Monday, February 14, 2011

Budapest, Hungary - Part two

A beauty in the arms of the Danube River
Η πανέμορφη Βουδαπέστη στην αγκαλιά του Δούναβη 
The history of Budapest begins when the Romans founded the town of Aquincum around 89 AD, in what is today Obuda.
Η ιστορία της Βουδαπέστης αρχίζει με τη ρωμαϊκή πόλη Aquincum, που ιδρύθηκε περίπου το 89 μ.Χ. στην τοποθεσία της σημερινής πόλης Οπούδα.
The Roman settlement 'Aquincum' became the main city of Lower Pannonia in 106 AD. The Romans constructed roads, amphitheaters, baths and houses with heated floors in this fortified military camp.
Ο Ρωμαϊκός οικισμός Aquincum  έγινε η κύρια πόλη της Κάτω Παννονίας στα 106 μ.Χ. Οι Ρωμαίοι κατασκεύασαν δρόμους, αμφιθέατρα, λουτρά και σπίτια με θερμαινόμενα πατώματα σε αυτό το οχυρωμένο στρατόπεδο.
Budapest, the capital of the Hungarian Republic, lies in the centre of the Carpathian Basin in Europe, on both sides of the river Danube.
Η Βουδαπέστη  πρωτεύουσα της Ουγγρικής Δημοκρατίας, βρίσκεται στο κέντρο του λεκανοπεδίου των Καρπαθίων στην Ευρώπη και στις δύο πλευρές του Δούναβη.
In 1541, Buda and Pest fell to the Ottomans and stayed in the hands of the Turks until 1686, when the Austrian Habsburgs conquered the town.
Το 1541 η Βούδα και η Πέστη έπεσαν στα χέρια των Οθωμανών και παρέμειναν μέχρι το 1686, όταν οι Αυστριακοί, Αψβούργοι κατέλαβαν την πόλη.

The former Royal Palace is one of the symbols of Hungary – and has been the scene of battles and wars ever since the 13th century. Nowadays it houses two impressive museums and the  National Library.
Το πρώην βασιλικό ανάκτορο είναι ένα από τα σύμβολα της Ουγγαρίας - και υπήρξε το θέατρο μαχών και πολέμων από τον 13ο αιώνα. Σήμερα στεγάζει δύο εντυπωσιακά μουσεία και την Εθνική Βιβλιοθήκη.

Buda has played an essential role in the life of the Hungarians since the Hungarian settlement in the 9th century.
Η Βούδα έχει διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη ζωή των Ούγγρων από την εποχή που ήταν ένας ουγγρικός οικισμός τον 9ο αιώνα.
On the Citadel on top of Gellért hill, the symbol of Budapest the statue of Liberty is found here. The female figure holding a palm branch in her raised hands.
Στην Ακρόπολη στην κορυφή του λόφου Γκαλέρτ ορθώνεται το σύμβολο της Βουδαπέστης το άγαλμα της Ελευθερίας. Η γυναικεία μορφή που κρατάει ένα κλαδί φοίνικα και το σηκώνει σ τα χέρια της ψηλά.
The impressive statue of liberty was erected in 1947.   
Το εντυπωσιακό άγαλμα της ελευθερίας ανεγέρθηκε το 1947.
"To the memory of all of those who sacrificed their lives for the independence, freedom, and success of Hungary."
«Στη μνήμη όλων εκείνων που θυσίασαν τη ζωή τους για την ανεξαρτησία, την ελευθερία, και την επιτυχία της Ουγγαρίας».
The royal castle and the castle district define the view of Buda.
Το βασιλικό κάστρο και η περιοχή του κάστρου καθορίζουν την όψη της Βούδα.
Strolling in the streets of Budapest despite the severe cold weather...
Περπατώντας στους δρόμους της Βουδαπέστης, παρά το μεγάλο κρύο ...
Thanks to the perfect location and the memorable monuments, it is also referred to as a "Little Paris of Central Europe" and or the "Pearl of Danube".
Χάρη στην ιδανική τοποθεσία και τα εντυπωσιακά μνημεία, αναφέρεται και ως «Μικρό Παρίσι της Κεντρικής Ευρώπης» και «Μαργαριτάρι του Δούναβη».
Gorgeous, amazing architecture!
Καταπληκτική, όμορφη αρχιτεκτονική!
Fine art works from leading Hungarian artists decorate some of the splendid buildings of the city.
Καλλιτεχνικά έργα από κορυφαίους Ούγγρους καλλιτέχνες κοσμούν μερικά από τα υπέροχα κτίρια της πόλης.
Different styles of gorgeous architecture adorn the city.
Διαφορετικά αρχιτεκτονικά σχέδια κοσμούν την πόλη.
Beauties of the city. - Ομορφιές της πόλης.
Gabi Feherne Jekel and Gavor Pinter leading the team through the cold streets of the beautiful city.
Η Γκάπι Φεχέρνε Τζεκέλ και ο Γκαμπόρ Πίντερ, οδηγούν την ομάδα μέσα από τους παγωμένους δρόμους της όμορφης πόλης.

In every corner of a street magnificent architecture attracts the eye of the visitor.
Σε κάθε γωνιά του δρόμου θαυμάσια αρχιτεκτονική προσελκύει το μάτι του επισκέπτη.
After the foundation of the first Hungarian university in Pecs in 1367, the second one was established in Obuda in 1395.
Μετά την ίδρυση του πρώτου Ουγγρικού πανεπιστημίου στην πόλη Πεκς το 1367, το δεύτερο ιδρύθηκε στην Οπούδα το 1395.
Challenging the cold ...  -  Προκαλώντας το κρύο...
The beauties of the city are endless... -  Οι ομορφιές της πόλης είναι ατέλειωτες...
The Museum of Fine Arts is a museum in Heroes' Square, facing the Palace of Art. It was built in a neoclassical style, between 1900 and 1906.
Το Μουσείο Καλών Τεχνών βρίσκεται στην πλατεία Ηρώων, απέναντι από το Παλάτι της Τέχνης. Χτίστηκε σε νεοκλασικό στυλ, μεταξύ 1900 και 1906.
The museum's collection is made up of international art (other than Hungarian), including all periods of European art, and comprises more than 100,000 pieces.
Η συλλογή του μουσείου αποτελείται από διεθνούς φήμης έργα τέχνης (πλην των Ουγγρικών), συμπεριλαμβανομένων όλων των περιόδων της ευρωπαϊκής τέχνης, και περιλαμβάνει πάνω από 100.000 έργα.

The Museum's collection is made up of six departments: Egyptian, Antique, Old sculpture gallery, Old painter gallery, Modern collection, Graphics collection.  The exhibition mainly includes works from Ancient Greece and Rome. The Cypriot and Myciaenian collection is also notable.
Η συλλογή του Μουσείου αποτελείται από έξι τμήματα: Αιγυπτιακό, Aρχαιότητα, Παλιά γλυπτά, Παλιές ζωγραφιές, Μοντέρνα συλλογή και συλλογή γραφικών. Η έκθεση περιλαμβάνει κυρίως έργα από την Αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη. Η Κυπριακή και η Μυκηναϊκη συλλογή είναι επίσης ξεχωριστή.
The Art Hall or Palace of Art is the largest exhibition space in Hungary. It is one of Heroes’ Square’s dominant Classical buildings. It has no permanent collection of its own. The building was completed in 1896.
Η Αίθουσα Τέχνης ή το Παλάτι της Τέχνης είναι ο μεγαλύτερος εκθεσιακός χώρος στην Ουγγαρία. Είναι ένα τα νεοκλασικά κτίρια στην Πλατεία Ηρώων. Δεν έχει μόνιμη συλλογή αλλά, φιλοξενεί κατά καιρούς  έργα τέχνης. Το κτίριο αποπερατώθηκε το 1896.

Beautiful fountain with elegant sculptures near the city center.
Όμορφος πίδακας με αγάλματα κοντά στο κέντρο της πόλης.
Discovering Budapest on our own and exploring the many different and beautiful faces of the city.
Ανακαλύπτοντας τη Βουδαπέστη από μόνοι μας και εξερευνώντας τα πολλά διαφορερικά όμορφα πρόσωπα της πόλης.
Budapest possesses a rich and fascinating history as well as a vibrant cultural heritage.
Η Βουδαπέστη διαθέτει μια πλούσια και συναρπαστική ιστορία, καθώς και μια ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά.
Gorgeous commercial walkway full of elegant shops.
Ωραιότατος πεζόδρομος γεμάτος κομψά καταστήματα.
Vaci Street in downtown Budapest is one of the most attractive pedestrian shopping streets in the city.
Η οδός Βασί στο κέντρο της Βουδαπέστης είναι ένας από τους πιο ελκυστικούς εμπορικούς πεζόδρομους της πόλης.
Budapest's main shopping area stretches the length of Vaci as well as numerous surrounding streets.
Η κύρια εμπορική περιοχή της Βουδαπέστης, εκτείνεται στο μήκος της οδού Βασί, καθώς και τα πολλά δρομάκια που την περιβάλλουν.


 
Α charming statue of the Greek God Hermes and his marble fountain.
Ένα ωραίο άγαλμα του Έλληνα θεού, Ερμή με τη μαρμάρινη κρήνη του.
At the end of the Vaci street. -  Στο τέλος του εμπορικού δρόμου
Alexandra Pappa making window shopping.
ΗΑλεξάνδρα Παππά στα ψώνια.
Popi Nicolaides and Thelma Louca enjoying the city center.
Η Πόπη Νικολαΐδου και η Θέλμα Λουκά απολαμβάνουν το κέντρο της πόλης.
A beautiful street of the city. -  Ένας όμορφος δρόμος της πόλης.
Budapest possesses a rich and fascinating history as well as a vibrant cultural heritage.
Η Βουδαπέστη διαθέτει μια πλούσια και συναρπαστική ιστορία, καθώς και μια ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά.
Budapest's Classicist, Romanesque, Gothic and Art Nouveau architecture is predominantly shaped by the works of master architects of the 19th century.
Ο κλασικός, ρωμανικός, γοτθικός και αρτ νουβό αρχιτεκτονικός ρυθμός διαμορφώνεται κυρίως από τα έργα εξαιρετικών αρχιτεκτόνων του 19ου αιώνα.
Many significant buildings that were built during Roman times and afterward still stand.
Πολλά σημαντικά κτίρια που χτίστηκαν κατά τα ρωμαϊκά χρόνια και μετέπειτα εξακολουθούν να υπάρχουν.
During its nearly 1000-year-old history the city was destroyed many times, so the buildings are not always uniform in style: this is what gives Budapest its unique eclectic architecture.
Κατά τη διάρκεια της σχεδόν 1000-ετών- ιστορία της, η πόλη καταστράφηκε πολλές φορές, έτσι ώστε τα κτίρια να μην έχουν πάντα ενιαία αρχιτεκτονική. Αυτό όμως, είναι που δίνει στη Βουδαπέστη μοναδική εικόνα εκλεκτικής αρχιτεκτονικής.
Budapest is awalking city
Η Βουδαπέστη είναι μια «πόλη που μπορείς να περπατήσεις με τα πόδια"
Budapest’s Gothic architecture was significant as early as the 14th and 15th centuries: Buda had one of the most beautiful Baroque castles in Europe.
Η Γοτθική αρχιτεκτονική της Βουδαπέστης ήταν σημαντική ήδη από τον 14ο και 15ο αιώνα: Η Βούδα είχε ένα από τα πιο όμορφα κάστρα μπαρόκ στην Ευρώπη.
Budapest is the world's only metropolis, where there are more than 130 thermal springs and wells.
Η Βουδαπέστη είναι η μόνη μητρόπολη στον κόσμο, όπου υπάρχουν πάνω από 130 ιαματικές πηγές και πηγάδια.

The first underground railway of continental Europe, the Millenium Underground was built here in 1896, it is still an important part of Budapest's transport system.
Το πρώτο μετρό της ηπειρωτικής Ευρώπης, ο υπόγειος σιδηρόδρομος Millennium χτίστηκε εδώ το έτος 1896 και εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό μέρος του συστήματος μεταφορών της Βουδαπέστης.
Andrassy Anevue is added to the list of World heritage Sites in 2002, along with the Millennium Underground railway and Heroe's Square.
Η Λεωφόρος Ανδράσσι προστέθηκε στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το 2002, μαζί με τον υπόγειο σιδηρόδρομο Millennium και την πλατεία Ηρώων.
Just like in any other big city there are some common tourist traps. Popi’s  wallet had been stolen out of her handbag in no time in a crowded underground station...
Ακριβώς, όπως, σε οποιαδήποτε άλλη μεγαλούπολη υπάρχουν κοινές παγίδες. Η Πόπη έχασε το πορτοφόλι της, που είχε κλαπεί από την τσάντα της σε διάστημα δευτερολέπτων, σε υπόγειο σταθμό γεμάτο κόσμο...
Popi is reporting the incident to the police with Annita acting as the interpreter.
H Πόπη αναφέρει το περιστατικό στην αστυνομία με την Αννίτα να ενεργεί ως διερμηνέας.
The cute boxer 'Pyron' and the handsome golden retriever in the park for a walk.
Ο πανέμορφος μποξέρ 'Πάιρον' και ο κούκλος κόλτρ ριτρίβερ στο πάρκο για βόλτα.
Another cute doggy in his winter costume in the park...
Ακόμη ένας όμορφος σκυλάκος με το χειμερινό του κουστουμάκι...

A flea market. - Υπαίθρια αγορά
Flea market items. - Τα προϊόντα της υπαίθριας αγοράς.
Opposite you can see our hotel.  -  Απέναντι μπορείτε να δείτε το ξενοδοχείο μας.
During the Communist regime, was "The Happiest Barrack" within the Eastern bloc, with a special form of Communism, the so-called "Goulash Communism". Although today, Budapest is a modern city the ghost of Communism can be still seen in some of the ugly 10 floors buildings without an elevator...
Κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος, η χώρα ήταν «το πιο ευτυχισμένο στρατόπεδο» εντός του ανατολικού μπλοκ, με ειδική μορφή κομμουνισμού, το λεγόμενο «κομμουνισμό γκούλας». Παρά το γεγονός ότι σήμερα, η Βουδαπέστη είναι μια σύγχρονη πόλη το φάντασμα του κομμουνισμού μπορεί να το συναντήσετε σε μερικά από τα άσχημα κτίρια, όπως αυτά των 10 ορόφων χωρίς ένα ανελκυστήρα...
The name is a sarcastic metaphor derived from "goulash", a popular Hungarian dish. As goulash is made with an assortment of unlike ingredients, it represents how Hungarian communism was a mixed ideology no longer strictly communistic until 1989.
Το όνομα είναι μια σαρκαστική αλληγορία που προέρχονται από το «γκούλας», ένα δημοφιλέςΟυγγαρέζικο φαγητό. Όπως το γκούλας δηλαδή, που γίνεται με μια ανάμιξη από διάφορα ετερόκλητα συστατικά, έτσι, και ο τότε Ουγγρικός κομμουνισμός ήταν μια μικτή ιδεολογία, όχι απολύτως κομμουνιστική, μέχρι το 1989.
With some of our friends. - Με μερικούς από τους φίλους μας.
With blogging friends Aniko Biro and her husband Gyuri (George). Anik diszitoblogja
Με φίλους της Μπλογκόσφαιρας, η Ανίκο Μπριρό και ο σύζυγός της Γιώργος. 
View Video : Budapest Hungary

8 comments:

phlou...flis said...

υπέροχη πόλη, ακόμα και σε ...καλοκαιρινή έκδοση

Ann said...

such an informative post with wonderful photos. The city is magnifient with all the diverse architecture..just gorgeous! I hope the beauty of this city and your trip was not marred to much by the theft of Popi's wallet..such a shame and an evil thing for that person to have done!
thank you for the lovely trip to Budapest!Your knowlege of so many historical facts made it a "trip of a lifetime"!!! Happy valentine's Day to you my friend! xo, Ann

Cheryl said...

The architecture is just incredible-so much to look at.
Sorry to hear about Popi's wallet!
Have a good week!

J_on_tour said...

Metros are a problem all over the world and I'm sorry to hear of your loss. I remember this line / station, I think it was one of the oldest undergrounds in the world or something. The second half of your post puts things into perspective on how little these people have. I remember trying the goulash and I expected it to be of a stronger flavour and less watery.

online-lehetőségek said...

Nagyon szépen köszönöm, hogy a városomról feltettél ennyi képet és bennünket is. A leirásokat amiket a képekhez irál nagyon szivesen olvastam végig.:))

magda said...

Υπέροχες φωτογραφίες και πληρέστατο ρεπορτάζ !!!
Συγχαρητήρια
Χαιρετισμούς

Magia da Inês said...

Oi, amigo!
Budapeste é mesmo a pérola do Danubio!
Única em sua arquitetura... é mesmo a Paris da Europa Central.
Clássica e eclética ao mesmo tempo!... mas não escapa aos problemas conteporâneos...
Que pena Popi ter sido roubada!!!
.♫♫° ·.
•♫♫•.¸ღ¸.•♫♫•.¸
°º♫ beijos do Brasil

Margie said...

I Really enjoyed this post!
Wonderful photos!

Margie :)