Sunday, November 6, 2022

Palermo, Sicily - Italy

Part I' Μέρος Α'
Παλέρμο μια ιστορική πόλη και πρωτεύουσα της Σικελίας στην Ιταλία
The Sicilian capital, called the “Kingdom of the sun” by invading Normans in the 12th century, has been a cultural melting pot since Phoenicians and Greeks fought over it in the 5th and 6th centuries BC.
Η πρωτεύουσα της Σικελίας, που ονομάστηκε «Βασίλειο του ήλιου» από την εισβολή των Νορμανδών τον 12ο αιώνα, ήταν ένα πολιτιστικό χωνευτήρι από τότε που Φοίνικες και Έλληνες πολέμησαν για αυτήν τον 5ο και 6ο αιώνα π.Χ.
Palermo is a place of mystery, where reality often outperforms the traveller’s imagination and preconceived stereotypes.
Το Παλέρμο είναι ένας τόπος μυστηρίου, όπου η πραγματικότητα συχνά ξεπερνά τη φαντασία του ταξιδιώτη και τα προκατασκευασμένα στερεότυπα.
Sicily and its notable city of Palermo have been at the crossroads of civilizations for thousands of years.
Η Σικελία και η αξιοσημείωτη πόλη της, το Παλέρμο, βρίσκονται στο σταυροδρόμι των πολιτισμών για χιλιάδες χρόνια.
Teatro Massimo on Piazza Verdi, one of the largest opera houses in Europe, was opened in 1897.Is considered by many as the most beautiful building in the city.
Το Θέατρο Μασσίνο στην πλατεία Βέρτι, μια από τις μεγαλύτερες όπερες στην Ευρώπη, άνοιξε το 1897. Θεωρείται από πολλούς ως το πιο όμορφο κτίριο της πόλης.

The largest opera house in Italy, Teatro Massimo is the pride of the city. The theater was intended to impress visitors at every opportunity, beginning with its physical appearance. The architecture includes elements of the Greek temples at South Italy.
Η μεγαλύτερη όπερα στην Ιταλία, το Θέατρο Μασσίνο είναι το καμάρι της πόλης. Το θέατρο είχε σκοπό να εντυπωσιάζει τους επισκέπτες με κάθε ευκαιρία, ξεκινώντας από τη φυσική του εμφάνιση. Η αρχιτεκτονική περιλαμβάνει στοιχεία των ελληνικών ναών της Κάτω Ιταλίας.

The Teatro Massimo Opera house in Piazza Verdi, taken at night by Elena Salata. She says that: It’s one of the filming locations for a scene in the “Godfather” film.
Η Όπερα του Θεάτρου Μασσίνο στην πλατεία Βέρτι, τραβηγμένη τη νύχτα. Μία από τις τοποθεσίες γυρισμάτων για τις ανάγκες της ταινίας «Νονός».
Xenis Xenofontos, Phivos Nicolaides, Matteo Miano & Vasiliki Vourda, in front of the magnificent building of Teatro Massimo a landmark of the city. Even just climbing the steep steps outside, you know you’re visiting somewhere special.
Ο Ξενής Ξενοφώντος, Φοίβος Νικολαΐδης, Ματέο Μιάνο & Βασιλική Βούρδα μπροστά στο καταπληκτικό κτίριο του θεάτρου Μάσσιμο ένα ορόσημο της πόλης. Ακόμη και αν ανεβαίνοντας τα απότομα σκαλοπάτια έξω, ξέρετε ότι επισκέπτεστε ένα ιδιαίτερο μέρος.
One of the most eye-catching buildings in Palermo is the UNESCO-listed Palermo Cathedral.
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά κτίρια της πόλης είναι ο καθεδρικός ναός του Παλέρμο που έχει περιληφθεί στον κατάλογο της UNESCO.
The Palermo Cathedral is the most important place of worship in the city. While the size of Palermo Cathedral is definitely noteworthy, it’s hard not to focus on the building’s distinctive look. 
Ο καθεδρικός ναός του Παλέρμο είναι ο πιο σημαντικός τόπος λατρείας της πόλης. Αν και το μέγεθος του καθεδρικού ναού του Παλέρμο είναι σίγουρα αξιοσημείωτο, είναι δύσκολο να μην επικεντρωθείς στην ξεχωριστή όψη του.
The cathedral has been expanded over the years, but its east exterior still retains the original Norman character. The cathedral has seen the coronation of kings and has numerous tombs of kings within it.
Ο καθεδρικός ναός επεκτάθηκε με τα χρόνια, αλλά το ανατολικό εξωτερικό του εξακολουθεί να διατηρεί τον αρχικό νορμανδικό χαρακτήρα. Ο καθεδρικός ναός έχει δει τη στέψη των βασιλιάδων και έχει πολλούς τάφους βασιλέων στο εσωτερικό του.
It is likely to have been built on the foundation of an earlier Byzantine basilica that had been turned into a mosque by the Saracens.
Πιθανότατα να χτίστηκε στα θεμέλια παλαιότερης βυζαντινής βασιλικής που είχε μετατραπεί σε τζαμί από τους Σαρακηνούς.
A blend of all sorts of architectural styles, it’s seen many additions since the Normans started it in 1185. Somehow though the Norman, Moorish, Gothic and Baroque exterior elements combine to great effect.
Ένας συνδυασμός όλων των ειδών αρχιτεκτονικών στυλ, έχει δει πολλές προσθήκες από τότε που το ξεκίνησαν οι Νορμανδοί το 1185. Κατά κάποιο τρόπο, τα νορμανδικά, μαυριτανικά, γοτθικά και μπαρόκ εξωτερικά στοιχεία συνδυάζονται με εξαιρετικό αποτέλεσμα.
The magnificent building of the Politeama Garibaldi theater is the headquarters of the Orchestra Sinfonica Siciliana.
Το υπέροχο κτίριο του Θεάτρου Πολυθέαμα Γαριβάλδι είναι η έδρα της συμφωνικής Ορχήστρας της Σικελίας.
Statue of the Sicilian politician, diplomat, and patriotic activist Ruggiero Settimo (1778-1863) in front of Teatro Politeama Garibaldi, Palermo.
Το άγαλμα του Σικελού πολιτικού, διπλωμάτη και πατριώτη ακτιβιστή Ruggiero Settimo (1778-1863) μπροστά από το Θέατρο Πολυθέαμα Γαριβάλδι στο Παλέρμο.
Statue of Carlo Cottone, prince of Castelnuovo, (1756 - 1829) was a Sicilian politician, known as one of the main advocates of the Sicilian Constitution of 1812.
Το άγαλμα του Carlo Cottone (1756 - 1829) ήταν Σικελός πολιτικός, γνωστός ως ένας από τους κύριους υποστηρικτές του Συντάγματος της Σικελίας του 1812.
Palermo is an ancient city boasting a history of over 2,700 years old and was originally founded by the Phoenicians in 734 BC. Later on, it came under the sway of Carthage and was influenced by ancient Greeks.
Το Παλέρμο είναι μια αρχαία πόλη με ιστορία άνω των 2.700 ετών και ιδρύθηκε αρχικά από τους Φοίνικες το 734 π.Χ. Αργότερα, πέρασε στην κυριαρχία της Καρχηδόνας και επηρεάστηκε από τους αρχαίους Έλληνες.
It is impossible to describe the Sicilian capital without noting its contrasts: elegance and decadence, light and shadow, rich and poor, metropolitan and provincial, joy and sorrow, perfumes and stenches, Mafia and Anti-Mafia.
Είναι αδύνατο να περιγράψει κανείς την πρωτεύουσα της Σικελίας χωρίς να σημειώσει τις αντιθέσεις της: κομψότητα και παρακμή, φως και σκιά, πλούτος και φτώχεια, μητρόπολη και επαρχιακή, χαρά και λύπη, αρώματα και δυσωδίες, μαφία και αντι-μαφία.
On the occasion of the signing of the Reagan - Gorbachev treaty for elimination of nuclear weapons (1987), the municipal administration commemorates an important day of peace with this monument.
Με αφορμή την υπογραφή της συνθήκης Ρήγκαν - Γκορμπατσόφ, για περιορισμό των πυρηνικών όπλων (1987), το δημοτικό συμβούλιο της πόλης τίμησε τη σημαντική ημέρα ειρήνης με αυτό το μνημείο.
Gorbachev - Reagan    -    (1987)   Γκορμπατσόφ - Ρήγκαν
The grandiose Piazza Pretoria, also known as Piazza della Vergogna, the square of shame, for the thoroughly naked statues of nymphs, tritons and leaping river gods (without veils) adorning the magnificent circular fountain in front of the City Hall.
Η μεγαλειώδης πλατεία Πραιτώρια γνωστή και ως πλατεία της ντροπής, για τα εντελώς γυμνά αγάλματα των νυμφών, των τριτώνων και των θεών του ποταμού που αναπηδούν (χωρίς πέπλα) και κοσμούν το υπέροχο κυκλικό σιντριβάνι μπροστά από το Δημαρχείο.
Fontana Pretoria (1554-55), the impressive work of art on Piazza Pretoria, attracts the interest of all visitors
Το σιντριβάνι Πραιτώρια (1554-55), ένα εντυπωσικό έργο τέχνης στην πλατεία Πραιτώριας, προσελκύει το ενδιαφέρον όλων των επισκεπτών.

Fontana Pretoria is a spectacular fountain located in the heart of the historic centre of Palermo, in the square with the same name. The fountain is decorated with sculptures of the Twelve Olympians and other mythological and allegorical figures.
Η Κρήνη Πραιτώρια είναι ένα εντυπωσιακό σιντριβάνι που βρίσκεται στην καρδιά του ιστορικού κέντρου του Παλέρμο, στην ομώνυμη πλατεία. Το σιντριβάνι είναι διακοσμημένο με γλυπτά των Δώδεκα Ολυμπίων θεών και άλλες μυθολογικές και αλληγορικές μορφές.
The Church of Santa Maria dell’Ammiraglio, or Martorana, is one of the most fascinating sights on the ‘Arab-Norman Palermo itinerary. It is an extraordinary building, which tells the story of nine centuries of Sicilian art and culture.
Η εκκλησία της Santa Maria dell'Ammiraglio, ή Μαρτοράμα, είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά αξιοθέατα στο δρομολόγιο «Αραβο-Νορμανδικό Παλέρμο». Πρόκειται για ένα εξαιρετικό κτίριο, που αφηγείται την ιστορία εννέα αιώνων τέχνης και πολιτισμού της Σικελίας.
Next to La Martorana is the Church of San Cataldo, an example of the wonderful Arabian-Norman architecture. San Cataldo is one of the sites in Palermo inscribed on the UNESCO World Heritage List. It was built in c. 1160.
Δίπλα στη στην εκκλησία Μαρτοράμα βρίσκεται η Εκκλησία του San Cataldo, ένα δείγμα της υπέροχης αραβο-νορμανδικής αρχιτεκτονικής. Είναι ένα από τα μνημεία στο Παλέρμο που έχουν συμπεριληφθεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
Palermo is among the cities boasting the largest number of UNESCO sites.
Το Παλέρμο είναι μεταξύ των πόλεων που διαθέτουν τον μεγαλύτερο αριθμό μνημείων και κτιρίων που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο της UNESCO.
Architecture in the city reflects the city's periods of Arab, Norman, and Spanish rule.
Η αρχιτεκτονική στην πόλη αντανακλά τις περιόδους της Αραβικής, Νορμανδικής και Ισπανικής κυριαρχίας της πόλης. 

Palermo is the capital of Sicily and is one of the most popular tourist destinations for its architecture, history, climate, and culinary traditions.
Το Παλέρμο είναι η πρωτεύουσα της Σικελίας και είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς για την αρχιτεκτονική, την ιστορία, το κλίμα και τις γαστρονομικές παραδόσεις του.

Graffiti and crumbling buildings aren’t hard to find, especially if you step outside the usual tourist trails. Take a wrong turn, and you might suddenly find yourself in a very different looking Palermo.
Τα γκράφιτι και τα ερειπωμένα κτίρια δεν είναι δύσκολο να τα βρεις, ειδικά αν βγεις έξω από τα συνηθισμένα τουριστικά μονοπάτια. Πάρτε μια λάθος στροφή και μπορεί ξαφνικά να βρεθείτε σε ένα πολύ διαφορετικό Παλέρμο.

Excellent tour guide Matteo Miano (fluent in Greek) explains in every detail about the city’s history, architecture, culture, traditions and much more.
Ο εξαιρετικός ξεναγός Ματέο Μιάνο (ελληνομαθής) εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και πολλά άλλα της πόλης.

Greeks, Carthaginians, Romans and Byzantines succeeded each other in the area until 831 AD, when the island fell under Arabian rule, the name now becoming Balarm.
Έλληνες, Καρχηδόνιοι, Ρωμαίοι και Βυζαντινοί διαδέχονταν ο ένας τον άλλον στην περιοχή μέχρι το 831 μ.Χ., όταν το νησί περιήλθε στην αραβική κυριαρχία, το όνομα πλέον έγινε Balarm.
You certainly won’t be stuck for things to do in Palermo with intriguing museums, moreish art galleries and stunning churches making up some of the top sights.
Σίγουρα δεν θα δυσκολευτείτε να κάνετε πράγματα στο Παλέρμο με ενδιαφέροντα μουσεία, πιο εντυπωσιακές γκαλερί τέχνης και εκπληκτικές εκκλησίες που αποτελούν μερικά από τα κορυφαία αξιοθέατα.
The old town of Palermo is rife with grand palaces and elegant corners that are quite impressive even if they show signs of wear and tear.
Η παλιά πόλη του Παλέρμο είναι γεμάτη με μεγάλα παλάτια και κομψές γωνιές που είναι αρκετά εντυπωσιακές ακόμα κι αν δείχνουν σημάδια φθοράς.
Palermo, the regional capital of Sicily, is one of those cities with a very distinct, almost tangible atmosphere.
Το Παλέρμο, η περιφερειακή πρωτεύουσα της Σικελίας, είναι μια από εκείνες τις πόλεις με μια πολύ ξεχωριστή, σχεδόν απτή ατμόσφαιρα.
Palermo can be quite a beautiful city to explore, especially around its historical centre.
Το Παλέρμο μπορεί να είναι μια πολύ όμορφη πόλη για εξερεύνηση, ειδικά γύρω από το ιστορικό του κέντρο.
Today Palermo is considered Sicily's cultural and tourism capital and is a favoured stop-over for Mediterranean cruises.
Σήμερα το Παλέρμο θεωρείται η πολιτιστική και τουριστική πρωτεύουσα της Σικελίας και είναι ένας αγαπημένος σταθμός για κρουαζιέρες στη Μεσόγειο.
Here we are in Sicily’s capital city, and you can already feel the authentic atmosphere that wins the hearts of everyone who sets foot there.
Εδώ βρισκόμαστε στην πρωτεύουσα της Σικελίας και μπορείτε ήδη να νιώσετε την αυθεντική ατμόσφαιρα που κερδίζει τις καρδιές όλων όσων πατούν το πόδι τους εδώ.
It is a buzzing Mediterranean centre whose one million inhabitants are a fascinating cocktail of apparently conflicting characteristics.
Είναι ένα πολυσύχναστο μεσογειακό κέντρο του οποίου το ένα εκατομμύριο κάτοικοι είναι ένα συναρπαστικό κοκτέιλ φαινομενικά αντικρουόμενων χαρακτηριστικών.
As you walk down the central aisle, it’s hard not to feel moved by the splendour and decorative beauty of the place.
Καθώς περπατάτε στον κεντρικό διάδρομο, είναι δύσκολο να μην συγκινηθείτε από τη μεγαλοπρέπεια και τη διακοσμητική ομορφιά του τόπου.
The influence of Greeks, Romans, Normans, Arabs, Spanish and other empires is evident in its architecture.
Η επιρροή Ελλήνων, Ρωμαίων, Νορμανδών, Αράβων, Ισπανικών και άλλων αυτοκρατοριών είναι εμφανής στην αρχιτεκτονική του.
Palermo is the economic powerhouse of the region and one of the most important in the south of Italy. Its economy is based on shipbuilding, iron and steel, food production and agricultural trade, but a growing sector is tourism.
Το Παλέρμο είναι η οικονομική δύναμη της περιοχής και ένα από τα σημαντικότερα στη νότια Ιταλία. Η οικονομία της βασίζεται στη ναυπηγική, το σίδηρο και το χάλυβα, την παραγωγή τροφίμων και το εμπόριο γεωργικών προϊόντων, αλλά ένας αναπτυσσόμενος τομέας είναι ο τουρισμός.
It may still be basking in the glow of being Italian Capital of Culture 2018 but the city has been a cultural melting pot since antiquity
Μπορεί ακόμα να απολαμβάνει τη λάμψη της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ιταλίας για το 2018, αλλά η πόλη ήταν ένα πολιτιστικό χωνευτήρι από την αρχαιότητα.
Sicily is famous for being one of Italy's most stunning regions and its capital, Palermo, has it all.
Η Σικελία φημίζεται ως μια από τις πιο εντυπωσιακές περιοχές της Ιταλίας και η πρωτεύουσά της, το Παλέρμο, τα έχει όλα.
Nikolas Pantazopoulos argues that: Palermo city which captivates, stupefies, and sometimes shocks visitors; it certainly isn’t an experience one forgets.
Ο Νικόλας Πανταζόπουλος υποστηρίζει ότι: Το Παλέρμο είναι μια πόλη που αιχμαλωτίζει, ζαλίζει και μερικές φορές σοκάρει τους επισκέπτες. Σίγουρα δεν είναι μια εμπειρία που ξεχνά κανείς.


Palermo, Sicily - Italy

Part II' Μέρος Β'
Παλέρμο μια ιστορική πόλη και πρωτεύουσα της Σικελίας στην Ιταλία
Palermo is the capital of the Italian island of Sicily and is wildly different to its mainland counterpart.
Το Παλέρμο είναι η πρωτεύουσα του ιταλικού νησιού της Σικελίας και είναι πολύ διαφορετικό από την αντίστοιχη ηπειρωτική χώρα.
What makes Palermo one of the top destinations in Sicily.
Τι κάνει το Παλέρμο έναν από τους κορυφαίους προορισμούς στη Σικελία.
Sitting close to where Europe ends and Africa begins, Palermo bears the scars – and echoes the glories – of centuries of domination.
Τοποθετημένο κοντά στο σημείο όπου τελειώνει η Ευρώπη και αρχίζει η Αφρική, το Παλέρμο φέρει τα σημάδια –και απηχεί τις δόξες– αιώνων ξένης κυριαρχίας.
In the well-trodden junction at Quattro Canti to see the city’s charms. On each corner of this confined square you have Baroque fountains and statues that create an instantly memorable attraction.
Στην πολυπερπατημένη διασταύρωση στο Quattro Canti για να δείτε τη γοητεία της πόλης. Σε κάθε γωνία αυτής της περιορισμένης πλατείας έχετε μπαρόκ σιντριβάνια και αγάλματα που δημιουργούν μια αξέχαστη έλξη.
Once you’ve crossed the “Cassaro,” the oldest road in the city, you will arrive at the Quattro Canti, the exact center of the city where East has met West for centuries.
Μόλις διασχίσετε το «Cassaro», τον παλαιότερο δρόμο της πόλης, θα φτάσετε στο Quattro Canti, το ακριβές κέντρο της πόλης όπου η Ανατολή συναντά τη Δύση για αιώνες.

Palermo is the largest city in Sicily and one of the largest in Italy.
Το Παλέρμο είναι η μεγαλύτερη πόλη της Σικελίας και μία από τις μεγαλύτερες στην Ιταλία.

Sicily’s ancient capital is peppered with UNESCO-listed sites and an interesting mix of architectural styles.
Η αρχαία πρωτεύουσα της Σικελίας είναι γεμάτη με μνημεία που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο της UNESCO και έναν ενδιαφέροντα συνδυασμό αρχιτεκτονικών στυλ.
Palermo is a city where palm trees are ubiquitous, the food and wine are both delicious says Nikolaos Pantazopoulos.
Το Παλέρμο είναι μια πόλη όπου οι φοίνικες είναι πανταχού παρόντες, το φαγητό και το κρασί είναι τόσο νόστιμα λέει ο Νικόλαος Πανταζόπουλος.

Two streets that forge through the historic centre of the city. Via Maqueda and Via Vittorio Emanuele are great long pedestrian streets that meet at Quattro Canti quare.
Δύο δρόμοι που διασχίζουν το ιστορικό κέντρο της πόλης. Οι Via Maqueda και Via Vittorio Emanuele είναι μεγάλοι πεζόδρομοι που συναντώνται στην πλατεία Quattro Canti.
The Salinas regional archaeology museum of Palermo is the oldest and most important museum in Sicily. A treasure trove containing collections of immense value.
Το περιφερειακό αρχαιολογικό μουσείο Σαλίνας του Παλέρμο είναι το παλαιότερο και σημαντικότερο μουσείο στη Σικελία. Ένας θησαυρός που περιέχει συλλογές τεράστιας αξίας.

The best nightlife​. You will be happy to learn that when the lights go out in Palermo, the city comes alive in a legendary way.
Η καλύτερη νυχτερινή ζωή. Θα χαρείτε να μάθετε ότι όταν σβήσουν τα φώτα στο Παλέρμο, η πόλη ζωντανεύει με έναν θρυλικό τρόπο.
Kris Crysostomou & Grigoris Maliotis ready to experience the night life of the city.
O Κρις Κρυσοστόμου & o Γρηγόρη Μαλιώτης έτοιμοι να πάρουν μια γεύση από τη νυχτερινή ζωή της πόλης.

From the vibrant capital of Palermo with its heady mix of Byzantine mosaics and arabesque architecture, to the ancient Greek ruins at Eraclea Minoa, right down to the gentle curves and Baroque grandeur of the South, Sicily has something for everyone.
Από τη ζωντανή πρωτεύουσα του Παλέρμο με το μεθυστικό μείγμα βυζαντινών ψηφιδωτών και αραβουργικής αρχιτεκτονικής, μέχρι τα αρχαία ελληνικά ερείπια στην Ηράκλεια Μίνωα, μέχρι τις απαλές καμπύλες και το μπαρόκ μεγαλείο του Νότου, η Σικελία έχει κάτι για όλους.
The professional and highly informative tour guide Matteo Miano leading the group tour in the old and historical streets of the city.
Ο επαγγελματίας και άκρως κατατοπιστικός ξεναγός Ματέο Μιάνο οδηγεί την ομαδική ξενάγηση στους παλιούς και ιστορικούς δρόμους της πόλης.
Discover the charminf secrets of the city.
Ανακαλύψτε τα γοητευτικά μυστικά της πόλης.
Catholic weddings are full of time-honored traditions, but they 're more than just a few bible and priest officiating.
Οι καθολικοί γάμοι είναι γεμάτοι από διαχρονικές παραδόσεις, αλλά είναι κάτι περισσότερο από λίγη Βίβλο και ιερείς που λειτουργούν.

San Giuseppe dei Teatini is a Roman Catholic church on via Vittorio Emanuele, at the southwest corner of the Quattro Canti, in the historic center of the city of Palermo.
Το San Giuseppe dei Teatini είναι μια ρωμαιοκαθολική εκκλησία στη via Vittorio Emanuele, στη νοτιοδυτική γωνία του Quattro Canti, στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Παλέρμο.
This 17th-century Baroque church has a misleadingly simple facade, with a wealth of detail inside.
Αυτή η μπαρόκ εκκλησία του 17ου αιώνα έχει μια παραπλανητικά απλή πρόσοψη, με μια πληθώρα λεπτομερειών στο εσωτερικό. 

Amazing interior decoration in the wonderful domes.
Καταπληκτική εσωτερική διακόσμηση στους υπέροχους τρούλους.
This is the traditional wedding ceremony: it’s hosted in a church, and the ceremony is given by the vicar. It involves readings from the Bible as well as the singing of hymns. People from both families go up and read passages from the Bible as part of the ceremony too.
Αυτή είναι η παραδοσιακή γαμήλια τελετή: φιλοξενείται σε μια εκκλησία και η τελετή δίνεται από τον εφημέριο. Περιλαμβάνει αναγνώσεις από τη Βίβλο καθώς και ύμνους. Άνθρωποι και από τις δύο οικογένειες ανεβαίνουν και διαβάζουν αποσπάσματα από τη Βίβλο ως μέρος της τελετής επίσης.
Relatives and friends outside the church exchange hugs after the sacrament of marriage.
Συγγενείς και φίλοι έξω από την εκκλησία ανταλλάσσουν αγκαλιές μετά το μυστήριο του γάμου.
The Church of Most Holy Saviour is a Baroque-style, Roman Catholic church located on the ancient main street of the Palermo, the Cassaro.
Η Εκκλησία του Υπεραγίου Σωτήρος είναι μια ρωμαιοκαθολική εκκλησία σε στυλ μπαρόκ που βρίσκεται στον αρχαίο κεντρικό δρόμο του Παλέρμο, το Cassaro.

The construction of the church began in 1767, to replace an old church dating back to the beginning of the 18th century.
Η κατασκευή της εκκλησίας ξεκίνησε το 1767, για να αντικαταστήσει μια παλιά εκκλησία που χρονολογείται από τις αρχές του 18ου αιώνα.
This site for the present church was formerly the location of a Basilian monastery and church dedicated to the Saviour, founded in 1072 by the Normans.
Η σημερινή τοποθεσία της εκκλησίας ήταν παλαιότερα η τοποθεσία ενός Βασιλικού μοναστηριού και εκκλησίας αφιερωμένης στον Σωτήρα, που ιδρύθηκε το 1072 από τους Νορμανδούς.
The church is part of a larger complex, along with the Monastery of SS. Salvatore and the Episcopal seminary.
Η εκκλησία αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου συγκροτήματος, μαζί με τη Μονή του Σ.Σ. Salvatore και την Επισκοπική Θεολογική Σχολή.
The decorative cycle of the interior is one of the most significant examples of the Sicilian cultural transition phase between the late Baroque and Neoclassicism.
Ο διακοσμητικός κύκλος του εσωτερικού είναι ένα από τα πιο σημαντικά παραδείγματα της φάσης της πολιτιστικής μετάβασης της Σικελίας μεταξύ του ύστερου μπαρόκ και του νεοκλασικισμού.

In Piazza della Memoria stands the Memorial dedicated to prosecutors and judges killed by the Mafia. is a cause for reflection, a chance to mull over the realities of the Mafia and consider the civic movement against Mafioso power.
Στην πλατεία Μνήμης ορθώνεται το Μνημείο αφιερωμένο στους εισαγγελείς και δικαστές που σκοτώθηκαν από τη μαφία. Eίναι αιτία για στοχασμό, μια ευκαιρία να αναλογιστούμε τις πραγματικότητες της Μαφίας και να εξετάσουμε το κίνημα των πολιτών ενάντια στην εξουσία των Μαφιόζων.
Learn about the Mafia and the civil antimafia movement whilst walking through the picturesque historic centre of Palermo. Discover a city that is finally rebelling against the Mafia’s protection racket.
Μάθετε για τη Μαφία και το κίνημα της πολιτικής αντιμαφίας περπατώντας στο γραφικό ιστορικό κέντρο του Παλέρμο. Ανακαλύψτε μια πόλη που επιτέλους επαναστατεί ενάντια στη ρακέτα προστασίας της Μαφίας.

Shopkeepers who have said NO to paying the pizzo, who have subscribed to the ethical consumer campaign ‘Pago chi non paga’ (I pay who does not pay). This campaign is promoted by Addiopizzo to support those that have decided to rebel against the Mafia.
Καταστηματάρχες που είπαν ΟΧΙ στην πληρωμή της Μαφίας, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στην ηθική καταναλωτική καμπάνια «Pago chi non paga» (πληρώνω όποιος δεν πληρώνει). Αυτή η εκστρατεία προωθείται από την Addiopizzo για να υποστηρίξει όσους αποφάσισαν να επαναστατήσουν ενάντια στη Μαφία.
The Godfather is a 1972 American film directed by Francis Ford Coppola. The film stars Marlon Brando, Al Pacino and others. The Godfather is regarded as one of the greatest and most influential films ever made, as well as a landmark of the gangster genre. It was selected for preservation in the U.S. National Film Registry of the Library of Congress in 1990, being deemed "culturally, historically, or aesthetically significant" and is ranked the second-greatest film in American cinema (behind Citizen Kane) by the American Film Institute. It was followed by sequels The Godfather Part II (1974) and The Godfather Part III (1990).
Ο Νονός είναι αμερικανική ταινία του 1972 σε σκηνοθεσία Φράνσις Φορντ Κόπολα. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Μάρλον Μπράντο, Αλ Πατσίνο και άλλοι. Ο Νονός θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες και πιο επιδραστικές ταινίες που έγιναν ποτέ, καθώς και ορόσημο του είδους των γκάνγκστερ. Επιλέχθηκε για διατήρηση στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου το 1990, όντας «πολιτιστικά, ιστορικά ή αισθητικά σημαντική» και κατατάσσεται από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου ως η δεύτερη καλύτερη ταινία στον αμερικανικό κινηματογράφο (πίσω από τον Πολίτη Κέιν). Ακολούθησαν οι συνέχειες The Godfather Part II (1974) και The Godfather Part III (1990). 
Punto Pizzo Free shop in Palermo Sicily that refuses to pay money to the Mafia and sells non Mafia goods.
Κατάστημα στο Παλέρμο Σικελίας που αρνείται να πληρώσει χρήματα για προστασία στη μαφία και πουλά προϊόντα που δεν ανήκουν στη μαφία.
Palermo seeks to both awe and inspire with a heady mixture of ancient architecture and bustling markets.
Το Παλέρμο επιδιώκει να προκαλέσει δέος και να εμπνεύσει με ένα μεθυστικό μείγμα αρχαίας αρχιτεκτονικής και πολυσύχναστων αγορών.
Cycling through the alleys of Palermo means crossing millennia of history exploring the scents, flavors, the most beautiful colors in Sicily.
Το ποδήλατο στα σοκάκια του Παλέρμο σημαίνει διασχίζοντας χιλιετίες ιστορίας εξερευνώντας τις μυρωδιές, τις γεύσεις, τα πιο όμορφα χρώματα στη Σικελία.
A place of diverse landscapes and rich history, Sicily is one of the most intriguing and captivating places in Europe, as well as the largest island in the Mediterranean.
Ένας τόπος με διαφορετικά τοπία και πλούσια ιστορία, η Σικελία είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά και μαγευτικά μέρη στην Ευρώπη, καθώς και το μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου.
Feel the laid-back and friendly vibe of the residents of Palermo and see how it has become one of the favorite destinations in the Mediterranean.
Νιώστε τη χαλαρή και φιλική ατμόσφαιρα των κατοίκων του Παλέρμο και δείτε πώς έχει γίνει ένας από τους αγαπημένους προορισμούς στη Μεσόγειο.
Palermo is famous for its history, culture, architecture, and (of course) its delicious southern Italian cuisine. Sicily's cuisines have long been influenced by food from across the Mediterranean.
Το Παλέρμο φημίζεται για την ιστορία, τον πολιτισμό, την αρχιτεκτονική και (φυσικά) την νόστιμη νότια ιταλική κουζίνα του. Η κουζίνα της Σικελίας έχει επηρεαστεί από τ φαγητό όλης της Μεσογείου από παλιά.
Popi Nicolaides attracted by the popular "Arancini", made of rice, shaped like a ball or a cone dominant of Italian cuisine.
Η Πόπη Νικολαΐδη προσελκύεται από το δημοφιλές «Αραντσίνι», φτιαγμένο από ρύζι, σε σχήμα μπάλας ή κώνου που κυριαρχεί στην ιταλική κουζίνα.
Palermo is considered fifth in the world for the best street food. Prepare yourselves for a visual and gastronomic feast of the senses.
Το Παλέρμο θεωρείται πέμπτο στον κόσμο για το καλύτερο street food. Προετοιμαστείτε για μια οπτική και γαστρονομική γιορτή των αισθήσεων.

Palermo boasts some of Sicily's best cuisine and is an ideal place to sample some of its delicious food. As they did: Xenis Xenofontos, Matteo Miano and Vasiliki Vourda.
Το Παλέρμο μπορεί να υπερηφανεύεται για μερικές από τις καλύτερες κουζίνες της Σικελίας και είναι ένα ιδανικό μέρος για να δοκιμάσετε μερικά από τα νόστιμα φαγητά του. Όπως έκαναν οι: Ξενής Ξενοφώντος, Βασιλική Βούρδα, Ματέο Μιάνο και Νικόλας Πανταζόπουλος.
Many Sicilians spend a large portion of their income on clothing and accessories, as dressing well is considered highly important in Italian culture.
Πολλοί Σικελοί ξοδεύουν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους σε ρούχα και αξεσουάρ, καθώς το να ντύνονται καλά θεωρείται πολύ σημαντικό στην ιταλική κουλτούρα.
Sicilian fashion designer Domenico Dolce, of the Dolce & Gabbana fashion house, has put Sicily well on the fashion map.
Ο Σικελός σχεδιαστής μόδας Domenico Dolce, του οίκου μόδας Dolce & Gabbana, έχει βάλει τη Σικελία για τα καλά στον χάρτη της μόδας.
Love is in the air in Palermo. Get below the surface of Palermo like a local and start a one-of-a-kind adventure.
Η αγάπη είναι στον αέρα στο Παλέρμο. Μπείτε κάτω από την επιφάνεια του Παλέρμο σαν ντόπιος και ξεκινήστε μια μοναδική περιπέτεια.
In Sicily, people greet one another with a kiss on each cheek and they are comfortable expressing verbally their affection for another. It it common for family and friends to express their love for one another by saying, “Ti voglio bene, literally, “I wish you well”.
Στη Σικελία, οι άνθρωποι χαιρετούν ο ένας τον άλλον με ένα φιλί σε κάθε μάγουλο και αισθάνονται άνετα να εκφράσουν λεκτικά τη στοργή τους για το άλλο. Είναι σύνηθες για την οικογένεια και τους φίλους να εκφράζουν την αγάπη τους ο ένας για τον άλλον λέγοντας «Ti voglio bene», που στην κυριολεξία σημαίνει, «σας εύχομαι καλά».
Days spent eating and strolling the vibrant markets will not feel wasted with Palermo offering a refreshing romantic break.
Οι μέρες που περάσετε τρώγοντας και κάνοντας βόλτες στις ζωντανές αγορές δεν θα τις αισθανθείτε χαμένες, με το Παλέρμο να προσφέρει ένα αναζωογονητικό ρομαντικό διάλειμμα.