Friday, April 26, 2019

Fatima - Portugal

The Sanctuary of Our Lady of Fatima in Portugal, an important pilgrimage
Το Ιερό της Παναγίας της Φατίμα στην Πορτογαλία, ένα σημαντικό προσκύνημα
Once a tiny village between Lisbon and Porto, Fatima is now a town of around 10,000 people.
Μόλις ένα μικρό χωριό κάποτε, ανάμεσα στη Λισαβόνα και το Πόρτο, η Φατίμα σήμερα είναι μια πόλη 10.000 περίπου κατοίκων.
Fatima is one of the most important catholic shrines in the world dedicated to the Virgin Mary.
Η Φατίμα είναι ένα από τα σημαντικότερα ιερά των Καθολικών στον κόσμο αφιερωμένο στην Παναγία.
The name of the town is a rendition of the Arabic given name Fatima which was said to be the name of a Moorish princess.
Το όνομα της πόλης αποδίδεται στο αραβικό όνομα Φατίμα, μιας Μαυριτανικής πριγκίπισσας.

The city attracts crowds of Christians and tourists from all over the world, especially during the days of pilgrimage in May and October.
Η πόλη προσελκύει πλήθη χριστιανών και τουριστών από όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στις ημέρες προσκυνημάτων τον Μάιο και τον Οκτώβριο.
Fatima is globally renowned for the religious visions which took place in 1917 and which have made it an important pilgrimage center for the catholic world.
Η Φατίμα έγινε παγκοσμίως γνωστή από τα θρησκευτικά οράματα το 1917, τα οποία την κατέστησαν σημαντικό κέντρο προσκυνήματος για τους Καθολικούς.

The worldwide fame of the city is permanently associated with the apparitions of the Virgin Mary reported by three little shepherds from May 13 until October 13 of 1917.
Η παγκοσμίου φήμης πόλη συνδέεται μόνιμα με τις εμφανίσεις της Παναγίας, που αναφέρθηκαν από τρεις μικρούς βοσκούς από τις 13 Μαΐου μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 1917.
Between May and October of 1917, the three children witnessed several apparitions. The last one, on October 13th, was confirmed by a miracle witnessed by 60,000 people known in the catholic world as “the day the sun danced”.
Μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου του 1917, τα τρία παιδιά είδαν αρκετές εμφανίσεις. Η τελευταία, στις 13 Οκτωβρίου, επιβεβαιώθηκε από ένα θαύμα που είδαν 60.000 άνθρωποι γνωστό στον καθολικό κόσμο ως «η ημέρα που ο ήλιος χόρευε».
A small chapel, known as the Chapel of the Apparitions, was built at the site of the supernatural events, and a precious statue of Our Lady installed.
Ένα μικρό εκκλησάκι γνωστό ως το Παρεκκλήσι των Εμφανίσεων, χτίστηκε στο χώρο των υπερφυσικών γεγονότων και τοποθετήθηκε ένα πολύτιμο άγαλμα της Παναγίας.
In the Chapel of Apparitions we find the crown of the Virgin now adorned with the bullet used in the assassination attempt on Pope John Paul II in 1981, his survival of which he attributed to Our Lady of Fatima.
Στο Παρεκκλήσι των Εμφανίσεων υπάρχει το στέμμα της Παναγίας που κοσμείται με τη σφαίρα που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφινική απόπειρα, του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’ το 1981, η επιβίωση του οποίου αποδόθηκε στην Παναγία της Φατίμα.
The world renown of the Shrine increased when Pope John Paul II, travelled here in 1982 to give thanks for having survived an assassination attempt the year before.
Η παγκόσμια φήμη του ιερού αυξήθηκε, όταν ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’, ταξίδεψε εδώ το 1982 για να ευχαριστήσει, για την επιβίωσή του από μια δολοφονική απόπειρα το προηγούμενο έτος.
The constant stream of pilgrims and tourists transformed quiet Fatima into a top religious tourist destination in Portugal.
Η συνεχής ροή προσκυνητών και τουριστών μετέτρεψε την ήσυχη πόλη, της Φατίμα σε κορυφαίο θρησκευτικό τουριστικό προορισμό στην Πορτογαλία.
The neo-classical limestone Basilica dominates the immense square with its 65 meter tower and huge golden crown.
Η νεοκλασική βασιλική χτισμένη με ασβεστόλιθο κυριαρχεί στην απέραντη πλατεία με τον πύργο ύψους 65 μέτρων και την τεράστια χρυσή κορώνα.
Lygia Malioti & Popi Nicolaides, enjoying the magical atmosphere of a truly unique location and gaining an exclusive experience
Η Λυγία Μαλιώτη & Πόπη Νικολαΐδου, απολαμβάνουν τη μαγική ατμόσφαιρα ενός πραγματικά μοναδικού τόπου και κερδίζοντας μια εξαιρετική εμπειρία.
The construction of the great basilica, built in the in neo-classical style began on 13 of May 1928.
Η κατασκευή της μεγάλη βασιλικής χτισμένης σε νεοκλασικό στυλ ξεκίνησε στις 13 Μαΐου 1928.
 
Many come on foot or even on their knees in penance. A deeply religious girl on her knees on a pilgrimage, Fatima.
Πολλοί έρχονται με τα πόδια ή ακόμα και στα γόνατά τους για μετάνοια και παράκληση. Μια βαθιά θρησκευόμενη κοπέλα σε προσκύνημα στη Φατίμα.
The great basilica is flanked by colonnades linking it with the extensive convent and hospital buildings.
H μεγάλη βασιλική φωλιασμένη από κιονοστοιχίες που τη συνδέουν με την εκτεταμένη μονή και νοσοκομειακά κτίρια.
Lygia Malioti with the background of the Sanctuary of Our Lady. Thousands of believers flock to Fatima to worship the place where the Virgin Mary appeared.
Η Λυγία Μαλιώτη με φόντο το Ιερό της Παναγίας. Χιλιάδες είναι οι πιστοί που συρρέουν στη Φατίμα, για να προσκυνήσουν στον τόπο όπου εμφανίστηκε η Παναγία.
No one can remain indifferent when confronted by the Shrine’s grandiosity, spirituality and symbolism.
Κανένας δεν μπορεί, να παραμείνει αδιάφορος όταν αντικρίζει τη μεγαλοπρέπεια, την πνευματικότητα και τον συμβολισμό του ιερού.
The Basilica of Our Lady of the Rosary of Fatima, with its tall 65-metre tower. In the center is the Monument to the Sacred Heart of Jesus and, on one side, the Chapel of Apparitions.
Η Βασιλική της Παναγίας του Ροδαρίου της Φατίμα, με τον ψηλό πύργο 65 μέτρων. Στο κέντρο βρίσκεται το Μνημείο της Ιερής Καρδιάς του Ιησού και από τη μία πλευρά, το Παρεκκλήσι των Εμφανίσεων.
 
A magic atmosphere of a truly unique location.
Μαγική ατμόσφαιρα ενός πραγματικά μοναδικού τόπου.
Popi & Phivos Nicolaides in the main square of the sanctuary which is larger than that of St Peter in the Vatican and can accommodate hundreds of thousands of pilgrims.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης στην κεντρική πλατεία του ιερού που είναι μεγαλύτερη από αυτή του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό και μπορεί να φιλοξενήσει χιλιάδες προσκυνητές.
A unique and an impressive site associated with spirituality, faith and human hopes...
Ένα μοναδικό και εντυπωσιακό μέρος, συνδεδεμένο με την πνευματικότητα, την πίστη και την ανθρώπινη ελπίδα...
One of the most important sites of international Catholic pilgrimage such as Rome, the Holy Land and Lourdes (France).
Ένας από τους σημαντικότερους χώρος, του διεθνούς, προσκυνήματος των Καθολικών, όπως τη Ρώμη, τους Αγίους Τόπους και τη Λούρδη (Γαλλία).
People from all over the world are flocking to the Holy Church of Our Lady in the hope of regaining their health, putting their hopes, wishes, hopes and vows into Grace!
Άνθρωποι από όλο τον κόσμο συρρέουν στον Ιερό ναό της Παναγίας με την ελπίδα να ξαναβρούν την υγειά τους, εναποθέτοντας τις ελπίδες, τις ευχές, τις προσδοκίες και τα τάματά τους στη χάρη της!
Strolling around the impressive and huge Sanctuary of Our Lady of Fatima. 
Περιδιαβάζοντας το εντυπωσιακό και τεράστιο Ιερό της Παναγίας της Φατίμα.
The Most Holy Trinity Church – Lesser Basilica, inaugurated in 2007, is a modern piece of architecture. The design is by the Greek architect Alexandros Tombazis.
Η Εκκλησία της Αγίας Τριάδας - Μικρή Βασιλική, εγκαινιάστηκε το 2007, είναι ένα σύγχρονο κομμάτι αρχιτεκτονικής. Σχεδιάστηκε από τον Έλληνα αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Τομπάζη. 
Popi Nicolaides and Lygia & Gregoris Maliotis in front of the Holy Trinity Church – Lesser Basilica, and the tall cross in bronze.
Η Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης μπροστά από την Εκκλησία της Αγίας Τριάδας - Μικρή Βασιλική, με τον πανύψηλο χάλκινο σταυρό.
The 15 mysteries of the Rosary are represented in the 15 other altars and statues of saints abound both inside and out.
Τα 15 μυστήρια του Ροδαρίου εκπροσωπούνται στους 15 βωμούς και τα αγάλματα των αγίων που αφθονούν τόσο μέσα όσο και έξω.
Lygia & Gregoris Maliotis in the Shrine of Fatima which is one of the most important landmarks in Portugal, drawing pilgrims and tourists from all over the world.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στο ιερό της Φατίμα, ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Πορτογαλίας, που προσελκύει προσκυνητές και τουρίστες από όλο τον κόσμο.
A sample of this often surprising combination of beauty and spirit which attracts people from all over the world.
Ένα δείγμα αυτού του συχνά εκπληκτικού συνδυασμού ομορφιάς και πνευματικότητας, που προσελκύει ανθρώπους από όλο τον κόσμο.
Lygia Maliotis and Popi Nicolaides enjoying the amazing architecture and the prevailing peaceful atmosphere.
Η Λυγία Μαλιώτη και η Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνουν την καταπληκτική αρχιτεκτονική και την ηρεμία που επικρατεί στην ατμόσφαιρα.
In the basilica are the tombs of two of the three visionaries, who died in 1919 and 1920 respectively, and were beatified in 1970. The third seer died in 2005
Στη βασιλική βρίσκονται οι τάφοι δύο από τους τρεις οραματιστές, που πέθαναν το 1919 και 1920 αντίστοιχα και αγιοποιήθηκαν το 1970. Ο τρίτος οραματιστής πέθανε το 2005.
Built in the first half of the last century, it houses the tombs of all three shepherds and a painting above the high altar denoting Our Lady passing on her messages to the children.
Χτισμένη το πρώτο μισό του περασμένου αιώνα, στεγάζει τους τάφους και των τριών βοσκών. Η ζωγραφιά πάνω από το ψηλό βωμό δείχνει την Παναγία, να διαβιβάζει τα μηνύματά της στα παιδιά.
The imposed silence becomes resonant, in the expression of the faith of the crowd, which flows into the holy place.
Η επιβεβλημένη σιωπή, γίνεται ηχηρή, στην έκφραση της πίστης του πλήθους, που συρρέει στον ιερό τόπο.
Around the plaza are a considerable number of shops and stalls selling various religious articles.
Γύρω από την πλατεία υπάρχουν πολλά καταστήματα και πάγκοι που πωλούν διάφορα θρησκευτικά προϊόντα και αντικείμενα.
Due to the Sanctuary of Our Lady of Fatima the city has become one of the most important international destinations of religious tourism, receiving between 6 and 8 million pilgrims by year.
Λόγω του ιερού της Παναγίας της Φατίμα η πόλη έχει καταστεί ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς προορισμούς θρησκευτικού τουρισμού, με έξι έως οκτώ εκατομμύρια προσκυνητές το χρόνο.
Popi Nicolaides and Lygia Maliotis, in the city with the Sanctuary of Our Lady of Fatima which is one of the world's most important sites in the Christian world. 
Η Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία Μαλιώτη στο Ιερό της Παναγίας της Φατίμα, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα στο Χριστιανικό κόσμο.
 

Tuesday, April 23, 2019

Estoril, Portugal

Estoril a resort town on the beautiful Lisbon coastline
Εστορίλ ένα θέρετρο στις όμορφες ακτές της Λισαβόνας
Estoril is a town in the Municipality of Cascais, Portugal, on the Portuguese Riviera.
Το Εστορίλ είναι μια πόλη στο Δήμο του Κασκάι στην πορτογαλική Ριβιέρα.
Estoril is a stylish and fashionable Portuguese beach resort that is situated on the beautiful coastline that extends to the west of Lisbon.
Το Εστορίλ είναι ένα κομψό και μοντέρνο πορτογαλικό παραθαλάσσιο θέρετρο που βρίσκεται στην όμορφη ακτογραμμή που εκτείνεται στα δυτικά της Λισαβόνας.
First row from left: Popi Nicolaides, Lisa Coelho, Claudia Andrade and Phivos Nicolaides. Second row: Gregoris Maliotis, Lygia Malioti & Henrique Andrade, sharing happy moments in Estoril.
Πρώτη σειρά από αριστερά, Πόπη Νικολαΐδου, Λίζα Κουέλο, Κλαούντια Αντράντε, Φοίβος Νικολαΐδης. Δεύτερη σειρά, Γρηγόρης Μαλιώτης, Λυγία Μαλιώτη & Χένρικ Αντράντε.
Estoril is famed as a luxury entertainment destination on the Portuguese Riviera, as home of the Casino Estoril.
Το Εστορίλ φημίζεται ως ακριβός προορισμός πολυτελείας για διασκέδαση στην πορτογαλική Ριβιέρα, με έδρα το καζίνο, του Εστορίλ.
Estoril strikes the perfect balance between Portuguese charm and excellent tourist facilities.
Το Εστορίλ επιτυγχάνει την τέλεια ισορροπία μεταξύ της πορτογαλικής γοητείας και των εξαιρετικών τουριστικών εγκαταστάσεων.
The ideal destination for those tourists who want more than just great beaches for their holiday. 
Ο ιδανικός προορισμός για τους τουρίστες, που ζητούν για τις διακοπές τους το κάτι παραπάνω από τις υπέροχες παραλίες.
Estoril is one of the most expensive places to live in Portugal and the Iberian Peninsula.
Το Εστορίλ είναι ένα από τα πιο ακριβά μέρη για να ζήσει κανείς στην Πορτογαλία και την Ιβηρική Χερσόνησο.
Lygia & Gregoris Maliotis say that: There is so much to love about the wonderful region of Estoril.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης λένε ότι: Υπάρχουν τόσα πολλά, που θα αγαπήσετε στην εξαιρετική περιοχή, του Εστορίλ.
The best beaches of Estoril-Lisbon coastline are the Praia de Carcavelos and the Praia de Sao Pedro, and these beaches are extremely popular with the residents of Lisbon, who flock to them during the summer.
Οι καλύτερες παραλίες της ακτής της Εστορίλ-Λισαβόνας είναι η Praia de Carcavelos και η Praia de Sao Pedro. Αυτές οι παραλίες είναι εξαιρετικά δημοφιλείς στους κατοίκους της Λισαβόνας, οι οποίοι τις κατακλύζουν κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού.
Popi & Phivos Nicolaides agree that: Portugal is a gorgeous country to explore.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης συμφωνούν ότι η Πορτογαλία είναι μια πανέμορφη χώρα για να εξερευνήσετε.
Both Cascais and Sintra consistently rank among the richest municipalities in Portugal and Europe.
Τόσο η Κασκάι όσο και η Σίντρα συγκαταλέγονται μεταξύ των πλουσιότερων δήμων της Πορτογαλίας και της Ευρώπης.
Lygia & Gregoris Maliotis and Popi Nicolaides enjoy the promenade walk along the coastline
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνουν τον περίπατο τους κατά μήκος της ακτογραμμής.
The amazing beaches of Estoril, which range from calm and family friendly through to wild and rugged surfing beaches.
Οι καταπληκτικές παραλίες του Εστορίλ κυμαίνονται από τις ήρεμες και οικογενειακές, ως τις άγριες και τραχιές παραλίες για σέρφιγκ.
From Estoril it is only a short walk to the picturesque fishing town of Cascais, while to the north are the scenic hills of the Serra de Sintra and the pretty town of Sintra.
Από το Εστορίλ βρίσκεται σε μικρή απόσταση με τα πόδια η γραφική πόλη Κασκάι, ενώ στα βόρεια βρίσκονται οι γραφικοί λόφοι της Σέρρα ντε Σίντρα και η όμορφη πόλη της Σίντρα.
Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis enjoy amazing seafront view of the Atlantic Ocean!
A great place to relax and enjoy the seaside.
The Portuguese Riviera is the affluent coastal region to the west of Lisbon, Portugal, centered on the coastal cities of Cascais, Estoril, and Sintra.
Η πορτογαλική Ριβιέρα είναι η πλούσια παράκτια περιοχή δυτικά της Λισαβόνας, στην Πορτογαλία, με επίκεντρο τις παραλιακές πόλεις Κασκάι, Εστορίλ και Σίντρα.
A fantastic holiday destination as it provides beautiful beaches, enjoyable day trips and wonderful tourist facilities.
Ένας φανταστικός προορισμός διακοπών, καθώς προσφέρει όμορφες παραλίες, απολαυστικές ημερήσιες εκδρομές και υπέροχες τουριστικές εγκαταστάσεις.

 It is coterminous with the Estoril Coast (Costa do Estoril and occasionally known as the Costa do Sol (Sun Coast).Just an outstanding holiday resort.
Είναι ταυτόχρονα με την ακτή Estoril (Costa do Estoril και περιστασιακά γνωστή ως Costa do Sol (Sun Coast).
During the summer Estoril has an amazing evening atmosphere; with delicious food, entertaining shows and late night bars and clubs.
Το Καλοκαίρι, το Εστορίλ έχει μια υπέροχη βραδινή ατμόσφαιρα, με νόστιμο φαγητό, διασκεδαστικές εκδηλώσεις και ωραία μπαρ και κλαμπ μέχρι πρωίας.
Lygia Malioti enjoys her time here in Cascais which has many more historic buildings than Estoril.
Η Λυγία Μαλιώτη απολαμβάνει την επίσκεψη της στο Κασκάι, το οποίο έχει πολύ περισσότερα ιστορικά κτίρια από το Εστορίλ.

During the Second World War the Casino was a haven for spies, who undertook secret negotiations and covert monitoring, and these were the inspiration for Ian Fleming's first book James Bond, Casino Royale.
Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το Καζίνο αποτελούσε καταφύγιο για τους κατασκόπους, οι οποίοι διεξήγαγαν μυστικές διαπραγματεύσεις και μυστική παρακολούθηση και αυτές ήταν η έμπνευση για το πρώτο βιβλίο του Ian Fleming, James Bond, Casino Royale


Casino Estoril (founded in 1958) with its gardens facing the Atlantic Ocean is Europe's largest casino. Estoril has had a long association with Europe’s elite and famous, with many attracted by the glamour of the grand casino.
Το Καζίνο του Εστορίλ (που ιδρύθηκε το 1958) με τους κήπους του απέναντι στον Ατλαντικό Ωκεανό είναι το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Το Εστορίλ έχει μια μακρά σχέση με την ελίτ της Ευρώπης και τις διασημότητες, που πολλοί προσελκύονται από την αίγλη του μεγάλου καζίνο.

The reputation of Estoril was enhanced when the casino was center piece for the 1970s James Bond movie On Her Majesty's Secret Service.
Η φήμη του Εστορίλ ενισχύθηκε όταν το καζίνο ήταν το επίκεντρο της ταινίας "Στη μυστική υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητάς", του Τζέιμς Μποντ, της δεκαετίας του 1970.
Besides the natural beauties, Popi Nicolaides enjoys the history and the culture of the region.
Πέραν από τις φυσικές ομορφιές, η Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνει την ιστορία και τον πολιτισμό, της περιοχής.
Portugal has long been popular for its beaches, historic sites and golf courses, and tourism has broken records in the past few years.
Η Πορτογαλία είναι από καιρό δημοφιλής για τις παραλίες της, τα ιστορικά αξιοθέατα και τα γήπεδα γκολφ. Ο τουρισμός έχει σπάσει ρεκόρ τα τελευταία χρόνια.

Cristiano Ronaldo the famous Portuguese footballer, one of the top players in the world who was born and raised in the Portuguese island of Madeira.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντo, ο διάσημος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, ένας από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο γεννήθηκε και μεγάλωσε στο πορτογαλικό νησί της Μαδέρας.
Today the towns of the Portuguese Riviera continue to host the Portuguese elite and be a vacation destination for international tourists.
Σήμερα, οι πόλεις της Πορτογαλικής Ριβιέρας συνεχίζουν να φιλοξενούν την πορτογαλική ελίτ και αποτελούν προορισμό διακοπών για διεθνείς τουρίστες.
The region is internationally known as a luxury destination for its history as a home of the wealthy, the famous, and European royalty.
Η περιοχή είναι διεθνώς γνωστή ως πολυτελής προορισμός για πλούσιους, διασημότητες και Ευρωπαίων αριστοκρατών.
The Riviera plays an important part in tourism industry of Portugal. Getting ready for the summer which is coming soon, with all that excitement around.
Η Ριβιέρα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην τουριστική βιομηχανία, της Πορτογαλίας. Ετοιμασίες για το καλοκαίρι που έρχεται σύντομα, με όλο τον ενθουσιασμό που το συνοδεύει.

Today, Estoril still retains a prosperous and exclusivity atmosphere but has matured into a family friendly holiday destination.
Σήμερα, το Εστορίλ διατηρεί μια ευημερούσα και αποκλειστική ατμόσφαιρα, αλλά έχει ωριμάσει σε έναν οικογενειακό προορισμό διακοπών.
A new Cyprus - Portuguese friendship link just formed in Estoril, Portugal!
First row from left: Popi Nicolaides, Lisa Coelho, Claudia Andrade and Phivos Nicolaides. Second row: Gregoris Maliotis, Lygia Malioti & Henrique Andrade, sharing happy moments in Estoril.
Ένας νέος Κυπρο - Πορτογαλλικός δεσμός φιλίας μόλις δημιουργήθηκε στο Εστορίλ! 
Πρώτη σειρά από αριστερά, Πόπη Νικολαΐδου, Λίζα Κουέλο, Κλαούντια Αντράντε, Φοίβος Νικολαΐδης. Δεύτερη σειρά, Γρηγόρης Μαλιώτης, Λυγία Μαλιώτη & Χένρικ Αντράντε.