Thursday, December 30, 2021

Agia Paraskevi church, Mosfiloti, Larnaca - Cyprus

Church of Agia Paraskevi and Panagia Eleftherotria (Our Lady the Liberator)
Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και της Παναγίας της Ελευθερώτριας 
στο χωριό Μοσφιλωτή στην επαρχία Λάρνακας

At a distance of about 300 meters from the Holy Monastery of Agia Thekla in Mosfiloti village, a chapel of the cruciform type with a dome was built, in the name of Agia Paraskevi.
Σε απόσταση 300 μέτρων περίπου από την Ιερά Μονή της Αγίας Θέκλας στο χωριό Μοσφιλωτή βρίσκεται ένα παρεκκλήσι σταυροειδούς τύπου με τρούλλο, στο όνομα της Αγίας Παρασκευής.

On a small hill, next to the Bishopric of Trimithounta in Mosfiloti, a few metres before the Monastery of Agia Thekla, the chapel of Agia Paraskevi is found. The chapel is dedicated to Panagia Eleftherotria (Our Lady the Liberator) as well.
Σε ένα μικρό λόφο, δίπλα στην Μητρόπολη Τριμυθούντας στη Μοσφιλωτή, λίγα μέτρα πριν από τη Μονή της Αγίας Θέκλας, βρίσκεται το ξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής. Το παρεκκλήσι είναι αφιερωμένο και στην Παναγία την Ελευθερώτρια.
Residence front of the Bishop of Holy Mitropolis of Trimythountos is located in the village of Mosfiloti.
Πρόσοψη: Επισκοπειό Ιεράς Μητοπόλεως Τριμυθούντος που βρίσκεται στο χωριό Μοσφιλωτή.
The back of the impressive building.
Το πίσω μέρος του εντυπωσιακού κτιρίου.
Grigoris Maliotis in front of Agia Paraskevi church with the cross in his hand…
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης μπροστά από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής με τον σταυρό στο χέρι…

This chapel was dedicated to the 121 people who lost their lives during the air tragedy of the company "Helios Airways" on August 14, 2005, in Grammatiko, Greece.
Το παρεκκλήσι αυτό αφιερώθηκε στα 121 άτομα που έχασαν τη ζωή τους κατά την αεροπορική τραγωδία της εταιρείας «Ήλιος» στις 14 Αυγούστου 2005 στο Γραμματικό.
A huge marble cross stands in front of the entrance of Saint Paraskevi church and Panagia Eleftherotria at Mosfiloti village, Larnaca, Cyprus.
Ένας τεράστιος μαρμάρινος σταυρός ορθώνεται μπροστά στην είσοδο της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής και της Παναγίας Ελευθερώτριας στο χωριό Μοσφιλωτή, Λάρνακα.
A cozy kiosk for visitors in the backyard to relax, reflect and feel inner peace.
Ένα άνετο κιόσκι για τους επισκέπτες στην πίσω αυλή για να χαλαρώσουν, να συλλογιστούν και να νιώσουν εσωτερική γαλήνη.

From the backyard you can see the main entrance of Agia Thekla Monastery only a few hundred meters across.
Από την πίσω αυλή μπορείτε να δείτε την κύρια είσοδο της Μονής της Αγίας Θέκλας μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα απέναντι.
The church was built in memory of the 121 lost souls by Vassos Georgiou from Mosfiloti who lost his wife and her parents at the airplane crash on 14th of August 2005.
Η εκκλησία χτίστηκε στη μνήμη των 121 χαμένων ψυχών από τον Μοσφιλιώτη Βάσο Γεωργίου που έχασε τη σύζυγό του και τους γονείς της στο αεροπορικό δυστύχημα στις 14 Αυγούστου 2005.
Faithful pilgrims worship the sacred icons with holy reverence and deep piety and emotion.
Οι πιστοί προσκυνητές προσκυνούν με ιερή ευλάβεια τις ιερές εικόνες με βαθιά κατάνυξη και συγκίνηση.
“Blessed is the Kingdom of the Father, and the Son, and the Holy Spirit.
«Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
It is traditional for the Orthodox faithful to bow and cross themselves when they enter and leave the church, and when they pray before the icons.
Αποτελεί παράδοση οι ορθόδοξοι πιστοί να προσκυνούν και να κάνουν τον σταυρό τους όταν μπαίνουν και βγαίνουν από την εκκλησία και όταν προσεύχονται μπροστά στις εικόνες.
Grigoris Maliotis, serious and sceptic standing in front of the monument with the four columns with 121 (115 passengers and 6 crew) names of the people who were killed on the flight from Larnaca, Cyprus to Prague, Czech Republic, with a stopover at Eleftherios Venizelos Airport in Athens.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης, σοβαρός και σκεπτικός, στέκεται μπροστά στο μνημείο με τις τέσσερις στήλες με τα 121 (115 επιβάτες και 6 άτομα πλήρωμα) ονόματα των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην πτήση από τη Λάρνακα στην Πράγα της Τσεχίας, με ενδιάμεσο σταθμό το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα.

The monument commemorates the victims of a plane crash in 2005. It is a place to reflect on life and re-evaluate principles and values.
Το μνημείο τιμά τη μνήμη των θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος το 2005. Είναι ένα μέρος για να αναλογιστούμε τη ζωή και να επανεκτιμήσουμε αρχές και αξίες. 

Helios crash changed flight safety in Europe.
Η συντριβή του Helios άλλαξε την ασφάλεια των πτήσεων στην Ευρώπη.

Popi Nicolaides, Lygia & Grigoris Maliotis in front of the monument which honors the victims and gives us, an opportunity to commemorate the disaster and reflect on life and death on earth...
Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης μπροστά στο μνημείο προς τιμή των θυμάτων που δίνει την ευκαιρία μνημόνευσης της καταστροφής και προβληματισμού για τη ζωή και το θάνατο επί της γης... 

Wednesday, December 29, 2021

Agios Georgios Chapel, Mosfiloti village, Larnaca - Cyprus

Παρεκκλήσι Αγίου Γεωργίου, Μοσφιλωτή, Λάρνακα
In the northwest of the monastery of Agia Thekla and at a distance of about 150 meters was built in 2008 a single-aisled chapel dedicated to Agios Georgios.
Στα βορειοδυτικά του μοναστηριού και σε απόσταση 150 μ. περίπου κτίστηκε το 2008 μονόκλιτο παρεκκλήσι αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο.
Before entering the main entrance of Saint Thekla Monastery on your left side is located this beautiful chapel.
Πριν περάσετε από την κύρια είσοδο του Μοναστηριού της Αγίας Θέκλας, στα αριστερά σας βρίσκεται αυτό το πανέμορφο εκκλησάκι.

Don't miss it! It's located next to Agia Thekla Monastery.
Μην το χάσετε! Βρίσκεται δίπλα ακριβώς από την Ιερά Μονή της Αγίας Θέκλας.
A beautiful chapel not only to immortalize it from afar, but to wander around it as well taking pictures.
Ένα εκκλησάκι πανέμορφο τόσο για να το απαθανατίσεις από μακριά, όσο και για να βολτάρεις γύρω του, βγάζοντας φωτογραφίες.  

Saint Thekla Monastery, Mosfiloti village, Larnaca - Cyprus

Μοναστήρι Αγίας Θέκλας, Μοσφιλωτή - Λάρνακα
The Holy Monastery of Agia Thekla, is located about 500 meters south of the of Mosfiloti village of Larnaca’s District. It is built in the middle of a small verdant valley, in a location that provides the necessary peace for the monastic community.
Η Ιερά Μονή της Αγίας Θέκλας, βρίσκεται 500 μέτρα περίπου στα νότια του χωριού Μοσφιλωτή, της επαρχίας Λάρνακας. Είναι κτισμένη στο μέσο μικρής κατάφυτης κοιλάδας, σε τοποθεσία που προσφέρει την απαιτούμενη ησυχία για την μοναστική κοινότητα.

 Grigoris Maliotis, Popi Nicolaides and Lygia Malioti ready to explore the monastery buildings and learn about their history.

Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία Μαλιώτη, έτοιμοι να ανακαλύψουν το κτιριακό συγκρότημα της Μονής και να μάθουν την ιστορία του.
The date of foundation of the Monastery is unknown, although it is a newer Monastery which underwent many alterations from time to time that altered its character.
Η χρονολογία ίδρυσης της Μονής είναι άγνωστη, αν και πρόκειται για νεότερο Μοναστήρι στο οποίο έγιναν πολλές μετατροπές κατά καιρούς, που αλλοίωσαν το χαρακτήρα του.
The exterior view with hand painted icons on the wall of the main entrance of the holy Monastery of Agia Thekla.
Η εξωτερική θέα με ζωγραφισμένες στο χέρι θρησκευτικές εικόνες στον τοίχο της κύριας εισόδου της Iεράς Μονής της Αγίας Θέκλας.
The interior view with hand painted icons on the wall of the Monastery’s main entrance.
Η εσωτερική θέα με ζωγραφισμένες στο χέρι θρησκευτικές εικόνες στον τοίχο της κύριας εισόδου του Μοναστηριού.
Many interventions and alterations took place at times which completely altered the character of the monastery buildings.
Πολλές επεμβάσεις και μετατροπές έγιναν κατά καιρούς που αλλοίωσαν εντελώς τον χαρακτήρα των μοναστηριακών κτισμάτων.
Popi Nicolaides and Lygia Malioti at the entrance building on the north side of the Convent.
Η Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία Μαλιώτη στο κτίριο της εισόδου που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά, της Μονής.
The monastery buildings in the shape of a capital P, extend to the east, north and west while the church is the south side of the monastery. The two-storey building on the north side is older and parts of it can be dated to the 18th century.
Τα μοναστηριακά κτίρια σε σχήμα κεφαλαίου Π, απλώνονται στα ανατολικά, τα βόρεια και τα δυτικά ενώ η εκκλησία αποτελεί τη νότια πλευρά του μοναστηριού. Το διώροφο κτίριο της βόρειας πλευράς είναι παλαιότερο και τμήματά του μπορούν να χρονολογηθούν στον 18ο αιώνα.
Popi Nicolaides and Lygia Malioti getting the beautiful feeling of the holy monastery and the gorgeous natural beauty around.
H Πόπη Νικολαΐδου και η Λυγία Μαλιώτη απολαμβάνουν το όμορφο συναίσθημα που δημιουργεί η ιερότητα του χώρου και η ομορφιά της γύρω φύσης.
The last known reference to Agia Thekla Monastery comes from the settlements VI of 1825 of the Holy Archdiocese of Cyprus, where it is mentioned as one of the 31 Monasteries, which belonged to the Archdiocese.
Η τελευταία γνωστή αναφορά στη Μονή της Αγίας Θέκλας, προέρχεται από τα κατάστιχα VI του 1825 της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, όπου αναφέρεται σαν ένα από τα 31 Μοναστήρια, που ανήκαν στην Αρχιεπισκοπική περιφέρεια.
The exact date of the monastery’s foundation is not known, but there is a reference about it at an official paper of 1287.
Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς ιδρύθηκε η μονή, αλλά σε επίσημο έγγραφο του 1287 γίνεται αναφορά σε αυτήν.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides, visiting the holy monastery of Agia Triada, and get the first impression and feeling.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου, επισκέπτονται την ιερά Μονή της Αγίας Θέκλας και σχηματίζουν την πρώτη εντύπωση και αίσθηση.
A well-kept garden that gives the impression that the group of nuns love it and care for it.
Ένας περιποιημένος κήπος που δίνει την εντύπωση ότι η ομάδα των μοναχών τον λατρεύει και τον φροντίζει.
Grigoris Maliotis as a dedicated gardener and a fan of gardens feels completely amazed by this beautiful garden.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης ως αφοσιωμένος κηπουρός και λάτρης των κήπων μένει έκπληκτος από τον όμορφο αυτό κήπο.
The garden is an attraction itself and an inspiration for all. This haven of beautifully designed gardens can be enjoyed by everyone.
Ο κήπος είναι από μόνος του ένα αξιοθέατο και πηγή έμπνευση για όλους. Το καταφύγιο αυτό με όμορφους σχεδιασμένους κήπους μπορεί να το απολαύσουν όλοι.
 

The oldest known reference to the Holy Monastery of Agia Thekla is in 1780, on a separate page of the real estate code of the Holy Archdiocese of Cyprus.

Η παλαιότερη γνωστή αναφορά στην Ιερά Μονή της Αγίας Θέκλας είναι το 1780, σε ξεχωριστή σελίδα του κτηματικού κώδικα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.
The available information about the history of the monastery is included in the first relevant report which comes from store II of 1800, which is kept in the archives of the Archdiocese of Cyprus.
Η διαθέσιμη πληροφόρηση για την ιστορία της μονής προέρχεται από τη σχετική αναφορά στο κατάστιχο ΙΙ του 1800, που φυλάσσεται στα αρχεία της Αρχιεπισκοπής Κύπρου.
According to the tradition, recorded by the English traveler William Turner in 1815, the monastery of Agia Theklis was built by Agia Eleni during her visit, at the beginning of the 4th century AD, in Cyprus, when she founded the Holy Monastery Stavrovouniou.
Σύμφωνα με την παράδοση, την οποία κατέγραψε ο Άγγλος περιηγητής Γουίλιαμ Τέρνερ το 1815, η μονή της Αγίας Θέκλας κτίστηκε από την Αγία Ελένη κατά την επίσκεψή της, τις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ., στην Κύπρο, οπότε ίδρυσε και την Ιερά Μονή Σταυροβουνίου.
In 2007, construction works were carried out to renovate the buildings of the monastery. The oldest of the buildings were renovated, which is the two-storey building north of the church and the ground floor to the northeast.
Το 2007 έγιναν οικοδομικές εργασίες ανακαίνισης των κτισμάτων του μοναστηριού. Ανακαινίστηκαν τα αρχαιότερα των οικοδομημάτων που είναι το διώροφο κτίριο βόρεια του ναού και το ισόγειο στα βορειοανατολικά.
The green is rich and every corner of the block is kept under excellent care.
Το πράσινο είναι πλούσιο και κάθε γωνιά του συγκροτήματος διατηρείται με εξαιρετική φροντίδα.
Grigoris Maliotis shows the old date on the traditional big clay jar used to storage water or wine
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης δείχνει την παλιά ημερομηνία στο παραδοσιακό μεγάλο πήλινο πιθάρι για αποθήκευση νερού ή κρασιού.
It is a pious Orthodox tradition to light candles for personal petitions and intercessions when entering the church and venerating the icons.
Είναι ευσεβής Ορθόδοξη παράδοση να ανάβουμε κεριά για προσωπικές παρακλήσεις και επικλήσεις όταν μπαίνουμε στην εκκλησία και προσκυνάμε τις εικόνες.
Outside the St. Thekla Holy Temple Lygia Malioti and Popi Nicolaides plead with reverence and lights a candle.
Έξω από τον ιερό ναό της Αγίας Θέκλας η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου προσκυνούν με ευλάβεια και ανάβουν ένα κεράκι.
The Holy Monastery of Saint Thekla celebrates on September 24, a day when the Church honors the memory of the Great Martyr and Apostle Saint Thekla.
Η Ιερά Μονή της Αγίας Θέκλης πανηγυρίζει στις 24 Σεπτεμβρίου, μέρα που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Μεγαλομάρτυρος και Ισαποστόλου Αγίας Θέκλας.

The icon of Saint Thekla was decorated in silver in 1867. The silver-plated cover of the icon includes six representations from the life of Agia Thekla.

Η εικόνα της αγίας Θέκλας αργυροκοσμήθηκε το 1867. Στο επάργυρο κάλυμμα της εικόνας περιλαμβάνονται έξι παραστάσεις, από το βίο της Αγίας Θέκλας.

The icon originally had a silver-plated crown, which was donated in 1816 by the National Martyr Cyprus Kyprianou.
Η εικόνα είχε αρχικά αργυροκοσμημένο στέμμα, το οποίο ήταν δωρεά, στα 1816 του Εθνομάρτυρα Κύπρου Κυπριανού.
Beautifully decorated with mosaic fountain outside in the yard next to the holy water.
Πανέμορφα διακοσμημένη με ψηφιδωτά βρύση έξω στην αυλή δίπλα στο αγίασμα.
The holy water exists until today and is used by the faithful, for the treatment of skin diseases and eczema. 
Το αγίασμα υπάρχει μέχρι σήμερα και χρησιμοποιείται από τους πιστούς, για τη θεραπεία δερματικών νοσημάτων και εκζεμάτων. 
In an underground gallery there is a holy water. Mud from the sanctuary area is considered to cure skin diseases.
Σε υπόγεια στοά υπάρχει αγίασμα. Λάσπη από τον χώρο του αγιάσματος θεωρείται ότι θεραπεύει δερματικές παθήσεις.
 
This is a very clean and quiet place with lovely gardens, ideal for pray and reflection says Grigoris Maliotis.
Αυτό είναι ένα πολύ καθαρό και ήσυχο μέρος με υπέροχους κήπους, ιδανικό για προσευχή και προβληματισμό λέει ο Γρηγόρης Μαλιώτης. 

With their carefree care, the nuns have made the Holy Monastery an aesthetically pleasing paradise on earth.
Με τις άοκνες φροντίδες τους, οι μοναχές έχουν καταστήσει την Ιερά Μονή από καλαισθητική άποψη έναν επίγειο παράδεισο. 
 
Today, a visit to the monastery is an inspiring reminder of our modern freedoms, and a chance for a deeper insight into the meaning of free spirit.
Σήμερα, μια επίσκεψη στο μοναστήρι αποτελεί μια εντυπωσιακή υπενθύμιση των σύγχρονων ελευθεριών μας και μια ευκαιρία για μια βαθύτερη κατανόηση της έννοιας, του ελεύθερου πνεύματος.

At the end of the Turkish occupation, a Greek school operated in the Synod of the monastery, which was attended by children from the around villages. The school continued to operate until 1914, when the primary school of Mosfiloti was founded.
Στα τέλη της τουρκοκρατίας, λειτούργησε στο Συνοδικό της μονής, ελληνικό σχολείο, στο οποίο φοιτούσαν παιδιά, από τα γύρω χωριά. Το σχολείο συνέχισε να λειτουργεί μέχρι το 1914, οπότε ιδρύθηκε το δημοτικό σχολείο της Μοσφιλωτής.
Phivos Nicolaides, Grigoris Maliotis, Lygia Malioti and Popi Nicolaides posing for a commemorative photo in a placid place. The Monastery is quite interesting and worth a visit by all means.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης, Γρηγόρης Μαλιώτης, Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου ποζάρουν για μια αναμνηστική φωτογραφία σ' ένα γαλήνιο μέρος. Το μοναστήρι είναι αρκετά ενδιαφέρον και αξίζει να το επισκεφθείτε με κάθε τρόπο.