Thursday, October 27, 2011

The Museum of Fine Arts, Budapest - Hungary

Το Μουσείο Καλών Τεχνών της Βουδαπέστης - Ουγγαρία


Discovering the capital city of Hungary, Budapest and exploring the many different and beautiful faces of the city.
Ανακαλύπτοντας την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη και εξερευνώντας τα πολλά διαφορετικά όμορφα πρόσωπα της πόλης.

The gorgeous neoclassical stone building with the Greek revival façade which hosts the Museum of Fine Arts.
Το πανέμορφο νεοκλασικό πέτρινο κτίριο με την Ελληνική κλασσική πρόσοψη, που φιλοξενεί το Μουσείο Καλών Τεχνών.


The museum's collection is made up of international art (other than Hungarian), including all periods of European art.
Η συλλογή του μουσείου αποτελείται από διεθνούς φήμης έργα τέχνης (πλην των Ουγγρικών), συμπεριλαμβανομένων όλων των περιόδων της ευρωπαϊκής τέχνης.
Its collection includes of more than 100.000 objects display in the various rooms of the museum. 
Στις συλλογές του περιλαμβάνονται πάνω από 100.000 έργα, που εκτίθενται στις διάφορες αίθουσες του.

The Museum of Fine Arts is a museum in Heroes' Square, facing the Palace of Art. It was built in a neoclassical style, between 1900 and 1906.
Το Μουσείο Καλών Τεχνών βρίσκεται στην πλατεία Ηρώων, απέναντι από το Παλάτι της Τέχνης. Χτίστηκε σε νεοκλασικό στυλ, μεταξύ 1900 και 1906.
The gorgeous Greek façade.  -  Η πανέμορφη Ελληνο-κλασσική πρόσοψη.

The Museum displays and preserves traditional items of historical and cultural importance and many art objects.
Το Μουσείο εκθέτει και διατηρεί παραδοσιακά αντικείμενα ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας και πολλά άλλα αντικείμενα τέχνης.

Popi Nicolaidou, totally impressed   by the priceless treasures from Cyprus, her own country.

Η Πόπη Νικολαΐδου εντυπωσιασμένη, από τους ανεκτίμητους θησαυρούς από την ιδιαίτερη της πατρίδα την Κύπρο.
Treasures from the island of Cyprus - About 2100 -500 BC.
Αρχαιολογικοί θησαυροί από την Κύπρο - 2100 - 500 π.Χ.

The exhibition mainly includes works from Ancient Greece and Rome. The Cypriot and Myciaenian collection is also notable.
Η έκθεση περιλαμβάνει κυρίως έργα από την Αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη. Η Κυπριακή και η Μυκηναϊκη συλλογή είναι επίσης ξεχωριστή.

The Museum holds a collection of Cypriot antiquities ranging in date from the third millennium BC to the fourth century AD.
Το τμήμα Μουσείου έχει συλλογές Κυπριακών αρχαιοτήτων που ξεκινούν από την Τρίτη χιλιετηρίδα π.Χ. μέχρι τον 4ο αιώνα μ.Χ.
The Museum's collection is made up of six departments: Egyptian, Antique, Old sculpture gallery, Old painter gallery, Modern collection, Graphics collection.  
Η συλλογή του Μουσείου αποτελείται από έξι τμήματα: Αιγυπτιακό, Aρχαιότητα, Παλιά γλυπτά, Παλιές ζωγραφιές, Μοντέρνα συλλογή και συλλογή γραφικών.
A range of pottery, gold jewellery, bronzes, stone items and glass from Greece, Italy and Cyprus
Διάφορα, αγάλματα, αγγεία, κεφαλές, έργα με πέτρα, κοσμήματα και αμέτρητα άλλα μικρά και μεγάλα αντικείμενα από Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο.

The Budapest Museum of Fine Arts is regarded as one of Central Europe's most significant institutions.
Το Μουσείο Καλών Τεχνών της Βουδαπέστης θεωρείται ως ένα από τα πιο σημαντικά της Κεντρικής Ευρώπης.

Its multi-faceted material, historical continuity and profusion of masterpieces assure it a deserved place in the front rank of collections.
Το πολύπλευρο υλικό του, η ιστορική συνέχεια και η αφθονία των αριστουργημάτων επιβεβαιώνει επάξια τη θέση που κατέχει στην πρώτη γραμμή των συλλογών.
Illustration of Cypriot culture and civilisation.
Εκθέματα Κυπριακής κουλτούρας και πολιτισμού.

The Museum of Fine Arts opened its doors in 1906, but its material and organisation testify to the acquisitions and cultural aspirations of almost two centuries.
Το Μουσείο Καλών Τεχνών άνοιξε τις πόρτες του το 1906, αλλά το υλικό και η οργάνωσή  και οι πολιτιστικές επιδιώξεις είναι δύο σχεδόν αιώνων.

Archaic Greek art, Corinth 7th - 6th c. B.C.
Αρχαϊκή ελληνική τέχνη, Κόρινθος, έβδομος με έκτο αιώνα π.Χ.

The Department of Greek and Roman Antiquities covers the Greek world from the beginning of the Bronze Age in about 3200 BC.
Στην πτέρυγα των Ελληνικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων καλύπτουν τον Ελληνικό κόσμο από τις αρχές της Εποχής του Χαλκού γύρω στο 3200 π.Χ. 

Roman antiquities.   -  Ρωμαϊκές αρχαιότητες.

Material from the Greek mainland and islands, from Cyprus, from Asia Minor, from Egypt and from the Italy. 
Αντικείμενα από την Ελλάδα, τα ελληνικά νησιά, από την Κύπρο, την Μικρά Ασία, την Αίγυπτο και την Ιταλία. 

The Museum of Fine Arts holds special exhibitions. 
Το Μουσείο διοργανώνει διάφορες εκθέσεις.

The permanent exhibitions, and the wide array of masterpieces has made it a significant museum.
Οι μόνιμες εκθέσεις του και το ευρύ φάσμα των αριστουργημάτων το έχει καθιερώσει ως ένα σημαντικό μουσείο.
Marble portraits of Greek philosophers from Asia Minor. Last quarter of 2nd c. B.C.
Μαρμάρινα πορτραίτα Ελλήλων φιλοσόφων από τη Μικρά Ασία. Τελευταίο τέταρτο του 2ου αιώνα π.Χ.

Popi admiring the exhibits. - Η Πόπη θαυμάζει τα εκθέματα.
Amazing piece of art. - Καταπληκτικό αρχαίο έργο τέχνης.
Greek treasures from Asia Minor. - Ελληνικοί θησαυροί από τη Μικρά Ασία.

Separate doric, ionic, roman, renaissance, and baroque hall for the statues of each era.
Ξεχωριστές αίθουσες δωρικού, ιωνικού, ρωμαϊκού, αναγεννησιακού ρυθμού και μπαρόκ για τα αγάλματα της κάθε εποχής.
Greek and Roman statues. - Ελληνικά και Ρωμαϊκά αγάλματα.

A Sculpture Collection of 600 figures illustrate the history of European sculpting up to the 19th century.
Συλλογή Γλυπτών από 600 έργα που απεικονίζουν την ιστορία της ευρωπαϊκής γλυπτικής μέχρι το 19ο αιώνα.
Antique collection of more than 5000 marble statuettes, clay, tems spanning the entire era of antiquities
Μια συλλογή από περισσότερα από 5000 μαρμάρινα ειδώλια, πήλινα,  που εκτείνονται σε όλη την εποχή της αρχαιότητας.

Popi Nicolaidou looks carefully on the pieces of Etruscan art c. 525 - 450 BC.
Η Πόπη Νικολαΐδου κοιτάζει προσεκτικά εκθέματα έργων τέχνης των Ετρούσκων 525 - 450 π.Χ.
Etruscan art, Italy. -  Εκθέματα των Ετρούσκων, Ιταλία.

Finds of the Hungarian excavations at Rionero (1861), late 5th - mid 3rd c. B.C.
Αρχαιολογικά ευρήματα στην Ουγγαρία του 5ου - μέσα 3ου αιώνα π.Χ. από τι ανασκαφές το 1861.

The collection's main section is devoted to pieces from the Middle Ages to the 17th century.
Το κύριο τμήμα της συλλογής είναι αφιερωμένο σε έργα από τον Μεσαίωνα μέχρι τον 17ο αιώνα.

The gallery holds the second largest collection of Egyptian art in central Europe, illustrating the age of the pharaohs with more than 4000 items.
Η γκαλερί αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη συλλογή αιγυπτιακής τέχνης στην Κεντρική Ευρώπη.  Απεικονίζει την εποχή των Φαραώ, με περισσότερα από 4000 αντικείμενα.
 


It comprises a number of collections bought together in the 1930s. Some of the most interesting pieces are the painted mummy sarcophagi.
Περιλαμβάνει μια σειρά από συλλογές που αγοράστηκαν στη δεκαετία του 1930. Μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα εκθέματα είναι οι μούμιες μ ε τις ζωγραφισμένες σαρκοφάγους.

The 3000 paintings offer a survey of the development of European painting from the 13th to the late 18th centuries.
Το 3000 έργα ζωγραφικής προσφέρουν εξιστορούν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ζωγραφικής από τον 13ο έως τα τέλη του 18ου αιώνα.

The core of the collection is constituted by the 700 paintings and is split up into Italian, German, Netherlandish, Flemish, French, English and Spanish art.
Ο πυρήνας της συλλογής αποτελείται από τα 700 έργα ζωγραφικής και αποτελείται από ιταλικά, γερμανικά, ολλανδικά, φλαμανδικά, γαλλικά, αγγλικά και ισπανικά έργα τέχνης.

Old Gallery: 3000 paintings portraying the periods of European art from the 13th to the end of the 18th century.
Παλιά Πινακοθήκη: 3000 πίνακες ζωγραφικής που απεικονίζουν τις περιόδους της ευρωπαϊκής τέχνης από τον 13ο έως τα τέλη του 18ου αιώνα.
 

The Museum of Fine Arts inaugural ceremony was held on December 1st, 1906 and it was opened to the public on December 5th.
Τα εγκαίνια του Μουσείου Καλών Τεχνών πραγματοποιήθηκαν την 1η Δεκεμβρίου 1906 και άνοιξε τις πύλες του για το κοινό στις 5 Δεκεμβρίου.

 The building also houses a public library.
Το κτίριο στεγάζει επίσης και τη δημόσια βιβλιοθήκη.

25 comments:

Magia da Inês said...

É emocionante ver o passado tão perto!...
Bom fim de semana!
Beijinhos.
Brasil ♫° ·.
♫°

Ann said...

the Museum itself is a work of art!
thank you for sharing this Museum..the photos are marvelous..such a thrill to see all the treasures housed in this Museum.
thank you!! xo

Albert Lázaro-Tinaut said...

Budapest, one of my favorite towns. I love very much Hungary and the Hungarian culture. The museum is splendid!
Regards from Barcelona.

marciagrega said...

Gosto de museus...Eles revelam um passado emocionante!

Cloudia said...

dreamlike place, Filip!


Aloha from Honolulu

Comfort Spiral

> < } } ( ° >

Bitch said...

I must say.. you are coming around
in so many countries. Bravo!!
See you!!

Joop Zand said...

Hello Phivos

You have visit a lot of very nice places..... and your blog looks also very nice.

warm greetings from Holland

Joop

Bob Bushell said...

Beautiful museum, I love it.

Traveling Hawk said...

A wonderful museum at 5 driving hours from my home!

Ola said...

i can only regret not being there...

Yaelian said...

Thanks for the virtual visit to this great exhibition Phivos:) I have never been to Hungary but have a friend there so maybe one of these days...

angel said...

Um belissimo passeio sem dúvida e o importante é que depois de uma visita saímos um pouco mais cultos, conhecedores da história de alguns povos.
Obrigada pela oportunidade de conhecer , junto com voces, este belo museo.
abraço
angela

Ανέστης Θ.Κετσετζίδης said...

Φοίβο
σαν πολλά Ελληνικά δεν έχει?
Πως βρέθηκαν εκεί?

Maria Renee Batlle said...

¡Que placer ver tanto arte concentrado en un espacio!

Αντιγόνη said...

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις υπέροχες φωτογραφίες από τα τόσο ενδιαφέροντα μέρη. Λυπάμαιόμως πραγματικά βλέποντας Κυπριακά και Ελληνικά αρχαία κομψοτεχνήματα να κοσμούν ξένα μουσεία.
Είναι μεγάλο κρίμα.
Αντιγόνη

rena said...

Την απόλαυσα ιδιαίτερα την σημερινή σου ανάρτηση!!!

Anonymous said...

There is European history manifested. Common roots and rich tradition.

Rajesh said...

Wonderful shots. The collection at museum is amazing.

R.Ramakrishnan said...

What a magnificent building - The Museum of Fine Arts ! The collection of Art, Architecture & Paintings is awesome. Beautifully photographed and presented.Thanks for the wonderful tour

Shionge said...

Wow!!! Amazing post here Phvios!! Some museum disallow photography inside so it is good to know that you have captured all the amazing pieces to share with us :)

I've enjoyed it.

Amanda said...

that museum is a sheer treasure trove of greek art! lucky you to be able to travel to such an exotic place - i would love to go to hungary some day. thanks for the virtual tour in the mean time!

Indrani said...

Amazing collections on display!

magiceye said...

wow that was interesting

J_on_tour@jayzspaze said...

I am sorry I missed this one. Some interesting treasures and a spectacular building.

magda said...

Καταπληκτική ξενάγηση σ αυτό το υπέροχο Μουσείο!!!
Σ ευχαριστώ πολύ Φοίβο, έμαθα και είδα πολλά και σημαντικά!!!
Πολλούς χαιρετισμούς