Friday, November 30, 2018

Roman Agora & The Tower of Winds - Athens, Greece

Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας & Πύργος των Ανέμων
The Roman Agora is located in Plaka neighbourhood, on the north side of the Acropolis, and a short distance to the east of the Greek Agora, with which it was connected by a paved street.
Η Ρωμαϊκή Αγορά βρίσκεται στη συνοικία της Πλάκας, στη βόρεια πλευρά της Ακρόπολης και σε μικρή απόσταση ανατολικά της ελληνικής Αγοράς, με την οποία συνδεόταν με πλακόστρωτο δρόμο.

The Gate of Athena Archigetis is situated west side of the Roman Agora, in Athens and considered to be the second most prominent remain in the site after the Tower of the Winds.
Η Πύλη της Αθηνάς Αρχηγέτης βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Ρωμαϊκής Αγοράς, στην Αθήνα και θεωρείται το δεύτερο πιο σημαντικό κτίσμα που διασώθηκε στην περιοχή μετά τον Πύργο των ανέμων.

The Roman Agora consists of a large, open-air courtyard surrounded by colonnades on all four sides.
Η ρωμαϊκή αγορά αποτελείται από μια μεγάλη, υπαίθρια αυλή που περιβάλλεται από κιονοστοιχίες και στις τέσσερις πλευρές.

Under the shadow of Acropolis, it was the heart of ancient Athens, the focus of political, commercial and social activity (3000 B.C.).
Κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, ήταν η καρδιά της αρχαίας Αθήνας, το επίκεντρο της πολιτικής, εμπορικής και κοινωνικής δραστηριότητας (3000 π.Χ.).

Lygia & Gregoris Maliotis & Popi Nicolaides ready to visit the site of the ancient Roman Agora in Athens and the Tower of the Winds.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης & Πόπη Νικολαΐδου έτοιμοι να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς και τον Πύργο των Ανέμων στην Αθήνα.
Constructed in 11 BCE by Julius Caesar and Augustus, the gate was made of 4 Doric columns and a base of pentelic marble. It was a monument dedicated by the Athenians to their patroness Athena Archigetis.
Κατασκευάστηκε τον 11 αι. π.Χ. από τον Ιούλιο Καίσαρα και τον Αύγουστο. Η πύλη κατασκευάστηκε από 4 δωρικούς κίονες και βάση από πεντελικό μάρμαρο. Ήταν ένα μνημείο αφιερωμένο από τους Αθηναίους στην προστάτιδα τους Αθηνά Αρχηγέτη.

By the 1st century BC when Athens had become part of the Roman Empire the old marketplace or Agora was replaced by the new Roman Agora which was built.
Μέχρι τον 1ο αιώνα π.Χ., όταν η Αθήνα είχε γίνει μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η παλιά Αγορά αντικαταστάθηκε από τη νέα Ρωμαϊκή Αγορά που χτίστηκε.

The remains of ancient structures which you can see here come from various eras. Following the Romans came the Byzantine and the Turkish occupation where the Agora was the site of churches, houses, workshops and even the Fethiye mosque (1453).
Τα ερείπια των αρχαίων κατασκευών που βλέπετε εδώ, προέρχονται από διάφορες εποχές. Μετά τους Ρωμαίους ήταν η βυζαντινή εποχή και μετά η τουρκική κατοχή, έτσι, στην Αγορά βλέπουμε εκκλησίες, σπίτια, εργαστήρια, ακόμη και το τέμενος Φέτιγιε (1453).

The Library of Hadrian is located on the north side of the Acropolis, and was built by the Roman emperor Hadrian in the second century A.D.
H Βιβλιοθήκη του Αδριανού στη βόρεια πλευρά της Ακρόπολης, χτίστηκε από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αδριανό τον δεύτερο αιώνα μ.Χ.

Strolling between what remains of the Roman Agora (Forum) or center of the city from 19 to 11BC.
Περπατώντας ανάμεσα σε ό,τι έχει απομένει από το Ρωμαϊκό Φόρουμ (Αγορά) ή το κέντρο της πόλης από το 19 έως το 11 π.Χ.

Julius Caesar and Emperor Augustus funded the construction (between 19 and 11 B.C.) of the forum and had several structures built as an extension of the old Greek Athenian Agora.
Ο Ιούλιος Καίσαρ και ο αυτοκράτορας Αύγουστος χρηματοδότησαν την κατασκευή (μεταξύ 19 -11 π.Χ.) του φόρουμ και είχαν κάμει διάφορα κατασκευαστικά έργα ως επέκταση της παλιάς Αθηναϊκής Αγοράς.

The Agora was the social and political center of the city. Among the buildings which stood there were the law courts, public toilets which could seat 68 people at a time, stores and Temples.
Η Αγορά ήταν το κοινωνικό και πολιτικό κέντρο της πόλης. Μεταξύ των κτιρίων που υπήρχαν εδώ, ήσαν τα δικαστήρια, οι δημόσιες τουαλέτες που μπορούσαν να εξυπηρετήσουν 68 άτομα ταυτόχρονα, καταστήματα και ναοί.

Public life in the city of Athens was concentrated in and around the Agora, the market, a large rectangular shaded with trees, ornamented with fountains, statues and votive offerings, surrounded by porticos where the merchants and sellers sold all sorts of goods and provisions.
Η δημόσια ζωή στην πόλη της Αθήνας ήταν συγκεντρωμένη μέσα και γύρω από την Αγορά, μια μεγάλη ορθογώνια σκιασμένη με δέντρα, διακοσμημένη με σιντριβάνια, αγάλματα και αναθήματα, περιτριγυρισμένη από πόρτες, όπου οι έμποροι και οι πωλητές πωλούσαν όλα τα είδη των αγαθών και προμηθειών.

The main entrance was on the west (Gate of Athena Archigetis), and there was a second entrance (or propylon) on the east, leading up to a public latrine and the "Tower of the Winds."
Η κύρια είσοδος ήταν στα δυτικά (Πύλη της Αθηνάς Αρχηγέτης) και υπήρχε μια δεύτερη είσοδος (ή πρόπυλο) στα ανατολικά, οδηγώντας στα δημόσια αποχωρητήρια και στον «Πύργο των ανέμων».

The new Agora was surrounded on all sides by colonnades of Ionic columns and inside the surrounding colonnades were commercial establishments while the central area was left open.
Η νέα Αγορά ήταν περιτριγυρισμένη από όλες τις πλευρές από κιονοστοιχίες ιωνικών κολώνων και μέσα στις γύρω κιονοστοιχίες ήταν εμπορικά κέντρα ενώ η κεντρική περιοχή ήταν ανοικτή.

The Roman Agora apparently became the main market of the city, taking over many of the commercial functions of the Greek Agora, which had become something of a museum (or archaeological park) by that time.
Η ρωμαϊκή Αγορά άρχισε προφανώς να αποτελεί την κύρια αγορά της πόλης, αναλαμβάνοντας πολλές από τις εμπορικές λειτουργίες της ελληνικής Αγοράς, η οποία είχε γίνει τότε μουσείο (ή αρχαιολογικό πάρκο).

There were also the bankers of the time, the hairdressers, the perfumers, men of business, men of letters, artists and artisans, politicians, orators, philosophers, who walked and discussed on all issues of life and the questions of the day.
Υπήρχαν επίσης οι τραπεζίτες της εποχής, οι κομμωτές, οι αρωματοπωλεία, οι επιχειρηματίες, οι επιστήμονες, οι καλλιτέχνες και οι τεχνίτες, οι πολιτικοί, οι ρήτορες, οι φιλόσοφοι, που περπατούσαν και συζητούσαν για όλα τα ζητήματα της ζωής και τα ζητήματα της εποχής.

The ancient market stood on the west of the Acropolis, at the foot of Areos Pagos. Later it was moved to Kerameikos, this splendid quarter which became the center of the Athenian life during the days of its greatest bloom.
Η αρχαία αγορά βρισκόταν στα δυτικά της Ακρόπολης, στους πρόποδες του Άρειου Πάγου. Αργότερα μεταφέρθηκε στον Κεραμεικό, αυτό το υπέροχο μέρος, που έγινε το κέντρο της αθηναϊκής ζωής κατά τις ημέρες της μεγαλύτερης άνθισης.

The Tower of the Winds or Andronicus Clock Winds is an octagonal building 12 meters high, located east of the site and operated as a market clock and weather station, around 50 BC and is considered the oldest meteorological station & orometrikos.
Ο Πύργος των Ανέμων ή το Ωρολόγιο, του Ανδρόνικου Κυρρήστου είναι ένα οκταγωνικό κτίριο ύψους 12 μέτρων. Λειτουργούσε ως ρολόι και ως μετεωρολογικός σταθμός. Κατασκευάστηκε από τον αστρονόμο Ανδρόνικο Κυρρήστη, γύρω στο 50 π.Χ. και θεωρείται ο αρχαιότερος μετεωρολογικός και ωρομετρικός σταθμός.

Gregoris Maliotis once more admires the tower of the winds in Athens. The first weather station in antiquity!
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης για μια ακόμη φορά, θαυμάζει τον Πύργο των Ανέμων, τον πρώτο μετεωρολογικό σταθμό στην αρχαιότητα!

On top of the roof of the tower was a bronze weather vane, which was rotating depending on the wind, showing the direction of the winds, which reliefs are depicted at the top of each side. 
Στην κορυφή της στέγης του πύργου υπήρχε ένας ορειχάλκινος ανεμοδείκτης, o οποίος περιστρεφόμενος ανάλογα με τη φόρα του ανέμου, έδειχνε την κατεύθυνση των ανέμων, οι οποίοι απεικονίζονται ανάγλυφα στο πάνω μέρος κάθε πλευράς.
At the top of the roof there was a bronze vane in the form of Triton, which turned to indicate the direction of one of the eight main winds. The winds, personified, depict reliefs flying on the top of each side of the tower, each one bearing a special symbol.
Στη κορυφή της στέγης υπήρχε ορειχάλκινος ανεμοδείκτης σε μορφή Τρίτωνα, ο οποίος περιστρεφόμενος έδειχνε την κατεύθυνση ενός από τους οκτώ κύριους ανέμους. Οι άνεμοι, προσωποποιημένοι, απεικονίζονται ανάγλυφοι να ίπτανται (φτερωτοί) στο άνω μέρος της κάθε πλευράς του πύργου, φέροντας ο καθένας και ιδιαίτερο σύμβολο.

The names of the winds are inscribed under the corresponding section of the octagonal cornice, and are: Voreas (north), Kekias (northeast), Apiliotis (east), Evros (southeast), Livas (southwest), Zephyros (western), and Skiron (northwest).
Τα ονόματά των ανέμων είναι χαραγμένα κάτω από το αντίστοιχο τμήμα του οκταγωνικού γείσου, και είναι: ο Βορρέας (βόρειος), ο Καικίας (βορειοανατολικός), ο Απηλιώτης (ανατολικός), ο Εύρος (νοτιοανατολικός), ο Νότος (νότιος), ο Λιψ (Λίβας, νοτιοδυτικός), ο Ζέφυρος (δυτικός), και ο Σκίρων (βορειοδυτικός).

Below each wind personification, there were incised rays of various formations which served as a solar watch.
Κάτω από κάθε προσωποποίηση ανέμου υπήρχαν εγχάρακτες ακτίνες διαφόρων σχηματισμών που χρησίμευαν ως ηλιακό ρολόι.

Phivos Nicolaides with the background of the well preserved Tower of Winds. The architectural design of this building has inspired many other structures in the world.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης με φόντο καλά διατηρημένο Πύργο των Ανέμων. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός αυτού του κτιρίου έχει εμπνεύσει πολλές άλλες παρόμοιες κατασκευές στον κόσμο.

Thanks to the constant observation of nature, the ancient Greeks had a great understanding of the weather and the climate in general. Their basic knowledge has helped them better understand weather changes and find ways to take advantage of them.
Xάρη στη συνεχή παρατήρηση της φύσης, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μια μεγάλη κατανόηση του καιρού και του κλίματος εν γένει. H βασική τους γνώση τους βοήθησε να κατανοήσουν καλύτερα τις αλλαγές καιρού και να βρουν τρόπους να επωφεληθούν από αυτές.

The word “climate” stems from the Greek word “klima” meaning inclination and referring to the climate conditions created by the Sun’s angle. Moreover, ancient Greeks invented the term “meteorology,” the study of atmospheric disturbances. Aristotle is considered the founder of meteorology.
Η λέξη "κλίμα" προέρχεται από την ελληνική λέξη κλίμα» που σημαίνει κλίση και αναφέρεται στις κλιματικές συνθήκες, που δημιουργούνται από τη γωνία του Ήλιου. Επιπλέον, οι αρχαίοι Έλληνες επινόησαν τον όρο «μετεωρολογία», τη μελέτη των ατμοσφαιρικών διαταραχών. Ο Αριστοτέλης θεωρείται ο ιδρυτής της μετεωρολογίας.

The "Tower of the Winds" in gravure in the 18th century. The nickname "Tower of the Winds" is derived from the personifications of the 8 winds carved on the 8 sides of the building.
Οι Αέρηδες σε γκραβούρα τον 18ο αιώνα. Το ψευδώνυμο "Πύργος των ανέμων" προέρχεται από τις προσωποποιήσεις των 8 ανέμων που χαράχτηκαν στις 8 πλευρές του κτιρίου.

Representation of the tower in antiquity, 19th century. The tower bears relief sculptures depicting the eight gods of the winds.
Αναπαράσταση του πύργου κατά την αρχαιότητα, 19ος αιώνας. Ο πύργος φέρει ανάγλυφα γλυπτά που απεικονίζουν τους οκτώ θεούς των ανέμων.

During the Ottoman domination, the gate of Athena the Archigetis was named the gate of the bazaar, as at that time the space was used as a grain bargain.
Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας η πύλη της Αθηνάς Αρχηγέτιδος, ονομάστηκε πύλη του παζαριού, καθώς την εποχή εκείνη ο χώρος χρησιμοποιήθηκε ως παζάρι σιταριού.


2 comments:

Ola said...

Thank you for this beatiful update from Athens!:)

Lucy Garza said...

I appreciate the Author on writing such an amazing post on Athens. Thanks for sharing it. deals for cheap park and fly