Tuesday, March 31, 2015

Andreas Philippou Matsis a modern odysseus

Ανδρέας Φιλίππου Μάτσης, ο σύγχρονος οδυσσέας
Andreas Philippou Matsis the 18-year-old teenager left Palaichori, a small but beautiful village of Cyprus, for a better life in the distant New Zealand. As a real modern odysseus, Andreas arrived to New Zealand in May 1947.
Ο νεαρός τότε Ανδρέας Φιλίππου Μάτσης 18 μόλις χρόνων, έφυγε από το Παλαιχώρι, το μικρό αλλά όμορφο χωριό του στην Κύπρο και ξεκίνησε για μια καλύτερη ζωή στη μακρινή Νέα Ζηλανδία. Ως πραγματικός σύγχρονος οδυσσέας, ο Ανδρέας έφθασε στη Νέα Ζηλανδία το Μάιο του 1947.

World War II ravaged Europe. Left behind many wounds, dead (60 million), missing persons, ruined cities, refugees, displaced persons, orphaned children and generally very difficult living conditions. People were trying to rebuild their lives in dramatic poverty and humiliation.Postwar Europe, devastated from the war, continued to suffer poverty, starvation, and political unrest. 1945 was so difficult that it has been called Year Zero. In 1947, many cities were in ruins, millions of people across Europe were still being held in displaced persons camps or milling around, looking for somewhere to settle.
Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος κατέστρεψε την Ευρώπη. Άφησε πίσω του πολλές πληγές, νεκρούς (60 εκατομμύρια), αγνοούμενους, καταστραμένες πόλεις, πρόσφυγες, εκτοπισθέντες, ορφανά και γενικά πολύ δύσκολες συνθήκες ζωής. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους μέσα σε δραματικές συνθήκες φτώχειας και ταπείνωσης.Η μεταπολεμική Ευρώπη που επλήγη από τον πόλεμο, συνέχισε να υποφέρει από τη φτώχεια, την πείνα και την πολιτική αστάθεια. Το 1945 ήταν τόσο δύσκολο ώστε να χαρακτηριστεί τότε ως Έτος Μηδέν. Πολλές πόλεις έγιναν ερείπια, πολλά εκατομμύρια ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρώπη εξακολουθούσαν να κρατούνται σε στρατόπεδα εκτοπισμένων ατόμων ή έψαχναν για να εγκατασταθούν κάπου.

War and economic depression disrupted immigration at various times, but there was another surge of immigration to New Zealand in the decades after the Second World War.
Ο πόλεμος και η οικονομική ύφεση διαταράσσει τη μετανάστευση σε διάφορες χρονικές περιόδους, αλλά υπήρχε ένα άλλο κύμα μετανάστευσης στη Νέα Ζηλανδία στις δεκαετίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Soon after the war, living conditions in Cyprus were not the best. Andreas had a dream... He followed his dream to arrive to distant New Zealand.
Αμέσως μετά τον πόλεμο, οι συνθήκες ζωής στην Κύπρο δεν ήταν και οι καλύτερες. Ο Ανδρέας είχε ένα όνειρο... Ακολούθησε το όνειρο του στη μακρινή Νέα Ζηλανδία.

Cyprus was a British colony at that time and therefore it wasn’t difficult to get a visa for New Zealand, let alone he has already relatives there. A trip to the other side of the Earth seemed like a dream.
Η Κύπρος ήταν τότε Βρετανική αποικία και δεν ήταν δύσκολο, να εξασφαλιστεί η απαραίτητη θεώρηση βίζας. Είχε ήδη και συγγενείς εκεί. Ένα ταξίδι στην άλλη άκρη της Γης που φάνταζε σαν όνειρο.

The ticket cost was relatively high at that time says Andreas Matsis remembers, the living conditions on ship weren’t that bad and there were first-, second- and third-class passengers.
Το εισιτήριο ήταν σχετικά ακριβό λέει ο Ανδρέας. Θυμάται επίσης ότι οι συνθήκες διαβίωσης στο πλοίο δεν ήσαν τόσο άσχημες και υπήρχαν πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας εισιτήρια.

The long journey started from the port of Limassol on March 8, 1947. Its first passengers 29 British and four Greek boarded at Limassol, in Cyprus. And they arrived in Melbourne on May 21, 1947 after a 62-day passage.
Το μεγάλο ταξίδι ξεκίνησε από το λιμάνι της Λεμεσού στις 8 Μαρτίου, 1947. Οι επιβάτες ήσαν 29 Βρετανοί και τέσσερις Έλληνες που επιβιβάστηκαν στη Λεμεσό. Έφθασαν στη Μελβούρνη στις 21 Μαΐου 1947 μετά από 62 ολόκληρες μέρες.

The Misr ship passed through the ports of Haifa, Port Site, Suez, (The Misr left Egypt on March 12, with about 700 souls on board: mainly British and Greek but also some 30 Jews and about 250 other people, many of them dark-skinned and of non-British background). Then, the ship made stops in the ports of Mombasa (Kenya), Durban (S. Africa), Fremantle (Australιa), (it arrived οn April 13), and Melbourne. A shiny morning of April 20, 1947 the Egyptian-registered SS Misr, ship finally docked at Melbourne with a multicultural passengers: 624 men, women and children from 26 different countries).
Το καράβι πέρασε από τα λιμάνια της Χάιφα, Πορτ Σάιτ, Σουέζ, (Το πλοίο έφυγε από την Αίγυπτο στις 12 Μαρτίου, με 700 περίπου ψυχές: κυρίως Βρετανούς και Έλληνες, αλλά και περίπου 30 Εβραίους και 250 άλλα άτομα, πολλοί από αυτούς σκουρόχρωμοι και μη-Βρετανοί). Ακολούθως, το πλοίο πέρασε από τα λιμάνια της Μομπάσα (Κένυα), Ντέρπαντ (Ν. Αφρική), Φρεμάντολ (Αυστραλία), (έφθασε στις 13 Απριλίου 1947). Τελικά ένα φωτεινό πρωινό της 20ης Απριλίου, 1947 το αιγυπτιακό πλοίο SS Misr, ελλιμενίστηκε στη Μελβούρνη με το πολυπολιτισμικό ανθρώπινο του φορτίο, αποτελούμενο από: 624 άνδρες, γυναίκες και παιδιά από 26 διαφορετικές χώρες).

The Misr the Egyptian word for "Egypt" was relatively new, was launched in 1943 and was a cargo ship turned to a troop-carrier. The Misr returned to Egypt, underwent improvements, and in December 1947 left Alexandria on its second, voyage to Australia. It was to make another five trips up to 1951.
Το πλοίο Misr που στην αιγυπτιακή γλώσσα σημαίνει «Αίγυπτος» ήταν σχετικά καινούριο. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1943 ως φορτηγό πλοίο, που μετατράπηκε σε οχηματαγωγό και μετέφερε στρατεύματα. Το Misr επέστρεψε στην Αίγυπτο, υπέστη βελτιώσεις, και το Δεκέμβριο του 1947 άφησε την Αλεξάνδρεια για το δεύτερο του, ταξίδι του στην Αυστραλία. Έκανε άλλα πέντε ταξίδια έως το 1951.

The Misr and its multicultural passengers including Jews and many swarthy dark-skinned individuals, created worries to the Australians regarding the future of the country…

View here:  SS Misr-1947 journey to Australia  - SS-1947 Misr ταξίδι στην Αυστραλία

Οι μελλοντικοί μετανάστες και επιβάτες του πλοίου τότε, που μερικοί από αυτούς ήσαν Εβραίοι και πολλοί μελαψοί, δημιούργησαν ανησυχίες στους Αυστραλούς για το μέλλον της χώρας.

In Melbourne they stayed 2-3 weeks because there was a rail strike. They stayed in uncle’s Kosmas house in Melbourne. He was with his cousin Andreas Kyriacou Matsis who had his sister Gianoulla with him aged 12. He took the train to Sidney and from there by ferry “Wahine” travelled to Wellington New Zealand. The ship vessel (1912) was named Wahine (meaning the wife in Maori).
Στη Μελβούρνη έμεινε 2-3 εβδομάδες γιατί είχαν απεργία οι σιδηροδρομικοί. Έμειναν στο θείο Κοσμά στη Μελβούρνη που τους πρόσεχε. Ήταν μαζί με τον ξάδελφο του Ανδρέα Κυριάκου Μάτση. Είχαν και την αδελφή του μαζί τους τη Γιανούλλα που ήταν 12 χρόνων τότε. Πήρε το τραίνο για το Σίδνεϊ και απ’ εκεί με το πλοίο “Wahine” ταξίδεψαν για το Γουέλλιγκτον της Νέας Ζηλανδίας. Το πλοίο ονομαζόταν (που σημαίνει η σύζυγος στη γλώσσα των Μαορί).

A10-year-old Paul Boyatzis, originally from the Greek island of Castellorizo. He had fled, spent six months at a British base in Cyprus. At the end of the war, he survived the sinking of the British ship Empire Patrol, which caught fire while returning from Egypt to Castellorizo with 497 refugees on board. Of those, 33 died. Paul Boyatzis, studied medicine, became a doctor, in Perth. He has co-authored a book with Nicholas Pappas about the Empire Patrol tragedy, called Embers on the Sea.
Μεταξύ αυτών ήταν 10-year-old Paul Μπογιατζής, αρχικά από το ελληνικό νησί Καστελλόριζο. Είχε διαφύγει, πέρασε έξι μήνες σε μια βρετανική βάση στην Κύπρο.Στο τέλος του πολέμου, επέζησε του ναυαγίου, του βρετανικού πλοίου Αυτοκρατορίας Patrol, το οποίο έπιασε φωτιά ενώ επέστρεφε από την Αίγυπτο προς το Καστελλόριζο με 497 πρόσφυγες επί του σκάφους. Από αυτούς, οι 33 έχασαν τη ζωή τους. Σπούδασε ιατρική, έγινε γιατρός, στο Περθ. Έχει συγγράψει ένα βιβλίο με τον Νίκολας Παππά για την τραγωδία του Αυτοκρατορικού πλοίου Patrol, με τίτλο "Χόβολη στη θάλασσα". Zervos Πέθανε το 2001.

In New Zealand he was received by uncle (mother's brother) Giorgos Papageorgiou, who owned a fish and chips restaurant. He started working there until gradually he opened his own restaurant.
Στη Νέα Ζηλανδία τον παρέλαβε ο αδελφός της μητέρας του, ο θείος Γιώργος Παπαγεωργίου, που είχε εστιατόριο, όπου δούλεψε μαζί του και στη συνέχεια άνοιξε το δικό του εστιατόριο.


George Philippou Matsis (Andreas Philippou Matsis brother) was 16 years, when in 1958 he traveled by plane from old Nicosia airport to New Zealand. He was the first who came by plane of KLM.
Ο Γιώργος Φιλίππου Μάτσης (αδελφός του Ανδρέα Φιλίππου Μάτση), από το Παλαιχώρι, ήταν 16 χρόνων, όταν ταξίδεψε στη Νέα Ζηλανδία το 1958 με αεροπλάνο από παλιό αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Ήταν ο πρώτος που ήρθε με αεροπλάνο της KLM.
Most immigrants travelled by ship and docked at Wellington, but in later years many arrived by plane at Auckland's Whenuapai Airport. The first draft of 118 immigrants arrived in Auckland on 23 August 1947. The route was Nicosia, Beirut, Manila Philippines and from there in Darwin Australia, Melbourne, Auckland, Paar take (New Zealand i.e., Wellington) a 10 day trip.
Οι περισσότερες μετανάστες ταξίδεψαν με πλοίο και ελλιμενίστηκαν στο Γουέλλιγκτον, αλλά στα επόμενα χρόνια πολλοί έφτασαν με αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Γουαναπάι στο Ώκλαντ. Οι πρώτοι 118 μετανάστες έφτασαν στο Όκλαντ στις 23, Αυγούστου 1947. Η διαδρομή ήταν Λευκωσία, Βηρυτός, Μανίλα Φιλιππινών κι απ’ εκεί στο Ντάργουϊν Αυστραλίας, Μελβούρνη, Όκλαντ, Παάρα Παρούμ (Νέα Ζηλανδία δηλαδή, Γουελλιγκτον) 10 ολόκληρες μέρες ταξίδι.
 
Amazing interior decoration... strongly reminds mostly of Greece and Cyprus...
Απίθανος εσωτερικός διάκοσμος... θυμίζοντας έντονα Ελλάδα και Κύπρο...
 
Apostolos Rigas, George and Andreas Matsis, enjoying a Greek coffee! Some things in life they never change...
Ο Απόστολος Ρήγας, Γιώργος και Ανδρέας Μάτσης, απολαμβάνουν τον Ελληνικό καφέ τους! Μερικές συνήθειες της ζωής δεν αλλάζουν ποτέ...
 

View here : Easter holy days in Wanganui - New Zealand
Πασχαλινές άγιες μέρες στο Γουανγκανούι της Νέας Ζηλανδίας.
Andreas Philippou Matsis with his wife, Eleni Triantafyllides Matsis, sister of Kyricos Triantafyllides, former member of Europian Parliament.
Ο Ανδρέας Φιλίππου Μάτσης με τη γυναίκα Ελένη Τριανταφυλλίδη Μάτση, αδελφή του Κυριάκου Τριανταφυλλίδη, πρώην ευρωβουλευτή.

Andreas Matsis beautiful mansion on top of a hill offering magnificent views of the city and the ocean.
Το πανέμορφο σπίτι της οικογένειας Μάτση πάνω σε ένα λόφο, προσφέροντας υπέροχη θέα της πόλης και του ωκεανού.

George Philippou Matsis remembering the many initial difficulties of the days of old, reflects on the good old days, of his life fascinating travelogue, which was full of experience, successes and sweet memories.
Ο Γιώργος Φιλίππου Μάτσης θυμάται τις πολλές αρχικές δυσκολίες στα παλιά χρόνια, αναπολεί τις παλιές καλές μέρες, από το συναρπαστικό οδοιπορικό της ζωής του, γεμάτης από όμορφες εμπειρίες, επιτυχίες και γλυκές αναμνήσεις.


Monday, March 23, 2015

Sculpture Park, Ayia Napa - Cyprus

Πάρκο Γλυπτικής, Αγία Νάπα - Κύπρος
Part II - Μέρος ΙΙ
A new sculpture park filled with works by some accomplished artist in contemporary art has just opened in Ayia Napa, Cyprus.
                                                           View:
Sculpture Park part II'
Ένα νέο πάρκο γλυπτικής με έργα από καταξιωμένους γλύπτες της σύγχρονης τέχνης μόλις άνοιξε στην Αγία Νάπα.

The Sculpture Park reveals to visitors a cross-section of how contemporary artists work outdoors, and how outdoor art enters into complex dialogues with sites and environmental conditions.
Το Πάρκο Γλυπτικής αποκαλύπτει στον επισκέπτη μια διατομή, του πώς οι σύγχρονοι καλλιτέχνες εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, και πώς η υπαίθρια τέχνη προκαλεί πολύπλοκους διαλόγους για τις τοποθεσίες και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Walking through this enchanted Sculpture Park is an inspiring adventure says Popi Nicolaides.
Περπατώντας μέσα από αυτό το μαγεμένο Πάρκο Γλυπτικής αποτελεί μια περιπέτεια έμπνευσης, λέει η Πόπη Νικολαΐδου.

The Ayia Napa Sculpture Park is a wonderful achievement in constructing an inspiring site and much more.
Το Πάρκο Γλυπτικής της Αγίας Νάπας είναι ένα θαυμάσιο επίτευγμα κατασκευής, ένας χώρος που εμπνέει και όχι μόνο.


Every artist brings his unique heritage and his own spirit.
Κάθε καλλιτέχνης φέρνει τη μοναδική κληρονομιά του και το δικό του πνεύμα.

Besides preserving nature, the park connects the unique landscape with visual art, and creates a total experience.
Εκτός από την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, το πάρκο συνδέει το μοναδικό τοπίο με τις εικαστικές τέχνες και δημιουργεί μια συνολική εμπειρία.


The park offers the opportunity of exhibiting art, especially modern sculpture, art education and art research.
Το πάρκο προσφέρει εκθέτοντας την τέχνη, ιδιαίτερα της μοντέρνας γλυπτικής, της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και της έρευνας της τέχνης.


Different sculptures are placed in different spots and suddenly they appear before your eyes and you are stunned.
Διάφορα γλυπτά είναι τοποθετημένα σε διαφορετικά σημεία και ξαφνικά εμφανίζονται μπροστά στα μάτια σου και μένεις έκπληκτος.


While walking through the magnificent landscape Popi Nicolaides discovers different sculptures – a pluralistic selection from different countries.
Περπατώντας μέσα από το μαγευτικό τοπίο η Πόπη Νικολαΐδου ανακαλύπτει διαφορετικά γλυπτά - μια πλουραλιστική επιλογή από διαφορετικές χώρες.


The park contains interesting and huge works of abundant conceptions, Different styles and diversified materials.
Το πάρκο περιλαμβάνει ενδιαφέροντα και γιγαντιαία έργα με διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικά στυλ και διαφοροποιημένα υλικά.


The Park combines the Cyprus traditional with modern planning perception, to reach harmony and unity of nature and human culture.
Το Πάρκο συνδυάζει την Κυπριακή παράδοση με τη σύγχρονη αντίληψη σχεδιασμού, για να φτάσει στην αρμονία και στην ενότητα της φύσης και του ανθρώπινου πολιτισμού.

The light, the shadow and the climate are partners in the continuous changing of the art works in the landscape.
Το φως, οι σκιές και το κλίμα είναι εταίροι στη συνεχή εναλλαγή των έργων τέχνης που παρουσιάζεται στο τοπίο.

The Park it’s not managed like a formal exhibition space and you are free to walk around and get involved with the art on your own terms.
Η οργάνωση του εκθεσιακου χώρου του Πάρκου δεν έχει οποιαδήποτε επισημότητα και ο επισκέπτης είναι ελεύθερος, να περπατήσει τριγύρω και να περιεργαστεί την τέχνη με τους δικούς του όρους.

The collection includes works by renowned significant artists from Cyprus, Greece and other countries.
Η συλλογή περιλαμβάνει έργα καταξιωμένων καλλιτεχνών από Κύπρο, Ελλάδα και άλλες χώρες.

The view over the sea is incredibly beautiful.
Η θέα προς τη θάλασσα είναι απίστευτα ωραία.
Creation of a new culture (a cultural melting pot) which combines the landscape with sculptures from many other countries.
Δημιουργία μιας νέας κουλτούρας (ένα πολιτιστικό χωνευτήρι) που συνδυάζει το τοπίο με τα γλυπτά από όλο τον κόσμο.

Breathing an atmosphere of harmony, beauty and peacefulness…
Ανασαίνεις μια ατμόσφαιρα αρμονίας, ομορφιάς και γαλήνης…
  Unite and harmonizing people through works of art.
Ενώνοντας και να εναρμονίζοντας τους ανθρώπους μέσα από τα έργα τέχνης.
Each sculpture is telling the story of its creator, his/her culture and experience of life.
Κάθε γλυπτό εκφράζει την ιστορία του δημιουργού, τον πολιτισμό και την εμπειρία της ζωής του.

This exhibition is aimed at promoting exchange and cooperation among sculptors across the world, integrating urban sculpture into everyday life, and encouraging innovation in this sector.
Η έκθεση αυτή έχει ως στόχο την προώθηση της ανταλλαγής και της συνεργασίας μεταξύ των καλλιτεχνών-γλυπτών σ' όλο τον κόσμο, με την ενσωμάτωση της αστικής γλυπτικής στην καθημερινή ζωή, καθώς και την ενθάρρυνση της καινοτομίας στον τομέα αυτό.

The park set up a bridge between Ayia Napa and other countries."
Το Πάρκο αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ της Αγίας Νάπας και άλλων χωρών».

Popi says that “This was an inspiring and enriching experience.
Η Πόπη Νικολαΐδου λέει ότι «Ήταν μια πλούσια εμπειρία που εμπνέει.


   The Sculpture Park occupies an area of beautifully landscape view along the shore.
Το Πάρκο Γλυπτικής καταλαμβάνει μια έκταση μ' ένα όμορφο τοπίο κατά μήκος της ακτής.

It is a real gem in the region and around the island.
Αποτελεί ένα στολίδι στην περιοχή αλλά και σ' όλο το νησί.

Walking through the Park is a wonderful experience. It is like walking in an enchanted miraculous land, peaceful and harmonious as well as stimulating.
Περπατώντας μέσα από το πάρκο αποτελεί μια θαυμάσια εμπειρία. Είναι σαν να περπατάς σε μια μαγεμένη θαυματουργή γη, ειρηνική και αρμονική, που σε τονώνει.

With its approximately 1,800 species and subspecies of flowering plants, Cyprus, is an extremely interesting place for nature lovers and has all the attributes, which make it a botanist's paradise.
Με περίπου 1.800 είδη και υποείδη των ανθοφόρων φυτών, η Κύπρος, αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον μέρος για τους λάτρεις της φύσης. Έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά, τα οποία την κάνουν ένα παράδεισο για ένα βοτανολόγο.


The sculpture park is open all the year round and on every moment of the day and every day in the year it offers inspiring views.
Το πάρκο γλυπτικής είναι ανοιχτό όλες τις εποχές του χρόνου και καθημερινά οποιαδήποτε ώρα και προσφέρει άπλετη θέα προς τη θάλασσα.


"The torn country" by the artist, Angelos Gerakaris, from the Greek island of Corfu.
Άγγελος Γερακάρης, από την Κέρκυρα με το έργο του "Σπαραγμένη πατρίδα".

Wild flowers. Cyprus is paradise as far as flora is concerned especially in the spring months of March and April.
Τα αγριολούλουδα της Κύπρου. Η Κύπρος είναι ένας παράδεισος σε ό, τι αφορά τη χλωρίδα, ιδιαίτερα δε τους ανοιξιάτικους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

"Love", a beautiful sculpture by the artist Philippos Yiapanis.
Το όμορφο έργο "Έρωτας" του Φίλιππου Γιαπάνη.

Bringing together different cultures, different human states of minds and approaches to art and life too.
Φέρνοντας σε επαφή διαφορετικούς πολιτισμούς, διαφορετικές ιδέες και προσεγγίσεις για την τέχνη και την ίδια τη ζωή.

The sculptures bring to the landscape the exceptional spirit of each country that they represent.
Τα γλυπτά φέρνουν στο τοπίο το εξαιρετικό πνεύμα της κάθε χώρας που εκπροσωπούν.

The side is ablaze with a riot of colourful plants and even the rocks over here are really quite beautiful.
Ο χώρος φλέγεται από μια πανδαισία πολύχρωμων φυτών και ακόμη και οι βράχοι εδώ είναι πραγματικά πολύ όμορφοι.

With two more works of Israeli Artist Eyal Assulin enriched the Sculpture Park. (In the picture above one of his works).
Με ακόμη δύο έργα του Ισραηλίτη Καλλιτέχνη Eyal Assulin εμπλουτίστηκε το Πάρκο Γλυπτικής. (Στη φωτογραφία επάνω, ένα από τα έργα του).
The surrounding area to the park is incredibly gorgeous. Lush rocks and wild flowers abound. They have done a fantastic job intertwining the park with nature.
Η περιοχή γύρω από το πάρκο είναι απίστευτα πανέμορφη. Πλούσιοι βράχοι και άγρια λουλούδια αφθονούν. Έχει γίνει φανταστική δουλειά με το πλέξιμο του πάρκου και τη φύση.

Make sure you have plenty of time for the walking required and exploring carefully. You will need to be on foot.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χρόνο για περπάτημα για να ανακαλύψετε τον όμορφο αυτό χώρο.

For some people, a perfect time to explore Cyprus natural beauty it is early spring, between February and March, where most species are blossoming while they enjoy both mild sunshine and the moist climate.
Για ορισμένους, η καλύτερη περίοδος για να εξερευνήσετε τη φυσική ομορφιά της Κύπρου ποικίλλει είναι νωρίς την άνοιξη, μεταξύ του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, όπου τα περισσότερα είδη ανθίζουν, ενώ απολαμβάνουν τον ήπιο ήλιο και το υγρό κλίμα.