Tuesday, January 31, 2012

Bologna - Italy

Μπολόνια, Ιταλία

Bologna includes highlights of all the good elements of Italy, like friendly people, impressive monuments, stunning architecture and exquisite food.
Η Μπολόνια, περιλαμβάνει και αναδεικνύει όλα τα καλά στοιχεία της Ιταλίας, όπως είναι, οι φιλικοί άνθρωποι, τα εντυπωσιακά μνημεία, η εκπληκτική αρχιτεκτονική και το εξαίρετο φαγητό.

Apart from data-medieval attractions of feudal towers rising on the horizon, the arcades,  Bologna has plenty of modern surprises
Εκτός από τα μεσαιωνικά της θέλγητρα -τους πύργους των φεουδαρχών που υψώνονται στον ορίζοντα, τις αψιδωτές καμάρες, η Μπολόνια διαθέτει άφθονες σύγχρονες εκπλήξεις.
The two leaning towers - The higher the tower Asinelli (102 meters high) and the smallest of Garisenda (49 meters) are the main symbols of the city.
Οι δυο κεκλιμμένοι πύργοι ο μεγαλύτερος είναι ο πύργος των Ασινέλλη (102 μέτρα ύψος) και ο μικρότερος των Γκαρισέντα (49 μέτρα) είναι τα σύμβολα της πόλης.


Until the early 19th century, Bologna remained one of the best-preserved medieval cities in Europe.
Μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, η Μπολόνια παρέμεινε μία από τις καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις στην Ευρώπη.
The strategic location of the city deeply moulded its history, making Bologna one of the most evocative places on earth.
Η στρατηγική θέση της πόλης χάραξε βαθιά την ιστορία της, κάνοντας τη Μπολόνια ένα από τα πιο υποβλητικά μέρη πάνω στη γη.
Popi and Phivos Nicolaides in Bologna! - Η Πόπη και ο Φοίβος Νικολαΐδης στη Μπολόνια!

Piazza del Nettuno boasts a well-known fountain, the Fontana di Nettuno (Fountain of Neptune).  
Στην πλατεία ντελ Νεττούνο ορθώνεται το πολύ γνωστό συντριβάνι του Ποσειδώνα.

 
The beautiful city centre in Bologna is well preserved and maintained, and is a credit to the city's policy of preservation.
Το όμορφο κέντρο της πόλης της Μπολόνια είναι καλά διατηρημένα και συντηρείται, και είναι μια πίστωση για την πολιτική της πόλης της συντήρησης.

Popi in front of an old gate of the city. - Η Πόπη μπροστά από μια παλιά πύλη της πόλης.

It is considered second only to Venice in beauty by many Italians and certainly has one of the largest and best preserved historic centres among Italian cities.
Θεωρείται η δεύτερη μετά τη Βενετία σε ομορφιά από πολλούς Ιταλούς και σίγουρα έχει ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα διατηρημένα ιστορικά κέντρα μεταξύ των ιταλικών πόλεων.
Bologna's historic centre today is Europe's second largest, containing an immense wealth of important Medieval, Renaissance, and Baroque artistic monuments.
Σήμερα, το ιστορικό κέντρο της Μπολόνια είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της Ευρώπης, με ένα τεράστιο πλούτο από σημαντικά μεσαιωνικά, αναγεννησιακά και μπαρόκ μνημεία τέχνης.

Bologna is often referred to as 'Red Bologna' (la rossa) originally refers to the colour of the roofs in the historic centre, but this nickname is also connected to the political situation in the city.
Η Μπολόνια συχνά αναφέρεται ως «Κόκκινη Μπολόνια» (Λα ρόσσα) αρχικά λόγω του χρώματος στις στέγες του ιστορικού κέντρου, αλλά, επίσης, λόγω της τοπικής πολιτικής κατάσταση στην πόλη.

University of Bologna is the oldest university in Europe, founded in 1088, and was an important centre of European intellectual life during the Middle Ages, attracting scholars from all over the world.
Το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια είναι το αρχαιότερο της Ευρώπης, το οποίο ιδρύθηκε το 1088 και ήταν ένα σημαντικό κέντρο της ευρωπαϊκής πνευματικής ζωής κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, προσελκύοντας επιστήμονες από όλο τον κόσμο.
Giardini Margherita (Margherita Gardens), Viale Gozzadini. Bologna's main park created in 1875.
Το κύριο πάρκο της Μπολόνια Τζιαρτίνι Μαργκερίτα (Κήποι της Μαργκαρίτα), Viale Gozzadini. δημιουργήθηκε το 1875.
Bologna is located in the Padana Plains, at the foot of the Apennines, between the Reno and Savena river valleys.
Η Μπολόνια βρίσκεται στην πεδιάδα Παντάνα, στους πρόποδες των Απεννίνων, μεταξύ των κοιλάδων, των ποταμών Ρένο και Σαβένα.

 
The city of Bologna was appointed a UNESCO City of Music on 26 May 2006.
Η πόλη της Μπολόνια ορίστηκε από την UNESCO Πόλη της Μουσικής στις 26 Μαΐου 2006.
To this day it remains unique in its historic value.
Μέχρι σήμερα παραμένει μοναδική η ιστορική αξία της.
During the Renaissance, Bologna was the only Italian city that allowed women to excel in any profession. 
Κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης, η Μπολόνια ήταν η μόνη ιταλική πόλη που επέτρεψε στις γυναίκες να διακριθούν σε οποιοδήποτε επάγγελμα.
It was one of the first European cities to experiment with the concept of free public transport.
Ήταν μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές πόλεις που εφάρμοσαν τη δωρεά χρήση στις δημόσιες μεταφορές.
Bologna had the first Italian City Council and it was one of the first cities in the world which approved a law in order to abolish slavery: the Liber Paradisus, in 1256.
Η Μπολόνια ήταν η πρώτη ιταλική πόλη που είχε Δημοτικό Συμβούλιο και ήταν μια από τις πρώτες πόλεις στον κόσμο που ενέκρινε νόμο για την κατάργηση της δουλείας: το νόμο Λίπερ Παραδίσους, το 1256.

The elegant and extensive arcades (or porticos), for which the city is famous.
Οι κομψές και εκτεταμένες στοές, για τις οποίες φημίζεται η πόλη.

The extensive town center, characterized by miles upon miles of attractive covered walkways known as "porticos", is one of the best-preserved in Europe.
Το εκτεταμένο κέντρο της πόλης, με τους χαρακτηριστικούς καλυμμένους πεζόδρομους ολόκληρων χιλιομέτρων, γνωστούς ως «στοές», είναι ένα από τα καλύτερα διατηρημένα στην Ευρώπη.
In total, there are some 38 kilometres of arcades in the city's historical center (over 45 km in the city proper).
Συνολικά, υπάρχουν περίπου 38 χιλιόμετρα στοές στο ιστορικό κέντρο της πόλης (πάνω από 45 χλμ. σ΄ολη την πόλη).

The Portico of San Luca, is one of the longest in the world (3.5 km, 666
Η Στοά του San Luca, είναι μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο (3,5 χλμ., 666 στοές).Popi exploring the ruins of the ancient Roman city walls.
Η Πόπη εξερευνά τα ερείπια από τα αρχαία Ρωμαϊκα τείχη της πόλης.
Few visitors realize that underneath the streets of the city lies a network of medieval canals once used for trade and transport.
Ελάχιστοι επισκέπτες συνειδητοποιούν ότι κάτω από τα καλντερίμια της πόλης κρύβεται δίκτυο μεσαιωνικών καναλιών που χρησιμοποιούνταν κάποτε για το εμπόριο και τις μεταφορές.
The complex system of canals in Bologna, was one of the most advanced hydraulic systems in Europe.
Το περίπλοκο σύστημα των καναλιών στην Μπολόνια, ήταν ένα από τα πιο προηγμένα υδραυλικά συστήματα στην Ευρώπη.

The original Roman ramparts were supplanted by a high medieval system of fortifications.
Τα αρχικά ρωμαϊκά τείχη είχαν αντικατασταθεί από ένα υψηλό μεσαιωνικό σύστημα οχύρωσης.

Over twenty medieval defensive towers, remain from the over two hundred that were constructed in the era.
Πάνω από είκοσι μεσαιωνικοί αμυντικοί πύργοι, παραμένουν από τα υπερδιακόσια που κατασκευάστηκαν στην εποχή τους.
Many parks were former private gardens of nobility.
Πολλά πάρκα ήταν πρώην ιδιωτικοί κήποι ευγενών.
The city includes an endless number of pathways to discover.
Η πόλη έχει μια ατελείωτη σειρά από σημεία για να ανακαλύψετε.
 
Because of its history and vitality, Bologna still preserves traces left by great historical figures, not only in the field of music, but also as far as science, arts and architecture are concerned.
Λόγω της ιστορίας και τη ζωτικότητα της, η Μπολόνια διατηρεί ακόμη τα ίχνη που άφησαν μεγάλες ιστορικές προσωπικότητες, όχι μόνο στον τομέα της μουσικής, αλλά και της επιστήμης, των τεχνών και της αρχιτεκτονικής.
In the heart of Bologna are the city's two main squares, the Piazza del Nettuno and the Piazza Maggiore.
Στην καρδιά της Μπολόνια είναι δύο κύριες πλατείες της πόλης, η πλατεία Πλατεία ντελ Νεττούνο και η Πιάτζα Ματζιόρε.


The Piazza Maggiore marks the oldest part of the city and this huge pedestrian square is surrounded by some impressive medieval and Renaissance buildings.
Η Πλατεία Ματζιόρε σηματοδοτεί το παλαιότερο τμήμα της πόλης και αυτή η τεράστια πεζοδρομημένη πλατεία περιβάλλεται από μερικά εντυπωσιακά μεσαιωνικά και αναγεννησιακά κτήρια.
Bologna is a lively and cosmopolitan Italian college city, with spectacular history, art, cuisine, music and culture.
Η Μπολόνια είναι μια ζωντανή πανεπιστημιούπολη και κοσμοπολίτικη πόλη της Ιταλίας, με μοναδική ιστορία, στην τέχνη, στη γαστρονομία, στη μουσική και στον πολιτισμό.
 
Bologna is home to numerous churches: San Petronio Basilica, one of the world's largest,
Στη Μπολόνια υπάρχουν πολλές εκκλησίες μεταξύ των οποίων η Βασιλική του Σαν Πετρόνιο, μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως.
Churches are rich in masterpieces and symbolism created by different artistic currents which fulfilled its mysterious life.
Οι εκκλησίες είναι πλούσιες σε αριστουργήματα και συμβολικές δημιουργίες από διαφορετικά καλλιτεχνικά ρεύματα, που παρουσίαζαν τη μυστηριώδη ζωή τους.
An important cultural and artistic center, its importance in terms of landmarks can be attributed to homogenous mixture of monuments and architectural examples.
Σημαντικό πολιτιστικό και καλλιτεχνικό κέντρο, η σπουδαιότητα των μνημείων και της τέχνης της, βασίζεται σε ένα ομοιογενές σύνολο μνημείων και αρχιτεκτονικών έργων.
 
Medieval towers, antique buildings, churches, the layout of its historical center as well as works of art are the result of a first class architectural and artistic history.
Οι μεσαιωνικοί πύργοι, τα κτίρια εποχής, οι ναοί, η μορφή του ιστορικού κέντρου και τα έργα τέχνης, είναι αποτέλεσμα μιας καλλιτεχνικής και αρχιτεκτονικής ιστορίας πρώτης τάξεως.
 
With unified architecture and marbled pavements, this charming city is well pedestrianised and can be easily explored by foot.
Με την ενιαία αρχιτεκτονική και τα μαρμάρινα πεζοδρόμια, αυτή η γοητευτική πόλη είναι καλά πεζοδρομημένη και εύκολα ανακαλύπτεται με τα πόδια.

The center of the city is surrounded by the Viali, a circular road easily recognizable.
Το κέντρο της πόλης περιβάλλεται από το Βιάλι, ένα κυκλικό δρόμο εύκολα αναγνωρίσιμο.
In 2000 it was declared European capital of culture and in 2006, a UNESCO “city of music”.
Το 2000 ανακηρύχθηκε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και το 2006, από την ΟΥΝΕΣΚΟ ως «η πόλη της μουσικής».
The University of Bologna remains one of the most respected and dynamic educational institutions in Italy.
Το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια παραμένει ένα από τα πιο σεβαστά και δυναμικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ιταλία.
 
One of the old gates which connects the old part of the city.
Μια από τις παλιές πύλες που συνδέουν την παλιά πόλη.
The theatre was a popular form of entertainment in Bologna until the 16th century.
Το θέατρο ήταν μια δημοφιλής μορφή ψυχαγωγίας στη Μπολόνια μέχρι το 16ο αιώνα.
 The first public theater was the Teatro alla Scala, active since 1547 in Palazzo del Podestà.
Το πρώτο δημόσιο θέατρο ήταν το Teatro alla Scala, δραστηριοποιείται από το 1547 στο Palazzo del Podestà.
 
It has given its name to the well-known Bolognese sauce, a meat based pasta sauce called in Italy ragù alla bolognese.
Έδωσε το όνομά της στην γνωστή σάλτσα μπολονέζ, κρέας με σάλτσα ζυμαρικών που στην Ιταλία ονομάζεται Ραγκού αλά Μπολονέζ.

There are many exciting events that are worth taking part and modern museums to visit during your stay in lively Bologna.
Υπάρχουν πολλές συναρπαστικές εκδηλώσεις που αξίζει τον κόπο να δείτε και σύγχρονα μουσεία να επισκεφθείτε κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στη ζωντανή Μπολόνια.
The old charming market of the city. - Η παλιά όμορφη αγορά της πόλης.

Mortadella, fried crescentine, salami and Lambrusco wine: the typical food of Bologna.
Η μορταδέλα, τα τηγανητά κρισέντι, το σαλάμι και το κρασί Λαμπρούσκο αποτελεί το τυπικό φαγητό της Μπολόνια.
Due to its central location and geography, Bologna is an important railway and motorway hub of northern Italy.
Χάρη στην κεντρική γεωγραφική της θέση,  η Μπολόνια είναι ένας σημαντικός σιδηροδρομικός και οδικός κόμβος στη βόρεια Ιταλία.
Bologna is one of the wealthiest cities in Italy, often ranking as one of the top cities in terms of quality of life in the country.
Η Μπολόνια είναι μια από τις πλουσιότερες πόλεις στην Ιταλία, με συχνή κατάταξη ως μια από τις πιο δημοφιλείς πόλεις από την άποψη της ποιότητας ζωής στη χώρα.
Bologna Central Station is considered the most important train hub in Italy thanks to the city's strategic location.
Ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός της Μπολόνια, θεωρείται ο σημαντικότερος συγκοινωνιακός κόμβος στην Ιταλία χάρη στη στρατηγική θέση της πόλης.
Bologna is home to prestigious cultural, economic and political institutions as well as one of the most impressive trade fair districts in Europe.
Η Μπολόνια φιλοξενεί σημαντικά πολιτιστικά, οικονομικά και πολιτικά ιδρύματα, καθώς και μια από τις πιο εντυπωσιακές εμπορικές εκθέσεις στην Ευρώπη.
 

The city's Fiera District (exhibition area) is one of the largest in Europe, with important yearly international expos of the automobile sector (Bologna Motor Show), ceramics and food industry.
Ο εκθεσιακός χώρος στην περιοχή Φιέρα της είναι ένας από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, με σημαντικές ετήσιες εκθέσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (Bologna Motor Show), των κεραμικών και της βιομηχανίας τροφίμων.
 
 Ducati Museum, represents the evolution of the Bolognese motorcycle firm.
Το Μουσείο Ντουκάκι, παρουσιάζει την εξέλιξη της μοτοσικλέτας Ντουκάτι.

You can explore the Lamborghini Museum, one of the most expensive Italian cars in the world.
Μπορείτε επίσης να εξερευνήσετε το μουσείο Λαμπορτζίνι, ένα από τα πιο ακριβά ιταλικά αυτοκίνητα στον κόσμο.
The Ferrari Museum or Galleria Ferrari. The Formula One collection displays the extraordinary race cars that have played a monumental role in making Ferrari the most famous automobile maker in the world.
Το Μουσείο της Φερράρι ή Έκθεση Φερράρι. Στον εκθεσιακό χώρο εκτίθεται η Φόρμουλα Ουάν, το υπέροχο αυτοκίνητο κούρσας, που έκανε τη Φερράρι, τη πιο διάσημη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο.
Bologna has several important industries in the fields of mechanics, food, tobacco and electronics, important retail and wholesale trade.
Η Μπολόνια έχει αρκετές σημαντικές βιομηχανίες στους τομείς της μηχανικής, των τροφίμων, του καπνού και ηλεκτρονικών ειδών, σημαντικό λιανικό και χονδρικό εμπόριο.
The Lamborghini Museum, this famous car maker in Italy has been producing some of the most sought-after luxury sports cars in the world for decades.
Το Μουσείο Λαμπορτζίνι, της διάσημης κατασκευάστριας εταιρίας αυτοκινήτων στην Ιταλία, εδώ και δεκαετίες, παράγει μερικά από τα πιο περιζήτητα πολυτελή αυτοκίνητα σπορ στον κόσμο.
Guglielmo Marconi (engineer, pioneer of wireless telegraphy, Nobel prize for Physics, 1874–1937) was born in Bologna.
Ο Γουλιέλμος Μαρκόνι (μηχανικός, πρωτοπόρος της ασύρματης τηλεγραφίας, βραβείο Νόμπελ για τη Φυσική, 1874-1937) γεννήθηκε στη Μπολόνια.