the Turkish yoke.
Ο Σταύρος Νιώτης πέθανε το 1868. Τιμήθηκε από την Πολιτεία ως ένας από τους ανθρώπους που πάλεψαν όλη τους τη ζωή για την Ελευθερία και την αποτίναξη του Τουρκικού ζυγού.


He was inexorable throughout his life, a freedom lover and a dominant figure of the Cretan revolutions.
Υπήρξε απροσκύνητος σε όλη του τη ζωή, λάτρης της Ελευθερίας και κυρίαρχη μορφή των Κρητικών επαναστάσεων.

Sunday, April 15, 2018

Zoniana Village, Crete - Greece

A village with rich legends and traditions that are lost in the depths of the ages
Ένα χωριό με πλούσιους θρύλους και οι παραδόσεις αιώνων
Zoniana village is situated in an altitude of 640 m, north of Crete's highest mountains Psiloritis (2.456 m).
Το χωριό Ζωνιανά βρίσκεται σε υψόμετρο 640 μ., βόρεια των ψηλότερων ορεινών όγκων του Ψηλορείτη (2.456 μ.).

The village is located in the northern roots of Psiloritis mountain in a distance of 45 km from Rethymno and 43 km from Heraklion.
Το χωριό βρίσκεται στις βόρειες ρίζες του Ψηλορείτη σε απόσταση 45 χλμ. από το Ρέθυμνο και 43 χλμ. από το Ηράκλειο.


Tourism has not been promoted and has not yet come up to influence the village. The 1.500 inhabitants are mainly occupied with agriculture and livestock.
Ο τουρισμός δεν έχει προωθηθεί και δεν έχει ακόμη επηρεάσει το χωριό. Οι 1.500 κάτοικοι του ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.
The beautiful stone church of Stavros at the entrance of the village with the bust of chieftain Michalis Kavalos.
Η ωραία πετρόχτιστη Εκκλησία του Σταυρού στην είσοδο του χωριού με την προτομή, του οπλαρχηγού Μιχάλη Κάββαλου.
It was in 1896, in another uprising of the Cretans against the Turks. Michalis Kavalos or Kaprakis in "hail of bullets" managed to get the flag of the Turks. Later he was honoured by the Cretan State.
Ήταν στα 1896, σε μια ακόμη εξέγερση των Κρητικών κατά των Τούρκων, όταν ο Μιχάλης Κάββαλος ή Καπράκης μέσα σε «χαλάζι σφαιρών» κατάφερε να αρπάξει τη σημαία των Τούρκων και βραβεύτηκε αργότερα από την Κρητική Πολιτεία.

Popi Nicolaides, and Lygia & Gregoris Maliotis just arriced in Zoniana village, Crete - Greece.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, μόλις έχουν φθάσει στο χωριό Ζωνιανά.

The village of Zoniana is a mountainous village in the province of Mylopotamos in Rethymnon.
Το χωριό Ζωνιανά είναι ένα ορεινό χωριό, της επαρχίας Μυλοποτάμου του νομού Ρεθύμνου της Κρήτης.


Popi Nicolaides and Lygia Malioti ready to explore another village in Crete.
Η Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία Μαλιώτη έτοιμες να εξερευνήσουν ακόμη ένα χωριό, της Κρήτης.
In recent years the inhabitants managed to increase their income from livestock and farming, producing commodities such as meat, eggs, milk, leather, wool e.t.c.
Τα τελευταία χρόνια οι κάτοικοι κατάφεραν να αυξήσουν τα εισοδήματά τους από τη γεωργία και την κτηνοτροφία, παράγοντας προϊόντα όπως κρέας, αυγά, γάλα, δέρμα, μαλλί κ.λ.π.

The name Zoniana was given in 1920. It was formerly called "Zou Lakkos", a name perhaps derived from Zeus (Zeus).
Το όνομα Ζωνιανά δόθηκε το 1920. Παλιότερα ονομάζονταν "Ζου ο Λάκκος", ονομασία που ίσως προέρχεται από τον Δία (Ζευς).

This is the sequence of names that the village has taken since its establishment until today.
Zouliana - Zoytolako - Zoniana
Αυτή είναι η σειρά των ονομάτων που πήρε το χωριό από την ίδρυση του μέχρι σήμερα. 
Ζουλιανά - Ζουτόλακκο - Ζωνιανά.

Once there was a shepherd by the name of Zas, who settled permanently on the spot, which was named after him in the form of Zouliana.
Κάποτε υπήρξε ένας βοσκός με το όνομα Ζας, ο οποίος εγκαταστάθηκε μόνιμα εκεί και ο τόπος πήρε το όνομά του ως Ζουλιανά.

The history of the village is lost in the depths of the centuries since its foundation and name are related to Zeus.
Η ιστορία του χωριού χάνεται στα βάθη των αιώνων αφού η ίδρυση και το όνομά του σχετίζονται με το Δία.
One of the numerous variants of the name "Zeus" is "Zas", so the name of the village was now regarded as the grave of Zeus, and not as the grave of the old shepherd.
Μία από τις πολυάριθμες παραλλαγές του ονόματος "Δία" είναι το "Ζας", επομένως το όνομα του χωριού θεωρήθηκε τώρα ως ο τάφος του Δία και όχι ως ο τάφος του παλιού βοσκού.
It is worth mentioning that the shepherds just a couple of generations ago, still used the oath "Ni Za" in the sense of "By God". In this way they were using an incredible old oath - probably without knowing that they in fact swore by Zeus.
Αξίζει, να σημειωθεί ότι οι βοσκοί λίγες μόνο γενιές προηγουμένως, χρησιμοποιούσαν ακόμα τον όρκο «Νι Ζα» με την έννοια, του «Από το Θεό». Με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούσαν έναν απίστευτο παλιό όρκο - πιθανώς, χωρίς να ξέρουν ότι στην πραγματικότητα ορκίστηκαν στο Δία.
Besides their love for food, their exaggerated movements, their wild driving, thought to be common to all Greeks, the Zonianians have some other traits of their own.
Εκτός από την αγάπη τους για το φαγητό, τις υπερβολικές τους κινήσεις, το άτσαλο οδήγημά τους, που θεωρούνται κοινές σε όλους τους Έλληνες, οι Ζωνιανοί έχουν και κάποια άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα.
The ending -ianá is quite common in Cretan village names, and they always refer to the name of the founder.
Η κατάληξη -ιανά είναι αρκετά συνηθισμένη στα ονόματα των κρητικού χωριών και αναφέρεται πάντα στο όνομα του ιδρυτή.
Τα Ζωνιανά απασχόλησαν τις διωκτικές αρχές το 2006, όταν ένοπλοι δεν δίστασαν να βάλουν με καταιγισμό πυρών κατά των αστυνομικών αρχών!
Zoniana engaged the prosecution authorities in 2006, when armed men did not hesitate to fire against the police authorities!

From that day on, however, restriction of access presented under the term “avaton”
ceased to exist as a number of police operations took place for illegal activities
Από την ημέρα εκείνη, έπαψε να ισχύει το «άβατο», καθώς η αστυνομία πραγματοποίησε πολλές επιχειρήσεις για παράνομες δραστηριότητες.
Lygia Malioti and Popi Nicolaides siting in the yard of the beautiful church of St George in the village
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου στην αυλή, της ωραίας εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου.
Zoniana village has a long-standing history and tradition. The cozy building of the cultural center in the village center.
Τα Ζωνιανά είναι χωριό με μακριά ιστορία και παράδοση. Το όμορφο κτίριο του πολιτιστικού κέντρου στο κέντρο του χωριού.
Lygia & Gregoris Maliotis and Popi Nicolaides outside St. George's Church, in Zoniana Village, Crete.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου έξω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Ζωνιανά, της Κρήτης.

Zoniana, participated in all the national revolts and struggles against foreign invators with great losses in human lives.
Τα Ζωνιανά συμμετείχαν σ' όλους τους εθνικούς αγώνες και εξεγέρσεις εναντίον όλων των ξένων κατακτητών με μεγάλες απώλειες σε έμψυχο υλικό.
Τhe bust of the hero G.I. Parasiris, from Zoniana, who was sacrificed in Arkadi Monastery battle in 1866.
Η προτομή του ήρωα Γ. Ι. Παρασύρη, από τα Ζωνιανιά, που θυσιάστηκε στο Αρκάδι το 1866.

It is certain that the conquerors of Saracens, Venetians, or Turks never inhabited it, that its population was always pure Greek and that it was not absent from any of the country's national invitations.
Σίγουρο είναι ότι δεν το κατοίκησαν ποτέ κατακτητές Σαρακηνοί, Ενετοί, ή Τούρκοι, ότι ο πληθυσμός του ήταν πάντοτε αμιγώς Ελληνικός και ότι δεν απουσίασε από κανένα προσκλητήριο της πατρίδας. 
The column with the names of all the heroes, from Zoniana, who fought and sacrificed for the homeland.
Η στήλη με τα ονόματα όλων των ηρώων, από τα Ζωνιανά, που πολέμησαν και θυσιάστηκαν για την πατρίδα.
In 1821 the Zonians revolted against the Turks, led by Mavroyiannis. Zonian Michalis Mavroyiannis or Melitakas chieftain of Mylopotamos fights against the Turks throughout Crete.
Το 1821 οι Ζωνιανοί επαναστάτησαν κατά των Τούρκων με επί κεφαλής τον Μαυρογιάννη. Ο Ζωνιανός Μιχάλης Μαυρογιάννης ή Μελίτακας, οπλαρχηγός, του Μυλοποτάμου πολεμά εναντίον των Τούρκων σ' ολόκληρη την Κρήτη.
The Wax Museum in Zoniana includes 87 waxworks in natural size, present scenes from the history of Crete.
Το Μουσείο περιλαμβάνει 87 κέρινα ομοιώματα που σε φυσικό μέγεθος αναπαριστούν, μπροστά στα μάτια του θεατή, σκηνές από την ιστορία της Κρήτης.
There are some restaurants and Greek taverns with traditional delicious dishes.
Υπάρχουν μερικά εστιατόρια και ταβέρνες με παραδοσιακά εύγευστα πιάτα.
Zonianians as all Cretans have a great interest on what is happening in Cyprus as their understanding of that can never be too distant from their own national stories and struggles.
Οι Ζωνιανοί, όπως όλοι οι Κρητικοί, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει στην Κύπρο, καθώς η κατανόησή τους δεν μπορεί ποτέ να απέχει πολύ από τις δικές τους εθνικές ιστορίες και αγώνες.
The legends and traditions that accompany it are lost in the depths of the ages.
Οι θρύλοι και οι παραδόσεις που το συνοδεύουν χάνονται στα βάθη των αιώνων.
Announcement of a death are still put up on building walls, electricity poles, shop windows, the workplace bulletin boards, as well as the gate doors of the houses of the deceased and close relatives.
Ανακοινώσεις θανάτου εξακολουθούν, να τοποθετούνται σε τοίχους κτιρίων, ηλεκτρικούς πασάλους, προθήκες, πίνακες ανακοινώσεων στο χώρο εργασίας, καθώς και στις πόρτες των σπιτιών των νεκρών και των στενών συγγενών.
At the entrance of the village is the "Sfendoni" cave or "Sfentoni Hole". It is one of the most beautiful caves in Greece with rich stalactites and stalagmites.
Στην είσοδο του χωριού βρίσκεται το σπήλαιο "Σφεντόνη" ή "του Σφεντόνη η Τρύπα". Πρόκειται για ένα από τα ομορφότερα σπήλαια της Ελλάδας με πλούσιο σταλακτιτικό και σταλαγμιτικό διάκοσμο.
The cave is accessible and is the most beautiful cave in Crete and one of the most beautiful in Greece, with rich stalactite and stalagmite decoration. It belongs to the Natural Park of Psiloritis, which is protected by UNESCO.
Το Σπήλαιο Ζωνιανών, Σφεντόνη ή του Σφεντόνη η Τρύπα, είναι το πιο όμορφο σπήλαιο, της Κρήτης και ένα από τα ομορφότερα στην Ελλάδα, με πλούσιο σταλακτιτικό και σταλαγμιτικό διάκοσμο. Ανήκει στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη και προστατεύεται από την ΟΥΝΕΣΚΟ.
Lygia Malioti and Popi Nicolaides confirma that: It's definitely worth spending some time in Zoniana or other village to get to see another side of the Crete, you would otherwise miss on the mainland.
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου επιβεβαιώνουν ότι: Σίγουρα, αξίζει να περάσετε λίγο χρόνο στα Ζωνιανά ή σε άλλο χωριό για να δείτε μια άλλη πλευρά, της Κρήτης που διαφορετικά θα χάνατε στην ενδοχώρα.
Travelers who want to appreciate the beauty of local traditions are sure to visit the Zoniana and talk to people.
Οι ταξιδιώτες που θέλουν να εκτιμήσουν την ομορφιά των τοπικών παραδόσεων, να βεβαιωθούν, ότι θα επισκεφτούν τα Ζωνιανά και θα μιλήσουν με ανθρώπους εκεί.
Zonianians love very much where they live, they are extremely sincere individuals, self-assured, they are hardworking, open-hearted, generous, and they have a strong sense of humour.
Οι Ζωνιανοί αγαπούν πολύ τον τόπο τους, είναι ντόμπροι, εργατικοί, με αυτοπεποίθηση, εργατικοί, ανοιχτόκαρδοι, γενναιόδωροι και έχουν έντονη την αίσθηση του χιούμορ.
Family and friends are a core part of a Zonianian life… being faithful to them and respected is of real importance.
Η οικογένεια και οι φίλοι είναι ένα βασικό κομμάτι της Ζωνιανής ζωής ... η πίστη τους σε αυτούς και ο σεβασμός τους έχει πραγματική σημασία.
Tradition and habits are still very much alive and strong in Zodiana. Antonis Pasiris from Zoniana, offered to buy us coffee.
Η παράδοση και οι συνήθειες είναι ακόμα πολύ ζωντανές και δυνατές στα Ζωδιανά. Ο  Αντώνης Παρασύρης από τα Ζωνιανά, προσφέρθηκε και με μας κέρασε τα καφεδάκια.
The fact is that wherever you stay on the island and at whatever time of year, it quickly becomes apparent that tradition and folklore remains an intrinsic element of Zonianian lifestyle.
Το γεγονός είναι ότι όπου και αν μείνετε στο νησί και σε οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, γίνεται γρήγορα φανερό ότι τα έθιμα και η λαϊκή παράδοση παραμένουν ένα εγγενές στοιχείο του ζωνιανού τρόπου ζωής.