Thursday, June 21, 2012

Pylos - Greece

Magnificent Pylos in Peloponnese - Greece
Η υπέροχη Πύλος στην Πελοπόννησο
 Α real journey into the past and the modern life...
Ένα αληθινό ταξίδι στο παρελθόν και τη σύγχρονη ζωή.
 

The small coastal town of Pylos, called by many as the “princess of South”, is one of the most picturesque and historical places in Greece.
Η Πύλος, η όμορφη κωμόπολη της Μεσσηνίας, η αρχόντισσα του Νότου, όπως πολλοί την αποκαλούν, είναι ένα από τα γραφικότερα και ιστορικότερα μέρη της Ελλάδας.
 

Pylos, historically known under its Italina name Navarino, is a small town in the southwest of the Peloponnese, Greece.
Η Πύλος, ιστορικά γνωστή ως Ναυαρίνο είναι μια μικρή πόλη στα νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου.
 
The old city of Pylos and the new one are kilometres away in different settlements, the old one northwest of the bay and the new one southeast.
Η παλιά πόλη απέχει χιλιόμετρα από τη νέα, η μία βορειοδυτικά και η άλλη νοτιοανατολικά.
 The view from above is spectacular.
Η θέα από ψηλά είναι μαγευτική.
Popi Nicolaides, Michalis and Demetra Athienidis, arriving in Pylos 
 Πόπη Νικολαΐδου, Μιχάλης  και Δήμητρα Αθηαινίτη φτάνοντας στην Πύλο.
Demetra and Michalis Athienitis with the scenic Pylos in background.
Η Δήμητρα και ο Μιχάλης Αθηαινίτης, με φόντο την ωραία Πύλο.
 Popi and Phivos Nicolaides enjoying the exceptional beautiful view.
 Η Πόπη και ο Φοίβος Νικολαΐδης απολαμβάνουν την εξαιρετικά ωραία θέα.

Pylos is in excellent geographical location while its port is one of the largest and safest ports in the world.
Η Πύλος βρίσκεται σε εξαιρετική γεωγραφική θέση, ενώ το λιμάνι της είναι ένα από τα μεγαλύτερα και ασφαλέστερα του κόσμου.
 
Demetra having fun in a fabulous and so popular place

 Η Δήμητρα χαρούμενη σ'ενα πανέμορφο και τόσο γνωστό μέρος.
Demetra and Michalis Athienitis in a perfect location, enjoying stunning sea views.  
Η Δήμητρα και ο Μιχάλης Αθηαινίτης σε προνομιακή τοποθεσία, απολαμβάνοντας την εκπληκτική θέα της θάλασσας.

Pylos is a charming town in the southwestern part of Peloponnese. It was built in 1828 by the expeditionary corps.
Η Πύλος είναι μια γραφική κωμόπολη στο Νοτιοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου. Κτίστηκε το 1828 από το εκστρατευτικό σώμα.

 Demetra Athienidis, taking pictures one after another!
 Η Δήμητρα Αθηαινίτη βγάζει φωτογραφίες τη μιά μετά την άλλη!


In the north part of Pylos, on the Ionian Sea, the amazing beauty of Voidokoilia Bay with its beach and from above the Paleokastro (The Old Castle) offers the majestic views of the Ionian Sea and Voidokilia.
Βόρεια της Πύλου βρίσκεται, στο Ιόνιο, ο εκπληκτικής, ομορφιάς όρμος της Βοϊδοκοιλιάς με την παραλία του και από πάνω δεσπόζει το Παλαιόκαστρο από το οποίο η θέα προς το Ιόνιο, τη Βοϊδοκοιλιά μαγεύει.

Popi Nicolaides, enjoying stunning sea and island views.
Η  Πόπη Νικολαΐδου,  απολαμβάνei την εκπληκτική θέα της θάλασσας και των μικρών νησιών.

 
The bay of Pylos was the site of two important naval battles in the past: The Battle of Pylos, in 425 BC during the Peloponnesian War, and the Battle of Navarino, in 1827 during the Greek War of Independence.
Στον κόλπο της Πύλου έγιναν δύο σημαντικές ναυμαχίες στο παρελθόν: Η μάχη της Πύλου, το 425 π.Χ. κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου και η ναυμαχία του Ναυαρίνου, το 1827 κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης.

The landscape with the islets framed from the beach of Pylos is something wonderful.
Οι εναλλαγές του τοπίου με τα νησάκια πλαισιωμένα από την παραλία της Πύλου κατά τις διάφορες στιγμές της μέρας είναι κάτι το μαγευτικό.

The Gialova wetland is a regional blessing of nature. It is one of 10 major lagoons in Greece.
Ο υγρότοπος της Γιάλοβας είναι ένα τόπος ευλογημένος από τη φύση. Είναι μια από τις δέκα μεγάλες λιμνοθάλασσες στην Ελλάδα.

It  has been classified as one of the important bird areas in Europe.
Έχει χαρακτηριστεί ως μια από τις σημαντικές περιοχές των πτηνών στην Ευρώπη.

 Popi Nicolaides, Michalis and Demetra Athienidis, in the gorgeous little fish harbour full of tavernas and restaurants.
 Πόπη Νικολαΐδου, Μιχάλης και Δήμητρα Αθηαινίτη, στο υπέροχο λιμανάκι γεμάτο ταβέρνες και εστιατόρια.

One theory for the Name of Navarino suggests that it’s a Slavic name meaning "place of maples". The Venetian name was "Zonklon", the Turkish name (1498-1821) "Anavarin" and the local Greek name "Neokastron" 'new castle'.
Μια θεωρία για το όνομα του Ναβαρίνου δείχνει ότι είναι σλαβικό όνομα που σημαίνει «τόπος των μαρμάρων». Η ενετική ονομασία ήταν «Ζονκλόν», η τουρκική ονομασία (1498-1821) «Αβαρίν» και η τοπική ελληνική ονομασία «Νεόκαστρο».

 Demetra Athienidis, excited discovering the beauties of the amazing place.
Η Δήμητρα Αθηαινίτη, ενθουσιασμνένη ανακαλύπτει τις ομορφιές του τόπου.
Distinctive and picturesque, Pylos an area of outstanding natural beauty attracts a lot of tourists.
Η ξεχωριστή και γραφική, Πύλος χαρακτηρίζεται ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και προσελκύει πολλούς ταξιδιώτες.

Pylos is built in the natural bay of Navarino that is protected by a long island called Sfaktiria.
Η Πύλος είναι χτισμένη στον φυσικό κόλπο του Ναυαρίνου, που προστατεύεται από ένα μεγάλο νησί που ονομάζεται Σφακτηρία.
In the island there are monuments and Tombs from people who fought in the battle of Navarino in 1827 during the Greek War of Indepedence.
Στο νησί υπάρχουν μνημεία και τάφοι από τους ανθρώπους που πολέμησαν στη ναυμαχία του Ναυαρίνου το 1827 κατά την Ελληνική Επανάσταση του αυτοτέλεια.

Admiring the stunning view, an unforgettable experience! 
Θαυμάζοντας την πανέμορφη θέα, μια αξέχαστη εμπειρία!

The soil about Navarino is of a red colour, and is remarkable for the production of an infinite quantity of squills, which are used in medicine.
Το έδαφος στο Ναυαρίνο αποτελείται από κόκκινο χρώμα και είναι αξιοσημείωτο για την παραγωγή αγριοκρόμμυδων, τα οποία χρησιμοποιούνται στην ιατρική.

In Antonopulio” Museum of Pylos, on the road to Methoni, you can admire part of the collection of the French Rene Puaux as well as exhibits from the Ancient Mycenaean, Hellenistic and Roman Periods.
Στο Αντωνοπούλειο Μουσείο της Πύλου, στο δρόμο προς Μεθώνη, μπορείτε να θαυμάσετε τμήμα της συλλογής του Γάλλου φιλέλληνα Rene Puaux αλλά και εκθέματα από την Μυκηναϊκή, Αρχαιϊκή, Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή.
The historic town. - Η ιστορική κωμόπολη.

The Town Hall.  -  Το Δημαρχείο.

The Venetians built a fort in Old Pylos, the Old Navarino castle.
Οι Βενετοί έχτισαν ένα φρούριο στην Παλιά Πύλο, το Παλαιό κάστρο του Ναυαρίνου.

The Ottoman Empire took the fort from the Venetians in 1499, rebuilding it and calling it Anavarin-i atik.
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία πήρε το φρούριο από τους Ενετούς το 1499, το ανοικοδόμησε και του άλλαξε το όνομα σε Αβαρίν-ι-ατίλ.
Rich in natural beauty, history and culture.
Πλούσια σε φυσική ομορφιά, ιστορία και πολιτισμό.
Demetra and Michalis Athienitis in front of the monument which is being renovated.
Η Δήμητρα και ο Μιχάλης Αθηαινίτης μπροστά στο μνημείο, που τώρα ανακαινίζεται.

The square in the center is called Trion Navarhon (Three Admirals), having also a monument with the same name, that was completed in 1933.
Στο κέντρο της έχει την πλατεία Τριών Ναυάρχων με το ομώνυμο μνημείο που ολοκληρώθηκε το 1933.

Left and right of the monument, there are two cannons; a Venetian and a Turkish one.
Αριστερά και δεξιά του μνημείου υπάρχουν δύο κανόνια, ένα Βενετσιάνικο και ένα Τούρκικο.

Inside the port there is the small Island of Helonaki. On this island is the monument of the British killed in the battle of Navarino.
Μέσα στο λιμάνι υπάρχει το νησάκι Χελωνάκι. Πάνω της βρίσκεται το μνημείο των πεσόντων Άγγλων κατά τη ναυμαχία του Ναβαρίνου.


Absolutely beautiful! - Απόλυτη ομορφιά!
Michalis looking for the best fish in the town.
Ο Μιχάλης ψάχνει για το καλύτερο ψάρι στην πόλη.


Demetra Athienidis, Phivos Nicolaides, Popi Nicolaides and Michalis Athienitis enjoy an excellent sea food.
Δήμητρα Αθηαινίτη, Φοίβος Νικολαΐδης, Πόπη Νικολαΐδου και Μιχάλης Αθηαινίτης απολαμβάνουν εξαιρετικά θαλασσινά.
 
View Video : Pylos - Greece

9 comments:

Marilu said...

Querido amigo, linda demais essa terra, a água do mar da Grécia não tem igual no mundo é de um azul mágico. Beijocas

Λεμέσια said...

Όταν είδα αυτά υπέροχα τοπία στην ταινία του Νίκου Καλογερόπουλου "Οι ιππείς της Πύλου", πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Οι φωτογραφίες σου επιβεβαιώνουν πόσο όμορφη πρέπει να είναι αυτή η άκρη της Πελοποννήσου...

Cheryl said...

Just beautiful, all of the photos are so inviting. The photo of Popi standing alone with the sea behind her is stunning!

Carlos Echevarria said...

Phil, thank you so much for another fabulous and stupendous post. The historical aspects of your trips and pictures, are excellent...take care, buddy, :-)))

Ola said...

amazing colors of Greece!

Blog about life and travelling
Blog about cooking

Vineeta Yashswi said...

Beautiful...

Magia da Inês said...

Gosto da Grécia.
Do mar e do céu se confundindo numa imensidão azul...
Meu sonho é conhecer esse paraíso.
Bom fim de semana!
Beijinhos.
Brasil.
¸¸.º°❤♫♫♪¸¸.°
°º✿⊱╮

Ann said...

beautiful photographs and wonderful tour with you!!!! thank you for sharing this beautiful city in Greece!

Amanda said...

you are visiting in my back yard - this is where our excavation takes place.

you did a wonderful job portraying our beautiful pylos, philip - bravo sou! and i am so happy to see you dined at our favorite fish restaurant - kali orexi!!!