Thursday, June 28, 2018

Agios Ioannis Eleimon Monastery, Chania, Crete - Greece

Greece travel secrets

Ταξιδιωτικά μυστικά της Ελλάδας - Μονή Αγίου Ιωάννη Ελεήμονα - Κρήτη

The monastery of St. John the Merciful is located in Akrotiri, in Chania, on the road leading to the airport.
Το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη, του Ελεήμονα βρίσκεται στον Παζινό, Ακρωτηρίου στα Χανιά, επάνω στο δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο.
Lygia & Gregoris Maliotis and Popi Nicolaides ready to explore the Monastery of Agios Ioannis, in Crete-Greece.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου έτοιμοι, να εξερευνήσουν τη Μονή, του Αγίου Ιωάννη στην Κρήτη.
In Pazinos village, on the road to the airport and Agia Triada, is the abandoned Agios Ioannis Eleimon Monastery.
Στο χωριό Παζινό, στο δρόμο προς το αεροδρόμιο και την Αγία Τριάδα, βρίσκεται η εγκαταλειμμένη Μονή Αγίου Ιωάννη Ελεήμονα.
The Monastery of St. John the Merciful was built in the 16th century, in the village of Pazinos, near the Monastery of Agia Triada of Tzagarolon, which was a metohi according to the census of 1637.
Η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονος κτίστηκε τον 16ο αι. στο χωριό Παζινός, κοντά στη Μονή Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων, της οποία αποτελούσε μετόχι σύμφωνα με την απογραφή του 1637.
Lygia & Gregoris Maliotis and Popi Nicolaides at the entrance of the Monastery of Agios Ioannis, which is referred to a document dated back in 1832.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου στην είσοδο της Μονής, η οποία αναφέρεται σε έγγραφο, του 1832.
The monastery is surrounded by high and thick walls and it is built in a fortress style. 
Το μοναστήρι περιβάλλεται από ψηλά και πυκνά τοιχώματα και είναι χτισμένο σε σχέδιο οχυρού.
The monastery complex was built according to the principles of western monastic architecture, where the temple, a single room with a pine- attached to the north side. Today the monastery has been restored.
Το μοναστηριακό συγκρότημα οικοδομήθηκε σύμφωνα με τις αρχές της δυτικής μοναστηριακής αρχιτεκτονικής, όπου ο ναός, μονόχωρος με οξυκόρυφη καμάρα, είναι προσκολλημένος στη βόρεια πλευρά.
The monastery in the Greek region is a rare example of ​​western monastic architecture, with the church outside the central courtyard, where the cells are located, and with a separate entrance.
Το μοναστήρι αποτελεί σπάνιο δείγμα στον Ελλαδικό χώρο, δυτικής μοναστηριακής αρχιτεκτονικής, με την εκκλησία εκτός της κεντρικής αυλής, όπου υπάρχουν τα κελιά, και με χωριστή είσοδο.
Lygia Malioti and Popi Nicolaides outside the Monastery. Exterior looks like a fortress.
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου έξω από το Μοναστήρι. Εξωτερικά μοιάζει με φρούριο.
The building dates back from the 17th century. It is restored but it’s closed (since it is abandoned).
Το κτίριο χρονολογείται από τον 17ο αιώνα και έχει αποκατασταθεί, αλλά είναι κλειστό (αφού έχει εγκαταλειφθεί).
The monastery is situated at the entrance to the small village Pazinos, next to the playground of the school.
Το μοναστήρι βρίσκεται στην είσοδο του μικρού χωριού Παζινός, δίπλα στην παιδική χαρά του σχολείου.
The restoration works of the monastery began in 1992 by the Ministry of Culture of the Byzantine Antiquities Society. 
Το1992 ξεκίνησαν έργα αναστήλωσης της μονής από την Εταιρεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού.
It is presumed to be the Catholic monastery of Saint George, which is mentioned in a census of 1637.
Εικάζεται ότι πρόκειται για το καθολικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, το οποίο αναφέρεται σε απογραφή του 1637.

The monastery was fortified and the fortification enclosure survives in an exceptional condition.
Η μονή ήταν οχυρωμένη και ο οχυρωματικός περίβολος σώζεται σε εξαιρετική κατάσταση.
The bell tower of the abandoned Byzantine monastery of Agios Ioannis Eleimonas in Pazinos, Crete - Greece
Το καμπαναριό, του εγκαταλελειμμένου βυζαντινού μοναστηριού, του Αγίου Ιωάννη Ελεήμονα στον Παζινό, της Κρήτης.
The monastery architecture is interesting and attractive.
Η αρχιτεκτονική του μοναστηριού έχει ενδιαφέρουσα και είναι ελκυστική.
Sticking out from one of the walls is a church which is painted pink.
Έξω από ένα από τα τείχη είναι μια εκκλησία που είναι βαμμένη με χρώμα ροζ.
There is an excellent sample of a monastery olive mill.
Υπάρχει ένα εξαιρετικό δείγμα μοναστηριακού ελαιοτριβείου.
St. John the Merciful was born in Amathus, Cyprus (today's Old Limassol). He was the son of the prince Epiphanius and Euchosmias and lived in the years of King Heraklion (615 AD).
Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων γεννήθηκε στην Αμαθούντα της Κύπρου (σημερινή Παλαιά Λεμεσός). Ήταν γιος του άρχοντα Επιφανίου και της Ευκοσμίας και έζησε στα χρόνια του Βασιλιά Ηρακλείου (615 μ.Χ.).
For the splendor of his life, John became Archbishop of Alexandria. Because he used to offer to the poor the charity he was called Merciful.
Για τη λαμπρότητα της ζωής του, ο Ιωάννης έγινε αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας. Επειδή, δε, μοίραζε πλουσιοπάροχα στους φτωχούς την ελεημοσύνη ονομάστηκε Ελεήμων.

Popi Nicolaides sitting outside the Monastery which is not functioning today, recalling the past...
Η Πόπη Νικολαΐδου καθισμένη έξω από το μοναστήρι, που δεν λειτουργεί σήμερα, αναπολεί το παρελθόν...

Thursday, June 21, 2018

Arkadi Monastery - Crete - Greece

Greece travel secrets
Ταξιδιωτικά μυστικά της Ελλάδας - Μονή Αρκαδίου - Κρήτη
Arkadi Monastery is an Eastern Orthodox monastery, situated on a fertile plateau not far away from Rethymnon city on the island of Crete in Greece.
Η Μονή Αρκαδίου είναι ένα ανατολικό ορθόδοξο μοναστήρι που βρίσκεται σε εύφορο οροπέδιο λίγο έξω από το Ρέθυμνο, της Κρήτης.

Arkadi monastery became glorious and world-famous with its holocaust during the Great Revolution of 1866-1869.
Η μονή Αρκαδίου έγινε ένδοξη και παγκόσμια γνωστή με το ολοκαύτωμά της κατά την μεγάλη Επανάσταση του 1866-1869.

 Across Europe a hundred and fifty years ago, Arkadi Holocaust inflamed intellectuals, and touched the hearts of millions. This event is considered to be one of the most important in Cretan history and was the reason that Arkadi was designated by UNESCO as a European Freedom Monument.
Σε όλη την Ευρώπη πριν από εκατόν πενήντα χρόνια, το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου φώτισε διανοούμενους και άγγιξε τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτό το γεγονός θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα στην ιστορία της Κρήτης και ήταν ο λόγος που η UNESCO ανακήρυξε το Αρκάδι ως Ευρωπαϊκό Μνημείο Ελευθερίας.

The impressive double temple dedicated to the Transfiguration of the Savior (the one aisle), and to Saints Constantine & Helen (the other aisle), and is one of the most important architectural monuments of the Cretan Renaissance.
Ο εντυπωσιακός δίκλιτος ναός που είναι αφιερωμένος στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος (το ένα κλίτος) και στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη (το έτερο κλίτος) και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά μνημεία της Κρητικής Αναγέννησης.

Entering the Monastery you start feeling the holiness of the place; the Church in the center of the main Monastery yard attracts your attention and invites you to visit it.
Μπαίνοντας στη Μονή αισθάνεστε την αγιότητα του τόπου. Η εκκλησία στο κέντρο της κύριας αυλής του Μοναστηριού προσελκύει την προσοχή σας και σας προσκαλεί να την επισκεφθείτε.

Standing proudly on the edge of the Psilorítis Mountains, the Arkadi Monastery contains one of the finest Venetian churches on Crete.
Ορθώνεται με υπερηφάνεια στην άκρη του όρους Ψηλορείτη, η Μονή Αρκαδίου περιέχει μία από τις ωραιότερες βενετσιάνικες εκκλησίες στην Κρήτη.

Popi Nicolaides outside of western Gate (Cloustra). Building of 1870 AD in place of an old 1693 AD. which was destroyed during the Turkish attack of 1866.
Η Πόπη Νικολαΐδου έξω από τη δυτική Πύλη (Κλαούστρα). Κτίσμα του 1870 μ.Χ. σε αντικατάσταση παλιάς του 1693 μ.Χ. η οποία καταστράφηκε κατά την τουρκική επίθεση του 1866.

Arkadi Monatery is perhaps the best known monastery on Crete due to the Holocaust of 1866. However, its location and impressive architecture make it all the more special.
Η μονή Αρκαδίου είναι ίσως το πιο γνωστό μοναστήρι της Κρήτης και σε αυτό συνέβαλε το ολοκαύτωμα του 1866. Η τοποθεσία του και η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του το κάνουν ακόμα πιο ξεχωριστό.

The Monastery battles against the conquerors inspired the whole world. Although awe arouses, when passing its gate, its great history is not the only reason to visit it.
Οι μάχες της Μονής εναντίον των κατακτητών ενέπνευσαν ολόκληρο τον κόσμο. Παρόλο που προκαλεί δέος, όταν περνάς την πύλη του, η σπουδαία ιστορία του δεν είναι ο μόνος λόγος για να το επισκεφτεί κανείς.

It was founded by a monk named Arcadio and not, as is sometimes mistakenly said, by the Byzantine emperor Arcadio.
Ιδρύθηκε από έναν μοναχό ονόματι Αρκάδιο και όχι, όπως ενίοτε λέγεται λανθασμένα, από το Βυζαντινό αυτοκράτορα Αρκάδιο.

Built in 1587, its architecture is influenced in various ways by the early renaissance, the gothic and classic style as well as the early baroque style.
Χτισμένο το 1587, η αρχιτεκτονική του επηρεάζεται με διάφορους τρόπους από την πρώιμη αναγέννηση, το γοτθικό και κλασικό στυλ καθώς και το πρώιμο στιλ μπαρόκ.

Each year the Monastery receives and hosts many visitors and pilgrims from all over the world, from distant civilizations.
Κάθε χρόνο η Μονή δέχεται και φιλοξενεί πολλούς επισκέπτες και προσκυνητές από όλο τον κόσμο, από μακρινούς πολιτισμούς.

The Arkadi Monastery has a unique natural beauty, a prestigious history, numerous legends deeply rooted in the time, heirlooms and thesaurus richness.
Η Μονή Αρκαδίου έχει μια μοναδική φυσική ομορφιά, μια διάσημη ιστορία, πολυάριθμους θρύλους βαθιά ριζωμένους στο χρόνο, κειμήλια και πλούσιο θησαυρό.

In the regional buildings are the monks' cells (mainly on the upper floor), the foreman, the archontariki (guest house), the dining room, the warehouses, the vestibule etc.
Στα περιφερειακά κτίρια βρίσκονται τα κελιά των μοναχών (κυρίως στον επάνω όροφο), το ηγουμενείο, το αρχονταρίκι (ξενώνας), η τράπεζα, οι αποθήκες, το σκευοφυλάκιο κ.λπ.

The history of the monastery begins during the Byzantine Empire. From the 16th century onwards, the monastery was a major intellectual center.
Η ιστορία της μονής αρχίζει από τα χρόνια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Από το 16ο αιώνα κι έπειτα η μονή ήταν σπουδαίο πνευματικό κέντρο.

The Monastery had been a center of education and manuscripts copying. They also produced needlework embroidered with gold during the 17th and 18th centuries dazzling the whole world.
Η Μονή ήταν ένα κέντρο εκπαίδευσης και αντιγραφή χειρογράφων. Επίσης, παρήγαγαν χρυσοκέντητα κεντήματα κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, αφήνοντας τον κόσμο έκθαμβο.
Popi Nicolaides standing at the main entrance (Claustra - Latin: claustro = a gallery facing the inner courtyard with a series of arched windows).
Η Πόπη Νικολαΐδου στέκεται στην κύρια είσοδο (Κλάουστρα - λατινικά: claustro = στοά που βλέπει προς την εσωτερική αυλή με σειρά τοξωτών παραθύρων).

In the dead cypress of the monastery there are still bullets of the battle of 1866.
Στο νεκρό κυπαρίσσι της μονής υπάρχουν ακόμα σφαίρες της μάχης, του 1866.
Lygia Malioti ready to enter the main entrance (claustra) to discover this part of the monastery.
Η Λυγία Μαλιώτη έτοιμη να περάσει από την κύρια είσοδο (Κλάουστρα), για να ανακαλύψει αυτό το κομμάτι, του μοναστηριού.

Kastrin Door. A door that faces to east and used for direct access of people and animals to the fields of the Monastery.
Θύρα Καστρίνη. Θύρα που βλέπει προς ανατολικά και χρησιμοποιούσαν για άμεση πρόσβαση ανθρώπων και ζώων προς τους αγρούς της Μονής.

Popi Nicolaides and Lygia Malioti, exploring Arkadi Monastery, one of the most important monasteries on all of Greece.
Η Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία Μαλιώτη εξερευνούν τη Μονή Αρκαδίου, ένα από τα σημαντικότερα μοναστήρια σε όλη την Ελλάδα.

On the southern side are the so-called Mesokoumia, i.e. ground cells with a gallery towards the inner courtyard.
Στη νότια πλευρά είναι τα λεγόμενα Μεσοκούμια δηλ. ισόγεια κελιά με στοά προς την εσωτερική αυλή.

To the left of the church is the the dining room, where 36 freedom fighters were massacred. You can still see sword marks on the long wooden table and benches.
Στα αριστερά της εκκλησίας βρίσκεται η τραπεζαρία, όπου σφαγιάστηκαν 36 μαχητές της ελευθερίας. Υπάρχουν ακόμη τα σημάδια από σπαθιές στο μακρύ ξύλινο τραπέζι και τα παγκάκια.

The monastery also houses historic items from the old daily life and work of the monks.
Το Μοναστήρι εκθέτει επίσης ιστορικά αντικείμενα από την παλιά, καθημερινή ζωή και ασχολίες των μοναχών.

Lygia Malioti impressed by the architecture of the building which is heavily influenced by Renaissance art, as it was built at the time when Crete was a colony of of Venice.
Η Λυγία Μαλιώτη εντυπωσιασμένη από την αρχιτεκτονική του κτιρίου, η οποία είναι επηρεασμένη έντονα από την αναγεννησιακή τέχνη, καθώς χτίστηκε την περίοδο κατά την οποία η Κρήτη ήταν αποικία της Βενετίας.

The monastery houses a museum with an exhibition of findings from the "Arkadi holocaust", heirlooms, weapons, icons, an ossuary, etc.
Στο μοναστήρι στεγάζεται ένα μουσείο με έκθεση ευρημάτων από το "Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου", κειμήλια, όπλα, εικόνες, οστεοφυλάκιο κ.λπ.

Popi Nicolaides and Lygia Malioti looking at the ecclesiastical books and manuscripts collection.
Η Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία Μαλιώτη κοιτάζουν τη συλλογή με τα εκκλησιαστικά βιβλία και χειρόγραφα.

In the collections of the Monastery are included: A collection of Cretan icons, ecclesiastical books and manuscripts, ecclesiastical heirlooms and vestments.
Στις συλλογές της Μονής περιλαμβάνονται κρητικές εικόνες, εκκλησιαστικά βιβλία και χειρόγραφα, εκκλησιαστικά κειμήλια και άμφια.

Interesting manuscripts are exhibited in the Museum of Akadi monastery, along with other items of historical or religious character. Part of the old church saved from the fire in 1866 is also kept in the museum.
Ενδιαφέροντα χειρόγραφα εκτίθενται στο Μουσείο του μοναστηριού, μαζί με άλλα στοιχεία ιστορικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα. Μέρος της παλιάς εκκλησίας που σώθηκε από τη φωτιά το 1866 φυλάσσεται επίσης στο μουσείο.

Lygia Malioti and Popi Nicolaides in the room museum which houses iconography and work by artists.
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου στην αίθουσα του μουσείου όπου φιλοξενείται βυζαντινή εικονογραφία και έργα καλλιτεχνών.

Its collection consists of post-Byzantine icons, ecclesiastical vestments and implements, weapons, manuscripts, personal objects that belonged to the Abbot Gavriil and other religious and historic relics.
Η συλλογή της αποτελείται από μεταβυζαντινές εικόνες, εκκλησιαστικά άμφ
ια και εργαλεία, όπλα, χειρόγραφα, προσωπικά αντικείμενα που ανήκαν στον ηγούμενο Γαβριήλ και άλλα θρησκευτικά και ιστορικά κειμήλια.
The Museum is interesting and houses among other things post-Byzantine icons, weapons from the revolutionary era, vestments of great artistic and historical importance.
Μέσα στο μοναστήρι υπάρχει ένα ενδιαφέρον μουσείο που φιλοξενεί μεταβυζαντινές εικόνες, όπλα από την επαναστατική εποχή, άμφια μεγάλης καλλιτεχνικής και ιστορικής σημασίας.

Gregoris Maliotis in museum within the grounds of the monastery, which among other things tells the story of the 1866 uprising.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης στο χώρο, του μουσείου, της μονής, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει την ιστορία της εξέγερσης του 1866.


Import exhibits of great artistic and historical importance.
Σημαντικά εκθέματα της Μονής μεγάλης καλλιτεχνικής και ιστορικής σημασίας.

Today the monastery also houses a museum that has artefacts from the famous battle, church articles, and an absorbing picture gallery of the Cretans of that time.
Σήμερα η Μονή στεγάζει επίσης ένα μουσείο που έχει αντικείμενα από τη διάσημη μάχη, εκκλησιαστικά άρθρα και μια απορροφητική γκαλερί εικόνων των Κρητικών της εποχής εκείνης.

Here is kept the official banner of the rebellion, vestments and relics of the monastery. The monastery still functions as a religious centre.
Εδώ φυλάσσεται το επίσημο λάβαρο, της εξέγερσης, τα άμφια και τα λείψανα της μονής. Το μοναστήρι εξακολουθεί να λειτουργεί ως θρησκευτικό κέντρο.

In a place of honour is the banner from the Arkadi holocaust, which depicts the Transfiguration of Christ .
Σε περίοπτη θέση τιμής εκτίθεται το λάβαρο από το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, το οποίο απεικονίζει τη Μεταμόρφωση του Χριστού.

Lygia & Gregoris Maliotis, Popi & Phiovos Nicolaides in the museum room where the sacred banner of the rebellion is exhibited.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, στην αίθουσα του μουσείου όπου εκτίθεται το ιερό λάβαρο της εξέγερσης.

There is a gift shop in the monastery, where you can find local honey, raki, handcrafts and souvenir.
Στο μοναστήρι υπάρχει ένα κατάστημα δώρων, όπου πωλείται τοπικό μέλι, ρακή και έργα χειροτεχνίας και ενθυμήματα.

During the Cretan revolt of 1866, 943 Greeks, mostly women and children, sought refuge in the monastery. After three days of battle and under orders from the hegumen (abbot) of the monastery, the Cretans blew up barrels of gunpowder, choosing to sacrifice themselves rather than surrender.
Κατά τη διάρκεια της κρητικής εξέγερσης του 1866, 943 Έλληνες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, κατέφυγαν στο μοναστήρι. Μετά από τρεις ημέρες μάχης και με εντολή του ηγουμένου του μοναστηριού, οι Κρήτες έριξαν βαρέλια με μπαρούτι, επιλέγοντας να θυσιαστούν, παρά να παραδοθούν.

The Arkadi monastery became glorious and world-famous with its holocaust during the Great Revolution of 1866-1869. The highest offer of the Monastery is its self-sacrifice, heroism and pious altruism.
Η μονή Αρκαδίου έγινε ένδοξη και παγκόσμια γνωστή με το ολοκαύτωμά της κατά την μεγάλη Επανάσταση του 1866-1869. Η υψηλότερη προσφορά της Μονής είναι η αυτοθυσία της, ο ηρωισμός και ο ευσεβής αλτρουισμός.
The silicon warehouse was a vaulted building at the northeast corner. It was the cellar with the wines but just before the siege the ammunition was transferred there because its position was more prolific. 
Η πυριτιδαποθήκη, ήταν ένα θολωτό κτίσμα στη βορειοανατολική γωνία. Ήταν το κελάρι με τα κρασιά αλλά λίγο πριν την πολιορκία μεταφέρθηκαν εκεί τα πυρομαχικά γιατί ήταν πιο οχυρή η θέση της.
Here was the main act of the Arcadian drama (from the time of the blowing on November 9, 1866 until today is, of course, without a ceiling).
Εδώ παίχθηκε η κυριότερη πράξη του Αρκαδικού δράματος (από την ώρα της ανατίναξης στις 9 Νοεμβρίου του 1866 και μέχρι σήμερα είναι, βέβαια, χωρίς οροφή).
The Monastery gave its fights against slavery. It succeeded in changing the course of the Cretan history.
Η Μονή έδωσε μάχες κατά της δουλείας. Κατάφερε να αλλάξει την πορεία της κρητικής ιστορίας.

The tragic events that took place here in 1866 made it a national symbol of Crete’s heroic struggle for independence. In the picture Gregoris Maliotis.
Τα τραγικά γεγονότα που έλαβαν χώρα εδώ το 1866 το κατέστησαν εθνικό σύμβολο του ηρωικού αγώνα της Κρήτης για ανεξαρτησία. Στη φωτογραφία ο Γρηγόρης Μαλιώτης.

The monastery participated in the 1821 revolt and played an active role in the Cretan resistance of Ottoman rule.
Το μοναστήρι πήρε μέρος στην Επανάσταση του 1821 και διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στην κρητική αντίσταση της οθωμανικής κυριαρχίας κατά τη διάρκεια της Κρητικής εξέγερσης.
This building was the windmill where seven heroic fighters kept away from the Turkish monastery throughout the first day of the battle.
Το κτίριο αυτό ήταν ο ανεμόμυλος, όπου επτά ηρωικοί μαχητές κράτησαν μακρυά από το μοναστήρι τους Τούρκους σε όλη τη διάρκεια της πρώτης μέρας της μάχης.

The Monastery has been a continuous and inseparable part of the Cretan history during the last eight centuries.
Η Μονή αποτελεί ένα συνεχές και αναπόσπαστο κομμάτι της κρητικής ιστορίας τους τελευταίους οκτώ αιώνες.

The hero monument where the the skulls and bones of the people who died in the great explosion in 1866 are kept. 
Το ηρώο, όπου φυλάσσονται τα κρανία και τα οστά των ανθρώπων που πέθαναν στη μεγάλη έκρηξη του 1866.
Each pilgrim and visitor like Gregoris Maliotis feels something which is exclusively a personal, and original in his spiritual experience.
Κάθε προσκυνητής και επισκέπτης όπως ο Γρηγόρης Μαλιώτης αισθάνεται κάτι που είναι αποκλειστικά προσωπικό και πρωτότυπο στην πνευματική του εμπειρία.

Today, a visit to the monastery is an inspiring reminder of our modern freedoms, and a chance for a deeper insight into the meaning of free spirit. 
Σήμερα, μια επίσκεψη στο μοναστήρι αποτελεί μια εντυπωσιακή υπενθύμιση των σύγχρονων ελευθεριών μας και μια ευκαιρία για μια βαθύτερη κατανόηση της έννοιας, του ελεύθερου πνεύματος.