Sunday, August 30, 2015

Gazoros, Serres - Greece

Cherry Gazoros Village

Γάζωρο, το χωριό των κερασιών

Gazoros has about 1,700 inhabitants and is the second largest village of the area Zihni, in terms of population and is located 24 km from the city of Serres.
Ο Γάζωρος έχει 1.700 περίπου κατοίκους και είναι το δεύτερο σημαντικότερο χωριό του δήμου Ζίχνης, από άποψη πληθυσμού και βρίσκεται σε απόσταση 24 χλμ. από την πόλη των Σερρών.

Gazoros was liberated from the Turks in 1913 and was badly damaged by the Bulgarians in the Macedonian struggles of 1916-18.
Ο Γάζωρος απελευθερώθηκε από τους Τούρκους το 1913 και υπέστη μεγάλες καταστροφές από τους Βουλγάρους κατά τους Μακεδονικούς αγώνες του 1916-18.

He took its current name in 1928 from the nearby ancient town.
Πήρε τη σημερινή ονομασία του το 1928 από την κοντινή ομώνυμη αρχαία πόλη.

The majority of the locals are engaged in farming, animal husbandry. The main crops are oriental tobacco (Basmas), cotton, durum wheat, sugar beet and tomato, and the most important product concern cherries.
Η πλειονότητα των κατοίκων του χωριού ασχολείται με την κτηνοτροφία και τη γεωργία, με κύριες καλλιέργειες τον καπνό τύπου (μπασμάς), το βαμβάκι, το σκληρό σιτάρι, τα ζαχαρότευτλα και την ντομάτα, ενώ το σημαντικότερο προϊόν που παράγουν είναι τα κεράσια.

The ancient Gazoro town, allegedly founded around 700 BC by Edonians and flourished as an independent city-state in 500-475 BC.
Η αρχαία πόλη Γάζωρο, εικάζεται ότι ιδρύθηκε γύρω στο 700 π.Χ. από τους Ηδωνούς και ήκμασε ως ανεξάρτητη πόλη-κράτος το 500-475 π.Χ.

The official name is "the Gazoros". The seat of the municipality is New Zichni and belongs to the geographical district of Macedonia.
Η επίσημη ονομασία είναι “ο Γάζωρος”. Έδρα του δήμου είναι η Νέα Ζίχνη και ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα Μακεδονίας.

A tobacco village was founded in the late 19th century. The 1922 refugees settled here from Asia Minor and Eastern Thrace.
Το Καπνοχώρι αυτό ιδρύθηκε στο τέλος του 19ου αι. Tο 1922 εγκαταστάθηκαν εδώ πρόσφυγες από τη Mικρά Aσία και την Aνατολική Θράκη.
In the region archaeological evidence like inscriptions provide important information about its the history during the Hellenistic period and Roman times.
Στην περιοχή έχουν βρεθεί επιγραφές και ψηφίσματα που προσφέρουν πληροφορίες σημαντικές για την ιστορία της κατά την ελληνιστική περίοδο και τους ρωμαϊκούς χρόνους.

It was one of eighteen major independent cities of Idoniko until Alexander the Great and flourished as an independent city-state in 500-475 BC.
Υπήρξε μια από τις δεκαοκτώ σημαντικότερες ανεξάρτητες πόλεις της Ηδωνίας μέχρι την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ήκμασε ως ανεξάρτητη πόλη-κράτος στο 500-475 π.Χ.

The ancient Gazoros located about half a kilometer from the modern settlement.
Η αρχαία Γάζωρος τοποθετείται περίπου μισό χιλιόμετρο από το σύγχρονο οικισμό.
Probably the ancient city was built about half a kilometer northeast from the current location of the village, on the hill of Agios Athanasios between two deep ravines.
Πιθανώς η αρχαία πόλη ήταν κτισμένη περίπου μισό χιλιόμετρο βορειανατολικά από τη σημερινή τοποθεσία του χωριού, στο λόφο του Αγίου Αθανασίου ανάμεσα σε δύο βαθιές χαράδρες.

The ancient city Gazoros was famous in antiquity for the cult of Artemis so-called "Gazoros".
Η αρχαία πόλη Γάζωρος ήταν περίφημη στην αρχαιότητα για τη λατρεία της Άρτεμης της επονομαζόμενης «Γαζωρίας».

The patron of the village is St. Panteleimon and a popular festival takes place in the wider area around the church every year.
Ο πολιούχος του χωριού είναι ο Άγιος Παντελεήμονας. Κάθε χρόνο γίνεται ο εορτασμός του με το καθιερωμένο πανηγύρι.

The current place name of the village Gazoros adopted in 1926 and comes from the ancient Gazoro town where there was a temple dedicated to the goddess Artemis Gazoritida, from which the city took its name.
Το σημερινό τοπωνύμιο του χωριού Γαζώρου υιοθετήθηκε το 1926 και προέρχεται από την αρχαία πόλη Γάζωρο όπου υπήρχε ιερό αφιερωμένο στη θεά Αρτέμιδα Γαζωρίτιδα, από το οποίο πήρε το όνομα της.

Father Michael, the young priest we met in the church of Agios Panteleimon, was very helpful and patient in assisting us with directions to find the Mosaikos family.
Ο πάτερ Μιχαήλ ο νεαρός παπάς που συναντήσαμε στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, ήταν πολύ πρόθυμος και υπομονετικός για να μας βοηθήσει, να βρούμε το σπίτι των Μωσαϊκών.

We knew that we have close relatives in this cozy village but personally Ι only met late Manolis Mosaikos in Thessaloniki, in 1973 when I was then a college student.
Το γνωρίζαμε ότι έχουμε στενούς συγγενείς στο όμορφο Γάζωρο Σερρών, αλλά, προσωπικά συναντήθηκα με το μ. Μανώλη Μωσαϊκό, όταν ήρθε και με βρήκε στη Θεσσαλονίκη το 1973, όταν ήμουν φοιτητής.

Popi Nicolaidou, Giannis Xipolitos and Kyriacos Hatzifisentzou talking with Father Michael, to arrange somebody to take us to the Mosaikos family house.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Γιάννης Χυπόλυτος και Κυριάκο Χατζηφυσέντζου συνομιλούν με τον πάτερ Μιχαήλ, μέχρι να κανονίσει κάποιο, να μας οδηγήσει στο σπίτι των Μωσαϊκών.

The brave man outside the church of Gazoros is Demetris Athanasiou Kosintzis in frond of the monument for the heroes of Gazoros.
Ο λεβέντης κύριος έξω από την εκκλησία του Γάζωρο, Δημήτριος Κοσιντζής του Αθανασίου, μπροστά από το μνημείο ηρώων του χωριού.

Demetris Athanasiou Kosintzis who told us a few things about the village and the Mosaikos family.
Ο Δημήτριος Κοσιντζής του Αθανασίου, μας είπε λίγα λόγια για το χωριό και για τους Μωσαϊκούς.

Popi Nicolaidou, Demetris Athanasiou Kosintzis, Phivos Nicolaides and Giannis Xipolitos enjoying their meeting in Gazoros.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Δημήτριος Κοσιντζής του Αθανασίου, Φοίβος Νικολαΐδης και Γιάννης Ξυπόλυτος, ευχαριστημένοι από τη συνάντηση τους στο Γάζωρο.

Its name "Gazoros" and “Gazorians” attested in inscriptions of the Hellenistic and Roman times found a few decades ago.
Η ονομασία «Γάζωρος» και «Γαζώριοι», μαρτυρούνται σε επιγραφές των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, που βρέθηκαν πριν από μερικές δεκαετίες.
The ancient origins of the region area demonstrated in recent excavations where findings of the 4th century BC were found.
Οι αρχαίες καταβολές της περιοχής αποδείχθηκαν σε πρόσφατες ανασκαφές όπου βρέθηκαν ευρήματα του 4ου π.χ. αιώνα.

Archaic, Classical and Hellenistic graves have been excavated with rich grave goods, such as weapons, coins, pottery and jewelry.
Έχουν ανασκαφεί αρχαϊκοί, κλασσικοί και ελληνιστικοί τάφοι με πλούσια κτερίσματα, όπως όπλα, νομίσματα, πήλινα αγγεία και κοσμήματα.

Follwing the car to lead us to Mosaikos family in Gazoros village in Serres. How excited indeed!
Ακολουθώντας το αυτοκίνητο που μας οδηγεί προς το σπίτι της οικογένειας Μωσαϊκών. Πόσο πραγματικά ενθουσιασμένοι!

Vasilis Mosaikos, my grandfather (from my mother's side) from Agios Dometios, (Nicosia-Cyprus) along with his brother Charalambos Mosaikos were in Greece around 1918 (Macedonian matches) and 1922 (Asia Minor Catastrophe).
Ο παππούς μου (από την πλευρά της μητέρας μου Ειρήνης) Βασίλης Μωσαϊκός από τον Άγιο Δομέτιο, (Λευκωσία) μαζί με τον αδελφό του Χαράλαμπο Μωσαϊκό, βρέθηκαν στην Ελλάδα γύρω στο 1918 (Μακεδονικούς αγώνες) και το 1922 (Μικρασιατική καταστροφή).

Grandpa Vasilis got married in Athens, grandmother Ismini Orfanopoulou from Naxos, and grandfather Charalambos Mosaikos got married Evangelia and they had four children, one of them Manolis Mosaikos (first cousin of my mother and therefore my uncle).
Ο παππούς Βασίλης πήγε στην Αθήνα και παντρεύτηκε τη γιαγιά Ισμήνη Ορφανοπούλου από τη Νάξο. Ο παππούς Χαράλαμπος Μωσαϊκός παντρεύτηκε την Ευαγγελία. Έκαναν 4 παιδιά, ένα από αυτά ο Μανώλης Μωσαϊκός (πρώτος ξάδελφος της μητέρας μου και άρα θείος μου).

Kyriacos Hatzifisentzou and Popi Nicolaidou in the picture arriving in the house of Mosaikos family.
Ο Κυριάκο Χατζηφυσέντζου και η Πόπη Νικολαΐδου στη φωτογραφία, φτάνοντας στο σπίτι των Μωσαϊκών.

Manolis Mosaikos was born in 1929. He got married Zografia Nicholas Sakou on 01.30.1966 and they had two daughters, Niki Mosaikos, and Evangelia Mosaikos Katsagani, both living in Athens.
Ο Μανώλης Μωσαϊκός γεννήθηκε το 1929. Παντρεύτηκε τη Ζωγραφία Σάκου του Νικολάου στις 30/1/1966 και έκαναν δυο κόρες, τη Νίκη Μωσαϊκού, και την Ευαγγελία (Λίτσα Μωσαϊκού Κατσαγάνη), που ζουν και οι δυο στην Αθήνα.

Well, this is the beautiful neat house of our relatives in Gazoros. The house of Mosaikos family with roots from Nicosia, Cyprus.
Αυτό είναι το ωραίο περιποιημένο σπίτι των συγγενών μας στο Γάζωρο. Το σπίτι της οικογένειας Μωσαϊκών με ρίζες από τη Λευκωσία.
The unexpected encounter! Our aunty Zografia very strongly excited welcomes us with unspeakable joy.
Το αναπάντεχο συναπάντημα! Η θεία μας Ζωγραφία πολύ, έντονα συγκινημένη, μας υποδέχεται με ανείπωτη χαρά.
This neat,cozy and warm family home is located in a peaceful neighborhood of the village.
Το ωραίο και φροντισμένο σπίτι των Μωσαϊκών βρίσκεται σε μια ήσυχη γειτονιά του χωριού.

It feels like a dream. What a gorgeous surprise. It’s almost unbelievable… to meet close relatives for the first time in your life.
Είναι κάτι σαν ένα όνειρο. Τι πανέμορφη έκπληξη. Είναι σχεδόν απίστευτο ... να συναντάς στενούς συγγενείς για πρώτη φορά στη ζωή σου.

Another corner of the two levels house with a pretty big yard full of green and trees.
Ακόμη μια πλευρά του δίπατου σπιτιού με τη μεγάλη αυλή, γεμάτη λουλούδια και δέντρα.

It was definitely an amazing experience. We all were excited. An immediate, warm embrace was completely natural.
Ήταν σίγουρα μια καταπληκτική εμπειρία. Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι. Μια άμεση, ζεστή αγκαλιά ήταν απολύτως φυσικό.

A built charcoal barbecue grill in the backyard. It proofs that eating habits of Cypriots through time are strong!
Μια χτισμένη ψησταριά για μπάρμπεκιου στην πίσω αυλή. Είναι κι αυτό μια απόδειξη ότι οι διατροφικές συνήθειες των Κυπρίων είναι ισχυρές μέσα στο χρόνο!

A speechless meeting, very touching and emotional. A warm embrace to our aunty Zografia...
Μαι συνάντηση από αυτές που μένεις άφωνος. Πολύ συγκινητική και συναισθηματική. Μια ζεστή αγκαλιά στη θεία Ζωγραφία...

Family reunions are often filled with confused people scratching their heads, ticking off fingers and mumbling, "If my mother's aunt was her father's grandmother, then that makes us…"
Οι οικογενειακές συγκεντρώσεις συχνά συγχύζουν τους ανθρώπους ως προς τη συγγένεια, ξύνοντας τα κεφάλια τους, σημειώνοντας στα δάχτυλα και μουρμουρίζοντας, «Αν η θεία της μητέρας μου ήταν η γιαγιά του πατέρα της, τότε τι συγγένεια έχουμε ...».

The house is not new, or modern but tastefully decorated outside and inside. Everything is clean and well-organized.
Το σπίτι δεν είναι καιανούριο ή μοντέρνο αλλά είναι όμορφα διακοσμημένο μέσα έξω. Τα πάντα είναι καθαρά και καλά φροντισμένα.

Thanks to Kety Michailoudi Hatzifisentzou, Kiki Xipolitou, Giannis Xipolitos and Kyriacos Hatzifisentzou (not pictured), we met our relatives in Gazoros - Serres.
Χάρις στην Καίτη Μιχαηλούδη Χατζηφυσέντζου, την Κική Ξιπόλυτου, τον Γιάννη Ξυπόλυτο και τον Κυριάκο Χατζηφυσέντζου (Δεν είναι στη φωτο), καταφέραμε και συναντήσαμε συγγενείς στο Γάζωρο Σερρών.

What an exciting pleasure. Happiness is obvious on their smiling faces. Unty Zografia with Popi.
Τι συναρπαστική ευχαρίστηση. Η ευτυχία είναι ολοφάνερη στα χαμογελαστά πρόσωπα τους. Η θεία Ζωγραφία με την Πόπη.

Maria first cousin of Zografia, Zografia Mosaikou and Popi Nicolaidou meeting for the first time.
Η Μαρία, πρώτη ξαδέλφη της Ζωγραφίας, η Ζωγραφία Μωσαϊκού και Πόπη Νικολαΐδου συναντώνται για πρώτη φορά.

The priest, Father Demetrios reads a prayer in the graves. Memorial in the cemetery in relatives graves. Very touching moments indeed.
Επιμνημόσυνη δέηση στους τάφους συγγενών στο κοιμητήριο από τον πάτερ Δημήτριο. Πολύ συγκινητικές στιγμές πράγματι.


We had nice and interesting conversations with all of them. 
Είχαμε ωραίες και ενδιαφέρουσες συζητήσεις συζητήσεις με όλους.

Unty Zografia Sakou Mosaikoou, her grandchild Despina Mosaikou, Popi Nicolaidou and our second cousin Niki Mosaikou.
Η θεία Ζωγραφία η εγγονή της Δέσποινα, η Πόπη Νικολαΐδου με τη δεύτερη ξαδέλφη μας, Νίκη Μωσαϊκού.

Giannis Xipolitos, Popi Nicolaides, Kiki Xipolitou, priest, Father Demetrios, Phivos Nicolaides, unty Zografia and her grand child Despina.
Ο Γιάννης Ξυπόλυτος, Πόπη Νικολαΐδου, Κική Ξυπόλυτου, πάτερ Δημήτριος, Φοίβος Νικολαΐδης, θεία Ζωγραφία και η εγγονούλα της Δέσποινα.

Three generations in one warm embrace!   -   Τρεις γενεές σε μια ζεστή αγκαλιά!
With unty Zografia Sakou Mosaikoou, her daughter Niki Mosaikou (second cousin of me) and her little gorgeous daughter Despina.
Με τη θεία Ζωγραφία Σάκου Μωσαϊκού, την κόρη της Νίκη Μωσαϊκού (Δεύτερη μου ξαδέλφη) και τη μικρή πανέμορφη κορούλα της Δέσποινα.1 comment:

Siddhartha Joshi said...

It certainly looks like an interesting place! I really liked your aunty too :)