Monday, June 25, 2012

The ancient Theater of Epidavros, Greece


Living legend of the ancient Greek culture and civilization
Ζωντανός θρύλος του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού
 The view, aesthetics, and acoustics of the Theatre are breathtaking.
Η θέα, η αισθητική και ακουστική του Θεάτρου είναι εκπληκτική.

The theatre of the Asklipio of Epidavros is the ideal specimen of the achievements and experience of the ancient Greeks on theatre construction.
Το θέατρο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου είναι το ιδανικό δείγμα των επιτευγμάτων και της εμπειρίας των αρχαίων ελλήνων πάνω στην κατασκευή θεάτρων.

The visit to the ancient theater of Epidavros, is an exciting spiritual long journey to the glorious period of Classical Greece.
Η επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, συγκλονίζει και συνεπαίρνει το πνεύμα σ’ ένα μακρινό ταξίδι στο χρόνο, στη λαμπρή περίοδο της Κλασσικής Ελλάδας.

Epidavros is known by the impressive ancient theater which is still used for various performances of ancient drama, as well as other cultural events.
Η Επίδαυρος είναι γνωστή από το εντυπωσιακό, αρχαίο θέατρο της ο οποίο χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα για διάφορες παραστάσεις αρχαίου δράματος, καθώς επίσης και για άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
Demetra, Michalis Athienitis, Popi and Phivos Nicolaides, admiring the amazing beauty and tranquility of the site.
Η Δήμητρα, Μιχάλης Αθηαινίτης, Πόπη και Φοίβος ​​Νικολαΐδης, θαυμάζοντας την εκπληκτική ομορφιά και την ηρεμία του χώρου.

Epidavros Theater is one of the most important open-air theaters in the world.
Το Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου είναι ένα από τα σημαντικότερα υπαίθρια θέατρα στον κόσμο.
 It boasts the best acoustics and has been standing for more than 4,500 years. (Photo: Demetra Athienitis)
Διαθέτει την καλύτερη ακουστική και διατηρείται για περισσότερο από 4.500 χρόνια. (Φωτο: Δήμητρα Αθηαινίτη).

This is the best-preserved open-air theatre in Greece.
Είναι το καλύτερα σωζόμενο αρχαίο θέατρο.
 

It is regarded as one of the loveliest in the world. (Photo: Michalis Athienitis)
Θεωρείται το ωραιότερο θέατρο του κόσμου. Χτίστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. και συμπληρώθηκε τον 2ο αιώνα π.Χ. (Φωτο: Μιχάλης Αθηαινίτης).

It has the typical hellenistic structure with the three basic parts: the cavea, the orchestra and the stage-building (scene).
Έχει την τυπική Ελληνιστική δομή με τα τρία βασικά μέρη: το κοίλο, την ορχήστρα και το σκηνικό οικοδόμημα (σκηνή).

Demetra Athienitis rethinking the past... Η Δήμητρα Αθηαινίτη αναπολεί το παρελθόν...
Its exceptional acoustics, permit almost perfect intelligibility of unamplified spoken word from the proscenium or scene to all 14.000 spectators, regardless of their seating.
Εξαιρετική ακουστική που, επιτρέπει σχεδόν τέλεια σαφήνεια των προφορικών λέξεων χωρίς μικρόφωνα από τη σκηνή σε όλους τους 14.000 θεατές, ανεξάρτητα από τη θέση τους.

The Theatre was designed by the architect Polyklitos the Younger in the 4th century BC. The original 34 rows were extended in Roman times by another 21 rows.
Το θέατρο σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Πολύκλειτο το νεώτερος τον 4ο π.Χ. αιώνα. Οι αρχικές 34 γραμμές επεκτάθηκαν κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους από άλλες 21 σειρές.

As is usual for Greek theaters (and as opposed to Roman ones), the view on a lush landscape behind the scene is an integral part of the theater itself and is not to be obscured.
Όπως είναι συνηθισμένο για τα ελληνικά θέατρα (και σε αντίθεση με αυτά Ρωμαϊκή), η θέα σε ένα καταπράσινο τοπίο πίσω από τη σκηνή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του θεάτρου και δεν πρέπει να κρύβεται.

The theatre is renowned for its harmonious proportions, but mainly for the unique acoustic effect as a result by the perfect knowledge of physics and mathematics.
Το θέατρο είναι γνωστό για τις αρμονικές αναλογίες του, αλλά κυρίως για τη μοναδική ακουστική του ως αποτελέσματα από την άριστη γνώση της φυσικής και των μαθηματικών.

At the entrance of the site is the Arcaeological Museum that houses the rich finds of Asklipios and the surrounding area.
Στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου βρίσκεται το μουσείο, όπου φιλοξενούνται τα πλούσια ευρήματα του Ασκληπιείου και της γύρω περιοχής.

In antiquity, the city of Epidavros was widely known for its sanctuary, as well as its ancient Theater.
Στην αρχαιότητα, η πόλη της Επιδαύρου ήταν ευρέως γνωστή για το ιερό της, καθώς και το αρχαίο θέατρο.
 It has a capacity of 12.000-14.000 and has been preserved almost intact.
Έχει χωρητικότητα 12,000 έως 14,000 και έχει διατηρηθεί σχεδόν ανέπαφο.

Only a few years ago in the same magnificent place, always looking forward to come back again and again…
Μερικά μόνο χρόνια πίσω, στο καταπληκτικό αυτό μέρος, ευελπιστώντας να έρθουμε πίσω ξανά και ξανά…
 

Timeless and beautiful stands proudly in the wildness of the surrounding hills. A true architectural masterpiece.
Αγέρωχο και όμορφο ορθώνεται περήφανα μέσα στην αγριάδα των γύρω λόφων. Αληθινό αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα.

In ancient Greek language, "theater" was originally called the audience and later the site of performances including all the buildings.
Στην αρχαία ελληνική γλώσσα, «θέατρο» ονομαζόταν αρχικά το ακροατήριο και αργότερα ο τόπος των παραστάσεων με το σύνολο των κτισμάτων.
The site is included in UNESCO'S World Heritage.
Συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο της ΟΥΝΕΣΚΟ για τη πολιτιστική κληρονομιά
View Video : Epidavros Theater

3 comments:

Mandacaru said...

Preciosas relíquias.

Unknown said...

Thank you - I really need this today - wonderful photos of a very special place. Have a lovely day. F

Ola said...

One day I would love to visit it!

Blog about life and travelling
Blog about cooking