Sunday, July 28, 2019

Lisbon city - Portugal

Lisbon Commerce Square or Palace Yard
Η Πλατεία Εμπορίου ή Βασιλική Αυλή, της Λισαβόνας
It has been described as "Odysseus Town", also "City of Great Navigators - Explorers" and "Princess of the Ocean".
Έχει χαρακτηριστεί «Πόλη του Οδυσσέα», επίσης «Πόλη των μεγάλων Θαλασσοπόρων - Εξερευνητών», ως και «Πριγκίπισσα του Ωκεανού».

The Commerce Square is located near the Tagus River is still commonly known as Palace Yard, because it was the location of the Royal Ribeira Palace until it was destroyed by the great 1755 earthquake.
Η Πλατεία Εμπορίου βρίσκεται κοντά στον ποταμό Τάγο. Εξακολουθεί να είναι κοινώς γνωστή ως Βασιλική Αυλή, επειδή εδώ βρισκόταν το Βασιλικό Παλάτι, μέχρι που καταστράφηκε από τον μεγάλο σεισμό το 1755.

Lygia & Gregoris Maliotis at the Commerce Square which has been classified as a National Monument of Portugal since 1910. 
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στην Πλατεία Εμπορίου, που έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικό Μνημείο της Πορτογαλίας από το 1910.
After the earthquake, the square was completely remodeled as part of the rebuilding of the Downtown.
Μετά το σεισμό, η Πλατεία ανακατασκευάστηκε πλήρως στο πλαίσιο της ανακατασκευής της Κάτω Πόλης.

In the center of the square the statue of King José A’, inaugurated in 1775. The king on his horse is symbolically crushing snakes on his path.
Στο κέντρο της Πλατείας, το άγαλμα του βασιλιά Τζοσέ Α’, που εγκαινιάστηκε το 1775. Ο βασιλιάς έφιππος σκοτώνει συμβολικά φίδια στο διάβα του.

This bronze statue, the first monumental statue dedicated to a king in Lisbon, was designed by Portugal's foremost sculptor of the time.
Αυτό το χάλκινο άγαλμα, το πρώτο μνημειώδες άγαλμα αφιερωμένο σε έναν βασιλιά στη Λισαβόνα, σχεδιάστηκε από τον καλύτερο Πορτογάλο γλύπτη της εποχής.

The Rua Augusta Arch is a stone, triumphal arch-like, historical building and visitor attraction in Lisbon, Portugal, on the Praça do Comércio.
Η Αψίδα της οδού Αυγούστα είναι ένα πέτρινο, θριαμβικό αρχιτεκτονικό, ιστορικό κτήριο και έλξη επισκεπτών στην Πλατεία Εμπορίου.

It was built to commemorate the city's reconstruction after the 1755 earthquake. The Latin inscription “Virtvtibvs Maiorvm” (the greatest virtues), celebrates the great values of Portuguese patriotism.
Η λατινική επιγραφή "Virtvtibvs Maiorvm" (οι μεγαλύτερες αρετές), τιμούν τις μεγάλες αξίες του πορτογαλικού πατριωτισμού. Κατασκευάστηκε για να τιμήσει την ανακατασκευή της πόλης μετά τον σεισμό του 1755.

It has six columns and is adorned with statues of various historical figures. Originally designed as a bell tower, the building was ultimately transformed into an elaborate arch after more than a century.
Αρχικά σχεδιασμένο ως καμπαναριό, το κτίριο τελικά μεταμορφώθηκε σε περίτεχνη καμάρα μετά από περισσότερο από έναν αιώνα. Έχει έξι κίονες και είναι διακοσμημένη με αγάλματα διαφόρων ιστορικών προσώπων.

In the original project the arch was supposed to be a bell tower. The construction of the arch started in 1862 and it was completed in 1873.
Στο αρχικό έργο προοριζόταν για καμπαναριό. Η κατασκευή της αψίδας άρχισε το 1862 και ολοκληρώθηκε το 1873.
The allegory of Glory, which is dressed in veil stands on a throne and holds two crowns. Valor is personified by an amazon.
Η αλληγορία της Δόξας, η οποία είναι ντυμένη με πέπλο, στέκεται σε θρόνο και κρατάει δύο στέμματα. Η Αξία είναι προσωποποιημένη από μια αμαζόνα.

On June 10, the day of Portugal, the plaza is full of military and residents who celebrate the day.
Στις 10 Ιουνίου, την ημέρα της Πορτογαλίας, η πλατεία είναι γεμάτη από στρατιωτικούς και κατοίκους που γιορτάζουν την ημέρα.

This vast waterfront square, also known as Terreiro do Paço or "the palace's square," is where the royal palace stood for over two centuries until 1755, when it was destroyed by the Great Earthquake.
Αυτή η τεράστια προκυμαία, γνωστή και ως "πλατεία του παλατιού", όπου βρισκόταν το παλάτι του βασιλιά, για πάνω από δύο αιώνες μέχρι το 1755, όταν καταστράφηκε από τον μεγάλο σεισμό.

With the discovery of the so-called New World, the construction of huge sailboats and the steep increase in trade, Lisbon became one of the richest capitals in Europe.
Με την ανακάλυψη του λεγόμενου Νέου Κόσμου, τη ναυπήγηση τεράστιων ιστιοφόρων και την απότομη αύξηση του εμπορίου, η Λισαβόνα κατέστη μία από τις πλουσιότερες πρωτεύουσες της Ευρώπης.

The Commerce Square surrounded by traditionally painted yellow government offices.
Η Πλατεία Εμπορίου περιτριγυρισμένη από παραδοσιακά κυβερνητικά κτίρια, βαμμένα κίτρινα.

The space with sculptural decorations is filled with the coat of arms of Portugal. The allegorical group at the top represents Glory rewarding Valor and Genius.
Ο χώρος με τις γλυπτικές διακοσμήσεις είναι γεμάτος με το οικόσημο της Πορτογαλίας. Η αλληγορική ομάδα στην κορυφή, αντιπροσωπεύει τη δόξα που επιβραβεύει την αξία και τη μεγαλοφυία.

Popi & Phivos Nicolaides in Lisbon, a legendary city with over 20 centuries of history.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαίδης στη Λισαβόνα, μια θρυλική πόλη με 20 αιώνων ιστορία.

On 1 February 1908, the square was the scene of the assassination of Carlos I, the penultimate King of Portugal.
Την 1η Φεβρουαρίου 1908, η πλατεία ήταν η σκηνή της δολοφονίας του Κάρολου Α’, του προτελευταίου βασιλιά της Πορτογαλίας.

The wealth of Portugal was channeled through this plaza and port. It served as not only a transportation hub but also as a hub for commercial businesses, having two main directions of travel, west and south.
Ο πλούτος της Πορτογαλίας διοχετεύθηκε μέσω αυτής της πλατείας και του λιμανιού. Χρησίμευε όχι μόνο ως κόμβος μεταφοράς, αλλά και ως κόμβος για εμπορικές επιχειρήσεις, έχοντας δύο κύριες κατευθύνσεις ταξιδιού, δυτικά και νότια.

The plaza is home to the oldest café in the city, Martinho da Arcada (established 1782). It also houses the monumental Pousada Hotel.
Στην πλατεία βρίσκεται το παλιότερο καφέ της πόλης, το Μαρτίνχο ντα Αρκάδα (που ιδρύθηκε το 1782). Στεγάζει επίσης το μνημειώδες ξενοδοχείο Πουσάτα.

Another aspect of the city's legendary Café Martinho da Arcada full of people as always.
Ακόμη μια άποψη ενός από τα πιο θρυλικά καφέ, της πόλης, το Μαρτίνχο ντα Αρκάδα, πάντα πλήρες.

Its renovated palaces, magnificent churches and an impressive castle mirror the city's rich cultural heritage.
Τα αναπαλαιωμένα παλάτια, οι υπέροχες εκκλησίες και τα εντυπωσιακά κάστρα, είναι ο καθρέφτης της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης.

Because of its central location, Lisbon became the capital city of the new Portuguese territory in 1255.
Ένεκα της κεντρικής της θέση, η Λισαβόνα έγινε πρωτεύουσα της νέας πορτογαλικής επικράτειας το 1255.


Culture and architecture distinguish this capital city.
Πολιτισμός και αρχιτεκτονική ξεχωρίζουν αυτή την πρωτεύουσα.

After the destructive earthquake on 1755, most of the city center was flattened. Most of the classical buildings of the city are mainly built in the 18th century.
Μετά τον καταστρεπτικό σεισμό του 1755, το μεγαλύτερο μέρος του κέντρου της πόλης ισοπεδώθηκε. Τα περισσότερα κλασικά κτίρια της πόλης κτίστηκαν κυρίως τον 18ο αιώνα.

Opening towards Augusta Street, which links the square with the other traditional Lisbon square, the Rossio.
Με άνοιγμα προς την οδό Αυγούστα, που συνδέει την πλατεία με την άλλη παραδοσιακή πλατεία της Λισαβόνας, τη Ρόσσιο.

It is impossible not to walk through the majestic Triumphal Arch of Rua Augusta; this impressive arch represents the monumental entrance to the city of Lisbon;
Είναι αδύνατο να μην περπατήσετε μέσα από τη μαγευτική θριαμβική Αψίδα της οδού Αυγούστα. Αυτή η εντυπωσιακή Αψίδα αντιπροσωπεύει τη μνημειακή είσοδο της πόλης της Λισαβόνας.

It’s a safe and friendly city, relatively small but with so much to see. It’s old. It’s modern. It is, without doubt, always surprising.
Είναι μια ασφαλής και φιλική πόλη, σχετικά μικρή αλλά με τόσα πολλά να δείτε. Είναι παλιά. Είναι μοντέρνα. Είναι, χωρίς αμφιβολία, πάντα εκπληκτική.

It connects Commerce Square to Rua Augusta, one of the main shopping streets that takes straight to the heart of the old town.
Συνδέει την πλατεία Εμπορίου με την οδό Αυγούστα, έναν από τους κύριους εμπορικούς δρόμους, που οδηγεί κατευθείαν στην καρδιά της παλιάς πόλης.

Lisbon is a city that makes you want to go exploring, to discover whatever might appear in every neighbourhood, on every street.
Η Λισαβόνα είναι μια πόλη, που σας κάνει, να θέλετε, να εξερευνήσετε, να ανακαλύψετε ό, τι παρουσιάζεται σε κάθε γειτονιά, σε κάθε δρόμο.


Wednesday, July 24, 2019

Lisbon city - Portugal


The stunning capital city of Portugal
Λισαβόνα, η εκπληκτική πρωτεύουσα της Πορτογαλίας
Popi & Phivos Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis in Lisbon, the stunning capital city of Portugal, and one of the most vibrant cities of Europe. 
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, στη Λισαβόνα, την εκπληκτική πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, μια από τις πιο ζωντανές πόλεις της Ευρώπης.
It is a city that blends traditional heritage, with striking modernism and progressive thinking.
Είναι μια πόλη που συνδυάζει την παραδοσιακή κληρονομιά, με εντυπωσιακό μοντερνισμό και προοδευτική σκέψη.


Hop-on hop-off tour buses provide a great way to discover Lisbon city. 
Οι διαδρομές με τα «hop-on hop-off» λεωφορεία προσφέρουν μια εξαιρετική ευκαιρία, για να γνωρίσει κάποιος τη Λισαβόνα.
The tour buses offer a convenient method to view all of the major tourist sights, Much better value than tuk-tuk tours.
Τα λεωφορεία προσφέρουν μια βολική μέθοδο για να δείτε όλα τα σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα, με πολύ καλύτερη αξία από τις περιηγήσεις με τουκ-τουκ.

The main hub and starting point of all the tours is at Marquis of Pombal Square (top of Liberty Avenue).
Ο κεντρικός κόμβος και η αφετηρία όλων των εκδρομών είναι στην Πλατεία Μαρκήσιου του Πομπάλ στην κορυφή της Λεωφόρου Ελευθερίας.

Lygia & Gregoris Maliotis on a sightseeing trip in Lisbon city, which offers a rich history, and culture.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης καθ' οδόν για τα αξιοθέατα της Λισαβόνας, η οποία προσφέρει μια πλούσια ιστορία και κουλτούρα.

The statue of Marquis of Pombal, the powerful prime-minister who ruled Portugal from 1750 to 1777.
Το άγαλμα του Μαρκήσιου του Πομπάλ, ο ισχυρός πρωθυπουργός που κυβέρνησε την Πορτογαλία από το 1750 έως το 1777.

The base is decorated with allegorical images depicting Pombal's political, educational, and agricultural reforms.
Η βάση είναι διακοσμημένη με αλληγορικές εικόνες που απεικονίζουν τις πολιτικές, εκπαιδευτικές και γεωργικές μεταρρυθμίσεις του Πομπάλ.

Popi & Phivos Nicolaides discover the Portuguese capital which is constantly recognised as one of the greatest cities in the world.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης ανακαλύπτουν την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, η οποία αναγνωρίζεται συνεχώς, ως μία από τις ωραίες πόλεις του κόσμου.

The city has a welcoming and liberal atmosphere, while still embracing its deep-rooted heritage and extensive history.
Η πόλη έχει μια φιλόξενη και φιλελεύθερη ατμόσφαιρα, ενώ εξακολουθεί, να αγκαλιάζει τη βαθιά ριζωμένη κληρονομιά της και την εκτεταμένη ιστορία της.

The bronze statue on the top, with a lion by his side as a symbol of power is of the Marquis of Pombal, who redesigned parts of the city after the earthquake of 1755.
Το χάλκινο άγαλμα του Μαρκήσιου του Πομπάλ, ο οποίος ξανασχεδίασε συνοικίες μετά τον σεισμό του 1755 βρίσκεται στην κορυφή, με ένα λιοντάρι, σύμβολο της δύναμης.

Lygia & Gregoris Maliotis opposite the large Marquis of Pombal column built between 1917 and 1934.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, απέναντι από τη τεράστια στήλη αφιερωμένη στο Μαρκήσιο του Πομπάλ, που χτίστηκε μεταξύ 1917 και 1934.

The square is surrounded by several corporate headquarters of important companies, including the largest Portuguese banks and some most famous 5-star hotels.
Η πλατεία περιβάλλεται από πολλά κεντρικά γραφεία σημαντικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων πορτογαλικών τραπεζών και μερικών από τα πιο διάσημα ξενοδοχεία 5 αστέρων.

Popi & Phivos Nicolaides at the square where Marquis is shown looking towards the area of Lisbon that was rebuilt under his direction after the disastrous 1755 earthquake.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης στην Πλατεί όπου ο Μαρκήσιος φαίνεται, να κοιτάζει προς την περιοχή της Λισαβόνας, που ξαναχτίστηκε υπό την καθοδήγησή του, μετά τον καταστροφικό σεισμό, του 1755.

The Marquis of Pombal Square is the heart of “modern Lisbon”, located close to the Eduart VII Park, at the end of Liberty Avenue.
Η πλατεία του Μαρκήσιου Πομπάλ είναι η καρδιά της «σύγχρονης Λισαβόνας», που βρίσκεται κοντά στο πάρκο του Εδουάρδου VII, στο τέλος της Λεωφόρου Ελευθερίας.

Lisbon is a bustling and exciting city that boasts a wide choice of activities and fascinating tourist attractions.
Η Λισαβόνα είναι μια πολυσύχναστη και συναρπαστική πόλη, που διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων και συναρπαστικά τουριστικά αξιοθέατα.

Liberty Avenue is an important boulevard in central Lisbon, Portugal, famous as one of the most expensive shopping streets in Europe.
Η Λεωφόρο Ελευθερίας είναι μια σημαντική λεωφόρος στην κεντρική Λισαβόνα, γνωστή ως ένας από τους πιο ακριβούς εμπορικούς δρόμους στην Ευρώπη.

It’s well worth wandering along Liberty Avenue. Lined with trees and coffee houses, it is a lovely place to take a stroll.
Αξίζει να περιπλανηθείτε κατά μήκος της λεωφόρου Ελευθερίας. Είναι γεμάτη με δέντρα και καφέ. Είναι ένα υπέροχο μέρος, για μια βόλτα.

Its pedestrian sidewalks and roundabouts, paved with the traditional Portuguese pavement, are decorated with many monuments and statues of important personalities like.
Τα πεζοδρόμια και οι κυκλικές διασταυρώσεις, που είναι στρωμένες με το παραδοσιακό πορτογαλικό πεζοδρόμιο, είναι διακοσμημένες με πολλά μνημεία και αγάλματα, σημαντικών προσωπικοτήτων.
Nowadays, it boasts several interesting buildings that reflect Portuguese architecture from the late 19th through the early 21st centuries.
Σήμερα, διαθέτει αρκετά ενδιαφέροντα κτίρια, που αντικατοπτρίζουν την πορτογαλική αρχιτεκτονική από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα.

The Avenida is a 90 meter-wide boulevard, 1100 m long, with ten lanes divided by pedestrian pavements decorated with gardens.
Η Ελευθερίας είναι μια λεωφόρος μήκους 1100 μ. και πλάτους 90 μέτρων, με δέκα λωρίδες χωρισμένες από πεζοδρόμια διακοσμημένα με κήπους.

The Liberty Avenue, as well as the Restorers Square, have their origins in a public park inaugurated in the area in 1764.
Η Λεωφόρος Ελευθερίας καθώς και η πλατεία Αποκατάστασης, έχουν την προέλευσή τους σε ένα δημόσιο πάρκο που εγκαινιάστηκε στην περιοχή το 1764.

Popi Nicolaides & Lygia Malioti spending time in this beautiful green space and feel fresh and relaxing.
Πόπη Νικολαΐδου & Λυγία Μαλιώτη αφιερώνουν χρόνο σ' αυτό τον πράσινο χώρο, νιώθουν φρεσκάδα και χαλάρωση.

After a lot of discussion the Avenue was built between 1879 and 1886, modeled after the boulevards of Paris.
Μετά από πολλή συζήτηση, η λεωφόρος χτίστηκε μεταξύ 1879 και 1886, διαμορφωμένη όπως τις λεωφόρους του Παρισιού.

It was revamped in the 1830s and 1840s by introduction of a new arrangement of the flora as well as fountains, a waterfall and statues.
Ανανεώθηκε τη δεκαετία του 1830 και του 1840 με εισαγωγή νέας ρύθμισης, της χλωρίδας καθώς και βρύσες, έναν καταρράκτη και αγάλματα.


The Avenue is also home to numerous embassies and diplomatic missions.

Η Λεωφόρος φιλοξενεί επίσης πολυάριθμες πρεσβείες και διπλωματικές αποστολές.

The Avenue is lined with numerous monuments of writers and musical composers, from Portugal and abroad.
Η Λεωφόρος είναι γεμάτη από πολυάριθμα μνημεία συγγραφέων, συνθετών από την Πορτογαλία και το εξωτερικό.

Beautiful public garden in the center of the city adorned by many elegant statues and sculptures.
Όμορφος δημόσιος κήπος στο κέντρο της πόλης διακοσμημένος με πολλά κομψά αγάλματα και γλυπτά.

Monument of Portuguese writer Antonio Feliciano de Castilho (1800 – 1875).
Μνημείο του Πορτογάλου συγγραφέα Αντώνιο Φελιτσιάνο ντε Καστίλο (1800 - 1875).
Beautiful and elegant marble statue. Trees garden in the middle of Liberty Avenue, Lisbon.
Όμορφο και κομψό μαρμάρινο άγαλμα. Δέντρα στον κήπο στη μέση της λεωφόρου Ελευθερίας στη Λισαβόνα.

Alexandre Herculano de Carvalho (1810 – 1877) was a Portuguese novelist and historian.
Ο Αλεξάντρ Χερκουλάνο ντε Καρβάλο (1810 - 1877) ήταν Πορτογάλος μυθιστοριογράφος και ιστορικός.

The Monument to World War I, in front of the Spanish embassy (right) and a luxury apartment building (left).
Το μνημείο του Α 'Παγκοσμίου Πολέμου, μπροστά από την Ισπανική πρεσβεία και ένα κτίριο πολυτελών διαμερισμάτων.Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis next to the monument of World War I'.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης δίπλα στο Μνημείο για τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
The large monument to the fallen in World War I, inaugurated in 1931.
Το μεγάλο μνημείο των πεσόντων στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, που εγκαινιάστηκε το 1931.
It is commonly referred to by the inhabitants of Lisbon simply as the "Avenue". It links Marquis of Pombal Square in the north to Restorers Square, the entrance to the Lisbon Baixa.
Αναφέρεται συνήθως από τους κατοίκους της Λισαβόνας απλώς ως η «Λεωφόρος». Συνδέει την πλατεία του Μαρκήσιου του Πομπάλ με την πλατεία Αποκατάστασης, την είσοδο της Λισαβόνας στη συνοικία Μπάιξα.

View of Restorers Square and the Monument to the Restorers.

Άποψη της πλατείας Αποκατάστασης και του μνημείου των Αποκαταστατών .

The Monument to the Restorers is a monument located in Restorers Square in Lisbon, Portugal.
Το Μνημείο των Αποκαταστατών είναι ένα μνημείο που βρίσκεται στην Πλατεία Αποκαταστατών στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας.

The monument memorializes the victory of the Portuguese Restoration War. The war, which brought the end of the House of Habsburg and the rise of the House of Braganza, lasted from 1640 to 1668.
Το μνημείο μνημονεύει τη νίκη του πορτογαλικού πολέμου Αποκατάστασης. Ο πόλεμος, ο οποίος έβαλε τέλος της Αυλής των Αψβούργων και την άνοδο του Οίκου Μπραγκάνζα, διήρκεσε από το 1640 έως το 1668.
The monument was erected in 1886.    -    Το μνημείο ανεγέρθηκε το 1886.
One of the main goals of the commission was to properly memorialise the anniversaries of the Portuguese Restoration of Independence from the Spanish in 1640.
 Ένας από τους κύριους στόχους της επιτροπής ήταν να μνημονεύσει σωστά τις επετείους της πορτογαλικής αποκατάστασης της ανεξαρτησίας από τα ισπανικά το 1640.

Above the base stand two bronze allegorical figures: the one a winged male draped in a flag and holding the broken chains of foreign domain, is Independence; the other one, a winged classically-dressed female figure holding a palm on one hand and a laurel wreath on the other, is Victory.
Πάνω από τη βάση βρίσκονται δύο χάλκινες αλληγορικές φιγούρες: η μία ένα φτερωτό αρσενικό ντυμένο με σημαία και σπασμένες αλυσίδες είναι η Ανεξαρτησία. Το άλλο μια φτερωτή κλασικά ντυμένη γυναικεία φιγούρα που κρατά στη μια παλάμη φύλλα φοινικιάς και ένα στεφάνι δάφνης από την άλλη, είναι η Ν
ίκη.
The monument stands on a square stone platform with truncated vertices, on which stand ornate iron streetlights, set on limestone plinths.
Το μνημείο στέκεται σε τετράγωνη πλατφόρμα με κολοβωμένες κορυφές, πάνω στις οποίες στέκονται περίτεχνα σιδερένια παράθυρα, τοποθετημένα σε ασβεστολιθικά πλίνθια.

The obelisk was designed with two allegorical statues of Independence and of Victory respectively.
Ο οβελίσκος με δύο αλληγορικά αγάλματα της Ανεξαρτησίας και της Νίκης αντίστοιχα.