Wednesday, September 25, 2019

Thessaloniki, Macedonia - Greece

Thessaloniki, Macedonia - Greece. The jewel of the north
Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, το διαμάντι του Βορρά
White Tower, the symbol of Thessaloniki, and a point of reference for the inhabitants and the visitors, is the remnant of the walls that were demolished in 1873.
Ο Λευκός Πύργος σύμβολο μέχρι σήμερα της Θεσσαλονίκης και σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, είναι ότι έχει απομείνει μετά την κατεδάφιση του παραλιακού τείχους στα 1873.

It is the second largest city after the capital city of Athens, Greece. It is a modern city full of vitality and undeniable charm.
Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα μετά την Αθήνα, πρωτεύουσα της χώρας. Είναι μια σύγχρονη πόλη γεμάτη ζωντάνια και αδιαμφισβήτητη γοητεία.

Founded in 315 B.C. by King Cassander, who named it after his wife Thessaloniki, daughter of the king of Macedonia, Philip II and half-sister of Alexander the Great.
Ιδρύθηκε το 315 π.Χ. από το βασιλιά Κάσσανδρο, ο οποίος για να τιμήσει τη γυναίκα του Θεσσαλονίκη, κόρη του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου του Β’ και ετεροθαλή αδελφή, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έδωσε το όνομα της στην πόλη.

The city’s history dates back more than 4000 years. King of Macedonia, Philippos II, father of Great Alexander, statue placed near the White Tower.
Η ιστορία της πόλης πάει πίσω 4000 χρόνια. Το άγαλμα του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου Β' κοντά στο Λευκό Πύργο.
Alexander III of Macedon (356 – 323 BC), commonly known as Alexander the Great was a King of the ancient Greek kingdom of Macedon and a member of the Argead dynasty.
Ο Αλέξανδρος Γ’ των Μακεδόνων (356 - 323 π.Χ.), κοινώς γνωστός ως Μέγας Αλέξανδρος, ήταν βασιλιάς του αρχαίου ελληνικού βασιλείου της Μακεδονίας και μέλος της δυναστείας των Αργεαδών.


Imposing and strong, White Tower is a hot spot of the city full of people day and night.
Επιβλητικός και ισχυρός η περιοχή του Λευκού Πύργου ένα δημοφιλές κομμάτι της πόλης γεμάτο κόσμο μέρα και νύχτα.
Thessaloniki is Greece's second major economic, industrial, cultural and political center of Greece.
Η Θεσσαλονίκη είναι το δεύτερο πιο σημαντικό οικονομικό, βιομηχανικό, πολιτιστικό και πολιτικό κέντρο της χώρας.

Eleftherios Venizelos was an eminent Greek leader and a charismatic statesman of the early 20th century remembered for his promotion of liberal-democratic policies. He was elected seven times as Prime Minister of Greece, serving from 1910 to 1920 and from 1928 to 1932.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν διακεκριμένος ηγέτης και ένας χαρισματικός πολιτικός των αρχών του 20ού αιώνα. Εξελέγη επτά φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας, υπηρετώντας από το 1910 ως το 1920 και από το 1928 έως το 1932.

Thessaloniki is the second largest city in Greece with a population of over one million inhabitants.
Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας με πληθυσμό πάνω από 1.000.000 κατοίκους.
From the Hellenistic times to the post-Byzantine period, the city walls underwent major repair-work and reinforcement.
Από την ελληνιστική εποχή μέχρι και τη μεταβυζαντινή περίοδο, τα τείχη της δέχτηκαν πολλές επισκευές και ενισχύσεις.

During the Byzantine era, Salonica, as it was then known, was the second city after Constantinople remaining so until its sacking by Saracens in 904.
Κατά τη Βυζαντινή εποχή, υπήρξε η δεύτερη σημαντικότερη πόλη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά την Κωνσταντινούπολη, μέχρι που λεηλατήθηκε από τους Σαρακηνούς το 904.

Its diverse history has sprinkled Thessaloniki with ruins of ancient Greek, Roman, Byzantine, Ottoman, Balkan, and European origin.
Η πλούσια και ποικίλη ιστορία της έχει γεμίσει τη Θεσσαλονίκη με ερείπια, της αρχαίας Ελληνιστικής, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής, Οθωμανικής, Βαλκανικής και Ευρωπαϊκής προέλευσης.

Another trade mark of the city, OTE Tower is a 76-metre-tall located in Thessaloniki International Exhibition Center. The tower opened in 1966.
Ακόμη ένα σήμα κατατεθέν της πόλης, ο Πύργος του ΟΤΕ. Ο πύργος τηλεπικοινωνιών ύψους 76 μέτρων βρίσκεται στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και εγκαταστάθηκε το 1966.

Gorgeou Thessaloniki is also known as Salonica or Saloniki, the princess of Thermaikos Gulf.
Η πανέμορφη Θεσσαλονίκη γνωστή και ως Σαλονίκη, ή η πριγκίπισσα του Θερμαϊκού Κόλπου.
The most romantic feature in the city is the waterfront promenade, stretching for some kilometres along the seaside.
Το πιο ρομαντικό χαρακτηριστικό της πόλης είναι η προκυμαία, που εκτείνεται μερικά χιλιόμετρα κατά μήκος της παραλίας.

Greek philosopher and scientist, Aristotle, was born in the region of Macedonian city of Stagira, Halkidiki.
Ο φιλόσοφος και επιστήμονας Αριστοτέλης γεννήθηκε στα Στάγειρα της Μακεδονίας στη Χαλκιδική.
Named after the Greek philosopher Aristotle, the Aristotle University of Thessaloniki is the largest university in Greece. It was founded in 1925 and its first department to be established was the Philosophy Faculty, which opened its doors in 1926.
Πήρε το όνομα του από τον Έλληνα φιλόσοφο Αριστοτέλη. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1925 και το πρώτο τμήμα που ιδρύθηκε ήταν η Φιλοσοφική Σχολή, η οποία λειτούργησε το 1926. 

In the picture above the old building of the School of Philosophy. Work of Italian architect Vitaliano Poselli, was built in 1888.
Στη φωτογραφία το παλιό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής. Έργο του Ιταλού αρχιτέκτονα Βιταλιάνο Ποζέλι, κτίστηκε το 1888.

The cylindrical structure, Rotunda was buit in the early 4th c AD. either as a temple for the ancient cult worship or as imperial mausoleum.
Η κυλινδρική δομή Ροτόντα κτίστηκε στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ. ως ναός της αρχαίας λατρείας ή ως αυτοκρατορικό μαυσωλείο.

Lygia & Gregoris Maliotis, Popi & Phivos Nicolaides with the background of Rotonda of Galerius is also known as the Greek Orthodox Church of Agios Georgios, and is informally called the Church of Rotunda (or simply The Rotonda).
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, με φόντο τη Ροτόντα, του Γαλερίου, που είναι επίσης γνωστή ως η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Ανεπίσημα ονομάζεται η Εκκλησία της Ροτόντας (ή απλά η Ροτόντα).

After hard fights and national Adventures, Thessaloniki was liberated from the Turkish tyranny in 1912 on October 26.
Ύστερα από σκληρούς αγώνες και εθνικές περιπέτειες, η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε από την τουρκική τυραννία στις 26 Οκτωβρίου του 1912.


The main squares are Platia Elefterias and Platia Aristotelous, both on the waterfront.
Οι κύριες πλατείες είναι η Πλατεία Ελευθερίας και η Πλατεία Αριστοτέλους, και οι δύο στην προκυμαία.
Its diverse history has sprinkled Thessaloniki with ruins of ancient Greek, Roman, Byzantine, Ottoman, Balkan, and European origin.
Λόγω της πλούσιας ιστορία της, είναι κατάσπαρτη με ερείπια της αρχαίας ελληνικής, ρωμαϊκής, βυζαντινής, οθωμανικής, Βαλκανικής και Ευρωπαϊκής προελεύσεως.

The first church of Saint Demetrios was a small oratory founded after the Edict of Milan which permanently established religious toleration for Christianity within the Roman Empire (313 AD).
Ο πρώτος ναός του Αγίου Δημητρίου ήταν ένα μικρό προσευκτήριο, που ιδρύθηκε μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων περί ανεξιθρησκείας (313 μ.Χ.).

The beautiful interior of the church of Saint Demetrios. Saint Demetrios, is considered the patron saint of the city.
Ο υπέροχος εσωτερικός διάκοσμος του ναού του Αγίου Δημητρίου. Ο Άγιος Δημήτριος θεωρείται ο προστάτης άγιος της πόλης.
Agia Sophia (Holy Wisdom). The surviving church was built in the mid 7th century on the site of an Early-Christian basilica, and it served as the city Cathedral.
Αγία Σοφία. Ο σωζόμενος ναός χτίστηκε στα μέσα του 7ου αιώνα στη θέση παλαιοχριστιανικής βασιλικής, και υπηρέτησε ως ο καθεδρικός ναός της πόλης.

One of the most beautiful churches in Thessaloniki. The Church of Saint Gregory Palamas, Thessaloniki Metropolitan Church of the Orthodox Metropolis.
Ένας από τους ομορφότερους ναούς της Θεσσαλονίκης. Ο Ορθόδοξος μητροπολιτικός ναός του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.
The church of Prophet Elias is an important monument of Thessaloniki. The church is included in the Early Christian and Byzantine monuments of Thessaloniki as a World Heritage Site by UNESCO.
Ο ναός του Προφήτη Ηλία αποτελεί σημαντικό μνημείο της Θεσσαλονίκης. Ο Ναός συμπεριλαμβάνεται στα Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Panagia Dexia, a big and a very nice church from 20th century, built in a wonderful byzantine architecture along with some modern – neo classical influences. It is situated near Arch of Galerius.
Ιερός Ναός Παναγίας Δεξιάς, μια μεγάλη και πολύ ωραία εκκλησία του 20ου αιώνα, χτισμένη με μια θαυμάσια βυζαντινή αρχιτεκτονική μαζί με σύγχρονες - νεοκλασικές επιρροές. Βρίσκεται κοντά στην Αψίδα του Γαλερίου.


Warm human presences full of grace and brilliance.
Ζεστές ανθρώπινες παρουσίες γεμάτες χάρη και λάμψη.

The triumphant apse (arch) was erected in the city in honour of the victorious emperor Galerius on his return from the wars against the Persians.
Η θριαμβευτική πύλη χτίστηκε για να τιμηθεί ο νικητής αυτοκράτορας Γαλέριος κατά την επιστροφή του από τους πολέμους εναντίον των Περσών.

Chryso Kyriakides & Popi Nicolaides under the Triumphal Arch of Galerius in Thessaloniki, Greece.
Η Χρύσω Κυριακίδου & Πόπη Νικολαΐδου κάτω από τη θριαμβική Αψίδα Γαλερίου, στη Θεσσαλονίκη.

The citizens of Thessaloniki call it “Kamara” (arch). It is decorated with sculpted depictions from 296-7 AD.
Οι Θεσσαλονικείς την αποκαλούν «Καμάρα». Κοσμείται με γλυπτές παραστάσεις του 296-7 μ.Χ.
Almost in the middle of the town, this impressive anchiet building is another point of reference!
Σχεδόν στη μέση της πόλης, αυτό το εντυπωσιακό αρχαίο χτίσμα αποτελεί ακόμη ένα σημείο αναφοράς της πόλης!
An elegant design architecture with aesthetic facade. Thessaloniki is a town with a rich past and an exciting present.
Κομψή αρχιτεκτονική με καλαίσθητη πρόσοψη. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με πλούσιο παρελθόν και συναρπαστικό παρόν.


Some old buildings with beautiful architecture.
Ορισμένα παλιά κτίρια έχουν πανέμορφη αρχιτεκτονική.
One of the most characteristics spots of Thessaloniki is Sintrivani fountain, located in the square bearing the same name. This fountain of historical and urban significance is directly linked to the Ottoman rule was built is 1889.
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Θεσσαλονίκης είναι το σιντριβάνι, που βρίσκεται στην ομώνυμη πλατεία (Πλατεία Συντριβανίου). Αυτή η κρήνη ιστορικής και αστικής σημασίας χτίστηκε το 1889 επί Οθωμανικής κυριαρχίας.


Every corner of the city breathes youth and vitality.
Κάθε γωνιά της πόλης αποπνέει νεότητα και ζωντάνια.


City modern trends.       -       Νέες τάσεις της πόλης.

Wandering in the city. The city is bustling with life and motion...
Περιπλάνηση στην πόλη. Η πόλη σφύζει από ζωή και κίνηση...

Thessaloniki for great food, people, art, history, entertainment and much more.
Η Θεσσαλονίκη για ωραίο φαγητό, ανθρώπους, τέχνη, ιστορία, διασκέδαση και πολλά άλλα.

Greek traditional cuisine and the local specialties are amazing.
Η Ελληνική κουζίνα και οι τοπικές σπεσιαλιτέ είναι καταπληκτικές.


Thessaloniki is known for its exceptional nightlife with the famous Ladadika quarter.
Η Θεσσαλονίκη είναι γνωστή για την εξαιρετική νυχτερινή ζωή της με το διάσημο τετράγωνο στα Λαδάδικα.

Tuesday, September 24, 2019

Prespa lakes, Florina - Greece

Prespa lakes, Greece
Οι λίμνες των Πρεσπών στη Φλώρινα - Μακεδονία
One of the most important wetlands in Europe, the Prespa lakes considered to be a paradise for migratory birds.
Από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της Ευρώπης, οι Πρέσπες θεωρούνται ως ο επίγειος παράδεισος των μεταναστευτικών πουλιών και όχι μόνο.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi & Phivos Nicolaides ready for touring through the largest protected area of Greece, a unique ecosystem of 260 species of birds and 20 species of fish, with its thousands of colours.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, έτοιμοι για περιήγηση μέσα από τη μεγαλύτερη προστατευόμενη περιοχή της Ελλάδας, ένα μοναδικό οικοσύστημα 260 ειδών πουλιών και 20 ειδών ψαριών, με χιλιάδες χρώματα.
In the region of Florina there is a magical world of incomparable natural beauty. Two important lakes surrounded by mountains, Great and Small Prespa, provide a stunning sight, reflecting the wooded slopes of the surrounding mountains in their waters.
Στα γεωφυσικά όρια του Νομού Φλώρινας, μέσα στη φιλόξενη αγκαλιά των γύρω ορεινών όγκων, βρίσκεται ένας μαγικός κόσμος ασύγκριτου φυσικού κάλλους, ο κόσμος της Μεγάλης και της Μικρής Πρέσπας.
Prespa lakes is a region shared by Greece, Albania, and North Macedonia, containing two highest tectonic lakes on the Balkans, at an altitude of 853 meters.
Οι λίμνες των Πρεσπών είναι μια περιοχή που μοιράζονται από κοινού η Ελλάδα, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Περιέχει δύο τεκτονικές λίμνες σε υψόμετρο 853 μέτρων.
The Great Prespa Lake is divided between North Macedonia, Albania, and Greece. The Small Prespa Lake is shared only between Greece (138 km2) and Albania (51 km2).
Η λίμνη της Μεγάλης Πρέσπας χωρίζεται μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας, Αλβανίας και Ελλάδας. Η λίμνη Μικρή Πρέσπα μοιράζεται μόνο μεταξύ Ελλάδας (138,2 χλμ.) και Αλβανίας.
They lie 850 m. above sea-level and have a depth of 50 m. Their shores at many places are steep and rocky. In other places they are calm and have rich vegetation.
Βρίσκονται 850 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και έχουν βάθος 50 μ. Οι ακτές τους σε πολλά μέρη είναι απότομες και βραχώδεις. Σε άλλα μέρη είναι ήρεμες και έχουν πλούσια βλάστηση.
Lygia & Gregoris Maliotis taking endless pictures of Prespes Lakes region, which is probably one of Greece’s best-kept secrets.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης βγάζουν αμέτρητες φωτογραφίες στην περιοχή των Λιμνών Πρεσπών, που είναι ίσως, ένα από τα καλύτερα μυστικά της Ελλάδας.
The headland at the end of the fjord, where you’ll have the whole of Megali Prespa at your feet. It’s a place of extraordinary natural beauty.
Το υπερθέαμα της Μεγάλης Πρέσπας. Στην άκρη του φυσικού φιορδ των Ψαράδων, το Ρότι είναι ένα μέρος εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς.
The area is considered protected due to the rare biodiversity of the wetland. With an abundance of rare fauna and flora, the area was declared a Transnational Park in 2000.
Η περιοχή θεωρείται προστατευόμενη λόγω στην σπάνιας βιοποικιλότητας του υδροβιότοπου. Με την αφθονία της σπάνιας πανίδας και χλωρίδας η περιοχή χαρακτηρίστηκε ως διακρατικό πάρκο το 2000.
Popi Nicolaides, Lygia and Gregoris Maliotis in a short boating trip to a region of legends.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης σε ένα σύντομο ταξίδι με σκάφος σε μια θρυλική περιοχή.

Due to the mineral composition of the water as well as the angle at which sun falls on the surface of water, colour of the lake constantly changes from teal to azure, gray, green and blue, making it a powerful visual sensation.
Λόγω της ανόργανης σύνθεσης του νερού καθώς και της γωνίας με την οποία πέφτει ο ήλιος στην επιφάνεια του νερού, το χρώμα της λίμνης μεταβάλλεται συνεχώς από γαλαζοπράσινο σε γαλάζιο, γκρι, πράσινο και μπλε, καθιστώντας την, ισχυρή οπτική αίσθηση.
In Prespa you can find more than 1500 species of plants and a cluster of perennial hounds. Extensive reeds occupy the shores of the lake, while typical aquatic plants are rooted in the seabed, with large floating leaves.
Στις Πρέσπες μπορείτε να συναντήσετε περισσότερα από 1500 είδη φυτών και μια συστάδα υπεραιωνόβιων βουνοκυπάρισσων. Εκτεταμένοι καλαμώνες καταλαμβάνουν τις όχθες της λίμνης, ενώ χαρακτηριστικές διαπλάσεις υδρόβιων φυτών ριζοβολούν στο βυθό, με μεγάλα επιπλέοντα φύλλα.
Lygia & Gregoris Maliotis enjoy the unique perfection of nature and the impressive views on the surrounding cliffs and forests.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνουν τη μοναδική τελειότητα της φύσης και την εντυπωσιακή θέα στους γύρω βράχους και τα δάση.
It is difficult to say when the timeless beauty of these rocks mirrored in the lake is more striking.
Είναι δύσκολο, να πούμε, πότε η ατέλειωτη ομορφιά αυτών των βράχων, που αντικατοπτρίζονται στη λίμνη είναι πιο εντυπωσιακή.
The area is very rich in fauna as a result of the great diversity of biotopes and topography.
Η περιοχή είναι πολύ πλούσια και σε πανίδα, ως αποτέλεσμα της μεγάλης ποικιλότητας βιοτόπων και της τοπογραφίας.
Where serenity and tranquility reign. Popi & Phivos Nicolaides, enjoy the landscape in all its majesty!
Όπου η ηρεμία και η γαλήνη βασιλεύουν. Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης απολαμβάνουν το τοπίο σε όλη του την μεγαλοπρέπεια!

The caves where hermits used to live and admire the rock paintings which can be seen at Fishermen Bay or along the shores of Great Prespa.
Σπηλιές ασκητών (ασκηταριά) και βραχογραφίες στον όρμο των Ψαράδων και τις όχθες της Μεγάλης Πρέσπας.
Today these small monastic structures, as well as the rock frescoes from the 14th to 16th century, are attractions that will give you an insight into another era.
Μικρές μοναστικές συγκεντρώσεις, αλλά και βραχογραφίες του 14ου-16ου αιώνα, σκαρφαλωμένες στα βράχια της παραλίας της Μεγάλης Πρέσπας στην Ελλάδα και την Αλβανία, σπουδαία αξιοθέατα της περιοχής.
The highlight is certainly to take a boat trip to see the post-Byzantine frescos painted on the rock and the abandoned hermitages built on the cliffs near the lake.
Σίγουρα, το αποκορύφωμα είναι η βόλτα με σκάφος, για να δείτε τις μεταβυζαντινές τοιχογραφίες πάνω στο βράχο και τις εγκαταλελειμμένες σκήτες που κτίστηκαν στους γκρεμούς κοντά στη λίμνη.

An image of landscapes with an amazing array of ecological value unfold before Lygia’s & Gregori’s eyes.
Μια εικόνα τοπίων με εκπληκτική ποικιλία και οικολογική αξία ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια της Λυγίας και του Γρηγόρη Μαλιώτη.
The natural beauty, along with its remote location, attracted many monks during the Ottoman occupation, who built their hermitages along the shores of the bigger lake. 
Η φυσική ομορφιά, αλλά και η απομόνωση της περιοχής λόγω γεωγραφικής θέσης προσέλκυσε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας πολλούς μοναχούς, οι οποίοι κατασκεύαζαν τα ασκητήρια τους κατά μήκος της παραλίας της Μεγάλης Πρέσπας.
An immense aquatic canvas, reeds, migratory birds, ancient settlements, fishing villages and pastures. A magnificent landscape almost biblical!
Ένας απέραντος υδάτινος καμβάς, καλαμιώνες, αποδημητικά πουλιά, αρχαίοι οικισμοί, ψαροχώρια και ασκητήρια. Ένα καταπληκτικό τοπίο σχεδόν βιβλικό!
Authentic, gorgeous, relaxing, a combination of the amazing views
Αυθεντικό, πανέμορφο και χαλαρωτικό, ένας συνδυασμός εκπληκτικής θέας.
We thoroughly enjoyed the tour from time we boarded the boat until the tour ended.
Απολαύσαμε απόλυτα την περιοδεία από τη στιγμή που επιβιβαστήκαμε στο σκάφος μέχρι να τελειώσει η περιοδεία.
The charm of the twin lakes is particularly striking as their waterfronts reflect the wooded slopes of the surrounding mountains and the unique natural landscape.
Η γοητεία που ασκούν οι δίδυμες λίμνες είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς στις υδάτινες επιφάνειές τους καθρεπτίζονται οι δασωμένες πλαγιές των γύρω βουνών και το μοναδικό φυσικό τοπίο.
The whole area around the lakes is called Prespa by residents of the three countries. It’s a veritable ark of wildlife and culture.
Ολόκληρη η περιοχή γύρω από τις λίμνες, ανεξαρτήτως συνόρων και σε όλες τις γλώσσες, ονομάζεται «Πρέσπα». Αποτελεί μια μοναδική κιβωτό ζωής και πολιτισμού.
The undefined borderline applies only to human, but not to other species, such as birds or fish.
Το ακαθόριστο υγρό σύνορο αφορά μονάχα τους ανθρώπους, αλλά όχι τα άλλα είδη, όπως τα πουλιά ή στα ψάρια.
Children have the opportunity to swim and play water games in the lake.
Παιδιά έχουν την ευκαιρία να κολυμπήσουν και να παίξουν με το νερό της λίμνης.
The birds of Prespa lakes play a leading role in the adventure. They even dance. They follow the thermal currents in the air and begin to form circles!
Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές στις λίμνες των Πρεσπών είναι τα πουλιά, τα οποία μάλιστα χορεύουν. Ακολουθούν τα θερμικά ρεύματα του αέρα και ξεκινάνε να κάνουν κύκλους!

The calm waters of the lake, the beautiful colors and the serenity of the landscape in general, make you feel happy and calm.
Τα ήρεμα νερά της λίμνης, τα όμορφα χρώματα και γενικά η γαλήνη του τοπίου, σε κάνουν, να νιώθεις όμορφα και χαλαρά.
     Our boat captain and tour guide at the same time was fun, very friendly and helpful.
Ο καπετάνιος και ταυτόχρονα ξεναγός μας, ήταν διασκεδαστικός, πολύ φιλικός και εξυπηρετικός.
The lakes are beautiful all year round, but especially when mirroring magical fall colours or the surrounding trees and rocks.
Οι λίμνες είναι πανέμορφες καθ 'όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά ειδικά όταν αντανακλούνται τα μαγικά χρώματα των δέντρων και των βράχων.
Chryso Kyriakides feeling comfortable and welcome in the beauty of nature…
Η Χρύσω Κυριακίδου αισθάνεται άνετα και ευπρόσδεκτη στην ομορφιά της φύσης…
This national park lake is a pure fantasy world! It was an amazing experience. 
Αυτό το εθνικό πάρκο της λίμνης είναι ένας καθαρά φανταστικός κόσμος! Ήταν εκπληκτική εμπειρία.

The traditional village of Psarades in Prespes, which means fishermen. Built at the end of a natural fjord on the big lake, it will remind you of an Aegean village.
Το παραδοσιακό χωριό Ψαράδες, χτισμένο σε ένα φυσικό φιόρδ της Μεγάλης λίμνης θυμίζει νησιώτικο οικισμό του Αιγαίου. 
Great Prespa Lake was the setting for the signing of the Prespa Agreement between Greece and North Macedonia, on 17 June 2018 in a high-level ceremony at the Greek border village of Psarades, just right here in this spot on the lake.
Η Μεγάλη Πρέσπα ήταν το σκηνικό για την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, που υπογράφηκε στις 17 Ιουνίου 2018 σε τελετή υψηλού επιπέδου στο ελληνικό συνοριακό χωριό Ψαράδες στη λίμνη, ακριβώς, σ’ αυτό εδώ το σημείο.

One of the most important events in the region and even in the Balkans is actually the Prespa Lake Festival, held in the last weeks of August, which features many events happening across the area, including concerts.
Μια από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις στην περιοχή, ακόμη και στα Βαλκάνια είναι στην πραγματικότητα το Φεστιβάλ των Πρεσπών, το οποίο πραγματοποιείται τις τελευταίες εβδομάδες του Αυγούστου και περιλαμβάνει πολλές εκδηλώσεις σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων συναυλιών.
The fishing village of Psarades on the shore of Megali Prespa Lake. It has been declared a listed settlement.
Στην όχθη της λίμνης Μεγάλης Πρέσπας το ψαροχώρι Ψαράδες, που έχει ανακηρυχθεί παραδοσιακός οικισμός.
Lygia & Gregoris Maliotis, Phivos Kyriakides, Popi Nicolaides, Chryso Kyriakides, Nitsa & Zacharias Zachariadis, members and friends of the "Cyprus Institute of Greek Culture" standing at the lake bank.
Λυγία Μαλιώτη & Γρηγόρης Μαλιώτης, Φοίβος Κυριακίδης, Πόπη Νικολαΐδου, Χρύσω Κυριακίδου, Νίτσα & Ζαχαρίας Ζαχαριάδης, μέλοι και φίλοι από το «Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού» της Κύπρου στην όχθη της λίμνης.
Psarades village: Peaceful and serene, this charming place has a few tavernas as well as local souvenir shops where you can buy local products.
Χωριό Ψαράδες: Ήσυχο και γαλήνιο, αυτό το γοητευτικό μέρος διαθέτει μερικές ταβέρνες καθώς και τοπικά καταστήματα αναμνηστικών, όπου μπορείτε να αγοράσετε τοπικά προϊόντα.
An excellent meal by all means. Local beans (giant beams) from Prespa are so delicious. Their excellent taste is due to the high altitude, where are cultivated (900 m).
Ένα εξαιρετικό γεύμα πραγματικά. Τα τοπικά φασόλια (γίγαντες) από τις Πρέσπες 
είναι τόσο νόστιμα. Η εξαιρετική γεύση τους οφείλεται στο μεγάλο υψόμετρο, όπου καλλιεργούνται (900 μ.).
Grivadi lake fish.    -    Το ψάρι της λίμνης Γριβάδι,
A perfect meal of carp, one of the delicious fish found in the lake, Florina peppers and gigantes beans accompanied with a little local tsipouro (a clear schnapps-like spirit).
Ένα υπέροχο γεύμα με πεντανόστιμο γριβάδι (ψάρι), τις ξακουστές πιπεριές Φλωρίνης και προπάντων τα φασόλια γίγαντες Πρεσπών, συνοδεία ντόπιου τσίπουρου.