Friday, July 31, 2015

Panayia Soumela - Vermio, Greece

Η νέα Παναγία Σουμελά, στην Καστανιά Ημαθίας, Μακεδονία
Popi Nicolaides, Evgenia and Petros Alexandridis in front of the new holy monastery of Panagia Soumela in Kastania, Macedonia, Greece.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Ευγενία και Πέτρος Αλεξανδρίδης μπροστά από το εκκλησία της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας, Μακεδονία.
In 1950, Dr Philon Ktenides encouraged fellow Pontic Greeks in Greece to build a new church for Panagia Soumela. The church was built on a site amid the Macedonian mountains in Greece. 
Το 1950 ο Δρ Φίλωνας  Κτενίδης ενθάρρυνε συναδέλφους Έλληνες του Πόντου στην Ελλάδα, για να χτίσουν μια νέα εκκλησία για την Παναγία Σουμελά. Η εκκλησία χτίστηκε σε μια τοποθεσία ανάμεσα στα βουνά της Μακεδονίας στην Καστανιά του Βερμίου.
Evgenia Alexandridou, Popi Nicolaides and Petros Alexandridis with a friend in the big yard outside the church.
Η Ευγενία Αλεξανδρίδου, Πόπη Νικολαΐδου και Πέτρος Αλεξανδρίδης με ένα φίλο στη μεγάλη αυλή έξω από την εκκλησία.

The original Soumela monastery in Turkey, a Greek Orthodox monastery dedicated to the Virgin Mary at Melá Mountain "Black Mountain" within the Pontic Mountains range, in Trabzon, Turkey.
Το αρχικό Ελληνορθόδοξο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στην Τουρκία, αφιερωμένο στην Παναγία στο βουνό Μελά «Μαύρο Βουνό» στις Ποντιακές Άλπεις, στην Τραπεζούντα της Τουρκίας.

Nestled in a steep cliff at an altitude of about 1,200 metres, the monastery was founded in AD 386. The site was abandoned in 1923, following forced population exchanges between Greece and Turkey.
Μέσα σε ένα απόκρημνο βράχο σε υψόμετρο περίπου 1.200 μέτρων το μοναστήρι ιδρύθηκε το 386 μ.Χ. Η περιοχή εγκαταλείφθηκε το 1923, μετά από την αναγκαστική ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας Τουρκίας.

The departing monks were not allowed to take any property with them, so they buried Sumela's famous icon under the floor of the monastery's St. Barbara chapel.
Στους μοναχούς δεν επιτράπηκε να πάρουν οποιοδήποτε αντικείμενο μαζί τους. Έτσι έκρυψαν την περίφημη εικόνα της Σουμελά, κάτω από το δάπεδο της Αγίας Βαρβάρας ένα παρεκκλήσι της μονής.

After actions by Eleftherios Venizelos in 1930, the icon of Our Lady, was initially transferred from Pontus to Greece.
Η εικόνα της Παναγίας, μετά από ενέργειες του Ελευθέριου Βενιζέλου το 1930, μεταφέρθηκε από τον Πόντο στην Ελλάδα. 

In 1930, a monk secretly returned to Sumela and retrieved the icon,  which was hosted (for 20 years) in the Byzantine Museum of Athens.
Το 1930, ένας μοναχός επέστρεψε κρυφά στη Σουμελά και βρήκε την εικόνα και τη μετέφερε στην Ελλάδα. Για 
20 χρόνια φιλοξενήθηκε στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας. 
In 1951 the icon was transferred from the Benaki Museum to Kastania in Macedonia. The miraculous icon was enthroned at Kastania on the 15th of August 1952.
Το 1951 η εικόνα μεταφέρθηκε από το Μουσείο Μπενάκη στην Καστανιά στη Μακεδονία. Η θαυματουργή εικόνα ενθρονίστηκε στην Καστανιά στις 15 Αυγούστου 1952.

Popi Nicolaides outside the big church of Panagia Soumela, looking happy to have the opportunity to visit this popular place.
Η Πόπη Νικολαΐδου έξω από τη μεγάλη εκκλησία της Παναγίας Σουμελά, ευχαριστημένη που είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί αυτό το δημοφιλές μέρος.
Even though the new home of the icon is called the Monastery of Soumela, there are no monks or nuns who live in this remote mountain site.
Παρόλο που ο νέος ιερός χώρος ονομάζεται Μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, εντούτοις, δεν υπάρχουν μοναχοί ή μοναχές σε αυτό το απομακρυσμένον ορεινό τόπο.

The existing icon of Panagia Soumela was iconographed by the Evangelist Luke who was both a physician and an iconographer.
Η εικόνα της Παναγίας Σουμελά φιλοτεχήθηκε από τον Ευαγγελιστή Λουκά ο οποίος ήταν γιατρός και αγιογράφος.


The story of the miraculous icon Panayia Soumela is indeed incredible!
Η ιστορία της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Σουμελά είναι πράγματι απίστευτη!


A timeless symbol of Pontian Hellenism.  
Διαχρονικό σύμβολο του Ποντιακού Ελληνισμού.

Popi Nicolaidou worship the holy icon of Panagia Sumela,with holy reverence and deep piety and emotion.
Με ιερή ευλάβεια η Πόπη Νικολαΐδου προσκυνά την ιερή εικόνα της Παναγίας Σουμελά με βαθιά κατάνυξη και συγκίνηση.

Every year on the 15th of August which is the feast day of the Dormition of the Theotokos, thousands of pilgrims from around the world travel to this Monastery at Mt. Vermion to venerate the holy icon.
Κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου, στη γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, χιλιάδες προσκυνητές από όλο τον κόσμο ταξιδεύουν σε αυτή τη Μονή στο Βουνό Βέρμιο για να προσκυνήσουν την άγια εικόνα.

Etymologically, the name of the monastery is derived from the name of the mountain on which it's built and which is called Mela.
Ετυμολογικά, η ονομασία της μονής προέρχεται από το όνομα του βουνού που είναι χτισμένη και ονομάζεται «Μελά».

In Greek, ‘stou mela' means ‘at Mela', and in the Pontic dialect it is pronounced ‘sou Mela'. Hence, Panagia at Mt. Mela.
Στα ελληνικά, «στου Μελά» σημαίνει «στο Μελά», και στην ποντιακή διάλεκτο προφέρεται «σου Μελά». Ως εκ τούτου, η Παναγία στο βουνό Μελά.

This sight was Kastania of Vermio. It was chosen because it reminded of the wild natural beauty of the heights of Mt. Mela in Turkey.
Η τοποθεσία αυτή επιλέχθηκε γιατί θύμιζε την άγρια φυσική ομορφιά και τις πλαγιές του όρους Μελά στην Τουρκία.


The original holy Monastery of Panagia Soumela in Pontus, Turkey.
Το αρχικό Ελληνορθόδοξο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στον Πόντο, στην Τουρκία.

This building is located near the new monastery of Panagia Soumela in Mt. Vermion and it serves as appartments for youth. It's architecture reminds of the original monastery in Pontus!
Το κτίριο στην πιο πάνω φωτογραφία είναι χτισμένο κοντά στο νέο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στο βουνό Βέρμιο και αποτελεί ξενώνα νεολαίας. Η αρχιτεκτονική του θυμίζει το πρωτότυπο μοναστήρι στον Πόντο!


Wednesday, July 29, 2015

Veria - Greece

Βέροια, όμορφη πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας
Veria is a city in central Macedonia and the capital of Imathia prefecture. It is built at the foot of mount Vermio.
Η Βέροια είναι πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας και πρωτεύουσα του νομού Ημαθίας. Είναι κτισμένη στους πρόποδες του βουνού Βερμίου.

Built on the foot of Mount Vermio and crossed by Tripotamos river, Veria was the second most important city during the years of development of ancient Macedonians.
Χτισμένη στους πρόποδες του Βερμίου και διασχίζεται από ποτάμι Τριπόταμο, η Βέροια ήταν η δεύτερη πιο σημαντική πόλη κατά τη διάρκεια των ετών της ανάπτυξης των αρχαίων Μακεδόνων.

Petros Alexandridis, Popi Nicolaides, Evgenia Alexandridou and Phivos Nicolaides at the Olive Park with the amazing views over the horizon.
Πέτρος Αλεξανδρίδης, Πόπη Νικολαΐδου, Ευγενία Αλεξανδρίδου και Φοίβος Νικολαΐδης στο Πάρκο Ελιά με την απίθανη θέα στον ορίζοντα.

It was the second most important city after Aeges, while it continued to be a flourishing and strong city even during the Byzantine period (it was the third most important city of the Empire after Constantinople and Thessaloniki).
Ήταν η δεύτερη πιο σημαντική πόλη μετά τις Αιγές, ενώ συνέχισε να είναι μια ακμάζουσα και ισχυρή πόλη, ακόμη και κατά τη Βυζαντινή περίοδο (ήταν η τρίτη σημαντικότερη πόλη της αυτοκρατορίας μετά την Κωνσταντινούπολη και τη Θεσσαλονίκη).

It remains a small, neat provincial town amongst the hilly farmland of central Macedonia, with a view across the broad plain below.
Παραμένει μια μικρή, καθαρή επαρχιακή πόλη ανάμεσα σε λοφώδη χωράφια της Κεντρικής Μακεδονίας, με θέα σε όλη την ευρεία πεδιάδα στα πόδια της.

Veria , is a city in northern Greece, located 511 kilometres northwest of the capital of Athens and 73 km southwest of the city of Thessaloniki. (In the photo: Popi Nicolaides and Evgenia and Petros Alexandridis).
Η Βέροια είναι πόλη στη βόρεια Ελλάδα, που βρίσκεται 511 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Αθήνας και 73 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Θεσσαλονίκης. (Στη φωτογραφία η Πόπη Νικολαΐδου, Ευγενία και Πέτρος Αλεξαντρίδης).

The city is reputed to have been named by its mythical creator Beres (also spelled Pheres) or from the daughter of the king of Berroia who was thought to be the son of Macedon. (In the picture Evgenia Alexandridou).
Η πόλη φημίζεται ότι έχει ονομαστεί από το μυθικό δημιουργό Βέρες (επίσης ονομαζόμενο Φέρες) ή από την κόρη του βασιλιά της Βεροίας ο οποίος πιστεύεται ότι είναι ο γιος του Μακεδόνα. (Στη φωτογραφία η Ευγενία Αλεξανδρίδου).

The Elia is the center of the city and is one of the busiest squares. The green park with a fountain and trees offer a comfortable and quiet walk.
Η Ελιά αποτελεί το κεντρικότερο σημείο της πόλης και είναι μια από τις πιο πολυσύχναστες πλατείες. Το καταπράσινο πάρκο με το σιντριβάνι και τα δέντρα προσφέρουν έναν άνετο και ήρεμο περίπατο.

A renovated multiplex is located in the park in which the guest can enjoy food or coffee in a unique environment.
Δίπλα στο πάρκο βρίσκεται ένας ανακαινισμένος πλέον πολυχώρος στον οποίο ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει το φαγητό ή τον καφέ του σ ένα μοναδικό περιβάλλον.

The Olive Park stands out with the view to the Macedonian valley (balcony of Veria). (In the photo, Evgenia Alexandridou).
Το πάρκο της Ελιάς ξεχωρίζει με τη θέα στο μακεδονικό κάμπο (μπαλκόνι της Βέροιας ). (Στη φωτογραφία η Ευγενία Αλεξανδρίδου).

The Elia is a meeting place for all ages and this makes it very affordable. (In the photo, Evgenia and Petros Alexandridis).
Η Ελιά αποτελεί τόπο συνάντησης όλων των ηλικιών και το γεγονός αυτό την κάνει ιδιαίτερα προσιτή. (Στη φωτογραφία η Ευγενία και Πέτρος Αλεξανδρίδης).

Sharing nice time and enjoying the spectacular views over the valley from the "balcony" of Veria.
Περνώντας ευχάριστες στιγμές και απολαμβάνοντας απίθανη θέα από το "μπαλκόνι" της Βέροιας.


The beautiful huge church of St. Anargyri on the main road.
Η όμορφη τεράστια εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στον κύριο δρόμο.


Veria is a center of religious tourism in Macedonia after Thessaloniki. 
Η Βέροια αποτελεί κέντρο του θρησκευτικού τουρισμού της Μακεδονίας μετά τη Θεσσαλονίκη.
It is known for its traditional architecture in the old neighborhoods and the numerous Byzantine and post-Byzantine churches.
Είναι γνωστή για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική στις παλαιές γειτονιές της και τις πολυάριθμες βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες της.

Because of the many Byzantine monuments (nowadays more than 50 Byzantine and post Byzantine churches are preserved) it was also called “Little Jerusalem”.
Λόγω των πολλών βυζαντινών μνημείων (σήμερα είναι πάνω από 50 βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες σώζονται) ονομαζόταν επίσης «Μικρή Ιερουσαλήμ».


The builting of the Byzantine Museum in Veria.  -  Το Βυζαντινό Μουσείο στη Βέροια.
Apostle Paul preached in the city, and its inhabitants were among the first Christians in the Empire. Later, under the Byzantine and Ottoman empires, Veria was a center of Greek culture and learning.
Ο Απόστολος Παύλος κήρυξε στην πόλη και οι κάτοικοί της ήταν μεταξύ των πρώτων Χριστιανών στην Αυτοκρατορία. Αργότερα, με το Βυζάντιο και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Βέροια ήταν κέντρο του ελληνικού πολιτισμού και της μάθησης.

Step of Apostle Paul: Historical monument of global concern and source of religious tourism for the city.
Βήμα του Αποστόλου Παύλου: Ιστορικό μνημείο παγκοσμίου ενδιαφέροντος και πηγή θρησκευτικού τουρισμού για την πόλη.

Ioannis Kottounios (1572-1657) was a philosopher and benefactor of the 17th century. He knew several languages ​​and he was considered as one of the greatest intellectuals of that time.
Ο Ιωάννης Κωττούνιος (1572-1657) ήταν φιλόσοφος και ευεργέτης του 17ου αιώνα. Γνώριζε πολλές γλώσσες και θεωρούνταν από τους μεγαλύτερους πνευματικούς ανθρώπους εκείνης της εποχής.

Scholar, Professor of Ancient Greek Literature and Philosophy at the Universities of Bologna and Padua and founder of the eponymous College in Padua.
Λόγιος, καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας στα Πανεπιστήμια της Μπολόνια και της Πάντοβα και ιδρυτής του ομώνυμου του Κολλεγίου στην Πάντοβα.

Evgenia and Petros Alexandridis and Popi Nicolaides admiring the unique landscape and enjoying breathtaking views and the unique feeling of being in Greece.
Η Ευγενία και Πέτρος Αλεξανδρίδης και Πόπη Νικολαΐδου θαυμάζουν το μοναδικό τοπίο και απολαμβάνουν την εκπληκτική θέα και τη μοναδική αίσθηση το να βρίσκεσαι στην Ελλάδα!

At a short distance from Veria is the archaeological site of Vergina, where the excellent archaeologist Manolis Andronikos, discovered the ancient tomb of King Philip II.
Σε μικρή απόσταση από τη Βέροια βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Βεργίνας, κτισμένη γεωγραφικά στη θέση των αρχαίων Αιγών, στην οποία έκανε ανασκαφές ο εξαίρετος αρχαιολόγος Μανώλης Ανδρόνικος, όπου και ανακάλυψε τον αρχαίο τάφο του Βασιλιά Φιλίππου Β’.

The marble bust of King Constantine is situated in the city garden of Veria, park Elia. Constantine is represented in military uniform as General of the Greek army during the Balkan wars that led inter alia to the liberation of Veria.
Η μαρμάρινη προτομή του βασιλιά Κωνσταντίνου βρίσκεται στο δημοτικό κήπο της Βέροιας, στο πάρκο της Ελιάς. Ο Κωνσταντίνος αναπαρίσταται με στρατιωτική στολή προφανώς ως αρχιστράτηγος του ελληνικού στρατού κατά την διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων που οδήγησαν μεταξύ άλλων και στην απελευθέρωση της Βέροιας.

There are a number of panoramic viewpoints looking out over exceptional scenery. (In the picture the Monument of the National Resistance against Nazist Germany).
Υπάρχει μια σειρά από εκπληκτικά τοπία με πανοραμική θέα. (Στη φωτογραφία το Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης κατά της Ναζιστικής Γερμανίας).

Based on the 2011 census, the city had a population of 58 000 legal residents. Popi playing with a cute doggy.
Βάσει της απογραφής του 2011 η πόλη είχε πληθυσμό 58.000 νομίμων κατοίκων. Η Πόπη παίζει με ένα όμορφο σκυλλάκο!

The city reached the height of its glory and influence in the Hellenistic period, during the reign of the Antigonid Dynasty.
Η πόλη έφθασε στο απόγειο της δόξας και της επιρροής της στην Ελληνιστική περίοδο, κατά τη διάρκεια της βασιλείας της δυναστείας των Αντιγονιδών.

Rich culture, tradition and history.  -  Πλούσιος πολιτισμός, κουλτούρα και ιστορία.
Today it is a modern city, which still preserves its historic neighbourhoods and many remarkable monuments.
Σήμερα είναι μια σύγχρονη πόλη, η οποία εξακολουθεί να διατηρεί τις ιστορικές γειτονιές και τα πολλά αξιόλογα μνημεία.

Veria is a hub for visitors to other historical sites. It takes only 20 minutes to drive to the ancient Macedonian capital Aeges (today known as Vergina).
Η Βέροια είναι ένα κομβικό σημείο για τους επισκέπτες σε άλλα ιστορικά μνημεία. Η αρχαία μακεδονική πρωτεύουσα Αιγές (σήμερα γνωστή ως Βεργίνα) απέχει μόνο 20 λεπτά.

Around the park dominate other impressive neoclassical buildings that function as cafes.
Γύρω από το πάρκο δεσπόζουν και άλλα εντυπωσιακά νεοκλασικά κτίρια, τα οποία λειτουργούν ως καφετέριες.


Exploring Veria and discovering some of the beauties of Greece... 
Εξερευνώντας τη Βέροια και ανακαλύπτοντας μερικές από τις ομορφιές της Ελλάδας...
Walking through the neighborhoods of Barbouta and Kyriotissa you will discover the most picturesque neighborhoods of the city.
Περπατώντας στις γειτονιές της Μπαρμπούτας και της Κυριώτισσας θα γνωρίσετε τις πιο γραφικές γειτονιές της πόλης.


Young people trying the traditional sweet delicacy of the Revani.
Νεαρές δοκιμάζουν το παραδοσιακό γλυκό της έδεσμα το ρεβανί.

Downtown has a couple of main streets lined with smart shops, cafés and offices full of well-dressed young people.
Το κέντρο της πόλης έχει ένα-δυο κεντρικούς δρόμους με κομψά καταστήματα, καφέ και γραφεία με καλοντυμένους νέους.


Fascinating Traditional architecture and authentic spirit!
Θαυμαστή παραδοσιακή αρχιτεκτονική και αυθεντικό πνεύμα!

Popi and Evgenia strolling through the streets of the city, trying to get the utmost of their visit to Veria.
Η Πόπη και η Ευγενία βολτάροντας στους δρόμους της πόλης, προσπαθώντας να δουν όσα περισσότερα μπορούν από τη Βέροια.