Thursday, December 28, 2023

Yerevan History Museum - Armenia

 Το Μουσείο Ιστορίας του Ερεβάν -Αρμενία
The Yerevan History Museum tells the story of the city by collecting and preserving objects and records of historical significance to the area, and by providing related exhibitions, programs, and research opportunities for locals and visitors.
Το Μουσείο Ιστορίας του Ερεβάν αφηγείται την ιστορία της πόλης, συλλέγοντας και διατηρώντας αντικείμενα και αρχεία ιστορικής σημασίας για την περιοχή και παρέχοντας σχετικές εκθέσεις, προγράμματα και ευκαιρίες έρευνας για κατοίκους και επισκέπτες.

The Yerevan History Museum was founded in 1931. Being attached to the communal division of Yerevan City Council it was called Communal Museum until 1936 when it was renamed Yerevan History Museum.
Το Μουσείο Ιστορίας του Ερεβάν ιδρύθηκε το 1931. Όντας προσαρτημένο στο κοινοτικό τμήμα του Δήμου του Ερεβάν ονομάστηκε Κοινοτικό Μουσείο μέχρι το 1936 που μετονομάστηκε σε Μουσείο Ιστορίας του Ερεβάν.
The modern and striking building of Yerevan City Hall, made of stone and glass hosts the Museum.
Το μοντέρνο και εντυπωσιακό κτίριο του Δημαρχείου του Ερεβάν, από πέτρα και γυαλί, φιλοξενεί το Μουσείο.

The impressive cuneiform inscription carved in stone that greets visitors to the modern building of the City Hall, right next to the its entrance, is a silent witness of the origins and the great history of the city. In the photo: Seda Aghbalyan, head of tourism unit of Yerevan Municipality.
Η εντυπωσιακή σφηνοειδής επιγραφή σκαλισμένη σε πέτρα, που υποδέχεται τους επισκέπτες του σύγχρονου κτιρίου του Δημαρχείου, ακριβώς δίπλα στην είσοδο του, αποτελεί σιωπηλό μάρτυρα της προέλευσης και της μεγάλης ιστορίας της πόλης. Στη φωτογραφία: η Σέτα Ακχπαλιάν, επικεφαλής του τμήματος τουρισμού, του Δημαρχείου του Ερεβάν.

The Yerevan History Museum is located in the center of the city, across the street from Central Park. The museum is housed in an interconnected Municipality’s complex building, housing three permanent exhibition halls.
Το Ιστορικό Μουσείο του Ερεβάν βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Στεγάζεται σε ένα διασυνδεδεμένο συγκρότημα του Δημαρχείου, που διαθέτει τρεις μόνιμους εκθεσιακούς χώρους.

The Museum preserves ancient figurines, jewelry made of precious metals, vessels of various shapes made of ceramics, weapons, medieval production equipment, frescoes with cuneiform writing, and national clothes from different historical periods.
Το Μουσείο διατηρεί αρχαία ειδώλια, κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα, αγγεία διαφόρων σχημάτων από κεραμικά, όπλα, μεσαιωνικό εξοπλισμό παραγωγής, τοιχογραφίες με σφηνοειδή γραφή και εθνικά ρούχα από διαφορετικές ιστορικές περιόδους.

More than 90 thousand exhibits, including unique ancient objects, medieval items, the first telephone and movie cameras, weaponry, graphic drawings of foreign travellers to Yerevan, and, of course, the historical record of Urartu King Argishti I with the date of birth of the fortified city of Erebuni (today’s Yerevan).
Περισσότερα από 90 χιλιάδες εκθέματα, συμπεριλαμβανομένων μοναδικών αρχαίων αντικειμένων, μεσαιωνικών αντικειμένων, των πρώτων φωτογραφικών μηχανών τηλεφώνου και κινηματογράφου, όπλων, γραφικών σχεδίων ξένων ταξιδιωτών στο Ερεβάν και φυσικά, το ιστορικό αρχείο του βασιλιά των Ουράρτου Argishti I με την ημερομηνία γέννησης της οχυρωμένης πόλης Ερεμπούνι (σημερινό Ερεβάν).
In front of the huge relief model of city (reconstruction) of the city, which can help us to understand the distant past (first floor of the Museum).
Μπροστά στο τεράστιο ανάγλυφο μοντέλο (ανακατασκευή) της πόλης, που βοηθά να κατανοήσουμε το μακρινό παρελθόν (πρώτος όρος του Μουσείου).
In the first exhibition hall the history of Yerevan from prehistoric times until late Middle Age is displayed.
Στον πρώτο εκθεσιακό χώρο παρουσιάζεται η ιστορία του Ερεβάν από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι τον ύστερο Μεσαίωνα.
One of the most important relics, kept at the museum, is a tablet with an inscription about the foundation of the Erebuni fortress (the ancient name of Yerevan), founded by the decree of King Argishti I in 782 BC.
Ένα από τα σημαντικότερα κειμήλια, που φυλάσσονται στο μουσείο, είναι μια πλάκα με μια επιγραφή για την ίδρυση του φρουρίου Erebuni (το αρχαίο όνομα του Ερεβάν), που ιδρύθηκε με διάταγμα του βασιλιά Argishti I το 782 π.Χ.
In the Museum different cuneiform records and many other items proving the rich past of the city are kept.
Στο Μουσείο φυλάσσονται διάφορα αρχεία με σφηνοειδή γραφή και πολλά άλλα αντικείμενα που αποδεικνύουν το πλούσιο παρελθόν της πόλης.
Among the exhibits there are collections of archaeological, ethnographic, numismatic items, fine arts, photos etc.
Μεταξύ των εκθεμάτων υπάρχουν συλλογές αρχαιολογικών, εθνογραφικών, νομισματικών αντικειμένων, καλών τεχνών, φωτογραφιών κ.λπ.
The Museum collected unique objects from the cultural and spiritual heritage of the Armenian people. Seda Aghbalyan looks with a smile of satisfaction on her face.
Το Μουσείο συγκέντρωσε μοναδικά αντικείμενα από την πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά του Αρμενικού λαού. Η Σέτα Ακχπαλιάν με ένα χαμόγελο ικανοποίησης στο πρόσωπό της.

The Museum's main exhibits are spread over three floors comprising a panorama of the contribution of the city in modern Armenian history.
Τα κύρια εκθέματα του Μουσείου εκτείνονται σε τρεις ορόφους και αποτελούν ένα πανόραμα της συμβολής της πόλης στη σύγχρονη ιστορία της Αρμενίας.
A very good and informative presentation of the long history of the city and the Armenian people, by Marine. 
Μια πολύ καλή και κατατοπιστική παρουσίαση της μακράς ιστορίας της πόλης και του Αρμενικού λαού, από την Μαρίν.
Yerevan story galleries, telling the history of the city, has been shaped throughout the years, from the very first archaeological finds to incredible expansion of the old Armenian Kingdom.
Οι γκαλερί ιστοριών του Ερεβάν, που αφηγούνται την ιστορία της πόλης, έχουν διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια, από τα πρώτα αρχαιολογικά ευρήματα μέχρι την απίστευτη επέκταση του παλιού Αρμενικού Βασιλείου.
The exhibits are a fascinating blend of history, and culture. From old artefacts to historical documents, every object tells a story.
Τα εκθέματα είναι ένα συναρπαστικό μείγμα ιστορίας και πολιτισμού. Από παλιά αντικείμενα μέχρι ιστορικά έγγραφα, κάθε αντικείμενο λέει μια ιστορία.
In here you will also find interesting objects concerning history, culture, tradition, and in general the civilization from around Yerevan.
Εδώ θα βρείτε επίσης ενδιαφέροντα αντικείμενα σχετικά με την ιστορία, την κουλτούρα, την παράδοση και γενικά τον πολιτισμό από το Ερεβάν.
The Museum of Yerevan History fosters understanding of the distinctive nature of urban life in one the world’s oldest cities.
Το Μουσείο Ιστορίας του Ερεβάν ενθαρρύνει την κατανόηση της χαρακτηριστικής φύσης της αστικής ζωής σε μια από τις παλαιότερες πόλεις του κόσμου.
The exposition includes finds, discovered during archaeological excavations, art objects, photographs of the early 19th century and later on, collections of coins, literary publications of different years, and many other artifacts.
Η έκθεση περιλαμβάνει ευρήματα, που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών, αντικείμενα τέχνης, φωτογραφίες των αρχών του 19ου αιώνα και αργότερα, συλλογές νομισμάτων, λογοτεχνικές εκδόσεις διαφόρων ετών και πολλά άλλα αντικείμενα.
This exciting exhibit takes a look at how the city has uniquely influenced the country’s development through its people, places, products, and events. (In the picture Seda & Marine).
Αυτή η συναρπαστική έκθεση δείχνει το πώς η πόλη έχει επηρεάσει μοναδικά την ανάπτυξη της χώρας μέσω των ανθρώπων, του χώρου, των προϊόντων και των εκδηλώσεών της. (Στη φωτογραφία η Σέτα & η Μαρίν).
Across the three floors of exhibit space, you will experience city history through artifacts on display, which showcase the important moments on the city as well as the custom's significant impact on the society.
Στους τρεις ορόφους του εκθεσιακού χώρου, θα ζήσετε την ιστορία της πόλης μέσα από αντικείμενα που εκτίθενται, τα οποία προβάλλουν τις σημαντικές στιγμές στην πόλη καθώς και τη σημαντική επίδραση των εθίμων στην κοινωνία.

Marine says: "The Museum houses many items donated to the museum by the residents of the city". The volunteer tour guide Marine, was very knowledgeable, helpful and very kind.
Το Μουσείο φιλοξενεί πολλά αντικείμενα που δώρισαν στο μουσείο οι κάτοικοι της πόλης, λέει η Μαρίν. Η εθελόντρια ξεναγός μας Μαρίν, ήταν πολύ καλή γνώστης, του αντικειμένου, εξυπηρετική και πολύ ευγενική.
In the Museum's halls are exposed old photographs, everyday objects, furniture. that make up the image of everyday life of the inhabitants of Yerevan.
Στις αίθουσες του Μουσείου εκτίθενται παλιές φωτογραφίες, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, έπιπλα. που συνθέτουν την εικόνα της καθημερινής ζωής των κατοίκων του Γερεβάν.
A living place where people can learn about the folk culture and the rich customs of Yerevan.
Ένας ζωντανός χώρος όπου ο κόσμος μπορεί, να μάθει για την παραδοσιακή ζωή και τα πλούσια έθιμα του Γερεβάν.
The Museum visit is not just a visual spectacle; it’s an immersive educational experience for the young students.
Η επίσκεψη στο Μουσείο δεν είναι απλώς ένα οπτικό θέαμα. Είναι μια καθηλωτική εκπαιδευτική εμπειρία για τους νεαρούς μαθητές.
The History Museum of Yerevan has a relief model of city (panoramic), created on the basis of survived drawings and old photographs.
Το Ιστορικό Μουσείο του Ερεβάν διαθέτει ανάγλυφο μοντέλο (πανοραμικό) της πόλης, που κατασκευάστηκε με βάση σχέδια και φωτογραφίες που έχουν διασωθεί από παλιά.
The second exhibition hall displays Yerevan in the 19th century (occupation of the fortress of Yerevan, unification of Eastern Armenia to Russia, everyday life of Yerevan, interior of wealthy citizens of Yerevan), store-workshops of Yerevan, activities of self-governed city bodies, activities of the 19th century mayors of Yerevan, etc.
Ο δεύτερος εκθεσιακός χώρος παρουσιάζει το Ερεβάν του 19ου αιώνα (κατάληψη του φρουρίου του Ερεβάν, ενοποίηση της Ανατολικής Αρμενίας με τη Ρωσία, καθημερινή ζωή του Ερεβάν, εσωτερικό πλούσιων πολιτών του Ερεβάν), καταστήματα-εργαστήρια του Ερεβάν, δραστηριότητες φορέων αυτοδιοικούμενης πόλης, δραστηριότητες δημάρχων του Ερεβάν του 19ου αιώνα κ.λπ.
Antique furniture is almost infinite in its variety. From the most humble of beginnings, furniture characterises its period, taking on the influences of the age.
Τα έπιπλα αντίκες είναι σχεδόν άπειρα στην ποικιλία τους. Από την πιο ταπεινή αρχή, τα έπιπλα χαρακτηρίζουν την περίοδο τους, παίρνοντας τις επιρροές της εποχής.
The visitor of the Museum, moving in the atmosphere of the space and the time, has the opportunity to revive historic images of the past of Yerevan.
Ο επισκέπτης του Μουσείου κινούμενος στην ατμόσφαιρα του χώρου και χρόνου, έχει την ευκαιρία να αναβιώσει ιστορικές εικόνες από το παρελθόν του Γερεβάν.
Traditional Armenian life was based on cycles: the seasons of agriculture, the liturgical calendar of the Armenian Church, and the ritual passages of life including childhood, maturity, marriage, and parenthood. One of the most important life passages was the wedding ceremony and a multitude of customs developed around this change of status, central to the continuation of the family.
Η παραδοσιακή ζωή των Αρμενίων βασιζόταν σε κύκλους: τις εποχές της γεωργίας, το λειτουργικό ημερολόγιο της Αρμενικής Εκκλησίας και τα τελετουργικά περάσματα της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής ηλικίας, της ωριμότητας, του γάμου και της γονεϊκότητας. Ένα από τα πιο σημαντικά περάσματα της ζωής ήταν η γαμήλια τελετή και ένα πλήθος εθίμων αναπτύχθηκε γύρω από αυτή την αλλαγή του καθεστώτος, κεντρικής σημασίας για τη συνέχιση της οικογένειας.
One of the important rituals was the dressing of the bride, the special clothing used to mark the change of the woman's status. Of all the garb a woman would wear for the celebration, the wedding dress was the most important and the most precious. It was not a separate “wedding dress,” never to be worn again. It was instead the woman's finest garment, carefully preserved to be worn on special social occasions.
Ένα από τα σημαντικά τελετουργικά ήταν το ντύσιμο της νύφης, το ειδικό ρούχο που χρησιμοποιήθηκε για να σηματοδοτήσει την αλλαγή της ιδιότητας της γυναίκας. Από όλα τα ρούχα που θα φορούσε μια γυναίκα για τη γιορτή, το νυφικό ήταν το πιο σημαντικό και το πιο πολύτιμο. Δεν ήταν ένα ξεχωριστό «νυφικό», που δεν θα φορεθεί ποτέ ξανά. Αντίθετα, ήταν το καλύτερο ένδυμα της γυναίκας, το οποίο συντηρήθηκε προσεκτικά για να φορεθεί σε ειδικές κοινωνικές περιστάσεις.
Many of the old exhibits create positive emotion and nostalgia to the older visitors!
Πολλά από τα παλιά εκθέματα δημιουργούν θετικά συναισθήματα και νοσταλγία στους παλαιότερους επισκέπτες!
The visit to the Museum rewards those people who like history and the lovers of traditions and customs of other times.
Η επίσκεψη στο Μουσείο ανταμείβει τους ανθρώπους που τους αρέσει η ιστορία και τους λάτρεις των παραδόσεων και εθίμων αλλοτινών εποχών.
The Museum is a landmark in the cultural life and civilization of Yerevan.
Το Μουσείο είναι ένα ορόσημο στην πολιτιστική ζωή και στον πολιτισμό του Ερεβάν.
Alexander Tamanian (1878 – 1936) was a Russian-born Armenian neoclassical architect, well known for his work in the city of Yerevan. The city owes its look to this distinguished architect.
Ο Alexander Tamanian (1878 – 1936) ήταν Ρωσικής καταγωγής Αρμένιος νεοκλασικός αρχιτέκτονας, γνωστός για το έργο του στην πόλη του Ερεβάν. Η πόλη οφείλει την εμφάνισή της σ’ αυτόν εξαιρετικό αρχιτέκτονα!
A city clock (actually made in Tbilisi, but with an interesting story attached) is definitely a gem.
Ένα ρολόι πόλης (που στην πραγματικότητα κατασκευάστηκε στην Τιφλίδα, αλλά με μια ενδιαφέρουσα ιστορία) είναι σίγουρα ένα στολίδι.
This is the oldest museum of Armenia founded in 1931 that showcases the history of Yerevan from the times of the city’s beginning (782 BC) to the present day.
Αυτό είναι το παλαιότερο μουσείο της Αρμενίας που ιδρύθηκε το 1931 και παρουσιάζει την ιστορία του Ερεβάν από την αρχή της πόλης (782 π.Χ.) μέχρι σήμερα.
Traditional instruments include the qamancha, kanon (box zither), dhol (double-headed hand drum, see davul), oud (lute), duduk, zurna, and some other. Other instruments often used include the violin and clarinet.
Τα παραδοσιακά όργανα περιλαμβάνουν το qamancha, kanon (κουτί κιβώτιο), ντχο (δικέφαλο τύμπανο χεριών), ούτι (λαούτο), ντουτούκ, zurna κ.ά. Άλλα όργανα που χρησιμοποιούνται συχνά περιλαμβάνουν το βιολί και το κλαρίνο.
The Museum displays and preserves traditional items of cultural importance of the city, including household, instruments, photos and many other objects.
Το Μουσείο εκθέτει και διατηρεί παραδοσιακά αντικείμενα πολιτιστικής σημασίας της πόλης, συμπεριλαμβανομένων οικιακά σκεύη, εργαλεία, φωτογραφίες και πολλά άλλα αντικείμενα.
A place which connects tradition and the memory together with the concerns of modern society.
Ένας τόπος που συνδέει την παράδοση και τη μνήμη με τους προβληματισμούς της σύγχρονης κοινωνίας.
The third hall is organised thematically, exhibiting items related to the economy, education, culture, sports and printing machines from the nineteenth century to today.
Η τρίτη αίθουσα είναι οργανωμένη θεματικά, εκθέτοντας αντικείμενα που σχετίζονται με την οικονομία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις τυπογραφικές μηχανές από τον 19ο αιώνα έως σήμερα.
The term Armenian carpet designates, but is not limited to, tufted rugs or knotted carpets woven in Armenia or by Armenians from pre-Christian times to the present.
Ο όρος αρμενικό χαλί δηλώνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, φουντωτά χαλιά ή χαλιά με κόμπους υφασμένα στην Αρμενία ή από Αρμένιους από την προχριστιανική εποχή μέχρι σήμερα.
The Museum offers exhibits that cover a wide variety of real-life experiences from the people, the places, and the things that makes Yerevan what it is today.
Το Μουσείο προσφέρει εκθέματα που καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία πραγματικών εμπειριών από τους ανθρώπους, τα μέρη και τα πράγματα που έκαναν τον Γερεβάν αυτό που είναι σήμερα.
The three halls taken together will guide you through the entire historical succession of the city of Yerevan making you part of its past, present and the envisioned future.
Οι τρεις αίθουσες μαζί θα σας καθοδηγήσουν σε ολόκληρη την ιστορική διαδρομή της πόλης του Ερεβάν, καθιστώντας σας μέρος του παρελθόντος, του παρόντος και του οραματισμένου μέλλοντος της.
Yerevan is the capital of the Armenian worldwide. Keeping the glory of its past capitals and the memory about them it remains the symbol of our future.
Armine Sargsyan, director of the Yerevan History Museum
Το Ερεβάν είναι η πρωτεύουσα των Αρμενίων παγκοσμίως. Διατηρώντας τη δόξα των προηγούμενων πρωτευουσών του και τη μνήμη τους, παραμένει το σύμβολο του μέλλοντός μας.
Αρμίν Σαρκισιάν, 
διευθύντρια, Ιστορικού Μουσείου του Ερεβάν
The Museum's main exhibits are spread over three floors comprising a panorama of the contribution of the city in modern Armenian history. (In the photo: Philip Nicolaides, Seda Aghbalyan, (head of tourism unit of Yerevan Municipality), Armine Sargsyan (director of the Museum) & Marine (member of the Museum staff).
Τα κύρια εκθέματα του Μουσείου εκτείνονται σε τρεις ορόφους και αποτελούν ένα πανόραμα της συμβολής της πόλης στη σύγχρονη ιστορία της Αρμενίας. (Στη φωτογραφία: Φοίβος Νικολαΐδης, Σέτα Ακχπαλιάν, (επικεφαλής του τμήματος τουρισμού, του Δημαρχείου του Ερεβάν), Αρμίν Σαρκισιάν (διευθύντρια του Μουσείου) & Μαρίν (μέλος του προσωπικού του Μουσείου).


Wednesday, December 27, 2023

The SanTaLefkara Christmas market 2023

Λεύκαρα, το Χριστουγεννιάτικο χωριό 2023
Traditional customs are alive and well at the Christmas market in the square of Lefkara town. Gregoris Maliotis, Popi Nicolaides and Lygia Malioti exploring the Christmas Market opportunities...
Τα παραδοσιακά έθιμα είναι ζωντανά στη Χριστουγεννιάτικη αγορά στην πλατεία των Λευκάρων. Ο Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου και Λυγία Μαλιώτη εξερευνούν τις ευκαιρίες για τη Χριστουγεννιάτικη Αγορά...
SanTaLefkara! This year Lefkara Christmas market brimming with holiday cheer and overflowing with traditional food and sweets.
SanTaLefkara! Φέτος η χριστουγεννιάτικη αγορά των Λευκάρων πλημμυρισμένη από γιορτινό κέφι και γεμάτη από παραδοσιακά φαγητά και γλυκά.

The picturesque SanTaLefkara with its finest festive attire, spreads the Christmas spirit, and attracts locals, foreigners, young and old alike.
Το γραφικό SanTaLefkara με τα πιο ωραία γιορτινά του, σκορπίζει το πνεύμα των Χριστουγέννων και προσελκύει ντόπιους, ξένους, μικρούς και μεγάλους.
Visitors enjoy a variety of festive culinary creations and lots of special events, including art workshops.
Οι επισκέπτες απολαυμβάνουν μια ποικιλία από εορταστικές γαστρονομικές δημιουργίες και πολλές ειδικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων τέχνης.
SanTaLefkara welcoming visitors, offering up some Christmas magic and plenty of surprises.
Το SanTaLefkara υποδέχεται τους επισκέπτες, προσφέροντας λίγη χριστουγεννιάτικη μαγεία και πολλές εκπλήξεις.
People strolling happy and relaxed around. Enjoy the magical and serene atmosphere.
Ο κόσμος κάνει χαλαρές βόλτες ευχαριστημένος, απολαμβάνοντας τη μαγική και γαλήνια ατμόσφαιρα.
Discovering the beautiful traditional village of Cyprus, which in turn wows you with an array of authentic new experiences, that makes memories lasting!
Ανακαλύπτοντας το όμορφο παραδοσιακό χωριό της Κύπρου, το οποίο με τη σειρά του σας συναρπάζει με μια σειρά από αυθεντικές νέες εμπειρίες, που κάνουν τις αναμνήσεις αξέχαστες!