Monday, November 27, 2017

Pigenia village - Cyprus

Σαν πας στο πηγαιμό για τα Πηγαίνια!
   Pigenia is a small village of Nicosia District, located in the peninsula ofTilliria of Cyprus.
Τα Πηγαίνια είναι ένα μικρό χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, στη χερσόνησο της Τηλλυρίας.
A beautiful and traditional village in Cyprus with authentic charm un-spoilt by excessive tourism.
Ένα όμορφο χωριό, παραδοσιακό στην Κύπρο, με αυθεντική γοητεία παρθένο από τον υπερβολικό τουρισμό.
Tilliria is a mountainous peninsula located at the northwest part of the island between the Chrysochous Bay and Morphou Bay.
Η Τηλλυρία είναι ορεινή χερσόνησος της Κύπρου στο βορειοδυτικό μέρος του νησιού ανάμεσα στον Kόλπο Χρυσοχούς και τον Kόλπο του Μόρφου.
The population of the village experienced an important reduction from 1960 amounted over 650 inhabitants and now only around 100..
Το χωριό γνώρισε μεγάλη μείωση πληθυσμού από το 1960, όταν οι κάτοικοι ήσαν περισσότεροι από 650 και σήμερα γύρω στους 100 κατοίκους.
The bad road network and the search for a better fortune in the cities led the village to decay and abandonment.
Το κακό οδικό δίκτυο και η αναζήτηση καλύτερης τύχης στις πόλεις οδήγησαν το χωριό στον μαρασμό και την εγκατάλειψη.
New houses built with the local architecture with samples of various influences from the past.
Νέες κατοικίες φτιαγμένες με την τοπική αρχιτεκτονική, με δείγματα επιρροών από διάφορες εποχές.
The church of Agios Charalambos, the patron saint of the village, is located in the center of the village of Pigenia and constitutes the main church.
Η εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους, πολιούχου Αγίου του χωριού, βρίσκεται στο κέντρο της κοινότητας της Πηγαίνιας και αποτελεί την κύρια εκκλησία.
The simple type of temple was built during the first decades of the British domination, in the late 19th century early 20th century.
Ο απλούς τύπου ναός κτίστηκε κατά τις πρώτες δεκαετίες της περιόδου της αγγλοκρατίας, στα τέλη του 19ου αιώνα αρχές 20ου.
The majority of the locals are mainly engaged in farming, animal husbandry and other agricultural work.
Η πλειονότητα των κατοίκων του χωριού ασχολείται κυρίως με την κτηνοτροφία, τη γεωργία και άλλες αγροτικές εργασίες.
Monument to the dead and missing persons in the entrance of Pigania village.
Μνημείο πεσόντων και Αγνοουμένων στην είσοδο του χωριού.
The natural beauty of the landscape and the tranquility of the area, make you feel relaxing and elevate the good mood.
Η φυσική ομορφιά του τόπου και η ηρεμία του χώρου, σε χαλαρώνουν και ανεβάζουν την καλή διάθεση.
The ‘Omega’ sandy beach shortly before entering Kato Pyrgos village with its administration subject to the Pigenia community. 
Λίγο πριν την είσοδο στο χωριό Κάτω Πύργος, η αμμώδης παραλία ‘Ωμέγα’ που υπόκειται διοικητικά στην κοινότητα Πηγαινιών.
Rich history, heritage and tradition. A wonderful natural environment together with rich vegetation.
Πλούσια ιστορία, κληρονομιά και παράδοση. Υπέροχο φυσικό περιβάλλον και πλούσια βλάστηση.
A wonderful green scenery of unique beauty emerges from the surrounding hills. 
Ένα υπέροχο καταπράσινο τοπίο μοναδικής ομορφιάς, προκύπτει με χαμηλούς λόφους που περιβάλλουν το πράσινο.
Tylliria is known for its figs and not only. It is the only region in Cyprus where a white cheese, called "Chaligi", is produced. It is a kind of soft, white cheese, with holes and sour taste.
Η Τηλλυρία είναι γνωστή για τα σύκα της και όχι μόνο. Είναι η μόνη περιοχή στην Κύπρο όπου παράγεται ένα λευκό τυρί, το επονομαζόμενο «Χαλίτζι». Είναι ένα είδος μαλακού, λευκού τυριού, με τρύπες και υπόξινη γεύση.
The hospitality of the inhabitants of the village, the cleanness of the houses and the streets are characteristic. Popi Nicolaides, Julia Panayiotou with her grand daughter Julia and Angela Crhistoforou.
Είναι χαρακτηριστική η φιλοξενία των κατοίκων του χωριού, η καθαριότητα των σπιτιών και των δρόμων. Η Πόπη Νικολαΐδου, η Ιουλία Παναγιώτου με την εγγονή της Ιουλία και η Αγγέλα Χριστοφόρου.
The traditional Cyprus sweet called a "spoon sweet" which is a walnut in thick rich syrup, my favourite!
Το παραδοσιακό κυπριακό γλυκό που ονομάζεται «γλυκό κουταλιού» από καρύδια με πλούσιο σιρόπι. Το αγαπημένο μου!
Pure traditional Cyprus hospitality in the house of Mrs. Julia Panayiotoy. In the picture: Angela Cristoforou, Popi Nicolaides and Julia Panayiotou, Phivos Nicolaides, Christoforos Christoforou, Andreas Ioannou and Savvas Ioannou in Pigenia village.
Αγνή, παραδοσιακή κυπριακή φιλοξενία στο σπίτι της κυρίας Ιουλίας Παναγιώτου στα Πηγαίνια. Στη φωτογραφία: Αγγέλα Χριστοφόρου, Πόπη Νικολαΐδου, Ιουλία Παναγιώτου, Φοίβος Νικολαΐδης, Χριστόφορος Χριστοφόρου, Ανδρέας Ιωάννου και Σάββας Ιωάννου, στο χωριό Πηγαίνια.

The village is surrounded by thick. Pure and unquestionable green beauty. 
Το χωριό είναι περιτριγυρισμένο από πυκνές δασικές εκτάσεις. Αγνή και αδιαμφισβήτητη πράσινη ομορφιά.
 

Friday, November 24, 2017

Troodos Botanic Garden - Cyprus

An open air museum of nature!
The Troodos Botanic Garden “A.G. Leventis” is located in the Troodos National Forest Park, within the boundaries of the old Amiantos asbestos mine by the site of the “Karvounas” – Troodos road at the altitude of 1400 m.
Ο Βοτανικός Κήπος Τροόδους «Α.Γ. Λεβέντης» βρίσκεται εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους, μέσα στα όρια, του παλαιού μεταλλείου Αμιάντου, παρά τον κύριο δρόμο Καρβουνά-Τροόδους σε υψόμετρο 1400 μ.

Angela & Christoforos Christoforou and Popi Nicolaides an the entrance of the Troodos Botanic Garden.
Η Αγγέλα & Χριστόφορος Χριστοφόρου και η Πόπη Νικολαΐδου στην είσοδο του Βοτανικού Κήπου Τρόοδους.

The first botanical garden was created by Theophrastus (371 BC – 287 BC), a successor to Aristotle (384 BC – 322 BC) in the peripatetic school in ancient Athens. Theophrastus is considered today as the father of the botanical science.
Η ίδρυση του πρώτου βοτανικού κήπου χρονολογείται τον 4ον π.Χ. αιώνα και έγινε στην αρχαία Αθήνα από τον Θεόφραστο (μαθητή του Αριστοτέλη) ο οποίος θεωρείται σήμερα ως ο πατέρας της βοτανικής επιστήμης.

Christoforos Christoforou, ready to explore and discover the beauties of the Botanical Gardens in Troodos.
Ο Χριστόφορος Χριστοφόρου έτοιμος να εξερευνήσει και να ανακαλύψει τις ομορφιές του Βοτανικού Κήπου στο Τρόοδος.
The area is included in the «Natura 2000» network of protected areas of Cyprus. The garden is a member of the Botanic Gardens Conservation International (BGCI).
Η περιοχή περιλαμβάνεται στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών «Νατούρα 2000» της Κύπρου. Ο κήπος είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Βοτανικών Κήπων (BGCI).

A beautiful stone house, where, you will be able to find lots of interesting information about Troodos flora.
Ένα όμορφο πέτρινο σπίτι, όπου θα βρείτε πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με την χλωρίδα του Τροόδους.


Riverine vegetation consists of indigenous as well as endemic and some exotic plants.
Η παρόχθια βλάστηση αποτελείται τόσο από ιθαγενή και ενδημικά είδη όσο και μερικά εξωτικά φυτά.
The establishment of the botanic garden started by the Department of Forests in 2004 and is still in progress enriching the area with new flora species, sections and services. 
Οι εργασίες για τη δημιουργία του βοτανικού κήπου άρχισαν από το Τμήμα Δασών το 2004 και συνεχίζονται, εμπλουτίζοντας τον κήπο με νέα είδη χλωρίδας, τμήματα και υπηρεσίες.
Popi Nicolaides strolling in the garden. A visitor can see common, rare and endangered flora species.
Η Πόπη Νικολαΐδου κάνει τη βόλτα της στον κήπο. Ένας επισκέπτης μπορεί να δει κοινά, σπάνια και απειλούμενα είδη φυτά.

Around 250 flora species can be found today at the Garden but in the near future this number is expected to be greater than 500.
Σήμερα, ο κήπος περιέχει γύρω στα 250 είδη φυτών, αλλά στο μέλλον ο αριθμός αυτός αναμένεται να ξεπεράσει τα 500 είδη.

Angela & Christoforos Christoforou exploring the large garden at Troodos with ample botanical variety and diversity.
Η Αγγέλα & Χριστόφορος Χριστοφόρου στο μεγάλος κήπο στο Τρόοδος με άφθονη βοτανική ποικιλία και ποικιλομορφία.

The Troodos botanic garden is targeting towards the conservation and promotion of the Cypriot botanical heritage, focusing on the Troodos native flora.
Ο βοτανικός κήπος του Τροόδους αποσκοπεί στην προστασία, διατήρηση, παρουσίαση και ανάδειξη της κυπριακής βοτανικής κληρονομιάς, με μεγαλύτερη έμφαση στη χλωρίδα της περιοχής του Τροόδους.

Tertivinthos or tsikoudia or cocorobia or tramithia or even trimithia or kokopetsa (Pistacia terebinthus) is a tree well known in the Mediterranean region for its delicious and spicy fruits.
Η τερέβινθος ή τσικουδιά ή κοκκορεβυθιά ή τραμιθιά ή και τριμιθιά ή κοκορέτσα (Pistacia terebinthus) είναι ένα δένδρο πολύ γνώριμο στην περιοχή της Μεσογείου, για τους νόστιμους και πικάντικους καρπούς του.

The garden holds a large and varied collection of trees and shrubs planted in a systematic fashion.
Ο κήπος διαθέτει μια μεγάλη και ποικίλη συλλογή δέντρων και θάμνων φυτευμένων με συστηματικό τρόπο.

It is one of the three botanic gardens established by the Department of Forests. The other two are located at Athalassa (Nicosia) and Akamas (Baths of Aphrodite).
Είναι ένας από τους τρεις βοτανικούς κήπους που ιδρύθηκαν από το Τμήμα Δασών. Τα άλλα δύο βρίσκονται στην Αθαλάσσα (Λευκωσία) και στον Ακάμα (Λουτρά της Αφροδίτης).
The endemic plants constitute one of the most interesting sections of the botanical garden. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τμήματα του βοτανικού κήπου είναι το Τμήμα Ενδημικών Φυτών, όπου περιέχονται ενδημικά είδη της οροσειράς Τροόδους.
A marvelous place is welcoming all kids and parents who dreams spending an inspiring day out in the fresh air.
Ένα υπέροχο και φιλόξενο μέρος για όλα τα παιδιά και τους γονείς που ονειρεύονται, να περάσουν μια όμορφη μέρα έξω στον καθαρό αέρα.

This section is located in the central plane of the garden and it is designed to promote the unique endemic flora of the area.
Το Τμήμα αυτό βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του κήπου και έχει σχεδιαστεί για να αναδεικνύει το μοναδικό ενδημικό χλωριδικό πλούτο της περιοχής.

Riverine vegetation is located around the two ponds as well as along their connection stream.
Η παρόχθια βλάστηση έχει εγκατασταθεί κατά μήκος ενός τεχνητού ρυακιού και περιμετρικά δύο λιμνών, οι οποίες συνδέονται με το ρυάκι.

 The majority of the trees are located in the arboretum.

Η μεγάλη πλειοψηφία των δέντρων του Κήπου είναι συγκεντρωμένη στο δενδρώνα.

A walk in the garden surrounded by flowers, birds and a magnificent view, will give you a sense of tranquility and peacefulness.
Η βόλτα στον κήπο που περιβάλλεται από λουλούδια, πουλιά και υπέροχη θέα, θα σας δώσει μια αίσθηση γαλήνης και ηρεμίας.

This section is located around the visitor center and contains aromatic and medicinal plants that traditionally are used in medicine or in cooking. Moreover, traditional garden plants were planted there.
Το Τμήμα Αρωματικών και Παραδοσιακών Φυτών εκτείνεται περιμετρικά του Κέντρου Επισκεπτών και περιλαμβάνει αρωματικά είδη, που χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή φαρμακευτική, αρωματική και μαγειρική του τόπου μας.

The primary goal of the Department of Forests fulfilled by the construction of the garden is the dissemination of the knowledge to the public especially children and students.
Βασικός στόχος του Τμήματος Δασών που εκπληρώνεται μέσα από τη δημιουργία του κήπου, είναι η εκπαίδευση του κοινού και ιδιαίτερα των μαθητών και των φοιτητών.

The educational yard contains five large tables and a board and other infrastructures to support outdoor educational activities.
Στους χώρους του Κήπου έχει εγκατασταθεί υποδομή με πέντε μεγάλα τραπέζια και ένα πίνακα, όπου μπορούν, να διεξαχθούν διάφορες υπαίθριες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

It is a place for everybody, from children up to every grandparent that will make the day spent at the Botanical Garden a beautiful one.
Είναι ένα μέρος, για όλους, από παιδάκια μέχρι παππούδες και γιαγιάδες που θα κάνει τη μέρα στο Βοτανικό Κήπο πολύ όμορφη.

Christoforos Christoforou gets in touch with those species walking around the central trails or comes closer through narrow adventurous paths.
Ο Χριστόφορος Χριστοφόρου βλέπει και θαυμάζει τα είδη αυτά, περπατώντας στους ευρύχωρους διαδρόμους της κεντρικής πλατείας ή ακόμη και μέσα από στενά μονοπάτια ανάμεσα στα είδη.

Strolling in the garden is so rewarding in all respects… That will make your day for sure...
Η βόλτα στον κήπο ανταμείβει από κάθε άποψη ... Αυτό, στα σίγουρα, θα φτιάξει τη μέρα σας...
The View Point is located at the eastern part of the garden. The visitor can rest under the kiosk and at the same time enjoy the beautiful view as well as observe the vicinity.
Το Σημείο Θέας Βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του κήπου, απ’ όπου ο επισκέπτης μπορεί να ξεκουραστεί κάτω από το στέγαστρο και ταυτόχρονα να απολαύσει την όμορφη θέα της γύρω περιοχής.

Phivos Nicolaides at the View Point where a permanent telescope is provided for more detailed and interesting observation.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης στο χώρο του σημείου θέας, όπου έχει εγκατασταθεί τηλεσκόπιο για λεπτομερή παρατήρηση.

The picturesque landscape extends from Troodos, Madari and Papoutsa peaks up to Amathous, Limassol and Akrotiri seashores.
Το γραφικό τοπίο εκτείνεται από τις κορυφές του Τρόοδους, της Μαδαρής και της Παπούτσας, μέχρι τις ακτές του Αμαθούντας, της Λεμεσού και του Ακρωτηρίου.

The Troodos Botanical Garden is a living plant museum, with collections, including plants, and flora species.
Ο Βοτανικός Κήπος του Τροόδους είναι ένα ζωντανό μουσείο με συλλογές από δέντρα και ειδών χλωρίδας.

Troodos flora is the main theme of the Visitor Center and is presented through a variety of displays including high technology devises.
Η χλωρίδα του Τροόδους είναι το κύριο θέμα του Κέντρου Επισκεπτών και παρουσιάζεται μέσα από διάφορα εκθέματα, καθώς, επίσης και της χρήσης της τεχνολογίας.

For better information, education and public service, a Visitor Center was established.
Για την αρτιότερη ενημέρωση, εκπαίδευση και εξυπηρέτηση του κοινού, λειτουργεί Κέντρο Επισκεπτών.

Popi Nicolaides and Angela Christoforou in the Visitor Center learning about the plants and flora species of Troodos region.
Η Πόπη Νικολαΐδου και Αγγέλα Χριστοφόρου στο Κέντρο Επισκεπτών, μαθαίνουν για τα δέντρα και τα είδη χλωρίδας στην περιοχή του Τρόοδους.

It aims to be a research, educational and recreational platform and at the same time it is an important restoration part of the abandoned asbestos mine.
Λειτουργώντας παράλληλα ως χώρος έρευνας, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας και ως μέσο αποκατάστασης ενός σημαντικού μέρους του εγκαταλελειμμένου μεταλλείου Αμιάντου.

Most of the area is designed as an Arboretum, with a quite big number of different plants. 
Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής είναι σχεδιασμένο ως δενδρώνας με αρκετά μεγάλο αριθμό διαφορετικών φυτών.
Discover the fascinating history of the plants and flora species associated with Troodos Botanic Garden.
Ανακαλύψτε το συναρπαστικό ιστορικό των δέντρων και των φυτών που σχετίζονται με τον Βοτανικό Κήπο του Τροόδους.

Listening carefully our tour guide Eleftheria Louca, at the Visitor Center who was well experienced, highly informative and very helpful.
Παρακολουθώντας προσεχτικά την ξεναγό μας Ελευθερία Λουκά, στο Κέντρο Επισκεπτών η οποία ήταν πολύ έμπειρη, άκρως κατατοπιστική και πολύ πρόθυμη να μας βοηθήσει.

Escape the city, relax and take a big stroll. There's something for everyone in the Garden.
Ξεφύγετε από την πόλη, χαλαρώστε και κάντε μια μεγάλη βόλτα. Υπάρχει κάτι για όλους στον Κήπο.
Main threats to the flora of Troodos. - Οι κύριες απειλές για τη χλωρίδα του Τρόοδους.
Tour guide Eleftheria Louca explaining to the group the long and interesting story behind the plants and flora species.
Η ξεναγός Ελευθερία Λουκά εξηγεί στην ομάδα τη μακρά και ενδιαφέρουσα ιστορία πίσω από τα δέντρα και τα είδη χλωρίδας.
 
A visit at the Troodos Botanical Garden will fill your soul with lots of positive energy by all means!
Μια επίσκεψη στο Βοτανικό Κήπο Τροόδους, σίγουρα, θα γεμίσει την ψυχή σας με πολλή θετική ενέργεια!