Monday, November 20, 2017

The Cathedral of Athens - Greece

Καθεδρικός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Μητρόπολη Αθηνών
The Metropolitan Cathedral of the Annunciation popularly known as the "Metropolis", is the cathedral church of the Archbishopric of Athens and all Greece.
Ο Μητροπολιτικός καθεδρικός Ναός, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου ευρέως γνωστός ως «Μητρόπολη», είναι ο καθεδρικός ναός της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και πάσης Ελλάδας.
The Orthodox Cathedral of Athens, dedicated to the Evangelization of the Virgin Mary, is located at the Mitropoleos Square on the homonymous street.
Ο Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός της Αθήνας, που είναι αφιερωμένος στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, βρίσκεται στην Πλατεία Μητροπόλεως επί της ομώνυμης οδού.
The decorative aspects are no less impressive, incorporating pieces from derelict Byzantine churches and churches razed for archaeological reasons.
Οι διακοσμητικές πτυχές δεν είναι λιγότερο εντυπωσιακές, ενσωματώνοντας κομμάτια από εγκαταλελειμμένες βυζαντινές εκκλησίες και εκκλησίες που έχουν τραβηχτεί για αρχαιολογικούς λόγους.
The Cathedral also houses marble shrines containing the holy relics of Agia Filothei and the Patriarch Gregorius V.
Ο καθεδρικός ναός στεγάζει επίσης μαρμάρινα ιερά που περιέχουν τα ιερά λείψανα της Αγίας Φιλοθέης και του Πατριάρχη Γρηγόριου Β.
Construction of the Cathedral began in 1842 with the laying of the cornerstone by King Otto and Queen Amalia and the church was inaugurated on May 21, 1862.
Η κατασκευή, του καθεδρικού ναού ξεκίνησε το 1842 με την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου από τον βασιλιά Όθωνα και τη βασίλισσα Αμαλία και τα εγκαίνια της εκκλησίας έγιναν στις 21 Μαΐου 1862.
The statue of Damaskinos, original name George Papandreou (from Dhorvitsia 1891-1949) archbishop of Athens and regent of Greece during the civil war of 1944–46, under whose regency came a period of political reconstruction.
Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, κατά κόσμο Δημήτριος Παπανδρέου, (Δορβιτσά Ναυπακτίας, 1891-1949) υπήρξε κορυφαία εκκλησιαστική και πολιτική προσωπικότητα, της νεότερης Ελλάδας. Διετέλεσε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος (Ιούλιος 1922 - Μάιος 1949), Αντιβασιλέας και Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
The statue of Archbishop Damaskinos who was Archbishop of Athens during World War II and was Regent for King Georg II and Prime Minister of Greece in 1946.
Το άγαλμα του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού ο οποίος ήταν Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου και Αντιβασιλέας για τον βασιλιά Γεώργιο Β΄ και πρωθυπουργός της Ελλάδα το 1946.
In the square in front of the Cathedral stand two statues. The first is that of Saint Constantine XI the Ethnomartyr, the last Byzantine Emperor.
Στην πλατεία μπροστά από τον καθεδρικό ναό ξεχωρίζουν δύο αγάλματα. Το πρώτο είναι του Εθνομάρτυρα Αγίου Κωνσταντίνου ΧΙ, του τελευταίου βυζαντινού αυτοκράτορα.
Phivos Nicolaides and Gregoris Maliotis in front of the statue of Constantine XI the last Byzantine Emperor.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης και Γρηγόρης Μαλιώτης μπροστά στο άγαλμα του Κωνσταντίνου, τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου.
The Metropolitan Cathedral remains a major landmark in Athens and the site of important ceremonies with national political figures present, as well as weddings and funerals of the rich and famous.
Ο Μητροπολιτικός Καθεδρικός Ναός παραμένει ένα σημαντικό ορόσημο στην Αθήνα. Φιλοξένησε πολλές σημαντικές τελετές, από βασιλικούς γάμους μέχρι κηδείες σημαντικών και διάσημων προσώπων.
Young couple relaxing on the stairs of church.
Νεαρό ζευγάρι χαλαρώνει στα σκαλοπάτια της εκκλησίας.
Dedicated to the Annunciation of the Mother of God, the three-aisled, domed basilica of the Athens Metropolitan Cathedral sits a short distance from Syntagma Square.
Αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, η τρίκλιτη, θολωτή βασιλική του Μητροπολιτικού Καθεδρικού Ναού της Αθήνας βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την πλατεία Συντάγματος.
To the immediate south of the Cathedral is the little Church of St. Eleftherios also called the "Little Mitropoli."
Δίπλα του καθεδρικού ναού βρίσκεται η μικρή Εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, που ονομάζεται επίσης «Μικρή Μητρόπολη».
The Agios Eleftherios church, also known as Mikri Mitropoli ("little metropolitan church") or Panagia Gorgoepikoos is a Byzantine-era church located at the Mitropolis square, next to the Metropolitan Cathedral of Athens (Megali Mitropoli).
Η εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, γνωστή και ως Μικρή Μητρόπολη ή Παναγία Γοργοεπήκοος, είναι εκκλησία βυζαντινής εποχής στην πλατεία Μητρόπολης, δίπλα στον Μητροπολιτικό Ναό της Αθήνας (Μεγάλη Μητρόπολη).
Impressive internal interior.    -    Εντυπωσιακός εσωτερικός διάκοσμος.
 
Upon closer inspection, this odd church has a marvelously mashed-up history that dates back nearly a millennia and still remains largely unchanged since its construction.
Μετά από πιο προσεχτική παρατήρηση, αυτή η περίεργη εκκλησία έχει μια θαυμάσια ιστορία που ξεχείλισε περίπου μια χιλιετία και εξακολουθεί να παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη από τότε που κατασκευάστηκε
Next to the larger, newer, and more stately Metropolis Cathedral in the heart of Athens is an inconspicuous little building that shouldn’t be overlooked. 
Δίπλα στον μεγαλύτερο, νεώτερο και πιο εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της Μητρόπολης στην καρδιά της Αθήνας είναι ένα δυσδιάκριτο μικρό κτίριο που δεν πρέπει να αγνοήσετε.
Memorial in Athens of Asia Minor Catastrophe. It looks like a well hidden secret… at the end of a road next to residential buildings just behind the church!
Μνημείο στην Αθήνα της Μικρασιατικής Καταστροφής. Μοιάζει με ένα καλά κρυμμένο μυστικό ... στο τέλος ενός δρόμου δίπλα σε κτίρια κατοικιών, πίσω ακριβώς από τη Μητρόπολη!
Known as the Asia Minor Catastrophe, tragic events marked the end of the Greek presence in Asia Minor– modern Turkey’s western shores. It was a presence that had been in existence for thousands of years and it all came to a tragic culmination on the docks of a once-cosmopolitan city known then as Smyrna, today as Izmir. 
Γνωστή ως η Μικρασιατική Καταστροφή, τραγικά γεγονότα σηματοδότησαν το τέλος της ελληνικής παρουσίας στη Μικρά Ασία. Ήταν μια παρουσία χιλιάδων ετών και όλα έφτασαν σε ένα τραγικό αποκορύφωμα στις αποβάθρες μιας κάποτε-κοσμοπολίτικης πόλης που ήταν τότε γνωστή ως Σμύρνη, σήμερα ως Ισμήρ.
In September, 1922, Mustapha Kemal (Ataturk), the ruler of Turkey, led his troops into Smyrna (now Izmir). The Turks set fire to the legendary city and totally destroyed it.
Το Σεπτέμβριο του 1922, ο Μουσταφά Κεμάλ (Ατατούρκ), ο ηγεμόνας της Τουρκίας, οδήγησε τα στρατεύματά του στη Σμύρνη (τώρα Ισμήρ). Οι Τούρκοι έβαλαν φωτιά στη θρυλική πόλη και την κατέστρεψαν τελείως.

No comments: