Sunday, June 10, 2018

London City - Great Britain

The cosmopolitan city of London - Η κοσμοπολίτικη πόλη του Λονδίνου
Part III' - Μέρος ΙΙI'
London city is filled with amazing places to see, delicious foods to eat and quirky spots to find.
Το Λονδίνο είναι γεμάτο εκπληκτικά μέρη για να δείτε, νόστιμα φαγητά για φαγητό και περίεργα σημεία για να βρείτε.

There are many exciting events that are worth taking part and modern museums to visit during your stay in lively London.
Υπάρχουν πολλές συναρπαστικές εκδηλώσεις που αξίζει τον κόπο να δείτε και σύγχρονα μουσεία να επισκεφθείτε στο ζωντανό Λονδίνο.
Buckingham Palace is the London residence and administrative headquarters of the monarch of the United Kingdom. Buckingham Palace became the London residence of the British monarch on the accession of Queen Victoria in 1837.
Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είναι η έδρα και το διοικητικό αρχηγείο της Βρετανικής μοναρχίας. Έγινε η έδρα της βρετανικής μοναρχίας με την ενθρόνιση, της Βασίλισσας Βικτωρίας το 1837. 

Originally known as Buckingham House, the building at the core of today's palace was a large townhouse built for the Duke of Buckingham in 1703.
Αρχικά γνωστό ως Buckingham House, το κτίριο στον πυρήνα του σημερινού παλατιού ήταν ένα μεγάλο αρχοντικό χτισμένο για τον Δούκα του Μπάκιγχαμ το 1703.

The palaces have 602 rooms, of which 19 are ceremonies, 52 royal rooms and guest rooms, 188 staff rooms and 78 bathrooms. 
Τα ανάκτορα διαθέτουν 602 δωμάτια, εκ των οποίων 19 είναι αίθουσες τελετών, 52 βασιλικά δωμάτια και αίθουσες προσκεκλημένων, 188 δωμάτια προσωπικού και 78 μπάνια.
Lygia & Gregoris Maliotis, at Oxford Circus Underground station at the junction of Regent Street and Oxford Street. It is the 4th busiest rapid transit station in the United Kingdom, with 83.26 million entries and exits.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, στο σταθμό του υπόγειου σιδηρόδρομου Oxford Circus στη συμβολή των δρόμων Ρίτζεντ και Όξφορτ. Είναι ο τέταρτος πολυάσχολος σταθμός ταχείας μετάβασης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Next to a luxurious palace, royal operas, imperial buildings, modern skyscrapers, gorgeous residences, government buildings and bustling streets. Building on corner of Regent Street and Piccadilly.
Δίπλα στα πολυτελή ανάκτορα, βασιλικές όπερες, αυτοκρατορικά κτίρια, μοντέρνοι ουρανοξύστες, πανέμορφες κατοικίες, κυβερνητικά κτίρια και πολύβουοι δρόμοι. Κτίριο στη συμβολή της οδού Ρίτζεντ και Πλατείας Πικατίλι.
Popi & Phivos Nicolaides at Oxford Circus Underground station. The Central line station opened in 1900.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης στο σταθμό Oxford Circus του υπόγειου σιδηρόδρομου. Ο κεντρικός σταθμός γραμμής άνοιξε το 1900.

Piccadilly Circus offers a variety of cinemas, theatres, shops and restaurants, including famous traditional English pubs.
Η Πικατίλι Σέρκους προσφέρει μια ποικιλία από κινηματογράφους, θέατρα, καταστήματα και εστιατόρια, συμπεριλαμβανομένων των διάσημων παραδοσιακών αγγλικών παμπ.

London's famous West End is packed with the today's best musicals, comedies and drama.
Το διάσημο Γουέστ Εντ του Λονδίνου είναι γεμάτο με τα καλύτερα μιούζικαλ, κωμωδίες και δράμα.

The Piccadilly square is famous for its neon signs, different displays and the Eros fountain located in the middle of this road junction, which is now one of the city’s top landmarks.
Η πλατεία Πικατίλι φημίζεται για τις πινακίδες νέον, τις διάφορες οθόνες και το σιντριβάνι Έρως που βρίσκεται στο μέσο αυτής της οδού, η οποία είναι πλέον ένα από τα κορυφαία ορόσημα της πόλης.

This square is one of the liveliest areas in London and one of the main areas to go out partying.
Αυτό το τετράγωνο είναι μια από τις πιο ζωντανές περιοχές στο Λονδίνο και μία από τις κύριες περιοχές για να ξεκινήσετε τη διασκέδαση σας.

The architecture of many buildings is beautiful and stylish.
Η αρχιτεκτονική πολλών κτιρίων είναι πανέμορφη και καλαίσθητη.

Piccadilly Circus is synonymous with leisure and entertainment. Crowded at all hours of the day. During the evening, when the brightly lit advertisements adorning the buildings brighten the intersection, giving it a unique appearance.
Το Πικατίλι Σέρκους είναι συνώνυμο του ελεύθερου χρόνου και της ψυχαγωγίας. Με συνωστισμό σε όλες τις ώρες της ημέρας. Το βράδυ, όταν οι φωτισμένες διαφημίσεις που κοσμούν τα κτίρια φωτίζουν τη διασταύρωση δίνοντάς της μια μοναδική εμφάνιση.

The Shaftesbury Memorial Fountain is located at the southeastern side of Piccadilly Circus in London. It was erected in 1892–1893 to commemorate the philanthropic works of Lord Shaftesbury, who was a famous Victorian politician and philanthropist.
Το Μνημείο του Shaftesbury βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά του Πικατίλι Σέρκους. Ανεγέρθηκε το 1892-1893 για να τιμήσει τα φιλανθρωπικά έργα του Λόρδου Shaftesbury, ο οποίος ήταν διάσημος βικτοριανός πολιτικός και φιλάνθρωπος.

The Piccadilly Square, is one of London’s most well-known sights. Lygia & Gregoris Maliotis at the monument that has been called "London's most famous work of sculpture".
Η πλατεία Πικατίλι, είναι ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα του Λονδίνου. Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στο μνημείο που ονομάστηκε "το πιο διάσημο έργο γλυπτικής του Λονδίνου".


The monument is surmounted by a winged nude statue generally, though mistakenly, known as Eros.
Το μνημείο στολίζεται στην κορυφή με φτερωτό γυμνό άγαλμα, αν και λανθασμένα, είναι γνωστό ως Έρως.

In Greek mythology, Eros was the Greek god of sexual attraction. His Roman counterpart was Cupid (desire). He was one of the winged love gods, Erotes.
Στην ελληνική μυθολογία ο Έρως ήταν ο ελληνικός θεός της σεξουαλικής έλξης. Ο Ρωμαίος ομόλογός του ήταν ο Κιούπιτ (επιθυμία). Ήταν ένας από τους φτερωτούς θεούς της αγάπης, του έρωτα.

Although the statue is generally known as Eros, it was created as an image of his brother, Anteros, "The God of Selfless Love" to represent the philanthropic Earl of Shaftesbury. In the picture, Popi & Phivos Nicolaides.
Αν και το άγαλμα είναι γενικά γνωστό ως Έρως, δημιουργήθηκε ως εικόνα του αδελφού του Αντέρου, "Ο Θεός της Ανιδιοτελούς Αγάπης", για να εκπροσωπήσει καταλλήλως τον φιλανθρωπικό κόμη του Shaftesbury. Στη φωτογραφία Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης.

In the vicinity, there are many places offering discounts and drinks at some of the bars and clubs in Piccadilly Circus.
Στη γύρω περιοχή υπάρχουν πολλά μέρη που προσφέρουν εκπτώσεις και ποτά σε ορισμένα μπαρ και κλαμπ στο Πικατίλι Σέρκους.
Downing Street is off Whitehall in central London, a few minutes' walk from the Houses of Parliament and a little further from Buckingham Palace.
Η Downing Street βρίσκεται δίπλα στο Whitehall στο κεντρικό Λονδίνο, λίγα λεπτά με τα πόδια από τα Σπίτια του Κοινοβουλίου και λίγο πιο μακριά από το Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ.

Details of amazing architecture. - Λεπτομέρεια απίθανης αρχιτεκτονικής.
Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis, outside of the Prime Minister's residence at Downing Street number 10.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, έξω από την οδό Ντάουνινγκ, αριθμός 10, που βρίσκεται η πρωθυπουργική κατοικία.

Downing Street, known for housing the official residences and offices of the Prime Minister and the Chancellor of the Exchequer. Heavily patrolled by police.
Η οδός Ντάουνιγκ, γνωστός δρόμος για τη στέγαση των επίσημων κατοικιών και γραφείων του πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών. Φρουρείται από την Αστυνομία.

Although still in military use, part of the building houses the Household Cavalry Museum which is open to the public.
Παρόλο που εξακολουθεί να χρησιμοποιείται στρατιωτικά, ένα μέρος του κτιρίου στεγάζει το Μουσείο Ιππικού που είναι ανοιχτό στο κοινό.

Horse Guards originally formed the entrance to the Palace of Whitehall and later St James's Palace; for that reason it is still ceremonially defended by the Queen's Life Guard.
Αρχικά, το Κτήριο Χορς Γκαρντς βρισκόταν ήταν η είσοδος στο Παλάτι του Whitehall και αργότερα στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου. Γι 'αυτόν τον λόγο εξακολουθεί εκτελεί τελετουργικά από την προσωπική Φρουρά της Βασίλισσας.

Horse Guards is a historic building in the City of Westminster, London, which attracts thousands of locals and tourists.
Το Κτήριο Χορς Γκαρντς είναι ένα ιστορικό κτίριο στην πόλη του Westminster, στο Λονδίνο, που ελκύει πάρα πολλή κόσμο.

It was built in the mid-18th century, replacing an earlier building, as a barracks and stables for the Household Cavalry, later becoming an important military headquarters.
Χτίστηκε στα μέσα του 18ου αιώνα, αντικαθιστώντας ένα παλαιότερο κτίριο, ως στρατώνες και στάβλους για το, που αργότερα έγινε ένα σημαντικό στρατιωτικό αρχηγείο.

Boadicea and Her Daughters is a bronze sculptural group featuring Boudica, queen of the Celtic Iceni tribe who led an uprising in Roman Britain.
Η Μποαντισέα και οι κόρες της είναι ένα χάλκινο σύνολο με τη βασίλισσα της Κέλτικης φυλής Ισένη, η οποία προκάλεσε εξέγερση κατά των Ρωμαίων στη Ρωμαϊκή Βρετανία.

It is located to the north side of the western end of Westminster Bridge, facing Big Ben and the Palace of Westminster across the road.
Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του δυτικού άκρου της Γέφυρας του Γουέστμινστερ, με θέα το Big Ben και το παλάτι του Westminster απέναντι από το δρόμο.

The chariot is based on Roman models, not native British or Iceni models, and has a scythe blade attached to each wheel.
Το άρμα βασίζεται σε ρωμαϊκά μοντέλα, όχι σε ιθαγενή βρετανικά μοντέλα ή μοντέλα Iceni, και έχει μια λεπίδα εσοχής προσαρτημένη σε κάθε τροχό.

The London Eye, originally constructed to mark the Millennium, the slowly circling wheel that looms over the Thames continues to be one of the city’s most-loved icons and a firm favourite with snap-happy tourists.
Αρχικά κατασκευασμένο για να σηματοδοτήσει τη Χιλιετία, ο τροχός που κυκλοφορεί αργά γύρω από τον Τάμεση εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο αγαπημένα εικονίδια της πόλης και ένα σούπερ αγαπημένο στους τουρίστες.

Athough all the obvious places are a definite must to visit, some of London’s more exciting ‘treasures’ are not as well known as you’d expect.
Παρόλο που όλα τα προφανή μέρη είναι σίγουρο, ότι πρέπει, να επισκεφτείτε, μερικοί από τους πιο συναρπαστικούς «θησαυρούς» του Λονδίνου δεν είναι τόσο γνωστοί όσο νομίζετε.

The historic sites are many through the long tradition of England.
Οι ιστορικοί χώροι είναι πολλοί μέσα από τη μακρά παράδοση της Αγγλίας.

London is a unique combination of history, architecture and monuments waiting to be discovered.
Το Λονδίνο είναι ένας μοναδικός συνδυασμός ιστορίας, αρχιτεκτονικής και μνημείων που περιμένουν να τα ανακαλύψετε.

The London Eye, one of London's top tourist attractions. Iit's an extraordinary piece of engineering design and architecture. The London Eye welcomes an average of 3.5 million customers every year.
Το London Eye, ένα από τα κορυφαία τουριστικά αξιοθέατα του Λονδίνου. Είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι μηχανικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής. Καλωσορίζει κατά μέσο όρο 3,5 εκατομμύρια πελάτες κάθε χρόνο.

St. Paul’s Cathedral is a classic landmark of London, with views of it from across the city protected by law.
Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Παύλου είναι ένα κλασικό ορόσημο του Λονδίνου, με θέα σε όλη την πόλη που προστατεύεται από το νόμο.

The original Roman settlement is now the financial capital of the UK, with a growing forest of skyscrapers competing for skyline domination. 
Ο αρχικός ρωμαϊκός οικισμός είναι σήμερα η οικονομική πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου, με ένα αυξανόμενο δάσος ουρανοξυστών που ανταγωνίζονται για κυριαρχία στον ορίζοντα.
St Paul’s Cathedral, rebuilt after the Great Fire of London on a spot that has been a Christian place of worship for over 14 centuries, has the world’s second largest cathedral dome and the famous Whispering Gallery.
Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Παύλου, ξαναχτίστηκε μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου σε σημείο που υπήρξε χριστιανικός τόπος λατρείας για πάνω από 14 αιώνες, έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο καθεδρικό ναό του κόσμου και τη διάσημη Whispering Gallery.

St Paul's Cathedral is the Anglican cathedral and the seat of the Bishop of London. The present building dates from the 17th century. Memorials to 300 of the most famous British people in history lie in the cathedral’s crypt.
Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Παύλου είναι ο αγγλικανικός καθεδρικός ναός και η έδρα του επισκόπου του Λονδίνου. Το σημερινό κτίριο χρονολογείται από τον 17ο αιώνα. Μνημεία σε 300 από τους πιο διάσημους Βρετανούς στην ιστορία βρίσκονται στην κρύπτη του καθεδρικού ναού.

The dome of St. Paul is an emblem of London's pride. For this landmark cathedral construction took 36 years until its completion in 1711. 
Ο θόλος του Αγίου Παύλου είναι ένα έμβλημα υπερηφάνειας του Λονδίνου. Για την κατασκευή αυτού του καθεδρικού ναού ορόσημο χρειάστηκαν 36 χρόνια μέχρι την ολοκλήρωσή του το 1711.
The combination of sophistication, tradition and modernity combines perfectly with all the levels and expressions of this cosmopolitan city.
Ο συνδυασμός κοσμικότητας, παράδοσης και μοντέρνου συνδυάζεται άψογα σε όλα τα επίπεδα και τις εκφάνσεις της κοσμοπολίτικης αυτής πόλης.
The City of London. At street level though, this is one of London’s most fascinating and historic neighbourhoods.
Το Σίτι του Λονδίνου. Στο επίπεδο του δρόμου όμως, αυτή είναι μία από τις πιο συναρπαστικές και ιστορικές γειτονιές του Λονδίνου.
Streets and lanes laid out hundreds of years ago are lined with partially hidden churches built after the 1666 Great Fire, with one religious building ruling them all – St Paul’s Cathedral.
Οι δρόμοι και οι λωρίδες που χρονολογούνται πριν από εκατοντάδες χρόνια είναι επενδυμένοι με μερικώς κρυμμένες εκκλησίες, που χτίστηκαν μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 1666, με ένα θρησκευτικό κτίριο που κυριαρχεί επί όλων - τον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου.
Lydia with roots from Kritou Terra (Paphos - Cyprus) in an interesting conversation with Lygia & Gregoris Maliotis and Popi Nicolaides.
Η Λυδία με κυπριακές ρίζες από το χωριό Κρίτου Τέρρα, της Πάφου σε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με τους Λυγία & Γρηγόρη Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου.

Lygia Malioti and Popi Nicolaides outside Whittard shop, the world’s finest tea, coffee and cocoa since 1886, in Stand Road, London.
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου έξω από το Κατάστημα Γουίταρτ, με το καλύτερο τσάι, καφέ και ζεστό κακάο, από το 1886, στην οδό Σταντ στο Λονδίνο.
London is a lively and cosmopolitan English city, with spectacular history and culture and tradition.
Το Λονδίνο είναι μια ζωντανή και κοσμοπολίτικη πόλη της Αγγλίας, με μοναδική ιστορία, πολιτισμό και παράδοση.
Gregoris Maliotis smiling with the background of a Britains's classic red telephone box!
Χαμογελαστός ο Γρηγόρης Μαλιώτης με φόντο ένα κλασσικό πια, κόκκινο τηλεφωνικό θάλαμο!
Channel Four Television Corporation (informally Channel 4) a publicly owned media company headquartered in London.
Ο Τηλεοπτικός Σταθμός Κανάλι 4, μια δημόσια εταιρεία μέσων μαζικής ενημέρωσης με έδρα το Λονδίνο.
The population is roughly 7.5 million people — although the figure of over 14 million for the city's total metropolitan area more accurately reflects London's size.
Ο πληθυσμός ανέρχεται σε περίπου 7,5 εκατομμύρια άτομα - αν και ο αριθμός των άνω των 14 εκατομμυρίων για την συνολική μητροπολιτική περιοχή της πόλης αντικατοπτρίζει ακριβέστερα το μέγεθος του Λονδίνου.
London is not just saturated in multiculturalism, but defined by it: people from 270 different countries speak more than 300 languages.
Το Λονδίνο δεν είναι μόνο κορεσμένο σε πολυπολιτισμικότητα, αλλά ορίζεται από αυτό: άνθρωποι από 270 διαφορετικές χώρες μιλάνε περισσότερες από 300 γλώσσες.
From Big Ben to the red telephone box, from black cabs to the Oxford Street, London's sites are instantly recognisable.
Από το Big Ben στο κόκκινο τηλεφωνικό κουτί, από τα μαύρα ταξί μέχρι την οδό Όξφορτ, οι περιοχές του Λονδίνου είναι άμεσα αναγνωρίσιμες.

No comments: