Wednesday, February 16, 2011

Szentendre, Hungary

A town of arts and museums
Πόλη των τεχνών και των μουσείων

Thanks to our good friends Mary and Akos we had the chance to visit this beautiful and unique place.
Χάρη στην καλούς μας φίλους Μαίρη και Akos είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το μοναδικό αυτό όμορφο μέρος.
Mary, Popi and Akos in the old town of Szentende.
Η Μαίρη, η Πόπη και ο Άκος στην παλιά πόληΣεντέντρε (Άγιος Ανδρέας).
Szentendre is a riverside town in Pest county, Hungary, near the capital city of Budapest.
H Σεντέντρε (Άγιος Ανδρέας) είναι μια πόλη δίπλα στο ποτάμι στην κομητεία Pest, Ουγγαρία, κοντά στην πρωτεύουσα Βουδαπέστη.
Mary is a Greek lady married to Ako, a Hungarian gentleman who lived and worked for many years in Switzerland.
Η Μαίρη είναι μια Ελληνίδα κυρία παντρεμένη με τον Άκος, ένα Ούγγρο κύριο που έζησε και εργάστηκε για πολλά χρόνια στην Ελβετία.
After about 20 minutes ride by car from Budapest, suddenly the town appeared in front of us. What a sight!
Μετά από περίπου 20 λεπτά βόλτα με το αυτοκίνητο από τη Βουδαπέστη ξαφνικά εμφανίστηκε η πόλη μπροστά μας. Τι θέαμα!
The old gorgeous town of Szentendre was a pleasant surprise... We stopped for a while and enjoyed the view.
Η παλιά πανέμορφη πόλη του Σεντέντρε (Άγιος Ανδρέας) ήταν μια ευχάριστη έκπληξη ... Σταματήσαμε για λίγο και απολαύσαμε τη θέα.
You can reach the town  from Budapest by suburban train approximately 40 minutes, or by boat as well. 
Στην πόλη μπορείτε να πάτε με το τραίνο της γραμμής ή και με πλοιάριο από τη Βουδαπέστη.

With 20,000 inhabitants, the town stretches from the west side of the Danube to the Pilis Mountains.
Έχει 20.000 περίπου κατοίκους και η πόλη απλώνεται από τη δυτική πλευρά του Δούναβη μέχρι τα Όρη Πίλις.
The view of the town and the houses and the buildings around the central square it is simply breathtaking.
Η θέα της πόλης με τα σπίτια και τα κτίρια γύρω από την κεντρική πλατεία, είναι απλά καταπληκτική.
Due to its picturesque appearance and easy rail and river access, it has become a popular place for tourists.
Λόγω της γραφικότητας του τοπίου και την εύκολη πρόσβαση των σιδηροδρομικών και ποτάμιων δρόμων, έχει γίνει ένας δημοφιλής προορισμός για τουρίστες.
Ιt is a very popular among tourists, due to its historical atmosphere, museums, cafés and romantic cobblestone streets lined with colourful Baroque homes.
Είναι ένας πολύ δημοφιλής τουριστικός προορισμός, λόγω της ιστορικής ατμόσφαιρας, των μουσείων, των κέντρων αναψυχής και τα ρομαντικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα πολύχρωμα σπίτια μπαρόκ.
Popi and Phivos in the cobbled stone Main Square of Szentendre with the Plague Cross in the middle.
Η Πόπη κι ο Φοίβος στη λιθόστρωτη κεντρική πλατεία της πόλης με το Σταυρό στη μέση.
The Plague Cross in the middle.
O Σταυρός στη μέση της πλατείας.

It was founded in the 14th century by Serbian refugees who fled from the Turkish occupation of their country. They struggled and they managed to hold on to their orthodox religion, as is testified by the many small orthodox churches still in Szentendre.
Ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα από Σέρβους πρόσφυγες που διέφυγαν από τους Τούρκους. Αγωνίστηκαν και κατάφεραν να κρατηθούν στην ορθόδοξη θρησκεία τους, όπως αποδεικνύουν οι πολλές ορθόδοξες εκκλησίες που βρίσκονται ακόμη εδώ.
Even the Serbian Orthodox Church moved their seat here around the year 1690, hence the Serbian influence to the town's architecture and cultural life.
Ακόμη και η έδρα της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας μεταφέρθηκε εδώ γύρω στο έτος 1690, εξ ου και η σερβική επιρροή στην αρχιτεκτονική της πόλης και την πολιτιστική ζωή.
The number of churches proves this fervour.
Ο αριθμός των εκκλησιών αποδεικνύει αυτό το πάθος.
At one point it had as many as eightSerbian Orthodox  church buildings and 3 chapels, and only one eachRoman-Catholic and Evangelical.  It is still the seat of the Buda Diocese of the Serb Orthodox Church.
Σε κάποια εποχή είχε και οκτώ Σερβικές ορθόδοξες εκκλησίες και 3 παρεκκλήσια, και μόνο μια Ρωμαιοκαθολική και μια Ευαγγελική. Είναι ακόμα η Μητρόπολη της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
The church of St. Anreas in the beginning of the Greek street.
Η εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στην αρχή της οδού Ελλήνων.

The Greek restaurant. -  Το ελληνικό εστιατόριο.

The entrance of the restaurant. - Η είσοδος του εστιατορίου.
In the 18th century, after liberation from the Turks, Szentendre enjoyed a rebirth with Mediterranean leanings, asSerbian, Croatian, Slovak, German and Greek newcomers moved in and lived alongside the Mayar inhabitants.
Τον 18ο αιώνα, μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, η πόλη απόλαυσε μια αναγέννηση με μεσογειακές επιρροές και κλίσεις, από τις αφίξεις νέων κατοίκων από τη Σερβία, την Κροατία, τη Σλοβακία, Γερμανούς και Έλληνες νεοφερμένους, που ζούσαν μαζί με τους ντόπιους κατοίκους.
On the Greek street (Görög utca) you can find a small gallery with works by Károly Ferenczy. He was a leading Hungarian impressionist whose works are also exhibited in the museums in Budapest.
Στον ελληνικό δρόμο μπορείτε να βρείτε μια μικρή γκαλερί με έργα του Károly Ferenczy. Ήταν ο κορυφαίος ιμπρεσιονιστής της Ουγγαρίας του οποίου τα έργα του εκτίθενται στα μουσεία στη Βουδαπέστη. 

The numerous churches in town reflect the cultural, ethnic and religious diversity of Szentendre. 
Οι πολυάριθμες εκκλησίες της πόλης αντανακλούν την πολιτιστική, εθνοτική και θρησκευτική ποικιλομορφία.
In the 17th Century, Serbian settlers came to the town and gave Szentendre its characteristic, Mediterranean-style architecture.
Τον 17ο αιώνα, ο Σέρβοι άποικοι ήρθαν στην πόλη και έδωσαν τον μεσογειακό χαρακτήρα στο αρχιτεκτονικό στιλ της πόλης.
Just outside of Szentendre lies the open air ethnographical museum (Skanzen) which depicts Hungarian rural life in the 17th and 18th century.
Ακριβώς έξω από Szentendre βρίσκεται το υπαίθριο Εθνογραφικό Μουσείο (Skanzen), το οποίο απεικονίζει την αγροτική ζωή της Ουγγαρίας τον 17ο και 18ο αιώνα.

The town houses internationally recognized and interesting museums.
 Η πόλη φιλοξενεί διεθνώς αναγνωρισμένα και ενδιαφέροντα μουσεία.
It is known for its museums (most notably the Open-Air Ethnographic Museum), galleries, and artists.
Είναι γνωστή για τα μουσεία της (κυρίως το υπαίθριο Εθνογραφικό Μουσείο) γκαλερί, και καλλιτέχνες.
There are a further 14 museums and art galleries acquainting visitors with the rich historical past and teeming artistic life of the town.
Υπάρχουν άλλα 14 μουσεία και γκαλερί τέχνης που ενημερώνουν τους επισκέπτες με το πλούσιο ιστορικό παρελθόν, γεμάτο καλλιτεχνική ζωή της πόλης.
 
The most visited museums of the town include the Margit Kovács Museum (pottery), the Serb Clerical Museum, the Art Mill exhibition centre for modern arts and a public transport train collection.
Τα πιο δημοφιλή μουσεία της πόλης περιλαμβάνουν το Margit Kovács Μουσείο (κεραμικής), το Σερβικό Μουσείο, το εκθεσιακό κέντρο για τη σύγχρονη τέχνη και μια δημόσια συλλογή για τα τρένα και τις δημόσιες μεταφορές.
No wonder why the town has attracted over one hundred artists here who live and work here.
Δεν είναι τυχαίο που η μικρή πόλη έχει προσελκύσει πάνω από εκατό καλλιτέχνες, που ζουν και εργάζονται εδώ.
The narrow houses of Serbian tradesmen are located around Fõ tér (Main Square), many of them converted now into shops and restaurants.
Τα στενά σπιτάκια των Σέρβων εμπόρων βρίσκονται γύρω από την κύρια πλατεία, τα περισσότερα των οποίων έχουν μετατραπεί σε μαγαζιά και εστιατόρια.
 
Cozy shops everywhere. - Πανέμορφα μαγαζάκια παντού.
Traditional crystal goods. Παραδοσιακά κρύσταλλα.
For Hungarian food and beverage specialties you can buy Tokaji wine, pálinka (Hungarian fruit brandy, Hungarian paprika powder, and goose liver.
Για σπεσιαλιτέ Ουγγρικά τρόφιμα και ποτά μπορείτε να αγοράσετε Tokaji κρασί, Pálinka (ουγγρικό μπράντι με φρούτα, ουγγρική σκόνη πάπρικα και συκώτι χήνας.
Szentendre is a major tourist destination and is a common day-trip for travellers to Budapest.
Αποτελεί πλέον ένα σημαντικό τουριστικό προορισμό και είναι μια ωραία ημερήσια εκδρομή για τους ταξιδιώτες από τη Βουδαπέστη.
Its main attraction is the charming, Mediterranean-style architecture of the town centre.
Βασικό πλεονέκτημα της είναι το γοητευτικό, η μεσογειακού στιλ αρχιτεκτονική στο κέντρο της πόλης.
Because of the pleasant weather and beautiful landscape, the population of Szentendre triples during the holiday season.
Λόγω των καιρικών συνθηκών και το ευχάριστο τοπίο ο πληθυσμός της πόλης τριπλασιάζει κατά τη διάρκεια της περιόδου των διακοπών.
Popi buying some souvenirs. - Η Πόπη αγοράζει μερικά αναμνηστικά δωράκια.
The Margit Kovács museum displays the works of this influential Hungarian artist who is considered to be a master of ceramics. Her works usually focuses around themes of motherhood, love and destiny, and never fails to move.
Το μουσείο «Margit Kovács» παρουσιάζει έργα της καταξιωμένης Ουγγαρέζας καλλιτέχνιδας που θεωρείται ότι είναι ένα υπόδειγμα της κεραμικής. Τα έργα της συνήθως επικεντρώνεται γύρω από θέματα της μητρότητας, της αγάπης και το πεπρωμένο, που πάντα συγκινούν.
A cozy antique shop.  -  Ένα όμορφο παλαιοπωλείο.

Szentendre is a town of arts and museums. It is home to the Hungarian open air museum , which exhibits the folklore architecture and culture of the Carpathian basin.
Είναι μια πόλη των τεχνών και των μουσείων. Φιλοξενεί το Ουγγρικό υπαίθριο μουσείο, που παρουσιάζει τη λαϊκή αρχιτεκτονική και τον πολιτισμό της λεκάνης των Καρπαθίων.
A pretty lady enjoying the atmosphere.  - Μια όμορφη κυρία απολαμβάνει την ατμόσφαιρα.
The Town Hall under restorations.  -  Το Δημαρχειακό Μέγαρο επιδιωρθώνεται.
Akos and Mary's gorgeous house in the Dany-Szentkiraly.
Το πανέμορφο σπίτι της Μαίρης και του Άκος στο Ντάνυ-Σβεντκιράλι.
Another view of the house. - Ακόμη μια άποψη του σπιτιού.

Akos is a cosmopolitan, a perfect citizen of the world. His gorgeous wife Mary is a pleasant personality, making both a perfect couple.
Ο Άκος είναι ένας κοσμοπολίτης, τέλειος πολίτης του κόσμου. Η πανέμορφη σύζυγός του Μαίρη είναι μια ευχάριστη προσωπικότητα, αποτελώντας και οι δύο ένα τέλειο ζευγάρι.
It was our pleasure and honour to meet this  charming couple during our staying to Budapest last week.
Ήταν χαρά και τιμή μας να γνωρίσουμε το γοητευτικό ζευγάρι αυτό κατά την παραμονή μας στη Βουδαπέστη την περασμένη εβδομάδα.
Mary is a blogging friend and operates 2 blogs: Life Bookmarks Φωτογραφίες ζωής    
Η Μαίρη έχει δυο Μλογκς : Life Bookmarks και Φωτογραφίες ζωής
View Video : Szentendre, Hungary

20 comments:

online-lehetőségek said...

Nagyon szeretem Szentendrét szép kis város:)))

Μαίρη (Ginger) said...

Φαντάσου Φοίβο, το πρώτο σχόλιο σου ήλθε από Ουγγαρέζα που γράφει "Πολύ αγαπώ το Σέντεντρε ωραία μικρή πόλη"

Εκτέθηκα ανεπανόρθωτα πάλι.... αν κάνουν ουρά οι επισκέπτες έξω απ'το σπίτι μας να ξέρεις ότι θα φταίς εσύ :-)

Tην αγάπη μου στην Πόπη.

Susu Paris Chic said...

I went there for a ballet camp in 1994. Will never forget the city!

Traveling Hawk said...

I knew about Szentendre as an artisitical and touristical center but I never managed to visit it when I was in Budapest. Your nice photos have convinced me!

joo said...

I haven't been to Szentendre and it is a mistake. Now I'm sure, I will have to go there as soon as possible!
The house of your friends is fabulous:)

Debbie Taillieu said...

I've never been, and it seems very beautiful!

Bob Bushell said...

Great looking place, I hope you enjoyed it.

mosaicology said...

I am speechless. The description, the pictures, the Greek character of the place, the translation!! Wow. Bravo!

Ann said...

How right you are! Szentendre is a picturesque city,with it's beautiful churchs,architecture and cobblestone streets! your photos certain;y show the beauty! I love your friends home..it is so different in it's appearence from anything I've ever seen. Thank you for another vacation..someday maybe I'll be fortunate enough to see it in person!! xo

H. said...

Thank you for showing us this lovely city ! I have been, for many many years ago to Budapest.

It is so nice seeing photos from different towns !!

Ciao

Siddhartha Joshi said...

Looks like such an enchanting town...would love to visit Europe again! Your pictures tempt me so much :)

Rajesh said...

Beautiful place. The architecture of old buildings are amazing.

Cloudia said...

wonderful visit
Aloha from Honolulu
Comfort Spiral

><}}(°>

Zuzana said...

Beautiful and so very reminding me of eastern Slovakia, here I was born. We have many similarities with the Hungarians considering our history.;)
Lovely images.;)
xoxo

Ola said...

Thanks for this trip in this romantic small town, I was there a few years ago and I enjoyed its atmosphere:)

Sudhir R said...

Romantic and beautiful! thanks, cos I can only see this sort of location on your blog

Anyinyóka said...

Szentendre is one of my favorite places. I especialy like the open air museum, where the reproductions of old hungarian buildings are built and furnished with old personal belongings.
Some buildings were moved peace by peace from their building places into the museum and were there rebuilt.

lis said...

Lugares,momentos que despertam desejos de conhecer o mundo , em cada porto muitas belezas.
Hoje tive mais dificuldade na leitura porque o tradutor nao cooperou rsrs
a conexão onde ando está pequena.
grande abraço
Parabéns pela postagem excelente.

kangerlussuaq said...

Well done my dearest Phivos and Popi! Thanks to your nice post, I have one more reason to put a city-break to Budapest in my travel wishlist.

See you around!

J_on_tour said...

It's nice for you to know that you have friends here. These are fascinating and colourful streets, full of history and character that seem to be worth visiting. The greek restaurant looks inviting.