Saturday, August 31, 2019

The horsemen of Siatista, Kozani - Greece

“Horsemen of Siatista”, The spectacular custom which revives 
every year on August the 14th-15th
"Καβαλάρηδες της Σιάτιστας" το θεαματικό έθιμο 
που αναβιώνει κάθε δεκαπενταύγουστο
One of the most traditional towns in the prefecture of Kozani, Macedonia, Greece, is Siatista.
Μια από τις πιο παραδοσιακές πόλεις του νομού Κοζάνης, είναι η Σιάτιστα.
In August 15th, the- Assumption of Mary, the inhabitants of Siatista parade with their horses down to a chapel in the plain and return with the icon of Panagia.
Το Δεκαπενταύγουστο, στη γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου, οι κάτοικοι της Σιάτιστας παρελαύνουν με τα άλογα τους σε ένα παρεκκλήσι στην πεδιάδα και επιστρέφουν με την εικόνα της Παναγίας.
This ceremonial Parade is a magnificent old tradition which takes place every year in August 15th.
Αυτή η τελετουργική παρέλαση είναι μια θαυμάσια, παλιά παράδοση, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου.
On the day of the Assumption, the riders start out in the morning to worship the image of the Virgin Mary Monastery located in Mikrokastro.
Την ημέρα της Κοίμησης της Θεοτόκου, οι αναβάτες ξεκινούν το πρωί για να προσκυνήσουν την εικόνα της Μονής Παναγίας, που βρίσκεται στο Μικρόκαστρο.
Afterwards the groups of riders come with their horses into Siatista to the square of hora and put on a display of their skills in the town’s main square.
Στη συνέχεια οι ομάδες έρχονται με τα άλογα τους στη Σιάτιστα στην πλατεία της Χώρας και παρουσιάζουν τις ικανότητές τους στην κεντρική πλατεία της πόλης.
Three hundred riders on proud and superstitious horses go from Siatista to the neighboring Monastery of Panagia Mikrokastro, and for three days the whole town vibrates with the sounds of traditional instruments!
Τριακόσιοι αναβάτες πάνω σε περήφανα και καταστόλιστα άλογα, μεταβαίνουν από τη Σιάτιστα στο γειτονικό Μοναστήρι της Παναγίας στο Μικρόκαστρο, ενώ για τρεις μέρες ολόκληρη η πόλη δονείται από τους ήχους παραδοσιακών μουσικών οργάνων!
Men and women dressed in traditional clothes ride horses during Siatista festival in Macedonia, Greece.
Άνδρες και γυναίκες ντυμένοι με παραδοσιακά ρούχα οδηγούν άλογα κατά τη διάρκεια της γιορτής στη Σιάτιστα.
This is a spectacular procession of horsemen, dressed in coloured traditional clothes, followed by bands. 
Πρόκειται για μια εντυπωσιακή πομπή ιππέων, ντυμένη με πολύχρωμα παραδοσιακά ρούχα, ακολουθούμενη από μπάντες.
Proud Siatistans horsemen and horsewomen riding their beautiful horses in the main street of the town.
Υπερήφανοι ντόπιοι καβαλάρηδες, άνδρες και γυναίκες οδηγούν τα όμορφα άλογα τους στον κεντρικό δρόμο της πόλης.
To the tune of drums, the parade makes its way through the streets of the Old Part to the town.
Με τους ήχους των τυμπάνων, η παρέλαση περνά μέσα από τους δρόμους του παλαιού τμήματος της πόλης.
The band lead the way, followed by horsemen with decorated horses with coloured ribbons and bells, all watched by a crowd of onlookers.
Προπορεύεται η μπάντα, ακολουθούμενη από ιππείς με διακοσμημένα άλογα με χρωματιστές κορδέλες και καμπανάκια, που τα παρακολουθούν πλήθος θεατών.
The horsemen train their animals for weeks before this event and on the eve of the feast, the town gathers groups of horsemen, who lure local people and guests to the feast.
Οι καβαλάρηδες εκπαιδεύουν τα ζώα τους για εβδομάδες πριν από αυτό την εκδήλωση. Την παραμονή της γιορτής, η πόλη συγκεντρώνει ομάδες ιππείς, που γοητεύουν τους ντόπιους και τους επισκέπτες.
All the groups with the horsemen that parade are uniformly and traditionally dressed, creating a beautiful image.
Όλες οι ομάδες με τους καβαλάρηδες που παρελαύνουν, είναι ντυμένες ομοιόμορφα και δημιουργούν μια υπέροχη εικόνα.
Small bands and groups of people from every neighbourhood of the town join the crowd and sing and dance all together.
Μικρά συγκροτήματα και ομάδες ατόμων από κάθε γειτονιά της πόλης, σμίγουν με το πλήθος, τραγουδούν και χορεύουν όλοι μαζί.
The horse-riding custom has a special character for the Siatists, and there is no young or child who has not participated first with his donkey and later with his horse at the grand feast.
Το έθιμο των καβαλάρηδων έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα για τους Σιατιστινούς και δεν υπάρχει νέος ή μικρό παιδί που να μην έχει λάβει μέρος πρώτα με το γαϊδουράκι του και αργότερα με το άλογο του στη μεγάλη γιορτή.

The custom has its roots in the period of the Turkish occupation, when it was an opportunity for the enslaved to show their courage and their desire for freedom.
Το έθιμο έχει τις ρίζες του στην περίοδο της τουρκοκρατίας, όταν δινόταν η ευκαιρία στους υποδουλωμένους, να δείξουν το θάρρος και την επιθυμία τους για ελευθερία.
The custom of pilgrim riders comes from the Ottoman Empire, wheorn it was an opportunity for slaves to ride a horse, a thing which was not allowed. During the Turkish rule, only Turks could ride horses!
Το έθιμο των Καβαλάρηδων προσκυνητών προέρχεται από την τουρκοκρατία, όταν αποτελούσε μια ευκαιρία στους σκλαβωμένους να καβαλήσουν άλογο, πράγμα που απαγορευόταν. Κατά την τουρκική κυριαρχία, μόνο οι Τούρκοι μπορούσαν να καβαλικεύουν άλογα!
The enslaved and isolated Siatista managed to obtain a special permission for the enslaved locals for a day’s horse ride  in August 15th, the Assumption of Mary.
Η σκλαβωμένη και απομονωμένη Σιάτιστα κατόρθωσε να αποκτήσει ειδική άδεια για τους υπόδουλους ντόπιους για μία μόνο ημέρα, στη Γιορτή της Παναγίας, στις 15 Αυγούστου!
The festival it has been described as a feast of courage and daring. You can imagine how much important that day was for the enslaved Greeks.
Το έθιμο αυτό έχει χαρακτηριστεί ως γιορτή της λεβεντιάς και της τόλμης. Φανταστείτε πόσο σημαντική μέρα ήταν τότε για τους υπόδουλους Έλληνες.
The Siatistans proved themselves to be expert rough-riding horsemen.
Οι κάτοικοι της Σιάτιστας αποδείχτηκαν ικανότατοι καβαλάρηδες.
A town party on the streets ensures where men dance on the backs of their horses and local wine flows freely.
Ακολουθεί ή μάλλον συνυπάρχει το γλέντι της πόλης στους δρόμους, όπου χορεύουν οι άντρες στις πλάτες των αλόγων τους και το τοπικό κρασί ρέει ελεύθερα.
The local wine flows freely, for everybody. Popi Nicolaides tries the local wine.
Το τοπικό κρασί ρέει ελεύθερα, για όλους. Η Πόπη Νικολαΐδου δοκιμάζει το τοπικό κρασί!
Along the way, the procession is joined by with their noisy street bands.
Κατά μήκος της πορείας, η πομπή συνοδεύεται από τις θορυβώδεις μπάντες.
Each group is preceded by the band with the drums and the clarinets, which create an exhilarating atmosphere.
Των ομάδων προηγούνται οι μπάντες με τα νταούλια και τα κλαρίνα, που δημιουργούν μια εξαιρετική συγκινητική ατμόσφαιρα.
At noon, the groups of riders come with their impressive horses into Siatista to the square of Hora.
Το μεσημέρι οι ομάδες αναβάτες έρχονται με τα εντυπωσιακά άλογα τους στη Σιάτιστα στην πλατεία της Χώρας.
At the turn of the road you hear the sounds of music and the crowd goes crazy. Soon after that, proud horsemen appear and take off the crowd!
Στη στροφή του δρόμου πρώτα ακούγονται οι ήχοι της μουσικής,
 που ξεσηκώνουν τον κόσμο και μετά εμφανίζονται καμαρωτοί οι καβαλάρηδες, που απογειώνουν το πλήθος!
Στην παρέλαση παίρνουν μέρος και ντόπιοι που ζουν στο εξωτερικό. Μερικά άλογα τα φέρνουν μαζί τους.
The parade is attended by locals living abroad too. Some of them, they also bring their horses with them.
And this is how the custom of the feast is passed down from generation to generation.
Και κάπως έτσι μεταφέρεται το έθιμο της γιορτής από γενιά σε γενιά.
Preparations are made many days in advance.
Οι προετοιμασίες γίνονται πολλές μέρες προηγουμένως.
The loyalty and dedication of the young men and women to the Siatista custom proves that there are roots that ran far deeper than simple celebrations.
Η αφοσίωση των νεαρών ανδρών και γυναικών στο έθιμο, αποδεικνύει ότι υπάρχουν βαθιές ρίζες πέραν από τους απλούς εορτασμούς.
This year the marching bands for this very special Parade were seven different groups.
Φέτος, οι μπάντες που ακολουθούσαν αυτή την πολύ ιδιαίτερη παρέλαση ήταν επτά διαφορετικές ομάδες.
Marking the Assumption of the Virgin Mary — one of the largest religious celebrations in the country— this period also hosts some of the greatest Panigiria (festivals).
Η περίοδος της Κοίμησης της Θεοτόκου - ένας από τους μεγαλύτερους θρησκευτικούς εορτασμούς στη χώρα - φιλοξενεί και τα μεγαλύτερα πανηγύρια.
The custom of the “Siatista horsemen” attracts thousands of visitors from all over Greece and abroad.
Το έθιμο των «ιπποτών της Σιάτιστας» προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες απόόλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
This spectacular custom revives in Siatista every year on the 14th of August. 
Αυτό το θεαματικό έθιμο αναβιώνει στη Σιάτιστα κάθε χρόνο στις 14 Αυγούστου.
Young riders, promising that the custom will continue for many more years.
Νεαρές παρουσίες στα άλογα, που υπόσχονται ότι το έθιμο θα συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμη.
Today, with the same zeal, the same cheerfulness and the same faith in tradition, the inhabitants participate in this great feast.
Σήμερα με τον ίδιο ζήλο, το ίδιο κέφι και την ίδια πίστη στην παράδοση οι κάτοικοι συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή.
Mr. Nicos from Siatista, proud for his roots, explains to us the tradiotional customs behind this magnificent festival.
Ο κ. Νίκος από τη Σιάτιστα, υπερήφανος για τις ρίζες του, μας εξηγεί τα παραδοσιακά έθιμα που αφορούν αυτή την υπέροχη γιορτή.
All horses are maintained only for the purpose of this custom!
Όλα τα άλογα συντηρούνται γι' αυτό το έθιμο και μόνον!
In the feast and the party which take place, the men dance on the backs of their horses.
Στη γιορτή και στο γλέντι που ακολουθούν, οι άντρες χορεύουν στις πλάτες των αλόγων τους.
Every year in August 14 and 15, Siatista vibrates to the rhythm of music, excitement and of unstoppable fun.
Κάθε χρόνο στις 14 και 15 Αυγούστου, η Σιάτιστα δονείται στο ρυθμό της μουσικής, του ενθουσιασμού και της ασταμάτητης διασκέδασης.
The celebration continues in the squares of Hora and Gerania, in the Town Hall Square, and the neighborhoods of Siatista until late evening.
Το γλέντι συνεχίζεται στις πλατείες της Χώρας και της Γερανίας, στην πλατεία του Δημαρχείου και στις γειτονιές της Σιάτιστας μέχρι αργά το βράδυ.


Thursday, August 29, 2019

The church of St. Paraskevi & St. Catherine, Siatista - GreeceThe church of Saint Paraskevi & Saint Catherine, in Siatista
Ο ναός της Αγίας Παρασκευής & της Αγίας Αικατερίνης Σιάτιστας

One of the most picturesque places that you can encounter in Macedonia, Greece is Siatista. Apart from its magnificent traditions, and historic mansions, Siatista also preserves 26 Byzantine or newer churches.
Ένα από τα πιο γραφικά μέρη που μπορείτε να συναντήσετε στη Μακεδονία είναι η Σιάτιστα. Εκτός από τα υπέροχα έθιμα και ιστορικά αρχοντικά της, η Σιάτιστα διατηρεί επίσης 26 βυζαντινές ή νεότερες εκκλησίες.

The church of Saint Paraskevi and Saint Catherine, is the oldest of the temples surviving today in Siatista town.
Ο ναός της Αγίας Παρασκευής και της Αγίας Αικατερίνης είναι ο αρχαιότερος σωζόμενος ναός της Σιάτιστας.

Externally the Church looks like an elongated house as it should not have looked like a church in those years.
Εξωτερικά, ο Ναός μοιάζει σαν ένα μακρόστενο σπίτι, αφού έπρεπε, να μη φαίνεται ως εκκλησία εκείνα τα χρόνια.

The impressive hexagonal bell tower of 25 meters with chiseled stones and ornate marble entrance, is a later building, 1862.
Το εντυπωσιακό εξάγωνο καμπαναριό ύψους 25 μέτρων με τις πελεκητές πέτρες και την περίτεχνη μαρμάρινη είσοδο, είναι μεταγενέστερο κτίσμα, του 1862.
The church of Saint Paraskevi and Saint Catherine, was built in 1677, as it is inscribed on ceramic tiles on the north wall of the church.
Ο Ναός της Αγίας Παρασκευής και της Αγίας Αικατερίνης χτίστηκε το 1677, όπως αναγράφεται σε κεραμικά πλακίδια εντοιχισμένα στο βόρειο τοίχο του ναού.
Inside this historic church we become more deeply in touch with ourselves and our inner wisdom.
Μέσα στον ιστορικό αυτό ναό, ψάχνουμε βαθύτερα τον εαυτό μας και την εσωτερική μας σοφία.
Entering the unique church you realize that this temple is very very different from many others.
Μπαίνοντας στον ξεχωριστό αυτό ναό, νιώθεις ότι είναι ένας ναός πολύ διαφορετικός από πολλούς άλλους.

Lygia and Gregoris Maliotis admire the exterior frescoes of the church which were made in 1741.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης θαυμάζουν τις εξωτερικές τοιχογραφίες του ναού, που έγιναν το 1741.

The church is a treasure of architecture, painting and wood-carving as well as a remarkable monument of Byzantine art.
Ο Ναός αποτελεί ένα θησαυρό αρχιτεκτονικής, ζωγραφικής και ξυλογλυπτικής, καθώς και ένα αξιόλογο μνημείο βυζαντινής τέχνης.

The church of Agia Paraskevi and Saint Catherine, in Siatista (1677), one of the most important monuments of the city.
O ναός της Αγίας Παρασκευής και της Αγίας Αικατερίνης στη Σιάτιστα (1677), είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης.
Its exquisite gilt, carved with gold deserves a special attention.
Το εξαιρετικής τέχνης επίχρυσο ξυλόγλυπτο τέμπλο, του ναού αξίζει ιδιαίτερης προσοχής.
Its gilded wood-carved iconostasi and its frescoes, works of 1711, are marvelous.
Θαυμάσια είναι το επίχρυσο ξυλόγλυπτο τέμπλο της και οι τοιχογραφίες της, έργα του 1711.
The upper part of the Church is classically frescoed, but the lower part, which was later frescoed, has a more folk hagiography, with vibrant colours.
Το επάνω μέρος του Ναού, είναι κλασσικά αγιογραφημένο, το κάτω μέρος όμως, που αγιογραφήθηκε μεταγενέστερα, έχει μία πιο λαϊκή αγιογράφηση, με ζωηρά χρώματα.

Gregoris Maliotis visiting the church with the special atmosphere, attaining inner peace.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης στο ναό με την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, νιώθει εσωτερική γαλήνη.

The iconostasi and icon paintings are works by Theodoros Poulakis of Crete, while the painted Epitaph is a work of 'Anastasios from Ioannina'.
Τα δεσποτικά και οι εικόνες του τέμπλου είναι έργα του Θεοδώρου Πουλάκη από την Κρήτη, ενώ ο ζωγραφισμένος Επιτάφιος είναι έργο του ‘Αναστασίου από τα Ιωάννινα’.

Christos Karakoulakis, a volunteer tour guide was very informative, knowledgeable, helpful and he made us feel very welcome.
Ο Χρήστος Καρακουλάκης, ένας εθελοντής ξεναγός, ήταν πολύ καλός γνώστης της ιστορίας της Σιάτιστας, μας βοήθησε πολύ και μας έκανε, να νιώσουμε πολύ ευπρόσδεκτοι.


It is a domed three-aisled basilica with a raised narthex - gyneconite.
Πρόκειται για μια θολοσκέπαστη τρίκλιτη βασιλική, με υπερυψωμένο νάρθηκα – γυναικωνίτη.
Christos Karakoulakis, a brilliant tour guide, beyond all our expectations, explains in every detail, the story behind this magnificent church.
Ο Χρήστος Καρακουλάκης, ένας λαμπρός ξεναγός, πέρα από κάθε προσδοκία μας, εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια την ιστορία αυτής της υπέροχης εκκλησίας.

People listen carefully -almost with religious devotion-, speaker Christos Karakoulakis from Siatista.
Ο κόσμος ακούει προσεχτικά - σχεδόν με ιερή ευλάβεια- τον ομιλητή Χρήστο Καρακουλάκη από τη Σιάτιστα.

The frescoes in the interior were painted in 1679, while in 1898 the main church was renovated and painted by Siadist painter Christodoulos Zografos.
Οι τοιχογραφίες στο εσωτερικό έγιναν στα 1679, ενώ στα 1898 έγινε ανακαίνιση και επιζωγράφιση επιφανειών του κυρίως ναού από το Σιατιστινό ζωγράφο Χριστόδουλο Ζωγράφο.

The upper part of the church (loft /gyneconite), is simple but equal imposing of the whole interior.
Το επάνω μέρος της εκκλησίας, ο γυναικωνίτης, είναι απλός, αλλά, εξίσου επιβλητικός, όπως οι υπόλοιποι χώροι.

Popi Nicolaides, Phivos & Chryso Kyriakides in the upper part of the church with paintings in all sides.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Φοίβος & Χρύσω Κυριακίδη, στο γυναικωνίτη με τις αγιογραφίες σε όλους τους τοίχους.

Inside the temple is a crypt, which served as a hideout from the Turkish invasions and is rumored to have functioned as a "Hidden School".
Μέσα στο ναό βρίσκεται μία κρύπτη, που χρησίμευε ως κρυψώνας από τις επιδρομές των Τούρκων και θρυλείται ότι λειτούργησε και ως "Κρυφό Σχολειό".

Christos Karakoulakis, (in the middle) was incredibly knowledgeable and kind. He made our visit so pleasant and beneficial.
Ο Χρήστος Καρακουλάκης (στο μέσο) ήταν απίστευτα καλός γνώστης του θέματος και ευγενικός. Έκανε την επίσκεψή μας τόσο ευχάριστη και ωφέλιμη.
In the middle of the loft above the temple (gyneconite), the stone basin where the baptisms were performed.
Στη μέση του γυναικωνίτη, η πέτρινη μικρή κολυμβήθρα, όπου γινόντουσαν οι βαπτίσεις.
Christos Karakoulakis, explains that: Because of the high infant mortality at that time, parents were quite concerned to baptize child as soon possible.
Ο Χρήστος Καρακουλάκης, μας εξηγεί: Λόγω της υψηλής παιδικής θνησιμότητας εκείνης της εποχής, οι γονείς φρόντιζαν, να βαφτίσουν το παιδί τους το συντομότερο δυνατό.
 
Because of the high proportions of infant deaths the wishes by relatives and friends were: “May it live”, “Live long”!
Λόγω των υψηλών ποσοστών βρεφικών θανάτων, η ευχή των συγγενών και των φίλων ήταν: «Να ζήσει», «Να σας ζήσει»!

Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis admire the ornate icons of the church and feel a unique sensation.
Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, θαυμάζουν τις περίτεχνες εικόνες του ναού και νιώθουν μια μοναδική αίσθηση.

In the loft (gyneconite) the ancient philosophers (Plutarch, Aristotle, Plato, Thucydides, Solon and Sibyl ) are depicted which symbolizes, in one aspect, the effect of the Ancient Greece on Christianity .
Στο γυναικωνίτη του ναού απεικονίζονται οι αρχαίοι φιλόσοφοι (Πλούταρχος, Αριστοτέλης, Πλάτωνας, Θουκυδίδης, Σόλωνας και η Σίβυλλα), στοιχείο που συμβολίζει, κατά μια άποψη, την επίδραση της Αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του Χριστιανισμού.

Popi Nicolaides, Lygia Malioti & Chryso Kyriakides in gyneconite, reflecting on the pedigree tree of Jesus, the most notable part of the hagiography of the Church.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία Μαλιώτη & Χρύσω Κυριακίδου στο γυναικωνίτη, συγκεντρώνουν την προσοχή τους στο πιο ξακουστό κομμάτι της αγιογράφησης της Εκκλησίας, που είναι το γενεαλογικό δέντρο του Ιησού.

The icon of Saint Martyr Glykeria. Her name means "sweetness". She is honored on May 13th.
Το εικόνισμα της Αγίας Μάρτυς Γλυκερίας. Το όνομά της σημαίνει «γλυκύτητα». Τιμάται στις 13 Μαΐου.


 Lygia Malioti feels a unique sensation when she looks at these icons… 

Η Λυγία Μαλιώτη νιώθει μια μοναδική αίσθηση, όταν κοιτάζει αυτές τις εικόνες…

The energy of these icons has provided mental power for many generations to the Greek people, who keep Christianity in their hearts.
Η ενέργεια αυτών των εικόνων έδωσε δύναμη σε πολλές γενιές Ελλήνων, που έχουν τον Χριστιανισμό στην καρδιά τους.

Lygia & Gregoris Maliotis fully satisfied to have the opportunity to visit this remarkable monument of Byzantine art.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης πλήρως ικανοποιημένοι, που έχουν την ευκαιρία, να επισκεφθούν αυτό το αξιόλογο μνημείο βυζαντινής τέχνης.

Outside of the church there is a chapel of the Assumption of Virgin Mary with the miraculous fresco.
Έξω από τον ναό, υπάρχει ένα παρεκκλήσι της Παναγίας με θαυματουργή τοιχογραφία.

Popi & Phivos Nicolaides, Chryso & Phivos Kyriakides, Lygia & Gregoris Maliotis. Visiting this church was like a spiritual resurrection...
Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, Χρύσω & Φοίβος Κυριακίδης, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης. Η επίσκεψη σ’ αυτή την εκκλησία ήταν μια πνευματική ανάταση...