Thursday, October 27, 2011

The Museum of Fine Arts, Budapest - Hungary

Το Μουσείο Καλών Τεχνών της Βουδαπέστης - Ουγγαρία


Discovering the capital city of Hungary, Budapest and exploring the many different and beautiful faces of the city.
Ανακαλύπτοντας την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη και εξερευνώντας τα πολλά διαφορετικά όμορφα πρόσωπα της πόλης.

The gorgeous neoclassical stone building with the Greek revival façade which hosts the Museum of Fine Arts.
Το πανέμορφο νεοκλασικό πέτρινο κτίριο με την Ελληνική κλασσική πρόσοψη, που φιλοξενεί το Μουσείο Καλών Τεχνών.


The museum's collection is made up of international art (other than Hungarian), including all periods of European art.
Η συλλογή του μουσείου αποτελείται από διεθνούς φήμης έργα τέχνης (πλην των Ουγγρικών), συμπεριλαμβανομένων όλων των περιόδων της ευρωπαϊκής τέχνης.
Its collection includes of more than 100.000 objects display in the various rooms of the museum. 
Στις συλλογές του περιλαμβάνονται πάνω από 100.000 έργα, που εκτίθενται στις διάφορες αίθουσες του.

The Museum of Fine Arts is a museum in Heroes' Square, facing the Palace of Art. It was built in a neoclassical style, between 1900 and 1906.
Το Μουσείο Καλών Τεχνών βρίσκεται στην πλατεία Ηρώων, απέναντι από το Παλάτι της Τέχνης. Χτίστηκε σε νεοκλασικό στυλ, μεταξύ 1900 και 1906.
The gorgeous Greek façade.  -  Η πανέμορφη Ελληνο-κλασσική πρόσοψη.

The Museum displays and preserves traditional items of historical and cultural importance and many art objects.
Το Μουσείο εκθέτει και διατηρεί παραδοσιακά αντικείμενα ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας και πολλά άλλα αντικείμενα τέχνης.

Popi Nicolaidou, totally impressed   by the priceless treasures from Cyprus, her own country.

Η Πόπη Νικολαΐδου εντυπωσιασμένη, από τους ανεκτίμητους θησαυρούς από την ιδιαίτερη της πατρίδα την Κύπρο.
Treasures from the island of Cyprus - About 2100 -500 BC.
Αρχαιολογικοί θησαυροί από την Κύπρο - 2100 - 500 π.Χ.

The exhibition mainly includes works from Ancient Greece and Rome. The Cypriot and Myciaenian collection is also notable.
Η έκθεση περιλαμβάνει κυρίως έργα από την Αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη. Η Κυπριακή και η Μυκηναϊκη συλλογή είναι επίσης ξεχωριστή.

The Museum holds a collection of Cypriot antiquities ranging in date from the third millennium BC to the fourth century AD.
Το τμήμα Μουσείου έχει συλλογές Κυπριακών αρχαιοτήτων που ξεκινούν από την Τρίτη χιλιετηρίδα π.Χ. μέχρι τον 4ο αιώνα μ.Χ.
The Museum's collection is made up of six departments: Egyptian, Antique, Old sculpture gallery, Old painter gallery, Modern collection, Graphics collection.  
Η συλλογή του Μουσείου αποτελείται από έξι τμήματα: Αιγυπτιακό, Aρχαιότητα, Παλιά γλυπτά, Παλιές ζωγραφιές, Μοντέρνα συλλογή και συλλογή γραφικών.
A range of pottery, gold jewellery, bronzes, stone items and glass from Greece, Italy and Cyprus
Διάφορα, αγάλματα, αγγεία, κεφαλές, έργα με πέτρα, κοσμήματα και αμέτρητα άλλα μικρά και μεγάλα αντικείμενα από Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο.

The Budapest Museum of Fine Arts is regarded as one of Central Europe's most significant institutions.
Το Μουσείο Καλών Τεχνών της Βουδαπέστης θεωρείται ως ένα από τα πιο σημαντικά της Κεντρικής Ευρώπης.

Its multi-faceted material, historical continuity and profusion of masterpieces assure it a deserved place in the front rank of collections.
Το πολύπλευρο υλικό του, η ιστορική συνέχεια και η αφθονία των αριστουργημάτων επιβεβαιώνει επάξια τη θέση που κατέχει στην πρώτη γραμμή των συλλογών.
Illustration of Cypriot culture and civilisation.
Εκθέματα Κυπριακής κουλτούρας και πολιτισμού.

The Museum of Fine Arts opened its doors in 1906, but its material and organisation testify to the acquisitions and cultural aspirations of almost two centuries.
Το Μουσείο Καλών Τεχνών άνοιξε τις πόρτες του το 1906, αλλά το υλικό και η οργάνωσή  και οι πολιτιστικές επιδιώξεις είναι δύο σχεδόν αιώνων.

Archaic Greek art, Corinth 7th - 6th c. B.C.
Αρχαϊκή ελληνική τέχνη, Κόρινθος, έβδομος με έκτο αιώνα π.Χ.

The Department of Greek and Roman Antiquities covers the Greek world from the beginning of the Bronze Age in about 3200 BC.
Στην πτέρυγα των Ελληνικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων καλύπτουν τον Ελληνικό κόσμο από τις αρχές της Εποχής του Χαλκού γύρω στο 3200 π.Χ. 

Roman antiquities.   -  Ρωμαϊκές αρχαιότητες.

Material from the Greek mainland and islands, from Cyprus, from Asia Minor, from Egypt and from the Italy. 
Αντικείμενα από την Ελλάδα, τα ελληνικά νησιά, από την Κύπρο, την Μικρά Ασία, την Αίγυπτο και την Ιταλία. 

The Museum of Fine Arts holds special exhibitions. 
Το Μουσείο διοργανώνει διάφορες εκθέσεις.

The permanent exhibitions, and the wide array of masterpieces has made it a significant museum.
Οι μόνιμες εκθέσεις του και το ευρύ φάσμα των αριστουργημάτων το έχει καθιερώσει ως ένα σημαντικό μουσείο.
Marble portraits of Greek philosophers from Asia Minor. Last quarter of 2nd c. B.C.
Μαρμάρινα πορτραίτα Ελλήλων φιλοσόφων από τη Μικρά Ασία. Τελευταίο τέταρτο του 2ου αιώνα π.Χ.

Popi admiring the exhibits. - Η Πόπη θαυμάζει τα εκθέματα.
Amazing piece of art. - Καταπληκτικό αρχαίο έργο τέχνης.
Greek treasures from Asia Minor. - Ελληνικοί θησαυροί από τη Μικρά Ασία.

Separate doric, ionic, roman, renaissance, and baroque hall for the statues of each era.
Ξεχωριστές αίθουσες δωρικού, ιωνικού, ρωμαϊκού, αναγεννησιακού ρυθμού και μπαρόκ για τα αγάλματα της κάθε εποχής.
Greek and Roman statues. - Ελληνικά και Ρωμαϊκά αγάλματα.

A Sculpture Collection of 600 figures illustrate the history of European sculpting up to the 19th century.
Συλλογή Γλυπτών από 600 έργα που απεικονίζουν την ιστορία της ευρωπαϊκής γλυπτικής μέχρι το 19ο αιώνα.
Antique collection of more than 5000 marble statuettes, clay, tems spanning the entire era of antiquities
Μια συλλογή από περισσότερα από 5000 μαρμάρινα ειδώλια, πήλινα,  που εκτείνονται σε όλη την εποχή της αρχαιότητας.

Popi Nicolaidou looks carefully on the pieces of Etruscan art c. 525 - 450 BC.
Η Πόπη Νικολαΐδου κοιτάζει προσεκτικά εκθέματα έργων τέχνης των Ετρούσκων 525 - 450 π.Χ.
Etruscan art, Italy. -  Εκθέματα των Ετρούσκων, Ιταλία.

Finds of the Hungarian excavations at Rionero (1861), late 5th - mid 3rd c. B.C.
Αρχαιολογικά ευρήματα στην Ουγγαρία του 5ου - μέσα 3ου αιώνα π.Χ. από τι ανασκαφές το 1861.

The collection's main section is devoted to pieces from the Middle Ages to the 17th century.
Το κύριο τμήμα της συλλογής είναι αφιερωμένο σε έργα από τον Μεσαίωνα μέχρι τον 17ο αιώνα.

The gallery holds the second largest collection of Egyptian art in central Europe, illustrating the age of the pharaohs with more than 4000 items.
Η γκαλερί αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη συλλογή αιγυπτιακής τέχνης στην Κεντρική Ευρώπη.  Απεικονίζει την εποχή των Φαραώ, με περισσότερα από 4000 αντικείμενα.
 


It comprises a number of collections bought together in the 1930s. Some of the most interesting pieces are the painted mummy sarcophagi.
Περιλαμβάνει μια σειρά από συλλογές που αγοράστηκαν στη δεκαετία του 1930. Μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα εκθέματα είναι οι μούμιες μ ε τις ζωγραφισμένες σαρκοφάγους.

The 3000 paintings offer a survey of the development of European painting from the 13th to the late 18th centuries.
Το 3000 έργα ζωγραφικής προσφέρουν εξιστορούν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ζωγραφικής από τον 13ο έως τα τέλη του 18ου αιώνα.

The core of the collection is constituted by the 700 paintings and is split up into Italian, German, Netherlandish, Flemish, French, English and Spanish art.
Ο πυρήνας της συλλογής αποτελείται από τα 700 έργα ζωγραφικής και αποτελείται από ιταλικά, γερμανικά, ολλανδικά, φλαμανδικά, γαλλικά, αγγλικά και ισπανικά έργα τέχνης.

Old Gallery: 3000 paintings portraying the periods of European art from the 13th to the end of the 18th century.
Παλιά Πινακοθήκη: 3000 πίνακες ζωγραφικής που απεικονίζουν τις περιόδους της ευρωπαϊκής τέχνης από τον 13ο έως τα τέλη του 18ου αιώνα.
 

The Museum of Fine Arts inaugural ceremony was held on December 1st, 1906 and it was opened to the public on December 5th.
Τα εγκαίνια του Μουσείου Καλών Τεχνών πραγματοποιήθηκαν την 1η Δεκεμβρίου 1906 και άνοιξε τις πύλες του για το κοινό στις 5 Δεκεμβρίου.

 The building also houses a public library.
Το κτίριο στεγάζει επίσης και τη δημόσια βιβλιοθήκη.

Thursday, October 20, 2011

Vienna (Wien) the capital of Austria

Βιέννη, η πρωτεύουσα της Αυστρίας

Vienna (Wien) is the capital of Austria and also one of the nine states of Austria.
Η Βιέννη είναι η πρωτεύουσα της Αυστρίας, αλλά και ένα από τα εννέα κρατίδια της χώρας.

Vienna is Austria's primary and largest city, with a population of about 1.7 million. It is the cultural, economic, and political centre of the country.
Είναι η κύρια και η μεγαλύτερη πόλη, της Αυστρίας με πληθυσμό περίπου 1,7 εκατομμυρίων κατοίκων. Αποτελεί το πολιτιστικό, οικονομικό και πολιτικό κέντρο της χώρας.

The mainly Gothic Stephansdom is located at the centre of the city. (Photo: Popi Nicolaides).
Ο περίφημος ναός του Αγίου Στεφάνου στην καρδιά της πόλης. (Στη φωτογραφία η Πόπη Νικολαΐδου

Vienna hosts many major international organizations such as the United Nations and OPEC.
Η Βιέννη φιλοξενεί πολλούς μεγάλους διεθνείς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη και ο ΟΠΕΚ.
 The city was founded around 500 BC.
Η πόλη ιδρύθηκε γύρω στο 500 π.Χ.

In 2001, the city centre was designated a UNESCO World Heritage Site.
Το 2001, το ιστορικό κέντρο της πόλης είχε καταχωρηθεί στους καταλόγους της UNESCO ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

Schönbrunn Palace with its surrounding buildings and the huge park is one of the most significant cultural monuments in Austria.
Το παλάτι Σιόνμπουρν με τα γύρω κτίρια και το τεράστιο πάρκο είναι ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά μνημεία της Αυστρίας.

For centuries, Vienna has been synonymous with music and was home to Mozart, Schubert and Johann Strauss.
Για χρόνια η Βιέννη είναι συνώνυμο της μουσικής. Είναι πατρίδα του Μότσαρτ, του  Σιούμπερτ και του Γιόχαν Στράους, που η μουσική τους ακόμη μαγεύει.

 Outside the opera house. -  Έξω από το κτίριο της όπερας.

Music is one of Vienna's legacies. Musical prodigies like Wolfgang, Amadeus Mozart, Franz Schubert, Johannes Brahms, Gustav Mahler and Joseph Haydn worked and the Classical style was born here.
Η μουσική είναι ένα από τα κληροδοτήματα της Βιέννης. Μουσικά θαύματα, όπως ο Βόλφγκαντ, Αματέους Μόζαρτ, Φραντζ Σιούμπερτ, Τζοχάνες Μπράχμς, Γκουστάβ Μάχλε και Τζόζεφ Χάιτεν και το κλασσικό ύφος γεννήθηκαν εδώ.

Art and culture have a long tradition in Vienna, including theatre, opera, classical music and fine arts.
Η Τέχνη και ο πολιτισμός έχουν μακρά παράδοση στη Βιέννη, όπως το θέατρο, η όπερα, η κλασική μουσική και καλές τέχνες.

The Burgtheater is considered one of the best theatres in the German-speaking world alongside its branch, the Akademietheater.
Το Burgtheater θεωρείται ένα από τα καλύτερα θέατρα στον γερμανόφωνο κόσμο, παράλληλα με το βοηθητικό του Akademietheater.

The name Vienna is thought to be derived from the Celtic word "windu", meaning bright or fair – as in the Irish "fionn".
Το όνομα της Βιέννης πιστεύεται ότι προέρχεται από την Κέλτικη λέξη "Windu", που σημαίνει φωτεινό ή ωραίο, ξάστερο - όπως το ιρλανδικό «Fionn".

A variety of architectural styles can be found in Vienna, such as the Romanesque, Ruprechtskirch and the Baroque Karlskirche.
Μια ποικιλία αρχιτεκτονικών ρυθμών μπορεί να βρεθεί στη Βιέννη, όπως το ρωμανικός και το μπαρόκ.

Vienna is the home of a number of opera houses, including the Theater an der Wien, the Staatsoper and the Volksoper.
Η Βιέννη διαθέτει μια σειρά από όπερες, συμπεριλαμβανομένου του Theater an der Wien, την Κρατική Όπερα και το Volksoper.

The two magnificent palaces on the Belvedere grounds lie in the middle of a splendid park.
Τα δύο έξοχα παλάτια στην περιοχή Πελβετέρε βρίσκονται στη μέση ενός υπέροχου πάρκου.


Amazing parks like Stadtpark and beautiful gardens full of flowers.
Καταπληκτικά πάρκα όπως το Στάνταπαρκ και όμορφους κήπους γεμάτους λουλούδια.

The city is well known for playing an essential role as a leading European Music Centre, from the great age of Viennese Classicism.
Η πόλη είναι γνωστή για τον ουσιαστικό της ρόλο ως ηγετικό Ευρωπαϊκό Κέντρο Μουσικής, από τη μεγάλη εποχή της Βιενέζικης κλασικής μουσικής..

The Historic centre of Vienna is rich in architectural ensembles, including Baroque castles and gardens, as well as the late-19th-century Ringstrasse lined with grand buildings, monuments and parks.
Το ιστορικό κέντρο της Βιέννης, είναι πλούσιο σε αρχιτεκτονικά σύνολα, συμπεριλαμβανομένων κάστρα σε Μπαρόκ και κήπους, καθώς και κτίρια από τα τέλη του 19ου αιώνα σε αρμονία με τα μνημεία, τα μεγάλα κτίρια και τα πάρκα.

At the Hofburg Palace - home to museums, the Austrian President's office, the Vienna Boys Choir and the Spanish Riding School - visitors can watch the famous Lipizzan stallions perform.
Στο Παλάτι Χόφμπουργκ - φιλοξενούνται μουσεία, το γραφείο του Προέδρου της Αυστρίας, η Παιδική  Χορωδία της Βιέννης και η Ισπανική Σχολή Ιππασίας - οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν τα διάσημα άλογα επιβήτορες να εκτελούν σόου.

The Hofburg was built over many centuries and the contrasts of its styles and attempts at "modernisation" down the years is fascinating.
Το Χόφμπουργκ χτίστηκε κατά τη διάρκεια πολλών αιώνων και οι αντιθέσεις των αρχιτεκτονικών προσπαθειών για «εκσυγχρονισμό» όλα αυτά τα χρόνια είναι συναρπαστικές.

The palaces and castles of Austria are among the country's top tourist attractions. One the most renowned is Schonbrunn Palace, which is found in the capital city of Vienna.
Τα παλάτια και τα κάστρα της Αυστρίας είναι από τα κορυφαία τουριστικά αξιοθέατα της χώρας. Ένα από τα πιο γνωστά είναι το παλάτι Σιόνμπουργκ το οποίο βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Βιέννης.

Together with its gardens, Schonbrunn Palace is a UNESCO World Heritage Site, and it has been a featured attraction in Vienna since the 1860s. Construction on this stately Vienna castle began in 1696, and it wasn't completed until 1712.
Μαζί με τους κήπους του, το ανάκτορο Σιόνμπουργκ συγκαταλέγεται στη λίστα της παγκόσμιας κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ, και αποτελεί ένα χαρακτηριστικό αξιοθέατο της Βιέννης από το 1860. Η κατασκευή του επιβλητικού κάστρου της Βιέννης άρχισε το 1696 και ολοκληρώθηκε μέχρι το 1712.

In the 1700s, the Schonbrunn Palace was gifted to Maria Theresa, who was then reigning Archduchess of Austria, among other titles. It was a present from her father.
Το 1700, το ανάκτορο Σιόνμπουργκ δόθηκε ως προίκα στη Μαρία Θηρεσία, ο οποία ήταν τότε βασιλεύουσα Αρχιδούκισσα της Αυστρίας, μεταξύ των άλλων τίτλων της. Ήταν ένα δώρο από τον πατέρα της.


The heart of the historical city of Vienna.
Η καρδιά της ιστορική πόλης της Βιέννης.


In 1918, after World War I, Vienna became capital of the First Austrian Republic.
Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Βιέννη έγινε η πρωτεύουσα της πρώτης Αυστριακής Δημοκρατίας το 1918.

The Vienna Ring Boulevard is 4 kilometres long and circles the city centre.
Ο μεγάλος κύριος δακτύλιος δρόμος της Βιέννης είναι 4 χιλιόμετρα μακρύς και περιβάλλει το κέντρο της πόλης.
 

Art and culture have a long tradition in Vienna, including theatre, opera, classical music and fine arts.
Η Τέχνη και ο πολιτισμός έχουν μακρά παράδοση στη Βιέννη, όπως το θέατρο, η όπερα, η κλασική μουσική και καλές τέχνες.
 
Styles range from classicist buildings to modern architecture. Art Nouveau left many architectural traces in Vienna. The Karlplatz Stadtbahn Station ranks among the best known examples of Art Nouveau in the world.
Οι αρχιτεκτονικοί ρυθμοί ποικίλουν από τα κλασσικά κτίρια ως στη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Ο μοντέρνος ρυθμός άφησε πολλά αρχιτεκτονικά ίχνη στη Βιέννη. Ο παλιός σταθμός του τραίνου συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο γνωστά παραδείγματα της Μοντέρνας αρχιτεκτονικής στον κόσμο.
 

Vienna is a cultural haven, with a district full of art museums, a dance center and a children's museum and theater.
Η Βιέννη είναι ένας πολιτιστικός παράδεισος, με μια περιοχή γεμάτη από μουσεία τέχνης, ένα κέντρο χορού και ένα παιδικό μουσείο και θέατρο.
 

Architectural landmarks such as the gothic St. Stephen's Cathedral shouldn't be missed.
Αρχιτεκτονικά μνημεία όπως ο καθεδρικός ναός του γοτθικό ναό του Αγίου Στεφάνου δεν πρέπει να χαθεί.

The outstanding musical heritage has been preserved right to the present day.
Η εξαιρετική μουσική κληρονομιά διατηρείται ως τις μέρες μας.

Vienna is rich with quality architecture from several different periods in history. 
Η Βιέννη είναι πλούσια με την αρχιτεκτονική ποιότητα από πολλές διαφορετικές περιόδους της ιστορίας.

There is quite a number of markets and shops where you can buy everything.
Αμέτρητα ωραία και γουστόζικα μαγαζιά διαθέτουν τα πάντα.

The first record of Kärntner Straße is from 1257, as Strata Carintianorum, which refers to its importance as a trade route.
Η πρώτη αναφορά για τη σημασία της οδού ως εμπορικού δρόμου έγινε από το 1257.
 

Kärntner Straße is the most famous shopping street in central Vienna.
Ο Κάρντνερ Στράβε είναι ο πιο γνωστός εμπορικός δρόμος στο κέντρο της Βιέννης.