Thursday, May 26, 2022

A three days Muzillac Festival - France

Τριήμερη Γιορτή στη Γαλλική πόλη Μουζιλλάκ 
με πολλές σαρδέλλες στο πάρκο της πόλης 
The Amuz Theater association, in partnership with the town of Muzillac, offered a street festival, theater and sardines, Saturday May 21, in the city partk.
Η ένωση θεάτρου Amuz, σε συνεργασία με την πόλη Muzillac, οργάνωσαν ένα υπαίθριο φεστιβάλ με θέατρο και σαρδέλες, το Σάββατο 21 Μαΐου, 2022, στον περίβολο του πάρκου της πόλης.
City of more than 5,000 inhabitants, Muzillac is located in Brittany region, in the department of Morbihan, France. 
Πόλη με περισσότερους από 5.000 κατοίκους, το Muzillac βρίσκεται στην περιοχή της Βρετάνης, στο διαμέρισμα Morbihan της Γαλλίας. 
People sitting on the grass, happy and relaxed, laughing and clapping their hands at the entertainment. The sheer look of joy on everyone’s faces.
Άνθρωποι κάθονται στο γρασίδι, χαρούμενοι και χαλαροί, να γελούν και να χτυπούν τα χέρια τους στη διασκέδαση. Το καθαρό βλέμμα χαράς στα πρόσωπα όλων. 
The Billiers choir, from the Klegader - Kanarbeler association, offered a musical aperitif. Great music and great performers.
Υπέροχη μουσική και εξαιρετικοί ερμηνευτές. Η χορωδία Billiers, από τον σύλλογο Klegader - Kanarbeler, πρόσφερε ένα μουσικό απεριτίφ.
The contemporary dance company C'hoari gave a performance of its show, “Distro”, which was revolved around a bar.
Η ομάδα σύγχρονου χορού C'hoari παρουσίασε το σόου της, «Distro» γύρω από ένα μπαρ.
Once a year, Muzillac is home to one of the most wonderful street artist festivals. There’s happiness, lots of joy, of seeing a city come to life on a cool autumn day.
Μία φορά το χρόνο, η πόλη Muzillac φιλοξενεί ένα από τα πιο υπέροχα φεστιβάλ καλλιτεχνών του δρόμου. Υπάρχει ευθυμία, και πολλή χαρά, να βλέπεις μια πόλη να ζωντανεύει μια δροσερή ανοιξιάτικη μέρα.
Feeling like you’re a child again, sharing the happiness with your friends and family. It's time for the “Drôle d'impression” street theater show, with the Dédale de Clown company.
Νιώθεις σαν να είσαι ξανά παιδί, μοιράζοντας την ευτυχία με τους φίλους και την οικογένειά σου. Ήρθε η ώρα για το θέατρο δρόμου «Drôle d'impression», με την παρέα Dédale de Clown.

There’s pure pleasure listening to live music.
Υπάρχει απόλυτη ευχαρίστηση να ακούς ζωντανή μουσική.
Tasty treats were provided. Followed by a meal with sardine tapas and brunch.
Υπηρχαν νόστιμες λιχουδιές. Ακολούθησε γεύμα με τάπας σαρδέλας και πρόγευμα.
Rich in heritage and tradition, the Festival offers enchanting ceremonial events.
Πλούσιο σε κληρονομιά και παράδοση, το Φεστιβάλ προσφέρει μαγευτικές τελετουργικές εκδηλώσεις.
Happiness Everywhere. They are really glad they get to see this festival every year. They strongly suggest you come visit next time, and have a wonderful time in Muzillac!
Ευτυχία Παντού. Είναι πραγματικά χαρούμενοι που βλέπουν αυτό το φεστιβάλ κάθε χρόνο. Σας προτείνουν ανεπιφύλακτα να επισκεφθείτε την επόμενη φορά και να περάσετε υπέροχα στο Muzillac!

Anne-Marie et Pascal Nicolaides send roses from their garden.
Η Άννη-Μαρί και ο Πασκάλ Νικολαΐδης στέλνουν τριαντάφυλλα από τον κήπο τους.


Tuesday, May 24, 2022

Agros Village – Rose Festival 2022

Αγρός - Γιορτή Τριανταφύλλου 2022For the 14th time Agros, the Village of Roses has thrown itself a massive party in the form of the Agros Rose Festival.
Για 14η χρονιά το χωριό των Τριανταφύλλων έχει οργανώσει ένα τεράστιο πάρτι με τη μορφή της Γιορτής Τριανταφύλλου του Αγρού.

Agros is one of those charming Cyprus villages and has a special reason to celebrate roses! Almost the whole economy of the village is based around roses. It all started with the vision of a school-teacher, Nearchos Clerides in 1917.
Ο Αγρός είναι ένα από τα όμορφα κυπριακά χωριά και έχει έναν ιδιαίτερο λόγο για να γιορτάζει τα τριαντάφυλλα! Σχεδόν όλη η οικονομία του χωριού βασίζεται γύρω από τα τριαντάφυλλα. Όλα ξεκίνησαν με το όραμα ενός δασκάλου, του Νεάρχου Κληρίδη το 1917. 
 
Stop and Smell the Roses
There’s no better place to stop and smell the roses than the Rose Capital of Cyprus!
Σταματήστε και μυρίστε τα τριαντάφυλλα
Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να σταματήσετε και να μυρίσετε τα τριαντάφυλλα από την Πρωτεύουσα των Τριαντάφυλλων της Κύπρου!
Agros developed its famous rose water industry with the introduction of the Mesopotamian Rosa Damascena in the early 20th century.
Ο Αγρός ανέπτυξε τη δημοφιλή βιομηχανία παραγωγής ροδόνερου (ροδόσταγμα) με την εισαγωγή της τριανταφυλλιάς Μεσοποταμίας Rosa Damascena στις αρχές του 20ου αιώνα.
The scented roses (rodon in Greek) that grow in abundance in the region. Thousands of rose bushes, and many varieties of roses. If you’re visiting in mid to late May, you’ll be able to enjoy the roses at peak bloom.
Χιλιάδες τριανταφυλλιές και πολλές ποικιλίες τριανταφύλλων. Εάν επισκέπτεστε στα μέσα έως τα τέλη Μαΐου, θα μπορείτε, να απολαύσετε τα τριαντάφυλλα στην κορύφωση της άνθισής τους. Τα αρωματικά ρόδα «τα μυρωδάτα τριαντάφυλλα» που αφθονούν στην περιοχή.

The return of Rose Festival's big outdoor events. Welcome people from Agros and visitors alike to celebrate the floral heritage and community spirit.
Η επιστροφή του Φεστιβάλ Τριανταφύλλου των μεγάλων υπαίθριων εκδηλώσεων. Καλωσορίζει τους κατοίκους του Αγρού και τους επισκέπτες για να γιορτάσουν την ανθική κληρονομιά και το κοινοτικό πνεύμα.
The Agros Rose Festival has inspired the public to gather and celebrate against a natural beauty. The Rose Festival is back in a big way in 2022 for the community of Agros, demonstrating how the community can carry on traditions.
Το Φεστιβάλ Τριανταφύλλου έχει εμπνεύσει το κοινό να συγκεντρωθεί και να γιορτάσει σε ένα φόντο φυσικής ομορφιάς. Το Φεστιβάλ Τριανταφύλλου επιστρέφει δυναμικά το 2022 δείχνοντας πώς η κοινότητα του Αγρού μπορεί να συνεχίσει τις παραδόσεις.

Rose lovers Grigoris & Lygia Malioti and Popi Nicolaides thoroughly enjoy a visit to Agros during May for the annual week-long rose festival, at the peak of rose blossom.
Οι Γρηγόρης & Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου, λάτρεις των τριανταφύλλων απολαμβάνουν την επίσκεψη τους στον Αγρό στη διάρκεια της γιορτής του τριανταφύλλου, στην κορύφωση της ανθοφορίας του τριανταφύλλου.

The festival is full of activities, exhibitions and demonstrations, celebrating nature’s beauty and local traditions.
Η Γιορτή είναι γεμάτη από δραστηριότητες, εκθέσεις και επιδείξεις, γιορτάζοντας την ομορφιά της φύσης και τις τοπικές παραδόσεις.
 
A special kind of beautiful and fragrant roses. The locals use them to produce the famous rose water.
Ένα ιδιαίτερο είδος όμορφα και αρωματικά τριαντάφυλλα. Οι ντόπιοι τα χρησιμοποιούν για να παράγουν το περίφημο ροδόνερο. 
 
The glorious rambling roses give incredibly bright and great beauty that make Agros famous. Roses have been an integral part in the local traditions as a symbol of purity, devotion and love.
Τα λαμπερά τριαντάφυλλα δίνουν απίστευτη φωτεινότητα και μεγάλη ομορφιά, κάνοντας τον Αγρό γνωστό. Τα τριαντάφυλλα έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος στις τοπικές παραδόσεις, ως σύμβολο της αγνότητας, αφοσίωσης και αγάπης.
The word rose has become synonymous with the name of Agros. That's why the community has established the annual rose festival which is designed to spread the tradition of rose harvesting and processing.
Η λέξη τριαντάφυλλο έχει γίνει πλέον συνώνυμη με τον Αγρό. Γι’ αυτό και καθιερώθηκε το ετήσιο φεστιβάλ τριαντάφυλλου, που γίνεται με σκοπό, να διαδοθεί η παράδοση της συγκομιδής και επεξεργασίας του ρόδου.

During the annual Rose Festival (May 14th -15th and 21st -22th) there are many activities to enjoy and to try some local products.
Κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γιορτής Τριανταφύλλου (14 Μαΐου -15 και 21-22 Μαΐου), υπάρχουν πολλές δραστηριότητες, για να απολαύσετε ή αν θέλετε να δοκιμάσετε κάποια τοπικά προϊόντα. 
Make a stop in the Rose factory and learn more about Agro’s rose growing industry and the beauty of the Agros Rose Festival, which is held the third weekend in May every year.
Κάντε μια στάση στο εργοστάσιο ρόδου και μάθετε περισσότερα για τη βιομηχανία καλλιέργειας τριαντάφυλλων του Αγρού και την ομορφιά του Φεστιβάλ Ρόδων, το οποίο πραγματοποιείται το τρίτο Σαββατοκύριακο του Μάη κάθε χρόνο.

A whole industry is associated with cultivating the flowers that so beautifully blanket the slopes above the village. Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis ready to buy and to taste the traditional delightful local and pure produce delicacies.
Μια ολόκληρη βιομηχανία συνδέεται με την καλλιέργεια των λουλουδιών, που τόσο όμορφα καλύπτουν τις πλαγιές πάνω από το χωριό. Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης έτοιμοι να αγοράσουν και να δοκιμάσουν τις ωραίες, τοπικές νοστιμιές και τα αγνά προϊόντα.

A train ride takes festival visitors from spot to spot around the village to easily explore the entertaining and aromatic corners of the Agros Rose Festival.
Μια βόλτα με το τρένο μεταφέρει τους επισκέπτες του φεστιβάλ από σημείο σε σημείο για να εξερευνήσουν εύκολα τις διασκεδαστικές και αρωματικές γωνιές του Φεστιβάλ Ρόδου Αγρού.

Agros village offers its visitors unique opportunities to participate in celebrations of local cultural heritage and nature’s beauty, like the rose festival in May. Festivals are wonderful expressions of culture, customs and the joy of life.
Ο Αγρός προσφέρει στους επισκέπτες του μοναδικές ευκαιρίες, για να απολαύσουν την ομορφιά της φύσης και να συμμετάσχουν στους εορτασμούς της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως η γιορτή τριανταφύλλου τον Μάιο. Τα φεστιβάλ είναι υπέροχες εκφράσεις του πολιτισμού, των εθίμων και η χαρά της ζωής.

Every festival has its own meaning and related beautifully to life and brings in lots of happiness, colour and prosperity to our lives.
Κάθε φεστιβάλ έχει το δικό του νόημα και σχετίζεται όμορφα με τη ζωή και φέρνει πολλή χαρά, χρώμα και ευημερία στη ζωή μας.

The roses invigorate outdoor environment and filling you with the feeling of beauty and love.
These flowers fill the whole region with a sensational fragrance. Villagers at Agros and the surrounding communities use the rose extract to produce rose oil, rosewater, liqueur and brandy. Rosewater has many uses in Cypriot cuisine.
Τα τριαντάφυλλα αναζωογονούν το περιβάλλον και σας γεμίζουν με το αίσθημα της ομορφιάς και της αγάπης. Αυτά τα λουλούδια γεμίζουν ολόκληρη την περιοχή με ένα εντυπωσιακό άρωμα. Οι κάτοικοι του Αγρού και των γύρω κοινοτήτων χρησιμοποιούν το εκχύλισμα τριαντάφυλλου για να παράγουν ροδέλαιο, ροδόνερο, λικέρ και μπράντι. Το ροδόνερο έχει πολλές χρήσεις στην κυπριακή κουζίνα. 
Agros offers its visitors unique opportunities to participate in celebrations of local cultural heritage and nature’s beauty, like the rose festival in May. Τhis event is organised every year by the Agros Community Council and lasts for two weekends.
Ο Αγρός προσφέρει στους επισκέπτες του μοναδικές ευκαιρίες για να συμμετάσχει στους εορτασμούς της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την ομορφιά της φύσης, όπως η γιορτή τριαντάφυλλου τον Μάιο. Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού και διαρκεί δύο Σαββατοκύριακα.

Rich in heritage and tradition, the Festival offers enchanting ceremonial events. The village Agros is also popular for the great variety of traditional sweets. The most common are the sweets with syrup.
Πλούσια σε κληρονομιά και παράδοση, η Γιορτή προσφέρει μαγευτικές τελετουργικές εκδηλώσεις.Το χωριό Αγρός είναι επίσης γνωστό για τη μεγάλη ποικιλία από παραδοσιακά γλυκά. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα γλυκά με σιρόπι.
 
Today’s people from Agros keep alive the skills and crafts that helped the early pioneers establish their small industries in this region.
Οι σημερινοί Αγρότες κρατούν ζωντανές τις δεξιότητες και τις τέχνες, που βοήθησαν τους πρωτοπόρους, να δημιουργήσουν τις πρώτες βιοτεχνίες σε αυτήν την περιοχή.
 
A festival like this is about people and culture, learning about a community, and building the relationships and understanding that help us look beyond the stereotypes.
Ένα φεστιβάλ σαν κι αυτό αφορά τους ανθρώπους και τον πολιτισμό. Μαθαίνοντας για μια κοινότητα και κτίζοντας σχέσεις και κατανόηση, που μας βοηθούν, να κοιτάξουμε πέρα από τα στερεότυπα.


Monday, May 23, 2022

Askas village, Pitsilia region, Nicosia District - Cyprus

 Στις καταπράσινες πλαγιές και στα στενά δρομάκια του Ασκά 

Askas is a small village in Pitsilia region in the Nicosia District on the island of Cyprus. It sits at an altitude of 900 metres above sea level on the north side of the Troodos mountain range, at the foot of Mount Papoutsa (1.554 m.).
Ο Ασκάς είναι ένα μικρό χωριό στην περιοχή Πιτσιλιά στην επαρχία Λευκωσίας στο νησί της Κύπρου. Βρίσκεται σε υψόμετρο 900 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στη βόρεια πλευρά της οροσειράς του Τροόδους, στους πρόποδες του όρους Παπούτσα (1.554 μ.).
Askas, like all the villages of the area, has gone through fluctuations of its population. Today the village numbers less than 200 inhabitants.
Ο Ασκάς, όπως όλα τα χωριά της περιοχής, έχει περάσει από αυξομειώσεις του πληθυσμού του. Σήμερα, το χωριό αριθμεί λιγότερους από 200 κατοίκους.
Askas with its cobbled streets and amphitheater layout of its buildings is one of the most picturesque villages in Cyprus that highlights the traditional Cypriot architecture of houses and attracts mountain vacationers. 
Ο Ασκάς με τα λιθόστρωτα δρομάκια και την αμφιθεατρική τοποθέτηση των οικοδομημάτων του αποτελεί ένα από τα γραφικότερα χωριά της Κύπρου που αναδεικνύει την κυπριακή παραδοσιακή αρχιτεκτονική των σπιτιών και θέλγει τους ορεινούς παραθεριστές.
The village's history is lost in the depths of time. No one knows exactly when the village was built and when it was first inhabited.
Η ιστορία του χωριού χάνεται στα βάθη του χρόνου. Κανείς δεν γνωρίζει πότε ακριβώς χτίστηκε το χωριό και πότε πρωτοκατοικήθηκε.
In this region mainly are cultivated vines of the wine-making variety, vegetables, hazel, walnut, and olive trees, fruit-trees, almond trees, and forage plants.
Στην περιοχή αυτή καλλιεργούνται κυρίως αμπέλια της οινοποιητικής ποικιλίας, κηπευτικά, φουντουκιές, καρυδιές και ελιές, οπωροφόρα δέντρα, αμυγδαλιές και κτηνοτροφικά φυτά.
There are two old churches in the village. One is Timios Prodromos, dedicated to the of Agios Ioannis the Baptist of the 16th century and the other one is the Church of Timios Stavros, dedicated to the Holy Cross. There is also the chapel of "St. Christina" that today is called the chapel of "Agia Paraskevi" and it was built in 1411.
Στο χωριό υπάρχουν δύο εκκλησίες. Η μία είναι η εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου, αφιερωμένη στον Ιωάννη τον Βαπτιστή και η άλλη είναι η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, αφιερωμένη στον Τίμιο Σταυρό. Εκεί βρίσκεται και το ξωκλήσι της «Αγίας Χριστίνας» που σήμερα ονομάζεται εξωκλήσι της «Αγίας Παρασκευής» και είναι κτισμένο το 1411.
Inside the beautiful temples of Timios Prodromos and the chapel Agia Paraskevi there are amazing hagiographies that are both worth visiting.
Στην πανέμορφη η εκκλησία του Τίμιου Προδρόμου και το ξωκλήσι της Αγίας Χριστίνας υπάρχουν εκπληκτικές αγιογραφίες, που αξίζει να τα επισκεφτεί κανείς.
According to one version, the village's name is due to its first settler who was a skin-bag maker. Another version reports that it took its name from a medieval family of nobles that was surnamed Askas.
Σύμφωνα με μια εκδοχή, το όνομα του χωριού οφείλεται στον πρώτο οικιστή του, ο οποίος ήταν κατασκευαστής τσαντών. Μια άλλη εκδοχή αναφέρει ότι πήρε το όνομά του από μια μεσαιωνική οικογένεια ευγενών που ονομαζόταν Άσκας.
The picturesque peculiar cobbled streets and the densely populated houses of the village create a traditional Cypriot feeling in the community. The streets are full of jars, an element that testifies to the abundant wine production in the past.
Τα γραφικά ιδιότυπα λιθόστρωτα δρομάκια και τα πυκνοκατοικημένα σπιτάκια του χωριού δημιουργούν μια κυπριακή παραδοσιακή αίσθηση στην κοινότητα. Τα δρομάκια είναι κατάμεστα από πιθάρια, στοιχείο το οποίο μαρτυρεί την άφθονη παραγωγή κρασιού στο παρελθόν.
In Askas, a perfect place for agritourism, there are five small hotels and other accommodations
Στον Ασκά, ένα ιδανικό μέρος για αγροτουρισμό, υπάρχουν πέντε μικρά ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα.
The houses, apart from the recent ones, are traditionally built entirely with local materials: the stone, the clay, and the pinewood from the surrounding mountains. The roofs have tiles, all "kneaded" and "baked" locally.
Τα σπίτια, εκτός από τα πρόσφατα, είναι παραδοσιακά χτισμένα εξ ολοκλήρου με ντόπια υλικά: την πέτρα, τον πηλό και το πευκοδάσος από τα γύρω βουνά. Οι στέγες έχουν κεραμίδια, όλα «ζυμωμένα» και «ψημένα» τοπικά.
The name of the village is supposed to come from the name of the Lusignan-Venetian manor with the name Asta, as it appears on a Venetian map, while de Mas Latri calls it Ascha.
Το όνομα του χωριού εικάζεται ότι προέρχεται από το όνομα του λουζινιανο-ενετικού φέουδου με το όνομα Άστα, όπως εμφανίζεται σε ενετικούς χάρτης, ενώ ο ντε Μας Λατρί το ονομάζει ως Ascha.
The older houses are built of local materials: stone, pine wood and soil. The tiled roofs are made in the community.
Τα παλαιότερα σπίτια είναι κτισμένα από ντόπια υλικά: πέτρα, ξύλο από πεύκο αλλά και χώμα. Οι κεραμιδένιες στέγες είναι καμωμένες στην κοινότητα.
The village was once full of life as it is said that it had 14 goldsmiths and 7 priests. A school was built for the first time in the community in 1878, while until the beginning of the 20th century there was a police station, a building which was maintained and is maintained by the Department of Antiquities.
Το χωριό κάποτε έσφυζε από ζωή καθώς όπως λέγεται είχε 14 χρυσοχόους και 7 παπάδες. Στην κοινότητα κτίστηκε για πρώτη φορά σχολείο το 1878 ενώ έως τις αρχές του 20ου αιώνα λειτουργούσε και αστυνομικός σταθμός, κτίριο το οποίο διατηρήθηκε και τυγχάνει συντήρησης από το τμήμα αρχαιοτήτων.
EOKA 1955-1959 fighter monument Achilleas Askotis.
Μνημείο του αγωνιστή της ΕΟΚΑ 1955-1959 Αχιλλέα Ασκώτη.
It is a village which is built at the junction of two streams and at the base of the valley of the river Aska, a tributary of the river Serrachi, which flows into the gulf of Morphou.
Πρόκειται για ένα χωριό το οποίο είναι κτισμένο στη συμβολή δυο ρεμάτων και στη βάση της κοιλάδας του ποταμού Ασκά, παραπόταμο του ποταμού Σερραχη, που εκβάλει στον κόλπο της Μόρφου.
The natural landscape of the village includes the few valleys and the gentle slopes where the crops thrive. The village is also famous for its ham and goat breeding.
Στο φυσικό τοπίο του χωριού εντάσσονται οι λιγοστές κοιλάδες και οι ήπιες πλαγιές όπου ευδοκιμούν οι καλλιέργειες. Το χωριό, επίσης, φημίζεται για το χοιρομέρι του αλλά και την εκτροφή κατσικών.