Thursday, March 31, 2011

Bishop Museum, Honolulu, Hawaii

Το Μουσείο Μπίσοπ στη Χονολουλού, Χαβάη
Ces 
writes from Honolulu, Hawaii
View her website: Mom-daughter style
Σες 
γράφει από τη Χονολουλού, Χαβάη
Δείτε το ιστολόγιό της: Mom daughter style
Honolulu is the capital and the most populous city of the U.S.A. state of Hawaii.
Η Χονολουλού είναι η πρωτεύουσα και η πολυπληθέστερη πόλη της πολιτείας της ΧαβάηςΗΠΑ. των

In the last decade, the discovery of feathered dinosaurs in China has shifted popular thought and caused  paleontologists  to re-evaluate  the appearance of the  dinosaurs around the world.
Κατά την τελευταία δεκαετία, η ανακάλυψη των φτερωτών δεινοσαύρων στην Κίναπροκάλεσε τους παλαιοντολόγους, να επαναξιολογήσει την εμφάνιση των δεινοσαύρων σε όλο τον κόσμο.
The fossils discovered were exceptionally well preserved, which has allowed scientists to draw significant conclusions about feathers, color, and environmental influences.
Τα απολιθώματα που ανακαλύφθηκαν ήταν ιδιαίτερα, καλά διατηρημένα, κάτι που επέτρεψε στους επιστήμονες να καταλήξουν σε σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τα φτερά, το χρώμα και τις επιδράσεις του περιβάλλοντος.
The discovery has drawn the fascinating connection between ancient dinosaurs and modern birds. Scientists have found that feathers first evolved as a means of warmth and later became specialized to the extent that flight was possible.
Η ανακάλυψη έχει καταλήξει στη συναρπαστική σχέση μεταξύ των αρχαίων δεινόσαυρωνκαι τα σύγχρονα πτηνά. Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι τα φτερά των πουλιών είχαν εξελιχθεί ως μέσο για τη ζεστασιά τους και αργότερα έγιναν εξειδικευμένα στο βαθμό που να είναι δυνατή το φτερούγισμα.
The Hawaiian Hall at the Bernice Pauahi Bishop Museum contains the world's largest collection of Polynesian artifacts.
Η Αίθουσα της Χαβάης του μουσείου έχει τη μεγαλύτερη συλλογή στον κόσμο από εκθέματα της Πολυνησίας.
Bishop museum is my favorite museum here in the island. They change their themes at least four times a year as far as I know.
Το μουσείο αυτό εδώ στη Χαβάη είναι το αγαπημένο μου. Συνήθως, αλλάζουν τα θέματά τους, τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο, από όσο γνωρίζω.
This time the dinosaurs are back. I can tell that the locals like it because there were many visitors who were there too last week.
Αυτή τη φορά οι δεινόσαυροι είναι πίσω. Μπορώ να πω ότι αρέσει στους ντόπιους γιατίυπήρχαν πολλοί επισκέπτες, που ήταν εκεί την περασμένη εβδομάδα.
My daughter RC did not mind it when she was still a baby, the first time we saw these dinosaurs. She was scared this time.
Η κόρη μου ΡΣ όταν ήταν ακόμα μωρό, την πρώτη φορά που είδαμε αυτούς τους δεινόσαυρους δεν φοβήθηκε. Όχι όμως αυτή τη φορά.
The dinosaurs have sensors, so, they move their tails and growl when people get close to them.
Έχουν αισθητήρες που τους επιτρέπουν να κινούν τις ουρές τους και να γρυλίζουν, όταν πλησιάζουν οι επισκέπτες.
There is planetarium, a science center where they show how volcanoes erupt, how oceans are made up, how bugs act etc.
Υπάρχει πλανητάριο, ένα κέντρο επιστήμης που παρουσιάζει πως εκρήγνυνται τα ηφαίστεια, το πώς οι ωκεανοί γίνονται κ.λπ.
The Hawai‘i Sports Hall of Fame records for all time, with pictures and memorabilia, the outstanding accomplishments of Hawai'i's sports history.
Η Αίθουσα Αθλητισμού φιλοξενεί εικόνες και αναμνηστικά, με τις διακρίσεις και τα επιτεύγματα των αθλητικών από την ιστορία του αθλητισμού στη Χαβάη.
The three floors of Hawaiian Hall take visitors on a journey through the different realms of Hawaii. 
Οι τρεις όροφοι της Αίθουσας Χαβάης ταξιδεύουν τους επισκέπτες μέσα από τις διάφορεςτης Χαβάης. περιοχές

There is also a "park" outside, sometimes they have hula shows and I know people who rent an outdoor space for parties.
Υπάρχει επίσης έξω ένα "πάρκο", μερικές φορές οργανώνουν παρουσιάσεις χούλα και ξέρω ότι πολλοί νοικιάζουν ένα υπαίθριο χώρο για πάρτι.