Thursday, February 24, 2011

Dubrovnik , Croatia - Part I

The pearl of the Adriatic
Ντουμπρόβνιγκ: Το μαργαριτάρι της Αδριατικής
Dubrovnik truly is a stunning city with its amazing Old Town, which became a Unesco World Heritage site in 1979.
Το Ντουμπρόβνικ είναι πραγματικά μια εκπληκτική πόλη με την υπέροχη παλιά πόλη του, που συμπεριελήφθκε στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ουνέσκο το 1979.
Popi in the old harbour of the city.  -  Η Πόπη στο λιμάνι της παλιάς πόλης.
The old city - Η παλιά πόλη
Exploring the beauties of the old and the new city.
Ανακαλύπτοντας τις ομορφιές της παλιάς και της νέας πόλης.
The impressive modern bridge.  -  Η εντυπωσιακή σύγχρονη γέφυρα.
Entering the harbour of the city.  -  Μπαίνοντας στο λιμάνι της πόλης.
The bridge dominates the view.  -  Η γέφυρα μονοπωλεί τη θέα.
Arriving at the harour.  -  Φτάνοντας στο λιμάνι.
Dalmatia and Istria make up to more than 80 % of coastal Croatia and are full of culture and wonderful historical monuments.
Η Δαλματία και η Ίστρια αποτελούν περισσότερο από το 80% των παράκτιων της Κροατίας και είναι γεμάτη πολιτισμό με υπέροχα ιστορικά μνημεία.
But none of these monuments can compare to Croatia's jewel, Dubrovnik, its tourism oriented region and its old and ancient culture. 
Aλλά κανένα από αυτά, δεν μπορούν να συγκριθούν με το κόσμημα της Κροατίας, Ντουμπρόβνικ, στον κλάδο του τουρισμού ως περιφέρεια και στην παλιά και αρχαία κουλτούρα του.
Το γοητευτικό Ντουμπρόβνικ έχει μια περιπετειώδη και ζωντανή ιστορία.
Before being absorbed into the Napoleonic Empire in 1806, Dubrovnik thrived as a sovereign merchant state for over 700 years.
Πριν απορροφηθεί από τη Ναπολεόντεια Αυτοκρατορία το 1806, το Ντουμπρόβνικ άκμασε ως κυρίαρχο κράτος στο εμπόριο για πάνω από 700 χρόνια.
Apart for rich history and culture, the city is abundant with places for tranquil rest and wild fun, perfect for camping and excursions.
Εκτός για την πλούσια ιστορία και τον πολιτισμό, η πόλη έχει άφθονους χώρους για γαλήνιαξεκούραση και άγρια διασκέδαση, ιδανική για κάμπινγκ και εκδρομές.
Magnificent views.  -  Φανταστική θέα. 
Dubrovnik used to be an independent republic, surviving mostly on trade.
Το Ντουμπρόβνικ υπήρξε ανεξάρτητη δημοκρατία, που επιβίωνε ως επί το πλείστον από το εμπόριο.
It managed to survive many centuries, with constant threats to its territory, particularly from the mighty Ottoman Empire and Venice.
Κατάφερε να επιζήσει πολλούς αιώνες, με συνεχείς απειλές για την επικράτειά του, ιδίως από την πανίσχυρη Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη Βενετία.

Dubrovnik was founded in the 7th century AD. Although it passed from Byzantine, Venetian and Hungarian rule, managed to remain the only independent city-state in the Adriatic Sea (called Ragusa) and competed in Venice in maritime trade.
Tο Ντουμπρόβνικ ιδρύθηκε τον 7ο μ. Χ. αιώνα. Αν και πέρασε διαδοχικά από βυζαντινή, ενετική και ουγγρική κυριαρχία, κατάφερε να παραμείνει η μοναδική ανεξάρτητη πόλη-κράτος στην Αδριατική (ονομαζόταν Ραγκούζα) και ανταγωνιζόταν τη Βενετία στο θαλάσσιο εμπόριο.
Amazing and colourful landscape.  -  Πανέμορφο, γεμάτο χρώματα τοπίο.
In Croatian, the city is known as Dubrovnik; in Italian as Ragusa, and its historical name in Greek is Raiyia.
Στην κροατική, η πόλη είναι γνωστή ως Ντουμπρόβνικ, στα ιταλικά ως Ragusa, και ιστορικά το όνομά της στα ελληνικά είναι Raiyia (Ραυγια).
The current Croatian name was officially adopted in 1918 after the fall of Austria-Hungary.
Το σημερινό κροατικό όνομα υιοθετήθηκε επίσημα το 1918 μετά την πτώση της Αυστροουγγαρίας.
The city achieved a remarkable level of development, particularly during the 15th and 16th centuries.
Η πόλη πέτυχε ένα αξιοσημείωτο επίπεδο ανάπτυξης, ιδιαίτερα κατά το 15ο και 16ο αιώνα.
Maria Kakoullou and Popi Nicolaides, enjoying their breakfast on board and the stunning views around.
Η Μαρία Κάκουλλου και η Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνουν το πρόγευμα τους στο κατάστρωμα του πλοίου και την υπέροχη θέα του τοπίου.

Today Dubrovnik is the proudest feather in Croatia's tourist cap, and one of the most beautiful towns in the Mediterranean.
Σήμερα, το Ντουμπρόβνικ είναι ένα από τα πιο περήφανα σημεία στον τουριστικό χάρτη της Κροατίας και μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Μεσογείου.
The walls of the old city.  -  Τα τείχη της παλιάς πόλης.
Popi admiring the old well preserved city. 
Η Πόπη θαυμάζει την παλιά καλοδιατηρημένη πόλη.
Happy moments...  -  Ευτυχισμένες στιγμές...
A gorgeous islet.  -  Ένα μαγευτικό νησάκι.
From the entrance to the Adriatic Sea, Dubrovnik is the first port protected by islands on the maritime route to the West.
Από την είσοδο της Αδριατικής, Ντουμπρόβνικ είναι το πρώτο λιμάνι που προστατεύεται από τα νησιά για τη θαλάσσια διαδρομή προς τη Δύση.
The charming fountain. - To πανέμορφo συντριβάνι.
Τourists and holidaymakers everywhere. - Τουρίστες και περιηγητές παντού.
During summer time is over crowed by tourists and holidaymakers from all over the world.
Το καλοκαίρι οι τουρίστες έρχονται από όλο τον κόσμο κατά κύματα.
Resting in one of many coffee shops.  -  Λίγη ξεκούραση σε ένα από τα πολλά κέντρα.
Some gifts' kisses... after the gifts bought... - Μερικά φιλάκια δώρο... μετά την αγορά δώρων
More happy than ever... Πολύ ευτυχισμένοι όσο ποτέ...
Tourists create a pleasant atmosphere in the city. 
Οι τουρίστες δημιουγούν μια όμορφη ατμόσφαιρα στην πόλη.
Strolling in the old streets of the city.  -  Περπατώντα στους παλιούς δρόμους της πόλης.
Dozens of cruise ships anchor here as a stopover on their way to another Croatian touristic place.
Δεκάδες κρουαζιερόπλοια αγκυροβολούν εδώ ως ενδιάμεσο σταθμό για την επίσκεψη σε άλλα τουριστικά μέρη της Κροατίας.
Popi entering the old city.  -  Η Πόπη λίγο στην είσοδο της παλιάς πόλης.
 In the old city...  -   Μέσα στην παλιά πόλη...
 Great fun for the kids.  -  Πολύ διασκεδαστικό για τα παιδιά.
Modern pirates in action ...  Σύγχρονοι πειρατές σε δράση... 
To be continue with the old city. - Συνέχεια στο επόμενο με την παλιά πόλη.