Sunday, August 30, 2015

Gazoros, Serres - Greece

Cherry Gazoros Village

Γάζωρο, το χωριό των κερασιών

Gazoros has about 1,700 inhabitants and is the second largest village of the area Zihni, in terms of population and is located 24 km from the city of Serres.
Ο Γάζωρος έχει 1.700 περίπου κατοίκους και είναι το δεύτερο σημαντικότερο χωριό του δήμου Ζίχνης, από άποψη πληθυσμού και βρίσκεται σε απόσταση 24 χλμ. από την πόλη των Σερρών.

Gazoros was liberated from the Turks in 1913 and was badly damaged by the Bulgarians in the Macedonian struggles of 1916-18.
Ο Γάζωρος απελευθερώθηκε από τους Τούρκους το 1913 και υπέστη μεγάλες καταστροφές από τους Βουλγάρους κατά τους Μακεδονικούς αγώνες του 1916-18.

He took its current name in 1928 from the nearby ancient town.
Πήρε τη σημερινή ονομασία του το 1928 από την κοντινή ομώνυμη αρχαία πόλη.

The majority of the locals are engaged in farming, animal husbandry. The main crops are oriental tobacco (Basmas), cotton, durum wheat, sugar beet and tomato, and the most important product concern cherries.
Η πλειονότητα των κατοίκων του χωριού ασχολείται με την κτηνοτροφία και τη γεωργία, με κύριες καλλιέργειες τον καπνό τύπου (μπασμάς), το βαμβάκι, το σκληρό σιτάρι, τα ζαχαρότευτλα και την ντομάτα, ενώ το σημαντικότερο προϊόν που παράγουν είναι τα κεράσια.

The ancient Gazoro town, allegedly founded around 700 BC by Edonians and flourished as an independent city-state in 500-475 BC.
Η αρχαία πόλη Γάζωρο, εικάζεται ότι ιδρύθηκε γύρω στο 700 π.Χ. από τους Ηδωνούς και ήκμασε ως ανεξάρτητη πόλη-κράτος το 500-475 π.Χ.

The official name is "the Gazoros". The seat of the municipality is New Zichni and belongs to the geographical district of Macedonia.
Η επίσημη ονομασία είναι “ο Γάζωρος”. Έδρα του δήμου είναι η Νέα Ζίχνη και ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα Μακεδονίας.

A tobacco village was founded in the late 19th century. The 1922 refugees settled here from Asia Minor and Eastern Thrace.
Το Καπνοχώρι αυτό ιδρύθηκε στο τέλος του 19ου αι. Tο 1922 εγκαταστάθηκαν εδώ πρόσφυγες από τη Mικρά Aσία και την Aνατολική Θράκη.
In the region archaeological evidence like inscriptions provide important information about its the history during the Hellenistic period and Roman times.
Στην περιοχή έχουν βρεθεί επιγραφές και ψηφίσματα που προσφέρουν πληροφορίες σημαντικές για την ιστορία της κατά την ελληνιστική περίοδο και τους ρωμαϊκούς χρόνους.

It was one of eighteen major independent cities of Idoniko until Alexander the Great and flourished as an independent city-state in 500-475 BC.
Υπήρξε μια από τις δεκαοκτώ σημαντικότερες ανεξάρτητες πόλεις της Ηδωνίας μέχρι την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ήκμασε ως ανεξάρτητη πόλη-κράτος στο 500-475 π.Χ.

The ancient Gazoros located about half a kilometer from the modern settlement.
Η αρχαία Γάζωρος τοποθετείται περίπου μισό χιλιόμετρο από το σύγχρονο οικισμό.
Probably the ancient city was built about half a kilometer northeast from the current location of the village, on the hill of Agios Athanasios between two deep ravines.
Πιθανώς η αρχαία πόλη ήταν κτισμένη περίπου μισό χιλιόμετρο βορειανατολικά από τη σημερινή τοποθεσία του χωριού, στο λόφο του Αγίου Αθανασίου ανάμεσα σε δύο βαθιές χαράδρες.

The ancient city Gazoros was famous in antiquity for the cult of Artemis so-called "Gazoros".
Η αρχαία πόλη Γάζωρος ήταν περίφημη στην αρχαιότητα για τη λατρεία της Άρτεμης της επονομαζόμενης «Γαζωρίας».

The patron of the village is St. Panteleimon and a popular festival takes place in the wider area around the church every year.
Ο πολιούχος του χωριού είναι ο Άγιος Παντελεήμονας. Κάθε χρόνο γίνεται ο εορτασμός του με το καθιερωμένο πανηγύρι.

The current place name of the village Gazoros adopted in 1926 and comes from the ancient Gazoro town where there was a temple dedicated to the goddess Artemis Gazoritida, from which the city took its name.
Το σημερινό τοπωνύμιο του χωριού Γαζώρου υιοθετήθηκε το 1926 και προέρχεται από την αρχαία πόλη Γάζωρο όπου υπήρχε ιερό αφιερωμένο στη θεά Αρτέμιδα Γαζωρίτιδα, από το οποίο πήρε το όνομα της.

Father Michael, the young priest we met in the church of Agios Panteleimon, was very helpful and patient in assisting us with directions to find the Mosaikos family.
Ο πάτερ Μιχαήλ ο νεαρός παπάς που συναντήσαμε στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, ήταν πολύ πρόθυμος και υπομονετικός για να μας βοηθήσει, να βρούμε το σπίτι των Μωσαϊκών.

We knew that we have close relatives in this cozy village but personally Ι only met late Manolis Mosaikos in Thessaloniki, in 1973 when I was then a college student.
Το γνωρίζαμε ότι έχουμε στενούς συγγενείς στο όμορφο Γάζωρο Σερρών, αλλά, προσωπικά συναντήθηκα με το μ. Μανώλη Μωσαϊκό, όταν ήρθε και με βρήκε στη Θεσσαλονίκη το 1973, όταν ήμουν φοιτητής.

Popi Nicolaidou, Giannis Xipolitos and Kyriacos Hatzifisentzou talking with Father Michael, to arrange somebody to take us to the Mosaikos family house.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Γιάννης Χυπόλυτος και Κυριάκο Χατζηφυσέντζου συνομιλούν με τον πάτερ Μιχαήλ, μέχρι να κανονίσει κάποιο, να μας οδηγήσει στο σπίτι των Μωσαϊκών.

The brave man outside the church of Gazoros is Demetris Athanasiou Kosintzis in frond of the monument for the heroes of Gazoros.
Ο λεβέντης κύριος έξω από την εκκλησία του Γάζωρο, Δημήτριος Κοσιντζής του Αθανασίου, μπροστά από το μνημείο ηρώων του χωριού.

Demetris Athanasiou Kosintzis who told us a few things about the village and the Mosaikos family.
Ο Δημήτριος Κοσιντζής του Αθανασίου, μας είπε λίγα λόγια για το χωριό και για τους Μωσαϊκούς.

Popi Nicolaidou, Demetris Athanasiou Kosintzis, Phivos Nicolaides and Giannis Xipolitos enjoying their meeting in Gazoros.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Δημήτριος Κοσιντζής του Αθανασίου, Φοίβος Νικολαΐδης και Γιάννης Ξυπόλυτος, ευχαριστημένοι από τη συνάντηση τους στο Γάζωρο.

Its name "Gazoros" and “Gazorians” attested in inscriptions of the Hellenistic and Roman times found a few decades ago.
Η ονομασία «Γάζωρος» και «Γαζώριοι», μαρτυρούνται σε επιγραφές των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, που βρέθηκαν πριν από μερικές δεκαετίες.
The ancient origins of the region area demonstrated in recent excavations where findings of the 4th century BC were found.
Οι αρχαίες καταβολές της περιοχής αποδείχθηκαν σε πρόσφατες ανασκαφές όπου βρέθηκαν ευρήματα του 4ου π.χ. αιώνα.

Archaic, Classical and Hellenistic graves have been excavated with rich grave goods, such as weapons, coins, pottery and jewelry.
Έχουν ανασκαφεί αρχαϊκοί, κλασσικοί και ελληνιστικοί τάφοι με πλούσια κτερίσματα, όπως όπλα, νομίσματα, πήλινα αγγεία και κοσμήματα.

Follwing the car to lead us to Mosaikos family in Gazoros village in Serres. How excited indeed!
Ακολουθώντας το αυτοκίνητο που μας οδηγεί προς το σπίτι της οικογένειας Μωσαϊκών. Πόσο πραγματικά ενθουσιασμένοι!

Vasilis Mosaikos, my grandfather (from my mother's side) from Agios Dometios, (Nicosia-Cyprus) along with his brother Charalambos Mosaikos were in Greece around 1918 (Macedonian matches) and 1922 (Asia Minor Catastrophe).
Ο παππούς μου (από την πλευρά της μητέρας μου Ειρήνης) Βασίλης Μωσαϊκός από τον Άγιο Δομέτιο, (Λευκωσία) μαζί με τον αδελφό του Χαράλαμπο Μωσαϊκό, βρέθηκαν στην Ελλάδα γύρω στο 1918 (Μακεδονικούς αγώνες) και το 1922 (Μικρασιατική καταστροφή).

Grandpa Vasilis got married in Athens, grandmother Ismini Orfanopoulou from Naxos, and grandfather Charalambos Mosaikos got married Evangelia and they had four children, one of them Manolis Mosaikos (first cousin of my mother and therefore my uncle).
Ο παππούς Βασίλης πήγε στην Αθήνα και παντρεύτηκε τη γιαγιά Ισμήνη Ορφανοπούλου από τη Νάξο. Ο παππούς Χαράλαμπος Μωσαϊκός παντρεύτηκε την Ευαγγελία. Έκαναν 4 παιδιά, ένα από αυτά ο Μανώλης Μωσαϊκός (πρώτος ξάδελφος της μητέρας μου και άρα θείος μου).

Kyriacos Hatzifisentzou and Popi Nicolaidou in the picture arriving in the house of Mosaikos family.
Ο Κυριάκο Χατζηφυσέντζου και η Πόπη Νικολαΐδου στη φωτογραφία, φτάνοντας στο σπίτι των Μωσαϊκών.

Manolis Mosaikos was born in 1929. He got married Zografia Nicholas Sakou on 01.30.1966 and they had two daughters, Niki Mosaikos, and Evangelia Mosaikos Katsagani, both living in Athens.
Ο Μανώλης Μωσαϊκός γεννήθηκε το 1929. Παντρεύτηκε τη Ζωγραφία Σάκου του Νικολάου στις 30/1/1966 και έκαναν δυο κόρες, τη Νίκη Μωσαϊκού, και την Ευαγγελία (Λίτσα Μωσαϊκού Κατσαγάνη), που ζουν και οι δυο στην Αθήνα.

Well, this is the beautiful neat house of our relatives in Gazoros. The house of Mosaikos family with roots from Nicosia, Cyprus.
Αυτό είναι το ωραίο περιποιημένο σπίτι των συγγενών μας στο Γάζωρο. Το σπίτι της οικογένειας Μωσαϊκών με ρίζες από τη Λευκωσία.
The unexpected encounter! Our aunty Zografia very strongly excited welcomes us with unspeakable joy.
Το αναπάντεχο συναπάντημα! Η θεία μας Ζωγραφία πολύ, έντονα συγκινημένη, μας υποδέχεται με ανείπωτη χαρά.
This neat,cozy and warm family home is located in a peaceful neighborhood of the village.
Το ωραίο και φροντισμένο σπίτι των Μωσαϊκών βρίσκεται σε μια ήσυχη γειτονιά του χωριού.

It feels like a dream. What a gorgeous surprise. It’s almost unbelievable… to meet close relatives for the first time in your life.
Είναι κάτι σαν ένα όνειρο. Τι πανέμορφη έκπληξη. Είναι σχεδόν απίστευτο ... να συναντάς στενούς συγγενείς για πρώτη φορά στη ζωή σου.

Another corner of the two levels house with a pretty big yard full of green and trees.
Ακόμη μια πλευρά του δίπατου σπιτιού με τη μεγάλη αυλή, γεμάτη λουλούδια και δέντρα.

It was definitely an amazing experience. We all were excited. An immediate, warm embrace was completely natural.
Ήταν σίγουρα μια καταπληκτική εμπειρία. Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι. Μια άμεση, ζεστή αγκαλιά ήταν απολύτως φυσικό.

A built charcoal barbecue grill in the backyard. It proofs that eating habits of Cypriots through time are strong!
Μια χτισμένη ψησταριά για μπάρμπεκιου στην πίσω αυλή. Είναι κι αυτό μια απόδειξη ότι οι διατροφικές συνήθειες των Κυπρίων είναι ισχυρές μέσα στο χρόνο!

A speechless meeting, very touching and emotional. A warm embrace to our aunty Zografia...
Μαι συνάντηση από αυτές που μένεις άφωνος. Πολύ συγκινητική και συναισθηματική. Μια ζεστή αγκαλιά στη θεία Ζωγραφία...

Family reunions are often filled with confused people scratching their heads, ticking off fingers and mumbling, "If my mother's aunt was her father's grandmother, then that makes us…"
Οι οικογενειακές συγκεντρώσεις συχνά συγχύζουν τους ανθρώπους ως προς τη συγγένεια, ξύνοντας τα κεφάλια τους, σημειώνοντας στα δάχτυλα και μουρμουρίζοντας, «Αν η θεία της μητέρας μου ήταν η γιαγιά του πατέρα της, τότε τι συγγένεια έχουμε ...».

The house is not new, or modern but tastefully decorated outside and inside. Everything is clean and well-organized.
Το σπίτι δεν είναι καιανούριο ή μοντέρνο αλλά είναι όμορφα διακοσμημένο μέσα έξω. Τα πάντα είναι καθαρά και καλά φροντισμένα.

Thanks to Kety Michailoudi Hatzifisentzou, Kiki Xipolitou, Giannis Xipolitos and Kyriacos Hatzifisentzou (not pictured), we met our relatives in Gazoros - Serres.
Χάρις στην Καίτη Μιχαηλούδη Χατζηφυσέντζου, την Κική Ξιπόλυτου, τον Γιάννη Ξυπόλυτο και τον Κυριάκο Χατζηφυσέντζου (Δεν είναι στη φωτο), καταφέραμε και συναντήσαμε συγγενείς στο Γάζωρο Σερρών.

What an exciting pleasure. Happiness is obvious on their smiling faces. Unty Zografia with Popi.
Τι συναρπαστική ευχαρίστηση. Η ευτυχία είναι ολοφάνερη στα χαμογελαστά πρόσωπα τους. Η θεία Ζωγραφία με την Πόπη.

Maria first cousin of Zografia, Zografia Mosaikou and Popi Nicolaidou meeting for the first time.
Η Μαρία, πρώτη ξαδέλφη της Ζωγραφίας, η Ζωγραφία Μωσαϊκού και Πόπη Νικολαΐδου συναντώνται για πρώτη φορά.

The priest, Father Demetrios reads a prayer in the graves. Memorial in the cemetery in relatives graves. Very touching moments indeed.
Επιμνημόσυνη δέηση στους τάφους συγγενών στο κοιμητήριο από τον πάτερ Δημήτριο. Πολύ συγκινητικές στιγμές πράγματι.


We had nice and interesting conversations with all of them. 
Είχαμε ωραίες και ενδιαφέρουσες συζητήσεις συζητήσεις με όλους.

Unty Zografia Sakou Mosaikoou, her grandchild Despina Mosaikou, Popi Nicolaidou and our second cousin Niki Mosaikou.
Η θεία Ζωγραφία η εγγονή της Δέσποινα, η Πόπη Νικολαΐδου με τη δεύτερη ξαδέλφη μας, Νίκη Μωσαϊκού.

Giannis Xipolitos, Popi Nicolaides, Kiki Xipolitou, priest, Father Demetrios, Phivos Nicolaides, unty Zografia and her grand child Despina.
Ο Γιάννης Ξυπόλυτος, Πόπη Νικολαΐδου, Κική Ξυπόλυτου, πάτερ Δημήτριος, Φοίβος Νικολαΐδης, θεία Ζωγραφία και η εγγονούλα της Δέσποινα.

Three generations in one warm embrace!   -   Τρεις γενεές σε μια ζεστή αγκαλιά!
With unty Zografia Sakou Mosaikoou, her daughter Niki Mosaikou (second cousin of me) and her little gorgeous daughter Despina.
Με τη θεία Ζωγραφία Σάκου Μωσαϊκού, την κόρη της Νίκη Μωσαϊκού (Δεύτερη μου ξαδέλφη) και τη μικρή πανέμορφη κορούλα της Δέσποινα.Wednesday, August 26, 2015

The Holy Monastery of Ioannis Prodromos, Serres - Greece

Η Ιερά Μονή του Ιωάννη του Προδρόμου, Σέρρες
The Holy Monastery of Timios Prodromos of Serres, one of the most beautiful monasteries in Macedonia, Greece.
Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών, από τα ομορφότερα μοναστήρια της Μακεδονίας.

Kiki and Giannis Xipolitos visiting for several times this marvelous holy monastery and gorgeous environment.
Η Κική και Γιάννης Ξυπόλυτος επισκέπτονται για πολλοστή φορά τη θαυμάσια αυτή ιερή μονή και το απίθανο περιβάλλον.

The Monastery of Timios Prodromos of Serres to the west of a deep ravine Mountain Menikiou, is one of the major centers of Orthodox monasticism in the Balkans.
Η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερρών, στα δυτικά μιας βαθιάς χαράδρας του Μενοίκειου Όρους, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του Ορθόδοξου μοναχισμού στα Βαλκάνια.

The establishment of the Monastery in 1270 and its long history testifies the culture, tradition and the rich spirituality of Byzantium.
Η ίδρυση της το 1270 και η μακραίωνη ιστορία της μαρτυρούν τον πολιτισμό, την παράδοση και την πλούσια πνευματικότητα του Βυζαντίου.

The Monastery of St. John the Baptist Serres was built in 1270 and is an astonishing monument of Byzantine art.
Η Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών χτίστηκε το 1270 και αποτελεί ένα εκπληκτικής ομορφιάς μνημείο της Βυζαντινής τέχνης.

Twelve kilometers northeast of Serres is located the Monastery of St. John the Baptist , one of the historical monasteries of Macedonia, Greece.
Σε απόσταση 12 χλμ. βορειοανατολικά των Σερρών βρίσκεται η Μονή Τιμίου Προδρόμου, ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της Μακεδονίας.

Ioannikios from Serres was a monk and a hermit of Mount Athos. Then he became a bishop. He was the first owner of the Monastery in 1270. In 1300, his nephew and successor, Saint Ioakim, built the Catholicon, and he also built tall walls around the Monastery.
Ο Σερραίος αγιορείτης μοναχός, ερημίτης και μετέπειτα επίσκοπος, Άγιος Ιωαννίκιος ήταν ο πρώτος κτήτορας της μονής το 1270. Το 1300 ο ανιψιός και διάδοχός του, Άγιος Ιωακείμ, έκτισε το Καθολικό και ψηλά τείχη γύρω από την μονή.

After the fall of Constantinople, Gennadios Β’ Scholarios, the first Patriarch after the Fall of Constantinople in 1453, having resigned from the patriarchal throne, he retired in this monastery where he lived as a monk (1457-1472) until his death. He was buried near the tombs of the two founders of the Monastery.
Μετά την άλωση της Πόλης, ο Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος, ο πρώτος μετά το 1453 Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, αφού παραιτήθηκε από τον πατριαρχικό θρόνο, αποσύρθηκε στη μονή Τιμίου Προδρόμου όπου και εμόνασε (1457-1472) μέχρι το τέλος της ζωής του. Τάφηκε κοντά στους τάφους των δύο κτητόρων.

In 1917 the monastery was looted by the Bulgarians, who had deprived from the monastery library a large number of Gospels, rare manuscripts, 1500 old books, relics and many valuable sacred objects.
Το 1917 η μονή λεηλατήθηκε από τους Βούλγαρους, οι οποίοι αφαίρεσαν από τη βιβλιοθήκη της Μονής πολλά Ευαγγέλια, σπάνια χειρόγραφα, 1500 παλιά βιβλία, κειμήλια και πολλά πολύτιμα ιερά αντικείμενα.

Since the early years of its establishment enjoyed the favor of the Byzantine emperors. With donations and the grants acquired considerable wealth and quickly developed into an important monastic center. (In the picture Popi Nicolaidou).
Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της γνώρισε την εύνοια των βυζαντινών αυτοκρατόρων. Με τις δωρεές και τις επιχορηγήσεις τους απέκτησε σημαντική περιουσία και γρήγορα αναπτύχθηκε σε σπουδαίο μοναστικό κέντρο. (Στη φωτογραφία η Πόπη Νικολαΐδου).

Ioannis Prodromos Monastery is of significant religious important and the natural beauty surrounding the monastery is simply breathtaking. (In the picture Giannis Xipolitos).
Το Μοναστήρι του Ιωάννη Προδρόμου δεν είναι μόνο ένας δημοφιλής προορισμός για ντόπιους και ξένους για την ιερότητα του χώρου, αλλά και για τη σπάνια φυσική ομορφιά, που το περιβάλλει. (Στη φωτογραφία ο Γιάννης Χυπόλυτος).

The main temple is stone built and there are many Byzantine frescoes. The iconostasis is carved and dates back to 1804.
Ο κεντρικός ναός είναι λιθόκτιστος και υπάρχουν πολλές Βυζαντινές τοιχογραφίες. Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο και χρονολογείται από το 1804.

In the cathedral are preserved frescoes belonging to different chronological phases and in varied stylistic trends which cover around the 14th century.
Στο καθολικό σώζονται τοιχογραφίες που ανήκουν σε διαφορετικές χρονολογικές φάσεις και σε ποικίλα ρευμάτων τεχνοτροπίας που καλύπτουν τον 14ο αι.

Catholic and chapels are full of paintings and magnificent frescoes belonging to different eras.
Καθολικό και παρεκκλήσια είναι γεμάτα με υπέροχες τοιχογραφίες που ανήκουν σε διαφορετικές εποχές.

All the surviving frescoes cover a period of six centuries of creation and worthily represent the art of painting in Serres region.
Το σύνολο των σωζόμενων τοιχογραφιών καλύπτουν μια περίοδο έξι αιώνων δημιουργίας και αντιπροσωπεύουν επάξια τη ζωγραφική τέχνη στην περιοχή των Σερρών.

The Cathedral is a monument of Byzantine hagiography, whose frescoes are attributed to Macedonian hagiographer M. Panselino.
Το Καθολικό αποτελεί μνημείο βυζαντινής αγιογραφίας, οι τοιχογραφίες του οποίου αποδίδονται στο Μακεδόνα αγιογράφο Μ. Πανσέληνο.

Along with the surviving pictures, heirlooms, manuscripts and other objects of miniaturization, they all give a complete picture of the artistic and intellectual radiation experienced by the monastery since its inception to date.
Μαζί με τις σωζόμενες εικόνες, τα εκκλησιαστικά κειμήλια, τα χειρόγραφα και τα αντικείμενα της μικροτεχνίας δίνουν μια πλήρη εικόνα της καλλιτεχνικής και πνευματικής ακτινοβολίας που γνώρισε η μονή από την ίδρυσή της έως σήμερα.

The age of the monastery, the permanent residence of thirty nuns and the large turnout of believers led to the need for reconstruction of the new catholic, built in the architectural standards of the Byzantine monasteries.
Η παλαιότητα του μοναστηριού, η μόνιμη διαμονή των τριάντα καλογριών και η μεγάλη προσέλευση πιστών οδήγησε στην ανάγκη ανοικοδόμησης νέου καθολικού, που χτίστηκε αρχιτεκτονικά στα πρότυπα των βυζαντινών μοναστηριών.

Since 1986, there have been nuns in the Monastery who came from the Monastery of Panagia Odigitria of Volos.
Από το 1986 εγκαταστάθηκε στη μονή γυναικεία αδελφότητα από την Ιερά Μονή Παναγίας Οδηγήτριας Πηλίου.

Kiki and Giannis Xipolitos looking happy to be in such a unique and special place full of beauty and religiousness.
Η Κική και Γιάννης Ξυπόλυτος φαίνονται ευχαριστημένοι από τη μοναδικότητα του τόπου, την ομορφιά και τη θρησκευτικότητα του χώρου.

The life of nuns is dedicated to worship, reading, and working in the monastery. In addition to their attendance at church, the nuns spent several hours in private prayer, and meditation.
Η ζωή των μοναχών είναι αφιερωμένη στην προσευχή, το διάβασμα, και σε εργασίες στο μοναστήρι. Εκτός από τη συμμετοχή τους στην εκκλησία, οι μοναχές περνούν αρκετές ώρες με προσευχή και διαλογισμό.

The monastic community is engaged with various daily work and chores: cooking, raising the necessary supplies of vegetables and fruits, Producing wine, oil and honey, embroidery, iconography and so many others.
Η μοναστική αδελφότητα ασχολείται καθημερινά με διάφορες εργασίες και ασχολίες όπως είναι το μαγείρεμα, η καλλιέργεια των απαραίτητων λαχανικών και φρούτων, η παραγωγή κρασιού, λαδιού, μελιού, το κέντημα, η αγιογραφία κ.ά.

Thanks to nun Iosephia we discovered the history of the monastery, its distilleries and museums. (In the photo, Kiki Xipolitou) 
Χάρις στην αδελφή Ιωσηφία μάθαμε για την ιστορία της μονής, τα οινοπνευματοποιεία και τα μουσεία. (Στη φωτογραφία η Κική Ξυπόλυτου).
Nuns Iosephia from Cyprus and Theologia from Thessaloniki both graduates from Aristotle University of Thessaloniki are not alone in choosing poverty, chastity and obedience over careers, relationships and motherhood. Many other young women within the monastic community (almost half of them) are university graduates.
Η Ιωσηφία από την Κύπρο και η Θεολογία από τη Θεσσαλονίκη δεν είναι οι μόνες που επέλεξαν τη λιτή ζωή, την αγνότητα και την υπακοή του μοναχισμού, εγκαταλείποντας τη σταδιοδρομία, τις σχέσεις και τη μητρότητα. Πολλές άλλες νεαρές γυναίκες της μοναστικής κοινότητας (σχεδόν οι μισές) είναι απόφοιτες πανεπιστημίου.

Νun Iosephia  understands why people (like us) struggle with the idea of a young woman, even a college graduate, entering religious life: "It seems so different to be easily accepted by others. For several years my parents didn’t accept it… But it was a conscious choice through internal need, she said.
Η αδελφή Ιωσηφία καταλαβαίνει γιατί άνθρωποι (όπως εμάς) δεν κατανοούν εύκολα την ιδέα μιας νεαρής γυναίκας, που τελείωσε μάλιστα και πανεπιστήμιο, να επιλέγει τη θρησκευτική ζωή. «Φαίνεται τόσο διαφορετικό και δύσκολο να γίνει αποδεκτό. Για χρόνια οι ίδιοι οι γονείς μου δεν το δέχτηκαν…». Ήταν όμως, μια συνειδητή επιλογή μέσα από μια εσωτερική ανάγκη, μας είπε.

The fraternity under the guidance of Αbbess Fevronia, makes every effort to reconstitute the complex with remarkable results.
Η αδελφότητα κάτω από την καθοδήγηση της ηγουμένης Φεβρωνίας, κάνει κάθε προσπάθεια για να ανασυστήσει το κτιριακό συγκρότημα με καταπληκτικά αποτελέσματα.

Popi Nicolaidou touring the old distillery of Monastery wine, now forms a small cozy museum. 
Η H Πόπη Νικολαΐδου στο παλιό αποστακτήριο κρασιού της μονής, που  διαμορφώθηκε σε ένα όμορφο εκθεσιακό χώρο.
On December 13, 2010, the monastery was hit by a fire that destroyed the hospice, the old showroom, the guest room and other buildings.
Στις 13 Δεκεμβρίου 2010, η μονή χτυπήθηκε από πυρκαγιά που κατέστρεψε το αρχονταρίκι, το παλιό εκθετήριο κι άλλα κτίρια.

The 30 nuns trying hard to reconstruct the building complex of the Monastery which was ruined in 1986.
Οι 30 μοναχές προσπαθούν σκληρά για να ανακατασκευάσoυν το κτιριακό συγκρότημα της Μονής, το οποίο ήταν ερειπωμένο το 1986.

The operation of a Greek school since 1825 and a Seminary from 1869 confirmed the name rightly won as a "Monastery of Literature".
Η λειτουργία ελληνικής σχολής από το 1825 και Ιερατικής από το 1869 επιβεβαίωσαν την επωνυμία ως «Μονή των Γραμμάτων».

Kiki and Giannis Xipolitos in renovated showrooms. Everything here compose a moving image and a heartwarming atmosphere.
Η Κική και ο Γιάννης Ξυπόλυτος σε ανακαινισμένους εκθεσιακούς χώρους. Όλα εδώ συνθέτουν μία συγκινητική εικόνα και ατμόσφαιρα.

Since 1986 the monastic community in cooperation with the Authority of Byzantine Antiquities in Kavala has undertaken the work of conservation and restoration of the monastery.
Από το 1986 που εγκαταστάθηκε στη μονή η γυναικεία αδελφότητα, σε συνεργασία με την εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων Καβάλας, έχει αναλάβει το έργο της συντήρησης και αναστήλωσης της μονής.

Popi Nicolaidou and nun Iosephia  from Cyprus enjoying at its best a spiritual conversation. Popi was mesmerized and eventually is looking to return soon back one day.
Η Πόπη Νικολαΐδου και η αδελφή Ιωσηφία από την Κύπρο απολαμβάνουν στο έπακρο ένα πνευματικό διάλογο. Η Πόπη καταγοητευμένη προσβλέπει σε μια νέα επίσκεψη σύντομα.
Keeps the ritual of Mount Athos, without losing contact with their visitors. Follows the tradition without depriving the vitality of the thirty - new in their majority - nuns.
Τηρεί το αγιορείτικο λατρευτικό τυπικό, χωρίς να χάνει την επαφή με τους επισκέπτες της. Ακολουθεί την παράδοση χωρίς να αποστερεί τη ζωντάνια από τις τριάντα – νέες στην πλειονότητά τους – μοναχές.

Entirely of traditional building materials such as stone, marble and ceramic bricks, which connects today’s Macedonian land with the glorious Byzantine past.
Εξολοκλήρου από παραδοσιακά δομικά υλικά, όπως πέτρα, μάρμαρο, και κεραμικά τούβλα, που συνδέουν το σήμερα της Μακεδονικής γης με το λαμπρό βυζαντινό παρελθόν.

Kiki Xipolitou posing for a commemorative photo in a placid landscape bathed by a clear and radiant light. Popi Nicolaidou and nun Iosephia from Cyprus still have so many views to share!
Η Κική Ξυπόλυτου ποζάρει για μια αναμνηστική φωτογραφία σ' ένα γαλήνιο τοπίο με ένα λαμπερό φως. Η Πόπη Νικολαΐδου και η αδελφή Ιωσηφία από την Κύπρο έχουν τόσα πολλά να πουν.
Built in the architectural building standards of the monasteries of Mount Athos, the monastery of St. John the Baptist adorns the region of Serres.
Χτισμένο στα αρχιτεκτονικά οικοδομικά πρότυπα των μοναστηριών του Αγίου Όρους, το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου κοσμεί την περιοχή του νομού Σερρών.

Popi Nicolaidou happy to be here in such a religious and historical place full of beauty and unique atmosphere. Νun Iosephia proved to be an excellent tour guide of the monastery.
Η Πόπη Νικολαΐδου ευχαριστημένοι που βρίσκεται σ' αυτό το εξαιρετικά ωραίο μέρος με την πλούσια θρησκευτική και ιστορική παράδοση. Η αδελφή Ιωσηφία αποδείχθηκε εξαιρετική ξεναγός της μονής.

A living museum of Byzantine and post-Byzantine art.
Ένα ζωντανό μουσείο της βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης.

The Monastery of St. John the Baptist in Serres area is not accidental popular with pilgrims: it has character retreat, without closing the door to the joy of life.
Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στην περιοχή Σερρών δεν είναι τυχαία δημοφιλής στους προσκυνητές: Έχει χαρακτήρα ησυχαστηρίου, χωρίς να κλείνει την πόρτα στη χαρά της ζωής.

The Holy Monastery of Timios Prodromos of Serres is an important and at the same time a pilgrimage of stunning beauty.
Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών αποτελεί ένα σημαντικό και παράλληλα εκπληκτικής ομορφιάς προσκύνημα.

Kiki and Giannis Xipolitos and Popi Nicolaidou getting the beautiful feeling of the holy monastery and the gorgeous natural beauty around.
H Κική και Γιάννης Ξυπόλυτος και Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνουν το όμορφο συναίσθημα που δημιουργεί η ιερότητα του χώρου και η ομορφιά της γύρω φύσης.

Ιστοσελίδα μονής: www.im-prodromou.gr