Friday, December 4, 2015

Larnaca Internatioanl Airport - Cyprus

The island's largest airport, Larnaca International Airport is located on the outskirts of the city.
Η Λάρνακα διαθέτει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του νησιού, το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, που βρίσκεται στις παρυφές της πόλης.

Aneta (facebook) on her plane in the new runway of the Larnaca airport posing for a commemorative photo before take off.
Η Ανέτα στο αεροπλάνο της στο νέο δίαυλο του αεροδρομίου Λάρνακας, ποζάρει για μια αναμνηστική φωτογραφία πριν την απογείωση.

Almost any place looks beautiful from an airplane window says Aneta. 
Σχεδόν κάθε μέρος φαίνεται όμορφο από το παράθυρο του αεροπλάνου, λέει η Ανέτα.
One of the many privileges of flying has always been the opportunity to see the world at another angle.
Ένα από τα πολλά προνόμια των πτήσεων ήταν πάντα η ευκαιρία να δεις τον κόσμο με μια άλλη οπτική γωνία.

After an amazing flight and the magnificent views from the airplane, Aneta landed at the airplane parking place.
Μετά την υπέροχη πτήση και τις καταπληκτικές εικόνες από το αεροπλάνο, η Ανέτα προσγειώθηκε στο χώρο στάθμευσης.

Well done! After the amazing flight a glass of Cypriot red wine by Aneta is a must!
Τέλος καλά, όλα καλά! Μετά την υπέροχη πτήση, ένα ποτήρι κυπριακό, κόκκινο κρασί για την Ανέτα είναι απαραίτητο!
 

Wednesday, December 2, 2015

Akamas – Cyprus

The well kept secrets of Cyprus

Τα καλά κρυμμένα μυστικά του νησιού της Αφροδίτης…
Snapshots by Aneta Anna

Akamas: The well kept secrets of the island of Aphrodite, Cyprus, that most visitors never see!
Ακάμας: Τα καλά κρυμμένα μυστικά του νησιού της Αφροδίτης, που οι περισσότεροι επισκέπτες δεν βλέπουν!

Aneta admires Akamas magnificent coast and its natural beauty with crystal, blue clear waters of the Mediterranean sea.
Η Ανέτα θαυμάζει την υπέροχη ακτή του Ακάμα με τη φυσική ομορφιά και τα κρυστάλλινα, καταγάλανα νερά της Μεσογείου.

This peninsula is named after Akamas, son of Theseus, who in Greek Mythology, landed here en route from the Trojan War, and is purported to be one of Aphrodite’s lovers.
Η χερσόνησος πήρε το όνομά της από τον Ακάμα, γιο του Θησέα, που στην Ελληνική Μυθολογία, στάθμευσε εδώ, καθ 'οδόν από τον Τρωικό Πόλεμο και αυτό φαίνεται ότι είναι ένας από τους εραστές της Αφροδίτης.

Aneta enjoys the gorgeous Akamas peninsula, and its unique beauty on the north western tip of the island.
Η Ανέτα απολαμβάνει την πανέμορφη χερσόνησος του Ακάμα με τη μοναδική ομορφιά, στο βορειοδυτικό άκρο του νησιού.

Akamas is located in the northwestern part of Cyprus and is considered as the most beautiful landscape of the island.
Ο Ακάμας βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Κύπρου και θεωρείται ως το πιο όμορφο τοπίο του νησιού.

In the region which is an ecological paradise, grow different types of plants and species, some of which grow only in Cyprus.
Στην περιοχή η οποία είναι ένας οικολογικός παράδεισος αναπτύσσονται διάφορα είδη φυτών και ειδών, μερικά των οποίων αναπτύσσονται μόνο στην Κύπρο.

Here we can find a beautiful natural scenery and picturesque place with nice view of the surroundings.
Εδώ μπορούμε, να βρούμε ένα όμορφο φυσικό τοπίο και ένα γραφικό μέρος με ωραία θέα στον περιβάλλοντα χώρο.

The coast with blue, clear Mediterranean waters attracts many divers.
Η ακτή με τα γαλάζια, καθαρά νερά της Μεσογείου προσελκύει πολλούς δύτες και όλων των ειδών τα πλεούμενα.

Blue lagoon is the most popular place of Akamas and thousands of people visit it by boat every year.
Η γαλάζια λιμνοθάλασσα είναι το πιο δημοφιλές μέρος του Ακάμα και χιλιάδες άνθρωποι το επισκέπτονται με βάρκα κάθε χρόνο.
There’s a fair number of fish. There are lots of shells and other aquatic life on the sea bed. Explore the rocks around the edges and around the island.
Υπάρχει ένας ικανός αριθμός ψαριών όπως πολλά όστρακα και άλλη υδρόβια ζωή στο βυθό της θάλασσας. 
Aneta doesn't miss out on the opportunity to enjoy an amazing day and the chance to swim in the most amazingly blue water ever!
Η Ανέτα δεν χάνει την ευκαιρία να απολαύσει μια καταπληκτική ημέρα και την ευκαιρία να κολυμπήσει στα πιο εκπληκτικά καταγάλανα νερά!
 
Aneta exploring Akamas region which includes substantial near virgin habitats and vegetation communities and amazing sea.
Η Ανέτα εξερευνεί την περιοχή του Ακάμα, που περιλαμβάνει σημαντική βλάστηση, κοντά σε παρθένους οικότοπους και απίθανη θάλασσα.
Its coastline is still largely pristine and its littoral and marine life little impacted by the advance of civilisation. Green turtles still nest on its beaches and the occasional Monk Seal is still sighted there.
Η ακτογραμμή της είναι ακόμη σε μεγάλο βαθμό παρθένα και παράκτια και θαλάσσια ζωή λίγο επηρεάζονται από την πρόοδο του πολιτισμού. Πράσινες χελώνες φωλιάζουν στις παραλίες της και η περιστασιακή φώκια φτάνει εδώ.
Goats have traditionally grazed there, probably since their introduction to the island by neolithic man.
Αίγες παραδοσιακά βόσκουν εκεί, πιθανότατα από την εισαγωγή τους στο νησί από τη νεολιθική εποχή.
In spring it provides a spectacle of breathtaking beauty with colours and shapes long lost in most of the rest of the island; a reminder of the island's original identity.
Την άνοιξη προσφέρει ένα θέαμα ομορφιάς που κόβει την ανάσα με χρώματα και σχήματα, που δεν βρίσκεις στο μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου νησιού, μια υπενθύμιση της αρχικής ταυτότητας του νησιού.
In the forests of the region there are over 168 species of birds, 12 species of mammals and 20 species of insects.
Στα δάση της περιοχής υπάρχουν πάνω από 168 είδη πουλιών, 12 είδη θηλαστικών και 20 είδη εντόμων.
Akamas region is a coastal area in Paphos district. It is an area of great natural beauty. The diversity of wildlife in this area is of outstanding ecological importance for Mediterranean.
Ο Ακάμας είναι μια παραθαλάσσια περιοχή στην επαρχία Πάφου. Είναι μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Η ποικιλομορφία της άγριας ζωής στην περιοχή αυτή είναι εξαιρετικής οικολογικής σημασίας για τη Μεσόγειο.