Monday, June 18, 2012

Skocjan Caves - Slovenia

Οι Σπηλιές Σκοτζιάν στη Σλοβενία

Skocjan Caves are the most important underground phenomenon in the Karst region and Slovenia are among the most important caves in the world.
Οι Σπηλιές Σκότζαν είναι το πιο σημαντικό φυσικό, υπόγειο φαινόμενο στην περιοχή Καρστ της Σλοβενίας και είναι ένα από τα σημαντικότερα σπήλαια του κόσμου.

A valuable treasure of archeological findings in 'Mušja Jama' indicate the influence of the Greek civilization, where a cave temple was located after the end of the Bronze Age and in the Iron Age.
Ο πολύτιμος θησαυρός των αρχαιολογικών ευρημάτων στο «Μούστζια Τζάμα» δείχνει την επιρροή του ελληνικού πολιτισμού, όπου ένας ναός σπηλιά βρισκόταν μετά το τέλος της Εποχής του Χαλκού και την Εποχή του Σιδήρου.
 
This region was certainly one of the most significant pilgrimage sites in Europe, three thousand years ago, especially in the Mediterranean where it was of important cult significance in connection with the afterlife and communication with the spirits of the ancestors.
Η περιοχή αυτή ήταν σίγουρα ένα από τα πιο σημαντικά ιερά προσκυνήματα στην Ευρώπη, τρεις χιλιάδες χρόνια πριν, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, όπου ήταν σημαντικός λατρευτικός τόπος σε σχέση με την μετά θάνατον ζωή και την επικοινωνία με τα πνεύματα των προγόνων.

Due to their unique natural features and cultural heritage, the Skocjan Caves were entered on UNESCO’s list of natural and cultural world heritage sites in 1986.
Λόγω της μοναδικών φυσικών χαρακτηριστικών τους και της πολιτιστικής κληρονομιάς, τα Σπήλαια Σκότζαν συμπεριελήφθησαν στον κατάλογο της των φυσικών και πολιτιστικών μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ το 1986.

Fully-qualified guides explained to visitors in detail all about the Skocjan Caves, before entering the caves. 
Οι έμπειροι ξεναγοί εξηγούν με κάθε λεπτομέρεια το κάθε τι για τις Σπηλιές Σκότζαν, πριν την περιήγηση.
 A tour takes an hour and a half and. - Η περιήγηση στη σπηλιά διαρκεί μια και μισή ώρα.
International scientific circles have thus acknowledged the importance of the Caves as one of the natural treasures of planet Earth.
Διεθνείς επιστημονικοί κύκλοι αναγνώρισαν τη σημασία των Σπηλαίων ως ένας από τους φυσικούς θησαυρούς του πλανήτη Γη.

In 1999 were included on the Ramsar List of Wetlands of International Importance as the world’s largest underground wetlands.
Το 1999 προστέθηκαν στον κατάλογο των Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας, Ράμσαρ, ως ο μεγαλύτερος υπόγειος υγρότοπος του κόσμου.

A protected area bounded by Skocjan Caves Regional Park, Slovenia is controlled by the Managing Authority, the Skocjan Caves Park Public Service Agency.
Αποτελεί προστατευόμενη περιοχή που οριοθετείται από τα Σπήλαια και το περιφερειακό πάρκο, το οποίο διαχειρίζεται η Υπηρεσία Σπηλαίων Σκότζαν.
Skocjan Caves is, above all, a natural phenomenon of global significance, ranking side by side with the Grand Canyon, the Great Barrier Reef, the Galapagos Island, Mount Everest  and others.
Τα Σπήλαια Σκότζαν είναι, πάνω απ 'όλα, ένα φυσικό φαινόμενο με παγκόσμια εμβέλεια, που κατατάσσεται δίπλα στο Μεγάλο Φαράγγι (Grand Canyon), το Great Barrier Reef, το νησί Γκαλαπάγκος, το Έβερεστ και άλλα.

Together with the underground stream of the Reka River, they represent one of the longest karst underground wetlands in Europe.
Μαζί με το υπόγειο ρεύμα του ποταμού Ρέκα, αντιπροσωπεύουν ένα από τους μεγαλύτερες υπόγειους καρστικούς υγρότοπους της Ευρώπης.

Walking through the park, marvel at its natural and cultural sights, and enjoy its unspoiled nature on the Škocjan Education Trail.
Περπατώντας μέσα από το πάρκο, στο φυσικό θαύμα και τα πολιτιστικά αξιοθέατα, απολαμβάνοντας την παρθένα φύση κατά τη διαδρομή στο εκπαιδευτικό μονοπάτι.
 Our tour guide leads the way to the caves. - Η ξεναγός, μας οδηγεί στις σπηλιές.
 In recent years, Skocjan Caves has around 100.000 visitors per year.
Σήμερα, το μέρος το επισκέπτονται γύρω στις 100.000 επισκέπτες το χρόνο.

Underground canyon of the river is so far the largest known underground canyon in the world.
Μέχρι στιγμής, το υπόγεια φαράγγι του ποταμού είναι το μεγαλύτερο γνωστό υπόγειο φαράγγι στον κόσμο.
Popi Nicolaides at the entrance of the Skocjan Caves.
Η Πόπη Νικολαΐδου στην είσοδο των Σπηλαίων Σκότζαν.


The Reka River disappears underground at Velika Dolina into Škocjan Caves and then flows underground for 34 km towards the Adriatic Sea.
Ο ποταμός Ρέκα εξαφανίζεται υπόγεια στο σημείο Βελίκα Ντολίνα στις Σπηλιές και στη συνέχεια ρέει υπόγεια για 34 χλμ. προς την Αδριατική Θάλασσα.


Several plaques memorize special events and visits in relation to the caves history at the exit.
Διάφορες πλακέτες σε ανάμνηση διαφόρων γεγονότων και επισκέψεων στην έξοδο των Σπηλιών.

The view of the big river, in the rainy season as it disappears underground, on the bottom of Velika Dolina, 160 m under the surface, is both majestic and frightening.
Η θέα του μεγάλου ποταμού, την περίοδο των βροχών, καθώς εξαφανίζεται υπόγεια, στο κάτω μέρος της Βελίκας Ντολίκα, 160 μ. κάτω από την επιφάνεια, είναι τόσο μαγευτική και όσο και τρομακτική.

The exceptional volume of the underground canyon is what distinguishes Skocjan Caves from other caves and places it among the most famous underground features in the world.
Ο μεγάλος όγκος από το υπόγειο φαράγγι είναι αυτό που διακρίνει τις Σπηλιές από άλλα σπήλαια και τα τοποθετεί ανάμεσα στα πιο διάσημα υπόγεια φαινόμενα στον κόσμο.

This underground channel is approximately 3.5 km long, 10 to 60 m wide and over 140 m high.
Αυτό το υπόγειο κανάλι είναι περίπου 3,5 χλμ., από 10 έως 60 μ. πλάτος και πάνω από 140 μ. ύψος.

The first written sources on Škocjan Caves originate in the era of Antiquity (2nd century B.C.) by Posidonius of Apamea and they are marked on the oldest published maps of this part of the world;
Οι πρώτες γραπτές πηγές για τα Σπήλαια προέρχονται από την εποχή της αρχαιότητας (2ος αιώνας π.Χ.) από τον Ποσειδώνιο της Απάμειας και χαρακτηρίζονται για τους παλαιότερους χάρτες από αυτό το μέρος του κόσμου.


At some points, it expands into huge underground chambers.
Σε μερικά σημεία, επεκτείνεται σε τεράστιους υπόγειους θαλάμους.

Ulrich Besirske, at the end of the tour.
Ο Ούλριχ Μπεσίρσκ, στο τέλος της περιήγησης.

The systematic exploration of Skocjan Caves began in 1884.
Η συστηματική εξερεύνηση των σπηλαίων Škocjan ξεκίνησε το 1884.
Fadime Budak, Gamze Aksoy and Irem Kabalak looking happy after the great experience in the caves.
Η Φατμέ Μπουντάκ, Γκαμζέ Ακσόι και η Ιρέμ Καμπαλάκ φαίνονται ικανοποιημένες από τη μεγάλη εμπειρία της επίσκεψης στις Σπηλιές.

Our tour excellent tour guide was very informative and helpful. In fact she was a caver scientist
Η εξαιρετική ξεναγός μας, σπηλαιολόγος στο επάγγελμα, μας έδωσε πολλές πληροφορίες και όποια βοήθεια θέλαμε.

The Skocjan Caves, with the vastness of their underground halls and gorges, hold a special place among the seven thousand caves in Slovenia.
Οι Σπηλιές Σκότζιαν, με την απεραντοσύνη των υπόγειων διαμερισμάτων και φαραγγιών τους, κατέχουν μια ιδιαίτερη θέση μεταξύ των επτά χιλιάδων σπηλαίωνς στη Σλοβενία​​.

It is interesting to note that an underground canyon of such dimensions ends with a relatively small siphon.
Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι το υπόγειο φαράγγι με τέτοιες μεγάλες διαστάσεις, τελειώνει με ένα σχετικά μικρό παραθυράκι.

2 comments:

Cheryl said...

This looks so interesting, we love visiting caves. Great photos and very informative!

Traveling Hawk said...

Didn't know about this interesting place. Thank you for bringing it to us, Phivos!