Saturday, January 14, 2012

Florence - Italy

The amazing and unique artistic city!  Part II
Φλωρεντία-Η καταπληκτική και μοναδική καλλιτεχνική πόλη!
«A unique artistic realization, the fruit of a continuous creation over more than six centuries».
«Μια μοναδική καλλιτεχνική πραγμάτωση, καρπός μιας συνεχούς δημιουργίας για περισσότερο από έξι αιώνες».
Well known and famous worldwide, Florence (Firenze, in Italian) is probably the most beautiful city on the planet.
Γνωστή και διάσημη σ’ όλο τον κόσμο, η Φλωρεντία (Φιρέντζε, στα Ιταλικά) είναι ίσως, η πιο όμορφη πόλη στον πλανήτη μας.

The city is considered as a cultural, artistic and architectural gem.
Η πόλη θεωρείται ως πολιτιστικό, καλλιτεχνικό και αρχιτεκτονικό στολίδι. 
 
Piazza della Repubblica is one of the main squares in Florence, marks the center of the city since Roman times.
Η Πιάτσα ντέλλα Ρεμπάπλικα είναι μία από τις κύριες πλατείες της Φλωρεντίας, σηματοδοτεί το κέντρο της πόλης από τη ρωμαϊκή εποχή.

Florence was the capital city of Italy (1865-71).
Η Φλωρεντία υπήρξε ως πρωτεύουσα της Ιταλίας (1865 – 1871).

The present rectangular form and architecture of Piazza della Repubblica reflects the result of the urban "clean-up period" between 1865-71.
Το τωρινό παραλληλόγραμμο σχήμα και η αρχιτεκτονική της Piazza della Repubblica αντανακλά το αποτέλεσμα της αστικής «περιόδου καθαρίσματος» μεταξύ 1865 – 1871.In that period took place the tearing down of the 13th century walls that surrounded the city to make way for a wide boulevard).
Την περίοδο αυτή κατεδαφίστηκαν τα τείχη του 13ου αιώνα που προστάτευαν την πόλη για να γίνει δρόμος και μια μεγάλη λεωφόρος.
The Column of Abundance marks the point where merchants met and where the Roman forum stood.
Η Στήλη της Αφθονίας σηματοδοτεί το σημείο όπου μαζευόντουσαν οι έμποροι, που ήταν η Ρωμαϊκή Αγορά.
Much like humans, birds like squares...
Τα πουλιά, όπως και οι άνθρωποι, αγαπούν τις πλατείες...
 During medieval times the area around the column was densely populated.
Κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα, η περιοχή γύρω από τη στήλη ήταν πυκνοκατοικημένη.
Enjoying a quite comfortable seat!
Απολαμβάνοντας ένα αρκετά αναπαυτικό κάθισμά!
 
 During medieval times the area around the column was densely populated.
Κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα, η περιοχή γύρω από τη στήλη ήταν πυκνοκατοικημένη.
A gorgeous city with its exceptional beauty and history is being the birthplace of the Italian Renaissance.
Η πανέμορφη πόλη με την εξαιρετική ομορφιά και την ιστορία της είναι η γενέτειρα της Ιταλικής Αναγέννησης.
Beauties of the city in every corner!
Ομορφιές της πόλης σε κάθε γωνιά!
 
The city is considered as a cultural, artistic and architectural gem. 
Η πόλη θεωρείται ως πολιτιστικό, καλλιτεχνικό και αρχιτεκτονικό στολίδι.

 Know your traffic signs... with artistic work!!
Γνωρίζετε τα σήματα της τροχαίας με καλλιτεχνική δουλειά!!
More amazing, speed style beauty classic car show in the Piazza della Repubblica.
Έκθεση παλιού αυτοκινήτου στην Πλατεία Πιάτζα ντελλά Ρεπάμπλικα.
Beauty in old times...
Ομορφιές του παλιού καιρού...
Hundreds of people enjoying viewing the different old models.
Χιλιάδες κόσμου απολαμβάνει τα όμορφα, παλιά μοντέλα.
The square today is theatre to street artists and impromptu shows.
Η πλατεία σήμερα, είναι το θέατρο για καλλιτέχνες του δρόμου και αυτοσχέδιες παραστάσεις
 Old is gold, and this is so true when it comes to classic beautiful cars of old times.
Το παλιό είναι χρυσάφι. Αυτό είναι αληθινό, όταν αναφέρεσαι στα παλιά κλασικά αυτοκίνητα.
 
No wonder why many modern cars take older models as their inspiration.
Δεν είναι απορίας άξιο γιατί πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα εμπνέονται από τα παλαιότερα μοντέλα.
Passion for all things automotive!
Πάθος για κάθε αυτοκινούμενο!

 The Florentines invented both Renaissance and neoclassical architecture.
Οι Φλωρεντινοί εφηύραν τόσο Αναγέννηση όσο και τη νεοκλασική αρχιτεκτονική.

Magnificent city images - Μαγευτικές  καθημερινές εικόνες της πόλης. 
 Amazing architecture.  -  Απίθανη αρχιτεκτονική.
 This is the city of Michelangelo and his work is all around you.
Αυτή είναι η πόλη του Μιχαήλ Άγγελου και τα έργα του είναι όλα γύρω σας.
 Past, present and future...
Παρελθόν, παρόν και μέλλον...
 Towards the pretty Ponte Vecchio bridges.
  Προς τη γέφυρα Πόντε Βέτσιο.
Ponte Vecchio, the oldest of Florence's six bridges, is one of the city's best known images.
Η Πόντε Βέτσιο, η παλαιότερη από τις έξι γέφυρες της Φλωρεντίας, είναι μια από τις πιο γνωστέ εικόνες της πόλης.
A narrow river crossing, the Vecchio is one of the most photographed bridges in Europe.
Σε μια στενή διάβαση του ποταμού, η έτσιο είναι μια από τις πιο φωτογραφημένες γέφυρες της Ευρώπης.
 Full of road artist. -  Γεμάτη από υπαίθριους καλλιτέχνες.
 Florence the cradle of art and much more.
Η Φλωρεντία είναι η κοιτίδα των τεχνών και κάτι περισσότερο.
 The student, the artist, the poor woman and the lifestyle girl...
Η φοιτήτρια, η καλλιτέχνης, η φτωχειά γυναίκα και το μοντέρνο κορίτσι.
 
 Impressive buildings everywhere. - Εντυπωσιακά κτίρια παντού.
 
Time for the traditional Italian pizza, the best pizza in the world!!
Καιρός για την παραδοσιακή Ιταλική πίτσα, την καλύτερη του κόσμου!!
 
 After the sightseeing, Popi looks happy as she is going for shopping...
Μετά τη ξενάγηση, η Πόπη είναι χαρούμενη, γιατί πάει για ψώνισμα...
For centuries it has captured the imagination of travelers.
Για αιώνες έχει εξάψει τη φαντασία των ταξιδιωτών.
View Video -  Δείτε το Βίντεο : Florence - Italy

11 comments:

Debbie said...

I love Italy! The scenery is beautiful, the food is delicious and the people are so friendly. Greg and I visited Florence too and so enjoyed our stay. Thanks for the memories Philip.

Blessings from USA,
Debbie

Yaelian said...

Beautiful pictures! I have never been to Florence,but it looks beautiful in your pictures:)

Penny (Pyksida) said...

Είχα βρεθεί στη Φλωρεντία πριν 11 χρόνια! Ίσως έχει έρθει ο καιρός να ξαναπάω!

Traveling Hawk said...

Your street photos, those surprising different persons, are great. I also like the balcony photo, with the two staying at a coffee.

Cheryl said...

More great photos from Florence. I love all of the candid shots- always intriguing.

Zuzana said...

Florence is a beautiful city. I was there very long time ago but still recall everything, particularly the painting of Venus and David statue.;))
xoxo

Margie said...

Thanks for the great tour of Florence!
Great pictures!

CLAU said...

Wonderful trip! I love Firenze! The pictures are so beautiful! Thanks :)

Rajesh said...

Wonderful shots of the place. Love the variety.

magda said...

Υπέροχες φωτογραφίες, εξαιρετική-όπως πάντα- ξενάγηση και πάντα με χιούμορ!!!
Καλά ταξίδια

Amanda said...

great shot of you and popi - and the one of the couple on the balcony is priceless!