Tuesday, February 12, 2013

Milan - Italy

Το υπέροχο Μιλάνο


Milan (Milano) is the second-largest and financially the most important city in Italy with a population of about 1.3 million.
Το Μιλάνο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη και οικονομικά πιο σημαντική πόλη της Ιταλίας, με πληθυσμό 1,3 εκατομμύρια περίπου.
Popi and Phivos Nicolaides at  the  Duomo  di Milano, the city's stunning Gothic cathedral.
Στο Ντουόμο τον εκπληκτικό γοτθικό καθεδρικό ναό της πόλης.An important centre of the international arts and musical scene, the city holds several renowned institutions, theatres and museums, as well as important monuments.
Ένα σημαντικό κέντρο τεχνών και της διεθνούς μουσικής σκηνής, η πόλη έχει πολλά διάσημα ιδρύματα, θέατρα και μουσεία, καθώς και σημαντικά μνημεία.

Rita and Marcos Marcos opposite the stunning Gothic cathedral.
Η Ρίτα και Μάρκος Μάρκου μπροστά από τον εκπληκτικό γοτθικό καθεδρικό ναό της πόλης.

At the highest tower, 108.5 meters in height, dominates the gilded bronze statue of Virgin Mary, La Madonnina.
Στο υψηλότερο κωδωνοστάσιο, σε ύψος 108,5 μέτρων, δεσπόζει το μπρούτζινο επιχρυσωμένο άγαλμα της Παναγίας, η La Madonnina.

Milan's main orientation point, it’s one of the world's largest cathedrals and unquestionably, it's the most spectacular monument in the city.
Κύριο σημείο προσανατολισμού του Μιλάνου, είναι ένας από τους μεγαλύτερους καθεδρικούς ναούς του κόσμου και αναμφισβήτητα, το πιο εντυπωσιακό μνημείο της πόλης.
The landmarks (the Milan Cathedral, the fourth largest cathedral in the world, and Santa Maria delle Grazie, decorated with Leonardo da Vinci paintings, a UNESCO World Heritage Site) attract more than two million visitors annually.
Τα αξιόλογα μνημεία (συμπεριλαμβανομένου του καθεδρικού ναού του Μιλάνου, την τέταρτη μεγαλύτερη μητρόπολη του κόσμου και την εκκλησία της Santa Maria delle Grazie, διακοσμημένη με έργα ζωγραφικής του Λεονάρτο ντα Βίντσι, προστατευόμενα ως παγκόσμια κληρονομιά από την ΟΥΝΕΣΚΟ) προσελκύει περισσότερους από δύο εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.
An important cultural and artistic center.
Σημαντικό πολιτιστικό και καλλιτεχνικό κέντρο.
Built between 1386 and 1577, it hosts the world's largest collection of marble statues with the widely visible golden Madonna statue on top of the spire.  
Χτίστηκε μεταξύ 1386 και 1577. Φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συλλογή στον κόσμο από μαρμάρινα αγάλματα με το ευρέως ορατό χρυσό άγαλμα της Παναγίας πάνω από το κωδωνοστάσιο.
Popi Nicolaides and Rita Marcou, opposite the The Duomo , the grand Gothic wonder that was erected in the late of the 14th century.
Η Πόπη Νικολαΐδου και η Ρίτα Μάρκου μπροστά στο προαύλιο του Ναού Ντουόμο - το μεγάλο Γοτθικό θαύμα, που κτίστηκε στα τέλη του 14ου αιώνα.
Milan is famous for its wealth of historical and modern sights - the Duomo, one of the biggest and grandest Gothic cathedrals in the world.
Το Μιλάνο είναι γνωστό για τον πλούτο του σε ιστορικά και σύγχρονα αξιοθέατα - το Duomo, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο μεγαλοπρεπείς γοτθικούς καθεδρικούς ναούς στον κόσμο.
Duomo Square is the epicenter of tourist activity in Milan and is a landmark location.
Η Πλατεία Ντουόμο είναι το επίκεντρο της τουριστικής δραστηριότητας στο Μιλάνο και είναι ένα σημείο αναφοράς της πόλης.
The etymology of Milan is uncertain. While the modern name of the city is clearly derived from its Latin name Mediolanum (from the Latin words medio, meaning "in the middle", and lanus, "plain"), it has been suggested that its original roots could lie more deeply in the city's Celtic heritage.
Η ετυμολογία της λέξης ‘Μιλάνο’ είναι αβέβαιη. Ενώ η σύγχρονη ονομασία της πόλης σαφώς προέρχεται από τη λατινική λέξη του Mediolanum (από τη λατινική φράση medio, που σημαίνει «στη μέση», και Λανούς, "απλό"). Η αρχική ρίζα του ονόματος, θα μπορούσε να βρίσκεται πιο βαθιά στην Κελτική κληρονομιά της πόλης.

Here Constantine I and Licinius issued the Edict of Milan of 313 and guaranteed the freedom of religion for Christians.
Εδώ ο Κωνσταντίνος Ι και ο Λικίνιος εξέδωσαν το Διάταγμα των Μεδιολάνων, του 313, με το οποίο εγγυάται την ελευθερία της θρησκείας για τους Χριστιανούς.
Milan is the second-largest city in Italy and the capital of Lombardy. The city proper has a population of about 1.35 million, while its urban area with an estimated population of about 5.2 million.
Το Μιλάνο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ιταλία και η πρωτεύουσα της Λομβαρδίας. Η πόλη έχει πληθυσμό περίπου 1,35 εκατομμύρια, ενώ η αστική περιοχή με συνολικό πληθυσμό 5,2 εκατομμυρίων περίπου.
The entrance of the gallery that the square reminds triumphal arch height and covers the total height of the building, with Ionic colonnades series. And the other three side entrances of tunnels intersect in the center of the band in favor of whom reportedly huge glass dome returns to him.
Η είσοδος της στοάς αυτής από την πλατεία θυμίζει αψίδα θριάμβου και καλύπτει σε ύψος το συνολικό ύψος του κτιρίου, με σειρές κιονοστοιχιών ιωνικού ρυθμού. Οι άλλες τρεις παράπλευρες είσοδοι των στοών διασταυρώνονται στο κέντρο του συγκροτήματος υπέρ του οποίου φέρεται τεράστιος γυάλινος θόλος να επιστέφει αυτόν. 
 
Galleria Vittorio Emanuele II. Located on the square above the right of the Duomo and the Historic Arcade shop. This historic three-story building, a complex commercial galleries cruciform allegedly constructed in the period 1865-1877.
Galleria Vittorio Emanuele II. Βρίσκεται στη παραπάνω πλατεία, δεξιά του Ντουόμο και είναι η Ιστορική Στοά Μαγαζιών. Πρόκειται για ιστορικό τριώροφο κτίριο, ένα σύμπλεγμα εμπορικών στοών σε σχήμα σταυρού που φέρεται να κατασκευάστηκε την περίοδο 1865-1877.
Milan was founded by the Celtic people. The city was later conquered by the Romans, becoming the capital of the Western Roman Empire.
Το Μιλάνο ιδρύθηκε από τους Κέλτες. Η πόλη αργότερα κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους κι έγινε πρωτεύουσα της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
One of the old gates which connects the old part of the city.
Μια από τις παλιές πύλες που συνδέουν την παλιά πόλη.

Striking buildings, sleek modern architectural works and lovely streets and squares.
Εντυπωσιακά κτίρια, κομψά και μοντέρνα αρχιτεκτονικά έργα και υπέροχους δρόμους και πλατείες.
In Milan, formerly called Mediolanum, signed in 313 AD the Edict of Milan, by Constantine and Licinius, for religious freedom and freedom of the Church.
Στο Μιλάνο, που παλιότερα λεγόταν Μεδιολάνο, υπογράφτηκε το 313 μ.Χ. το διάταγμα των Μεδιολάνων, από το Μέγα Κωνσταντίνο και τον Λικίνιο, για την ανεξιθρησκεία και την ελευθερία της Εκκλησίας.
The differences between Rome and Milan are evident from several proverbs, such as this one which roughly translates, "Rome is a voluptuous woman whose gifts are very apparent, while Milan is the shy, demure girl whose treasures are plentiful, but discovered in time."
Οι διαφορές ανάμεσα στη Ρώμη και το Μιλάνο είναι εμφανείς από διάφορες παροιμίες, όπως αυτή που μεταφράζεται περίπου ως εξής: «Η Ρώμη είναι μια αισθησιακή γυναίκα, της οποίας τα δώρα είναι πολύ εμφανή, ενώ το Μιλάνο είναι το ντροπαλό, σεμνό κορίτσι του οποίου οι θησαυροί είναι άφθονοι, αλλά ανακαλύπτoνται με το χρόνο».
If Rome represents the "old" Italy, Milan represents the "new" Italy.
Αν η Ρώμη αντιπροσωπεύει την «παλιά» Ιταλία, το Μιλάνο αντιπροσωπεύει τη «σύγχρονη» Ιταλία.
Some corners of the city are the same as such historical sites.
Μερικές γωνιές της πόλης είναι η ίδια η ιστορία.
Milan is famous for its wealth of historical and beautiful buildings and it still keeps most of its past history intact.
Το Μιλάνο είναι γνωστό για τον πλούτο των ιστορικών και όμορφων  κτιρίων του και εξακολουθεί να διατηρεί το μεγαλύτερο από το παρελθόν της ιστορίας του ανέπαφο.
The architectural and artistic masterpieces of the Renaissance period, confirm its class and its reputation.
Τα αρχιτεκτονικά και καλλιτεχνικά αριστουργήματα της Αναγεννησιακής περιόδου επιβεβαιώνουν την κλάση και τη φήμη της πόλης.
Milan is also the world capital of furniture and home wares.
Το Μιλάνο είναι επίσης η παγκόσμια πρωτεύουσα των επίπλων και οικιακών ειδών.
Impressive buildings well-kept and maintained.
Εντυπωσιακά κτίρια, καλοδιατηρημένα και συντηρημένα.
Fine churches, old palaces, excellent museums, world class theatres and opera houses, cultural gems.
Όμορφες εκκλησίες, παλιά παλάτια, μουσεία, θέατρα παγκόσμιας κλάσης και όπερες, πολιτιστικά διαμάντια.

La Scala Theatre is one of the oldest theatres in the world and one of the most important cultural institutions in Milan, it is still considered to be the temple of Opera music today.
Το θέατρο Λα Σκάλα είναι ένα από τα παλαιότερα θέατρα στον κόσμο και ένα από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά ιδρύματα στο Μιλάνο. Εξακολουθεί και σήμερα, να θεωρείται ότι είναι ο ναός της μουσικής Όπερας.
La Scala, one of the best established opera houses in the globe.
Η Σκάλα του Μιλάνου, μια τις καλύτερες και καθιερωμένες όπερες στον κόσμο.

Stunning architecture and sculptural detail, .
Εκπληκτική αρχιτεκτονική και γλυπτική λεπτομέρεια.
A view of the Piazza del Duomo, the city's main and most central square, surrounded by several palaces and important buildings, such as Milan Cathedral, the Vittorio Emanuele II Gallery and the Royal Palace of Milan.
Μια άποψη από την κύρια και πιο κεντρική πλατεία της πόλης, την Πλατεία Ντουόμο, που περιβάλλεται από πολλά παλάτια και σημαντικά κτίρια, όπως τον καθεδρικό ναό του Μιλάνου, την Vittorio Emanuele II Gallery και το Βασιλικό Παλάτι του Μιλάνου.
For lovers of history and lovers of art is an ideal place to visit.
Για τους εραστές της Ιστορίας και τους λάτρεις της τέχνης αποτελεί ιδανικό τόπο επίσκεψης.
An amazing combination of history, architecture, fashion and beautiful people.
Ένας υπέροχος συνδυασμός ιστορίας, αρχιτεκτονικής, μόδας και όμορφου κόσμου.
The art is outstanding and the buildings are amazing.
Τα έργα τέχνης είναι υπέροχα και τα κτίρια υπέροχα.
The Castello Sforzesco is a majestic building with wonderful interior courtyards built in Gothic Renaissance style. The incredible halls have been designed by Leonardo and with frescos painted by master painters.
Το κάστρο είναι ένα μεγαλοπρεπές κτίριο με υπέροχες εσωτερικές αυλές χτισμένο σε γοτθικό στυλ της Αναγέννησης. Οι απίστευτες αίθουσες του έχουν σχεδιαστεί από τον Λεονάρντο και με τοιχογραφίες ζωγραφισμένες από εξαίρετους ζωγράφους.

Leonardo da Vinci-painter, sculptor, architect, and musician spent 17 years working here.
Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι-ζωγράφος, γλύπτης, αρχιτέκτονας και μουσικός έζησε και εργάστηκε εδώ 17 χρόνια.
Architectural designs influenced by the Greco-Roman culture, which left excellent specimens of artistic expression and creation.
Αρχιτεκτονικά σχέδια επηρεασμένα από τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, ο οποίος άφησε εξαιρετικά δείγματα καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας. 
It hosts numerous cultural institutions and universities, with 185,000 students.
Φιλοξενεί πολυάριθμα πολιτιστικά ιδρύματα και πανεπιστήμια με 185.000 φοιτητές.
Milan is the most modern of all Italian cities, and it still keeps most of its past history intact.
Το Μιλάνο είναι η πιο σύγχρονη από όλες τις ιταλικές πόλεις και εξακολουθεί να διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος από το παρελθόν της ιστορία του ανέπαφο.
Great cultural heritage. - Μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά.
Strolling in the city and facing the works of the old and recent past, you are impressed by the stunned of the artistic sensitivity, skill and the high art of their creators.
Περπατώντας στην πόλη και αντικρίζοντας τα έργα του παλιού και του πρόσφατου παρελθόντος, μένεις εκστατικός από την καλλιτεχνική ευαισθησία, την επιδεξιότητα και την υψηλού επιπέδου τέχνη των δημιουργών τους.
The world famous Monza Formula One circuit is located near the city, inside a wide park. It is one of the world's oldest car racing circuits.
Η παγκοσμίου φήμης πίστα της Monza Φόρμουλα Ένα βρίσκεται κοντά στην πόλη, μέσα σε ένα μεγάλο πάρκο. Είναι μια από τις παλαιότερες πίστες αγώνων ταχύτητας αυτοκινήτου στον κόσμο.
The new international image of the city led the mass media to nickname the metropolis "Milano da bere", literally "Milan to drink"!
Η νέα διεθνής εικόνα της πόλης οδήγησε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να του δώσουν το ψευδώνυμο «Μιλάνο να το πιείς στο ποτήρι»!
Milan with its unique beauty and artistic culture has always been extremely popular among the tourists.
Το Μιλάνο με μια μοναδική ομορφιά και καλλιτεχνική παράδοση ήταν πάντα εξαιρετικά δημοφιλές μεταξύ των τουριστών.
The city contains several cultural institutions, museums and galleries, some of which are highly important at an international level.
Η πόλη έχει διάφορα πολιτιστικά ιδρύματα, μουσεία και γκαλερί, μερικά από τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε διεθνές επίπεδο.
Milan combines the old with the modern, it’s a modern city with a great history and important Renaissance and Baroque sites, and numerous options for shopping, dining and entertainment.
Το Μιλάνο συνδυάζει το παλιό με το μοντέρνο, είναι μία σύγχρονη πόλη με μεγάλη όμως ιστορία και σημαντικά Αναγεννησιακά και Μπαρόκ αξιοθέατα, αλλά και πολλές επιλογές για ψώνια, φαγητό και διασκέδαση.
Milan is the home of two world-famous football teams: A.C. Milan and F.C. Internazionale Milano (Inter Milan).
Στο Μιλάνο εδρεύουν δύο παγκοσμίου φήμης ομάδες ποδοσφαίρου: Η Μίλαν και η Ίντερ.
Striking buildings, sleek modern architectural works and lovely streets and squares.
Εντυπωσιακά κτίρια, κομψά και μοντέρνα αρχιτεκτονικά έργα και υπέροχους δρόμους και πλατείες.
Charming, romantic, and adventurous, delicious Milan.
Ομορφιές, ιστορία, κουλτούρα, τέχνη, πολιτισμός, όλα μαζεμένα.
Milan is regarded as one of the fashion capitals of the world, along with New York City, Paris and London.
Το Μιλάνο θεωρείται ως μια από τις παγκόσμιες πρωτεύουσες της μόδας, μαζί με τη Νέα Υόρκη, το Παρίσι και το Λονδίνο.
Carl Marx in Milan?  -  Ο Καρλ Μαρξ στο Μιλάνο;
Most of the major Italian fashion brands, such as Valentini, Gucci, Versace, Prada, Armani and Dolce & Gabbana, and many more are currently headquartered in the city.
Οι περισσότερες από τις μεγάλες ιταλικές μάρκες μόδας, όπως Valentini, Gucci, Versace, Prada, Armani και Dolce & Gabbana, και πολλά άλλες, εδρεύουν σ’ αυτήν εδώ την πόλη.
There are so many things you can see and enjoy in Milan
Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορείτε να δείτε και να απολαύσετε στο Μιλάνο.
The metropolis also hosts several important events and fairs, including Milan Fashion Week and the Milan Furniture Fair, the largest of its kind in the world.
Η μητρόπολη φιλοξενεί αρκετές σημαντικές εκδηλώσεις και εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου και της Έκθεσης Επίπλων του Μιλάνου, η μεγαλύτερη του είδους της στον κόσμο.
The city is truly more about the lifestyle of enjoying worldly pleasures: a paradise for shopping, football, opera, and nightlife.
Η πόλη φημίζεται περισσότερο για το λάιφ στάιλ της,  με κοσμικές απολαύσεις: ένας παράδεισος για ψώνια, το ποδόσφαιρο, την όπερα, και τη νυχτερινή ζωή.
The secret which gives the Italian woman the edge on style...
Το μυστικό που δίνει στην Ιταλίδα γυναίκα την χάρη στο στυλ...
 
Io non sono communista - I'm not a communist - Δεν είμαι κομμουνιστής!!
Quadrilatero d'oro (Golden Triangle). The streets Montenapoleone - Sant'Andrea - Via della Spiga, its parts, claiming the reputation of the most expensive commercial street of Europe, housed here some of the most famous designer boutiques, but also some of the most interesting shops.
Χρυσό Τρίγωνο. Οι δρόμοι Montenapoleone - Sant'Andrea - Via della Spiga, που το συνθέτουν, διεκδικούν τη φήμη των πιο ακριβών εμπορικών οδών της Ευρώπης. Εδώ στεγάζονται μερικές από τις διασημότερες μπουτίκ σχεδιαστών, αλλά και κάποια από τα πιο γνωστά καταστήματα της πόλης.
In Italy, there is a culture of aperitivo, a quick drink at 7:00 a.m. to 8:00 p.m. and then dinner. The classic aperitivo made ​​with red drink: Aperol Sprizz, Campari Cocktail and Negroni Sbagliato.
Στην Ιταλία, υπάρχει η κουλτούρα του ‘απεριτίβο’, ένα γρήγορο ποτό στις επτά με οκτώ το απόγευμα και στη συνέχεια δείπνο. Το κλασικό απεριτίβο γίνεται με κόκκινα ποτά: Aperol Sprizz, Campari Cocktail και Negroni Sbagliato.
The excitement of a Milan tour is never forgotten.
Ο ενθουσιασμός από το ταξιδιωτικό στο Μιλάνο δεν ξεχνιέται ποτέ.
Arrivederci Milan. Mille grazie. - See you again Milan. Many thanks!!!
Αριβεντέρτσι Μιλάνο, μέχρι κάποια άλλη φορά, ελπίζω σύντομα. Ευχαριστώ πολύ!!!
 Rita Marcou and Popi Nicolaides enjoying Milan at its best.
Η Ρίτα Μάρκου και η Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνοντας το Μιλάνο στα καλύτερα του!