Friday, November 30, 2018

Roman Agora & The Tower of Winds - Athens, Greece

Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας & Πύργος των Ανέμων
The Roman Agora is located in Plaka neighbourhood, on the north side of the Acropolis, and a short distance to the east of the Greek Agora, with which it was connected by a paved street.
Η Ρωμαϊκή Αγορά βρίσκεται στη συνοικία της Πλάκας, στη βόρεια πλευρά της Ακρόπολης και σε μικρή απόσταση ανατολικά της ελληνικής Αγοράς, με την οποία συνδεόταν με πλακόστρωτο δρόμο.

The Gate of Athena Archigetis is situated west side of the Roman Agora, in Athens and considered to be the second most prominent remain in the site after the Tower of the Winds.
Η Πύλη της Αθηνάς Αρχηγέτης βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Ρωμαϊκής Αγοράς, στην Αθήνα και θεωρείται το δεύτερο πιο σημαντικό κτίσμα που διασώθηκε στην περιοχή μετά τον Πύργο των ανέμων.

The Roman Agora consists of a large, open-air courtyard surrounded by colonnades on all four sides.
Η ρωμαϊκή αγορά αποτελείται από μια μεγάλη, υπαίθρια αυλή που περιβάλλεται από κιονοστοιχίες και στις τέσσερις πλευρές.

Under the shadow of Acropolis, it was the heart of ancient Athens, the focus of political, commercial and social activity (3000 B.C.).
Κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, ήταν η καρδιά της αρχαίας Αθήνας, το επίκεντρο της πολιτικής, εμπορικής και κοινωνικής δραστηριότητας (3000 π.Χ.).

Lygia & Gregoris Maliotis & Popi Nicolaides ready to visit the site of the ancient Roman Agora in Athens and the Tower of the Winds.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης & Πόπη Νικολαΐδου έτοιμοι να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς και τον Πύργο των Ανέμων στην Αθήνα.
Constructed in 11 BCE by Julius Caesar and Augustus, the gate was made of 4 Doric columns and a base of pentelic marble. It was a monument dedicated by the Athenians to their patroness Athena Archigetis.
Κατασκευάστηκε τον 11 αι. π.Χ. από τον Ιούλιο Καίσαρα και τον Αύγουστο. Η πύλη κατασκευάστηκε από 4 δωρικούς κίονες και βάση από πεντελικό μάρμαρο. Ήταν ένα μνημείο αφιερωμένο από τους Αθηναίους στην προστάτιδα τους Αθηνά Αρχηγέτη.

By the 1st century BC when Athens had become part of the Roman Empire the old marketplace or Agora was replaced by the new Roman Agora which was built.
Μέχρι τον 1ο αιώνα π.Χ., όταν η Αθήνα είχε γίνει μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η παλιά Αγορά αντικαταστάθηκε από τη νέα Ρωμαϊκή Αγορά που χτίστηκε.

The remains of ancient structures which you can see here come from various eras. Following the Romans came the Byzantine and the Turkish occupation where the Agora was the site of churches, houses, workshops and even the Fethiye mosque (1453).
Τα ερείπια των αρχαίων κατασκευών που βλέπετε εδώ, προέρχονται από διάφορες εποχές. Μετά τους Ρωμαίους ήταν η βυζαντινή εποχή και μετά η τουρκική κατοχή, έτσι, στην Αγορά βλέπουμε εκκλησίες, σπίτια, εργαστήρια, ακόμη και το τέμενος Φέτιγιε (1453).

The Library of Hadrian is located on the north side of the Acropolis, and was built by the Roman emperor Hadrian in the second century A.D.
H Βιβλιοθήκη του Αδριανού στη βόρεια πλευρά της Ακρόπολης, χτίστηκε από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αδριανό τον δεύτερο αιώνα μ.Χ.

Strolling between what remains of the Roman Agora (Forum) or center of the city from 19 to 11BC.
Περπατώντας ανάμεσα σε ό,τι έχει απομένει από το Ρωμαϊκό Φόρουμ (Αγορά) ή το κέντρο της πόλης από το 19 έως το 11 π.Χ.

Julius Caesar and Emperor Augustus funded the construction (between 19 and 11 B.C.) of the forum and had several structures built as an extension of the old Greek Athenian Agora.
Ο Ιούλιος Καίσαρ και ο αυτοκράτορας Αύγουστος χρηματοδότησαν την κατασκευή (μεταξύ 19 -11 π.Χ.) του φόρουμ και είχαν κάμει διάφορα κατασκευαστικά έργα ως επέκταση της παλιάς Αθηναϊκής Αγοράς.

The Agora was the social and political center of the city. Among the buildings which stood there were the law courts, public toilets which could seat 68 people at a time, stores and Temples.
Η Αγορά ήταν το κοινωνικό και πολιτικό κέντρο της πόλης. Μεταξύ των κτιρίων που υπήρχαν εδώ, ήσαν τα δικαστήρια, οι δημόσιες τουαλέτες που μπορούσαν να εξυπηρετήσουν 68 άτομα ταυτόχρονα, καταστήματα και ναοί.

Public life in the city of Athens was concentrated in and around the Agora, the market, a large rectangular shaded with trees, ornamented with fountains, statues and votive offerings, surrounded by porticos where the merchants and sellers sold all sorts of goods and provisions.
Η δημόσια ζωή στην πόλη της Αθήνας ήταν συγκεντρωμένη μέσα και γύρω από την Αγορά, μια μεγάλη ορθογώνια σκιασμένη με δέντρα, διακοσμημένη με σιντριβάνια, αγάλματα και αναθήματα, περιτριγυρισμένη από πόρτες, όπου οι έμποροι και οι πωλητές πωλούσαν όλα τα είδη των αγαθών και προμηθειών.

The main entrance was on the west (Gate of Athena Archigetis), and there was a second entrance (or propylon) on the east, leading up to a public latrine and the "Tower of the Winds."
Η κύρια είσοδος ήταν στα δυτικά (Πύλη της Αθηνάς Αρχηγέτης) και υπήρχε μια δεύτερη είσοδος (ή πρόπυλο) στα ανατολικά, οδηγώντας στα δημόσια αποχωρητήρια και στον «Πύργο των ανέμων».

The new Agora was surrounded on all sides by colonnades of Ionic columns and inside the surrounding colonnades were commercial establishments while the central area was left open.
Η νέα Αγορά ήταν περιτριγυρισμένη από όλες τις πλευρές από κιονοστοιχίες ιωνικών κολώνων και μέσα στις γύρω κιονοστοιχίες ήταν εμπορικά κέντρα ενώ η κεντρική περιοχή ήταν ανοικτή.

The Roman Agora apparently became the main market of the city, taking over many of the commercial functions of the Greek Agora, which had become something of a museum (or archaeological park) by that time.
Η ρωμαϊκή Αγορά άρχισε προφανώς να αποτελεί την κύρια αγορά της πόλης, αναλαμβάνοντας πολλές από τις εμπορικές λειτουργίες της ελληνικής Αγοράς, η οποία είχε γίνει τότε μουσείο (ή αρχαιολογικό πάρκο).

There were also the bankers of the time, the hairdressers, the perfumers, men of business, men of letters, artists and artisans, politicians, orators, philosophers, who walked and discussed on all issues of life and the questions of the day.
Υπήρχαν επίσης οι τραπεζίτες της εποχής, οι κομμωτές, οι αρωματοπωλεία, οι επιχειρηματίες, οι επιστήμονες, οι καλλιτέχνες και οι τεχνίτες, οι πολιτικοί, οι ρήτορες, οι φιλόσοφοι, που περπατούσαν και συζητούσαν για όλα τα ζητήματα της ζωής και τα ζητήματα της εποχής.

The ancient market stood on the west of the Acropolis, at the foot of Areos Pagos. Later it was moved to Kerameikos, this splendid quarter which became the center of the Athenian life during the days of its greatest bloom.
Η αρχαία αγορά βρισκόταν στα δυτικά της Ακρόπολης, στους πρόποδες του Άρειου Πάγου. Αργότερα μεταφέρθηκε στον Κεραμεικό, αυτό το υπέροχο μέρος, που έγινε το κέντρο της αθηναϊκής ζωής κατά τις ημέρες της μεγαλύτερης άνθισης.

The Tower of the Winds or Andronicus Clock Winds is an octagonal building 12 meters high, located east of the site and operated as a market clock and weather station, around 50 BC and is considered the oldest meteorological station & orometrikos.
Ο Πύργος των Ανέμων ή το Ωρολόγιο, του Ανδρόνικου Κυρρήστου είναι ένα οκταγωνικό κτίριο ύψους 12 μέτρων. Λειτουργούσε ως ρολόι και ως μετεωρολογικός σταθμός. Κατασκευάστηκε από τον αστρονόμο Ανδρόνικο Κυρρήστη, γύρω στο 50 π.Χ. και θεωρείται ο αρχαιότερος μετεωρολογικός και ωρομετρικός σταθμός.

Gregoris Maliotis once more admires the tower of the winds in Athens. The first weather station in antiquity!
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης για μια ακόμη φορά, θαυμάζει τον Πύργο των Ανέμων, τον πρώτο μετεωρολογικό σταθμό στην αρχαιότητα!

On top of the roof of the tower was a bronze weather vane, which was rotating depending on the wind, showing the direction of the winds, which reliefs are depicted at the top of each side. 
Στην κορυφή της στέγης του πύργου υπήρχε ένας ορειχάλκινος ανεμοδείκτης, o οποίος περιστρεφόμενος ανάλογα με τη φόρα του ανέμου, έδειχνε την κατεύθυνση των ανέμων, οι οποίοι απεικονίζονται ανάγλυφα στο πάνω μέρος κάθε πλευράς.
At the top of the roof there was a bronze vane in the form of Triton, which turned to indicate the direction of one of the eight main winds. The winds, personified, depict reliefs flying on the top of each side of the tower, each one bearing a special symbol.
Στη κορυφή της στέγης υπήρχε ορειχάλκινος ανεμοδείκτης σε μορφή Τρίτωνα, ο οποίος περιστρεφόμενος έδειχνε την κατεύθυνση ενός από τους οκτώ κύριους ανέμους. Οι άνεμοι, προσωποποιημένοι, απεικονίζονται ανάγλυφοι να ίπτανται (φτερωτοί) στο άνω μέρος της κάθε πλευράς του πύργου, φέροντας ο καθένας και ιδιαίτερο σύμβολο.

The names of the winds are inscribed under the corresponding section of the octagonal cornice, and are: Voreas (north), Kekias (northeast), Apiliotis (east), Evros (southeast), Livas (southwest), Zephyros (western), and Skiron (northwest).
Τα ονόματά των ανέμων είναι χαραγμένα κάτω από το αντίστοιχο τμήμα του οκταγωνικού γείσου, και είναι: ο Βορρέας (βόρειος), ο Καικίας (βορειοανατολικός), ο Απηλιώτης (ανατολικός), ο Εύρος (νοτιοανατολικός), ο Νότος (νότιος), ο Λιψ (Λίβας, νοτιοδυτικός), ο Ζέφυρος (δυτικός), και ο Σκίρων (βορειοδυτικός).

Below each wind personification, there were incised rays of various formations which served as a solar watch.
Κάτω από κάθε προσωποποίηση ανέμου υπήρχαν εγχάρακτες ακτίνες διαφόρων σχηματισμών που χρησίμευαν ως ηλιακό ρολόι.

Phivos Nicolaides with the background of the well preserved Tower of Winds. The architectural design of this building has inspired many other structures in the world.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης με φόντο καλά διατηρημένο Πύργο των Ανέμων. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός αυτού του κτιρίου έχει εμπνεύσει πολλές άλλες παρόμοιες κατασκευές στον κόσμο.

Thanks to the constant observation of nature, the ancient Greeks had a great understanding of the weather and the climate in general. Their basic knowledge has helped them better understand weather changes and find ways to take advantage of them.
Xάρη στη συνεχή παρατήρηση της φύσης, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μια μεγάλη κατανόηση του καιρού και του κλίματος εν γένει. H βασική τους γνώση τους βοήθησε να κατανοήσουν καλύτερα τις αλλαγές καιρού και να βρουν τρόπους να επωφεληθούν από αυτές.

The word “climate” stems from the Greek word “klima” meaning inclination and referring to the climate conditions created by the Sun’s angle. Moreover, ancient Greeks invented the term “meteorology,” the study of atmospheric disturbances. Aristotle is considered the founder of meteorology.
Η λέξη "κλίμα" προέρχεται από την ελληνική λέξη κλίμα» που σημαίνει κλίση και αναφέρεται στις κλιματικές συνθήκες, που δημιουργούνται από τη γωνία του Ήλιου. Επιπλέον, οι αρχαίοι Έλληνες επινόησαν τον όρο «μετεωρολογία», τη μελέτη των ατμοσφαιρικών διαταραχών. Ο Αριστοτέλης θεωρείται ο ιδρυτής της μετεωρολογίας.

The "Tower of the Winds" in gravure in the 18th century. The nickname "Tower of the Winds" is derived from the personifications of the 8 winds carved on the 8 sides of the building.
Οι Αέρηδες σε γκραβούρα τον 18ο αιώνα. Το ψευδώνυμο "Πύργος των ανέμων" προέρχεται από τις προσωποποιήσεις των 8 ανέμων που χαράχτηκαν στις 8 πλευρές του κτιρίου.

Representation of the tower in antiquity, 19th century. The tower bears relief sculptures depicting the eight gods of the winds.
Αναπαράσταση του πύργου κατά την αρχαιότητα, 19ος αιώνας. Ο πύργος φέρει ανάγλυφα γλυπτά που απεικονίζουν τους οκτώ θεούς των ανέμων.

During the Ottoman domination, the gate of Athena the Archigetis was named the gate of the bazaar, as at that time the space was used as a grain bargain.
Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας η πύλη της Αθηνάς Αρχηγέτιδος, ονομάστηκε πύλη του παζαριού, καθώς την εποχή εκείνη ο χώρος χρησιμοποιήθηκε ως παζάρι σιταριού.


Thursday, November 29, 2018

The Stoa of Attalos, Athens - Greece

Η Στοά του Αττάλου στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς στην Αθήνα
The Stoa of Attalos is an impressive building in the archaeological site of the Ancient Agora in Athens.
Η Στοά του Αττάλου είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς στην Αθήνα.
The Stoa of Attalos (or Attalus), a two-floor building, is one of the most impressive buildings in the Athenian Agora. It was built by, and named after, King Attalos II of Pergamon, who ruled between 159 BC and 138 BC.
Η Στοά του Αττάλου ένα διώροφο κτίριο, ένα από τα πιο εντυπωσιακά της Αθηναϊκής Αγοράς. Χτίστηκε και πήρε το όνομά του από τον βασιλιά Άτταλο Β’ της Περγάμου, ο οποίος κυβέρνησε μεταξύ του 159 π.Χ. και του 138 π.Χ.
The Stoa (covered walkway or portico) in the Agora, was in use until it was destroyed in 267 A.D. In 1952-1956, the current building was fully reconstructed and the Ancient Agora Museum was created.
Η Στοά (σκεπαστός διάδρομος) στην Αγορά της Αθήνας, ήταν σε συνεχή χρήση έως ότου καταστράφηκε το 267 μ.Χ. Το 1952-1956, ανακατασκευάστηκε πλήρως και δημιουργήθηκε το Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς.
The Stoa, on the east side of the Ancient Agora, was donated to the Athenians by Attalus II, king of Pergamus, and his wife, as stated in a dedicatory inscription engraved on the architrave.
Η Στοά, στην ανατολική πλευρά της Αρχαίας Αγοράς, ήταν δώρο στους Αθηναίους από τον Άτταλο Β ', βασιλιά της Περγάμου, και τη σύζυγό του, όπως αναφέρεται σε επιγραφή, που είναι χαραγμένη στο επιστύλιο έξω από τη Στοά.
Today, it’s one of the impressive stoes (covered walkways) in the Athenian Agora, which is located just northwest of the Acropolis in central Athens.
Σήμερα, είναι μια από τις εντυπωσιακές στοές (καλυμμένες διαβάσεις) της Αθηναϊκής Αγοράς, που βρίσκεται βορειοδυτικά της Ακρόπολης στο κέντρο της Αθήνας.
It was the primary shopping center in the Agora for over three centuries, from its construction around 150 B.C. until its destruction in 267 A.D.
Ήταν το κύριο εμπορικό κέντρο της Αγοράς για πάνω από τρεις αιώνες, από την κατασκευή του περίπου 150 π.Χ. μέχρι την καταστροφή του το 267 π.Χ.
Gregoris Maliotis marvels at this huge restored two-story building made of limestone facades and marble columns.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης θαυμάζει αυτό το τεράστιο ανακαινισμένο διώροφο κτίριο από ασβεστολιθικές προσόψεις και μαρμάρινες κολώνες.
The building skillfully makes use of different architectural orders. The Doric order was used for the exterior colonnade on the ground floor with Ionic for the interior colonnade. This combination had been used in stoas since the Classical period and was by Hellenistic times quite common.
Το κτίριο χρησιμοποιεί επιδέξια διαφορετικούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς. Ο δωρικός ρυθμός χρησιμοποιήθηκε για την εξωτερική κιονοστοιχία, στο ισόγειο με ιωνικό για την εσωτερική κιονοστοιχία. Αυτός ο συνδυασμός είχε χρησιμοποιηθεί σε στοές από την κλασική εποχή και ήταν πολύ συνηθισμένος στα ελληνιστικά χρόνια.
The building had two floors and two lines of marbles columns on the ground floor. The Stoa of Attalos served as a modern shopping center, with 21 shops along the two floors.
Το κτίριο είχε δύο ορόφους και δύο σειρές μαρμάρινες κολώνες στο ισόγειο. Η Στοά του Αττάλου λειτουργούσε ως σύγχρονο εμπορικό κέντρο, με 21 καταστήματα στους δύο ορόφους.
In the ancient times the Stoa had a dual purpose. It was the market place with a lot of different shops and the place for entertainments.
Στην αρχαιότητα η Στοά είχε διπλό σκοπό. Ήταν η αγορά με πολλά καταστήματα και ο χώρος για διασκέδαση.
In fact, it was the first and largest shopping center of the antiquity and became the main meeting point of the Athenians that period!
Στην πραγματικότητα, ήταν το πρώτο και μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της αρχαιότητας και έγινε το κύριο σημείο συνάντησης των Αθηναίων εκείνης της εποχής!
Sculptures of historical and mythological figures from the 3rd and 4th centuries, just outside the museum.
Γλυπτά των ιστορικών και μυθολογικών στοιχείων του 3ου και 4ου αιώνα, λίγο έξω από το μουσείο.
Cult statue of Apollo Patroos, 4th century B.C. Work of Euphranor. Found near the temple of Apollo.
Λατρευτικό άγαλμα του Απόλλωνα Πατρώου, 4ος αι. π.Χ. Έργο του Ευφράνορα. Βρέθηκε κοντά στο ναό του Απόλλωνα.
Statue of the personification of the Iliad, 2nd century A.D. (left). Statue of the personification of Odyssey, 2nd century A.D. (right).
Άγαλμα προσωποποίησης της Ιλιάδας, 2ος αι. μ.Χ. (αριστερά). Άγαλμα προσωποποίησης της Οδύσσειας, 2ος αι. μ.Χ. (δεξιά).
Ionic column capital with traces of painted decoration, 5th century B.C.
Ιωνικό κιονόκρανο με ίχνη χρωμάτων, 5ος αι. π.Χ.
Inscribed base of statue of the Iliad, 2nd century A.D.
Ενεπίγραφη βάση αγάλματος Ιλιάδας, 2ος αι. μ.Χ.
Gregoris Maliotis visiting the Museum of the Ancient Agora which is housed in the reconstructed Stoa of Attalos, originally erected during the 2nd century. B.C.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης στο Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς που στεγάζεται στο αναστηλωμένο κτήριο της Στοάς Αττάλου, το οποίο χρονολογείται στο 2ο αι. π.Χ.
Works of Late Classical and Hellenistic period 4th, 3rd century B.C. In classical Athens (5th-end of 4th century B.C.) sculptors created for the democratic Athenian society unsurpassed works of art meant to adorn temples and public buildings. Their works echoed grace, idealism, eternal beauty and youthfulness.
Έργα υστεροκλασικών και ελληνιστικών χρόνων 4ου, 3ου αι. π.Χ. Ιδεαλιστικές μορφές θεών και θνητών. Στην Αθήνα της κλασσικής περιόδου (5ος – τέλη 4ου αι. π.Χ.) οι καλλιτέχνες εργάζονται και δημιουργούσαν για τη δημοκρατική αθηναϊκή κοινωνία φιλοτεχνώντας απαράμιλλης τέχνης γλυπτά, με τα οποία κοσμούσαν ναούς και δημόσια κτίρια. Τα έργα τους απηχούσαν το ωραίο, το ιδεαλιστικό, την αιώνια ομορφιά και νιότη. 
Roman copies constitute an important source for the understanding of Classical sculpure, as the majority of ancient works of art, many of which were made of bronze, have not been preserved.
Τα ρωμαϊκά αντίγραφα αποτελούν σημαντική πηγή γνώσης της κλασικής γλυπτικής καθώς η πλειονότητα των αρχαίων έργων, πολλά από τα οποία ήταν κατασκευασμένα από χαλκό, δεν έχει σωθεί.
From the 2nd century B.C. onwards, admiration for the art of the past and a growing demand for artworks on the part of prominent Hellenistic rulers and, later on, by the upcoming Roman aristocracy led to the broad reproduction of copies by experienced Greek sculptors familiar with the original works.
Τα αθηναϊκά εργαστήρια αναπαράγουν κλασικά έργα. Από το 2ο αι. π.Χ. ο θαυμασμός της τέχνης του παρελθόντος και η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση έργων τέχνης από τους ισχυρούς ελληνιστικούς μονάρχες και στην συνέχεια από την ανερχόμενη ρωμαϊκή αριστοκρατία, οδήγησαν στην ευρεία παραγωγή αντιγράφων από τους πεπειραμένους Έλληνες γλύπτες, που γνώριζαν τα πρωτότυπα έργα.

Roman copies of Classical sculptures 1st-2nd century A.D. Statue of Eros, 2nd century A.D. Copy of a work of the 4th century B.C.
Ρωμαϊκά αντίγραφα κλασσικών έργων 1ου – 2ου αι. μ.Χ. Άγαλμα του Έρωτα, 2ος αι. μ.Χ. Αντίγραφο έργου του 4ου αι. π.Χ.
Head of Alexander the Great or Eubouleus, a god connected with the Eleusinian Mysteries, 2nd century A.D.
Κεφαλή Μ. Αλεξάνδρου ή Ευβουλέως, θεού συνδεδεμένου με τα Ελευσίνια Μυστήρια 2ος αι. μ.Χ. Ημιτελές αντίγραφο έργου του 4ου αι. π.Χ.
Phivos Nicolaides looking happy to be in this place. Athens was the most important cultural center in the Classical period.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης ευχαριστημένος που βρίσκεται σ' αυτό το χώρο. Η Αθήνα ήταν το σημαντικότερο κέντρο πολιτισμού των κλασικών χρόνων.
Roman portraits 1st – 2nd century A.D. The portrait is the expression of Roman art par excellence.
Ρωμαϊκά πορτραίτα 1ου – 2ου αι. μ.Χ. Πλούσιοι αστοί της Αθήνας κατά τα αυτοκρατορικά πρότυπα. Η εικονιστική κεφαλή (πορτραίτο) αποτελεί κατεξοχήν έκφραση της ρωμαϊκής τέχνης. 
Portrait herm of Kosmetes, 3rd century A.D. (left). Portrait herm 2nd century A.D. It depicts Moiragenes, son of Dromokles, from the township of Koile, Eponymos of the tripe Hippothontis (center). Unfinished portrait herm, early 3rd century A.D. Probably a Kosmetes (right).
Εικονιστική προτομή Κοσμητή στον τύπο της ερμαϊκής στήλης, 3ος αι. μ.Χ. (αριστερά). Εικονιστική προτομή στον τύπο της ερμαϊκής στήλης, 2ος αι. μ.Χ. Εικονίζεται ο Μοιραγένης, γιος του Δρομοκλέους, από το δήμο της Κοίλης, επώνυμος άρχων της Ιπποθωντίδος φυλής (κέντρο). Ημιτελές εικονιστική προτομή στον τύπο της ερμαϊκής στήλης, πρώιμος 3ος αι. μ.Χ. Πιθανώς Κοσμητής (δεξιά).
Roman portraits 3rd century A.D. The Romans kept them in family sancturaries and carried them in public processions, in line with their burial customs.
Ρωμαϊκά πορτραίτα 3ου αι. μ.Χ. Ιδιώτες και επιφανείς πολίτες στη Ρωμαϊκή Αθήνα. Οι Ρωμαίοι τα φύλασσαν στα οικογενειακά ιερά και τα περιέφεραν σε δημόσιες τελετές σύμφωνα με τα ταφικά του έθιμα.
Herms with portraits of state officials 2nd-3rd century A.D. The Athenian Agora was the area where citizens were honored for services rendered to the city. 
Ερμαϊκές στήλες με πορτραίτα δημοσίων λειτουργών 2ου-3ου αι. μ.Χ. Η πόλη τιμά τους δημόσιους λειτουργούς.
Excavation in the Athenian Agora have brought to light numerous inscribed marbled columns bearing decrees of the Vouli and the Demos of the Areopagus regarding honors bestowed upon Athenian citizens.
Η Αθηναϊκή Αγορά αποτελούσε τον κατεξοχήν τόπο απόδοσης τιμών στον πολίτη για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην πόλη. 
Οι ανασκαφές στην Αγορά έχουν φέρει στο φως πολυάριθμες μαρμάρινες στήλες με επιγραφές που αναφέρουν αποφάσεις της Βουλής και του Δήμου ή του Αρείου Πάγου για την απόδοση τιμών σε Αθηναίους πολίτες.
Gregoris Maliotis & Phivos Nicolaides admiring various collections of sculptures adoring the private schools of late antiquity. 
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης & Φοίβος Νικολαΐδης, θαυμάζουν τις διάφορες συλλογές γλυπτών που κάποτε κοσμούσαν ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της ύστερης αρχαιότητας.
The exhibition on the 1st floor of the Stoa of Attalos, inaugurated in 2012, presents to the public a representative collection of Athenian sculptures, with a special focus on the important group of portraits from the Athenian Agora excavations.
Η νέα έκθεση στον πρώτο όροφο της Στοάς Αττάλου, που άνοιξε για το κοινό το 2012, παρουσιάζει μια αρκετά αντιπροσωπευτική εικόνα της αθηναϊκής γλυπτικής, με έμφαση στη σημαντική συλλογή εικονιστικών έργων- πορτραίτων της αθηναϊκής Αγοράς.
The Archaeological Museum of the Stoa of Attalos hosts findings that were excavated in the archaeological site of the Ancient Agora.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Στοάς του Αττάλου φιλοξενεί ευρήματα που είχαν ανασκαφεί στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς.
Recently (May 2012) the restoration works on the second floor finished and the museum expanded in both floors.
Πρόσφατα (Μάιος 2012) ολοκληρώθηκαν τα έργα αποκατάστασης στον δεύτερο όροφο και το μουσείο επεκτάθηκε και στους δύο ορόφους.
The characteristic feature of the museum is that the exhibits are all closely connected with the Athenian Democracy, as the Agora was the focus of the city's public life.
Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του μουσείου είναι ότι τα εκθέματα συνδέονται στενά με την Αθηναϊκή Δημοκρατία, καθώς η Αγορά ήταν το επίκεντρο της δημόσιας ζωής της πόλης.
Athenian democracy developed around the fifth century BC in the Greek city-state (known as a polis) of Athens, comprising the city of Athens and the surrounding territory of Attica, and is often described as the first known democracy in the world.
Η αθηναϊκή δημοκρατία αναπτύχθηκε γύρω στον 5ο αιώνα π.Χ. στην ελληνική πόλη-πολιτεία (γνωστή ως πόλις) της Αθήνας, η οποία περιλαμβάνει την πόλη της Αθήνας και τη γύρω περιοχή της Αττικής και συχνά περιγράφεται ως η πρώτη γνωστή δημοκρατία στον κόσμο.
In the museum you can see a lot of artifacts from the ordinary life of ancient Athenians: sculptures, pottery, mosaics, etc.
Στο μουσείο μπορείτε να δείτε πολλά αντικείμενα από τη συνηθισμένη ζωή των αρχαίων Αθηναίων: γλυπτά, κεραμικά, ψηφιδωτά κ.λπ.
The Museum exhibition is organized in chronological and thematic units that reveal aspects of the public and private life in ancient Athens.
Η έκθεση είναι οργανωμένη σε χρονολογικές και θεματικές ενότητες και παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τον ιδιωτικό και το δημόσιο βίο των αρχαίων Αθηναίων.
The collection of the museum includes clay, bronze and glass objects, sculptures, coins and inscriptions from the 7th to the 5th century BC, as well as pottery of the Byzantine period and the Turkish conquest.
Η συλλογή του μουσείου περιλαμβάνει πήλινα, χάλκινα και γυάλινα αντικείμενα, γλυπτά, νομίσματα και επιγραφές από τον 7ο έως τον 5ο αιώνα π.Χ., καθώς και κεραμική της βυζαντινής περιόδου και της τουρκοκρατίας.
Gregoris Maliotis discovers artifacts from ancient Greece, including artifacts of clay, glass and bronze as well as coins and sculptures from the 4th millenium BC to the 6th century.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης ανακαλύπτει αντικείμενα από την αρχαία Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων αντικειμένων αργίλου, γυαλιού και χαλκού καθώς και νομίσματα και γλυπτά από την 4η χιλιετία π.Χ. έως τον 6ο αιώνα.
Bronze inscribed Spartan shield. It was a trophy taken by the Athenians after their victory over the Spartans in the battle of Sphacteria, in 425 B.C.
Χάλκινη χαραγμένη σπαρτιατική ασπίδα. Ήταν ένα τρόπαιο που πήραν οι Αθηναίοι μετά τη νίκη τους κατά των Σπαρτιατών στη μάχη της Σφακτηρίας, το 425 π.Χ.
The naval Battle of Pylos took place in 425 BC during the Peloponnesian War at the peninsula of Pylos, on the Bay of Navarino in Messenia, and was an Athenian victory over Sparta.
Η ναυμαχία, της Πύλου έγινε το 425 π.Χ. κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου στη χερσόνησο της Πύλου, στον κόλπο του Ναυαρίνου της Μεσσηνίας και ήταν μια νίκη της Αθήνας κατά της Σπάρτης.
These findings include marbles statues, parts of columns, coins, ceramic vases, items of daily use, reliefs, weapons and other pieces that date from the Neolithic times till the 6th century AD.
Τα ευρήματα αυτά περιλαμβάνουν μαρμάρινα αγάλματα, τμήματα κολώνων, νομίσματα, κεραμικά αγγεία, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, ανάγλυφα, όπλα και άλλα αντικείμενα που χρονολογούνται από τη νεολιθική εποχή μέχρι τον 6ο αιώνα μ.Χ.
Phivos Nicolaides exploring the small but fascinating Museum of the Ancient Agora.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης εξερευνά το μικρό, αλλά, συναρπαστικό Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς. 
The earliest antiquities, potsherds, vases, terracotta figurines and weapons, dating from the Neolothic, Bronze Age, Iron Age and Geometric period, come from wells and tombs excavated in the area of the Athenian Agora and its environs.
Τα αρχαιότερα εκθέματα, αγγεία, ειδώλια, όπλα και όστρακα κεραμικής, ανάγονται στους νεολιθικούς χρόνους, την πρώιμη και την μέση εποχή του χαλκού, την μυκηναϊκή και την γεωμετρική εποχή και προέρχονται κυρίως από αβαθή φρέατα και ταφές που ερευνήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Αγοράς.

The most important exhibits are the objects associated with the various departments of civic life and the institutions of the Athenian Democracy and are dated from the Classical and Late Classical periods.
Τα σημαντικότερα εκθέματα του Μουσείου, σχετίζονται με τις λειτουργίες του Αθηναϊκού Δημοκρατικού πολιτεύματος και χρονολογούνται στους κλασικούς, υστεροκλασικούς χρόνους.
Gregoris Maliotis walking around a museum which is on the first floor, in ten refurbished ancient stores.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης περιδιαβάζει το μουσείο που βρίσκεται στον πρώτο όροφο, σε δέκα ανακαινισμένα αρχαία καταστήματα.
The exhibition in the Museum gallery holds archaeological finds coming from the systematic excavations of the American School of Classical Studies in the area and dated from the Neolithic to the Post-byzantine and Ottoman periods.
Η έκθεση του Μουσείου περιλαμβάνει ευρήματα των ανασκαφών της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αρχαία Αγορά που χρονολογούνται από τους νεολιθικούς χρόνους μέχρι την μεταβυζαντινή εποχή και την εποχή της Τουρκοκρατίας.
Among them are exhibited official clay measures, bronze official weights, a fragment of a marble allotment machine, official jurors, identification tags, a clay water-clock, official bronze ballots, and potsherds inscribed with names of illustrious political personalities of the 5th cent. BC Athens which were used as ballots in the process of ostracism,
Ανάμεσα τους συγκαταλέγονται: πήλινα δημόσια μέτρα, χάλκινα επίσημα σταθμά, τμήμα μαρμάρινου κληρωτηρίου, χάλκινα δικαστικά πινάκια, μία πήλινη κλεψύδρα, χάλκινες δικαστικές ψήφοι, και όστρακα οστρακισμού με χαραγμένα τα ονόματα γνωστών στρατηγών και πολιτικών ανδρών της αρχαιότητας.
Also exhibited are fine specimens of black-figured and red-figured pottery - some attributed to renowned vase painters-, as well as kitchen and table ware, lamps, terracotta figurines, coins and jewelry.
Σημαντική ενότητα αποτελούν τα ερυθρόμορφα και μελανόμορφα αγγεία, πολλά έργα γνωστών αγγειογράφων και τα σκεύη καθημερινής χρήσης, οι λύχνοι τα ειδώλια και λιγοστά κοσμήματα και νομίσματα.
Finally on display are a collection of miniature Roman copies of famous statues and a number of particularly fine portrait busts and heads of the Roman period.
Την έκθεση συμπληρώνουν γλυπτά μικρών διαστάσεων, τα οποία αντιγράφουν έργα γνωστών καλλιτεχνών της αρχαιότητας και μαρμάρινα εικονιστικά πορτραίτα ρωμαϊκών χρόνων.
 Traditional Roman portraits, made of malleable materials, rendered the individual characteristics and physiogmomic traits of the people they represented.
Τα παραδοσιακά ρωμαϊκά πορτραίτα από εύπλαστα υλικά απέδιδαν τα ατομικά χαρακτηριστικά και τις φυσιογνωμικές ιδιομορφίες των προσώπων που απεικόνιζαν.
Of special interest is a marble stele adorned with a relief showing the People (Demos) of Athens being crowned by Democracy and inscribed with a law against tyranny passed by the people of Athens in 336 B.C.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μαρμάρινο ψηφισματικό ανάγλυφο με παράσταση του Δήμου και της Δημοκρατίας και χαραγμένο ψήφισμα της Εκκλησίας του Δήμου κατά της τυραννίας.
The ceremony of the signing of the 2003 Treaty of Accession of 10 countries – Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovakia, and Slovenia – to the European Union was conducted in the Stoa of Attalos on 16 April 2003.
Η τελετή υπογραφής της συνθήκης προσχώρησης 10 χωρών - Κύπρου, Τσεχικής Δημοκρατίας, Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Ουγγαρίας, Μάλτας, Πολωνίας, Σλοβακίας και Σλοβενίας - στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιήθηκε στη Στοά του Αττάλου 16 Απριλίου 2003.
The exhibition area offers an experiential approach to the architecture of the ancient stoa, while providing also an excellent view of the Agora, the Pnyx and the Acropolis, useful for comprehending the historical landscape and the ancient topography of the area.
Ο εκθεσιακός χώρος προσφέρει στους επισκέπτες μια βιωματική προσέγγιση των στωικών κτηρίων, ενώ παράλληλα παρέχει εξαιρετική θέα της περιοχής της Αγοράς, της Πνύκας και της Ακρόπολης, η οποία σε συνδυασμό με τα προπλάσματα των χώρων καθιστά ευανάγνωστη την αρχαία τοπογραφία.
Restoration of the Ancient Agora in Athens. At its fullest development, 2nd century A.D.
Αναπαράσταση της Αρχαίας Αγοράς στην Αθήνα. Την εποχή της πλήρους ανάπτυξης της, 2ος αιώνας μ.Χ.