Tuesday, November 10, 2015

Nicosia capital city - Cyprus

Lefkosia (Nicosia) Cyprus
Ioannis Grigoriadis strolling in the popular Ledra Street of the old city of Nicosia which today combines its historic past with a lively modern city.
Ο Ιωάννης Γρηγοριάδης περπατώντας στην πολύ γνωστή οδό Λήδρας της παλιάς Λευκωσίας, η οποία σήμερα συνδυάζει το ιστορικό παρελθόν με τη ζωηρή κίνηση μιας σύγχρονης πόλης.

The capital city of Cyprus with the last dividing wall in Europe...
Λευκωσία η μοναδική μοιρασμένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη...
Cyprus is a small European country with a long history and a rich culture. 
Η Κύπρος είναι μια μικρή ευρωπαϊκή χώρα με μακρά ιστορία και πλούσιο πολιτισμό. 
Nicosia has grown into a bustling cosmopolitan European city yet it remains compact enough to be explored on foot.
Λευκωσία έχει εξελιχθεί σε μια πολυσύχναστη κοσμοπολίτικη πόλη της Ευρώπης όμως παραμένει αρκετά συμπαγής για να εξερευνήσετε με τα πόδια.
Ioannis Grigoriadis and Phivos Nicolaides exploring and enjoying the hidden beauty of Nicosia City.
Ιωάννης Γρηγοριάδης και Φοίβος Νικολαΐδης, ανακαλύπτοντας και απολαμβάνοντας την κρυφή ομορφιά της Λευκωσίας.
Lefkosia (Nicosia) is the capital of Cyprus, a status it has enjoyed for 1000 years since the 10th century, though its beginnings date back 5000 years to the Bronze centre.
Για 1000 τόσα χρόνια η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου από τον 10ο αιώνα. Η αρχή της πόλης χάνεται 5000 χρόνια πίσω στην Εποχή του Χαλκού.
Ioannis Grigoriadis, enjoying the visit of the shopping area in the old part of Nicosia which in a large part, is now pedestrianised.
Ιωάννης Γρηγοριάδης, απολαμβάνει την επίσκεψη στην εμπορική περιοχή της παλιάς Λευκωσίας, η οποία στο μεγαλύτερο της μέρος έχει γίνει πεζόδρομος.
Restored pedestrian area within the walled city. Laiki Yitonia (Folk Neighbourhood). A rich mix of traditional and modern aspects of life. 
Αποκαταστημένη, πεζοδρομημένη περιοχή εντός των τειχών της πόλης η Λαϊκή Γειτονιά. Ένας πλούσιος συνδυασμός παραδοσιακής και σύγχρονης ζωής.
The bustling day and night "Folk Neighborhood" full of shops, malls and restaurants.
Η πολύβουη μέρα και νύχτα "Λαϊκή Γειτονιά" γεμάτη μαγαζιά, κέντρα και ταβέρνες.
There are various suggestions as to the origin of the name Nicosia - or 'Lefkosia' in Greek - but the most likely one is linked to the popular tree, the tall 'Lefki ' which once adorned the city.
Υπάρχουν διάφορες εκδοχές όσον αφορά το όνομα της Λευκωσία, αλλά το πιο πιθανό, είναι να προήλθε από το δημοφιλές δέντρο «Λεύκη», το οποίο κάποτε κοσμούσε την πόλη.
Ioannis Grigoriadis, is impressed by the gorgeous architecture style in the old part of the city center.
Ιωάννης Γρηγοριάδης, εντυπωσιασμένος από την πανέμορφη αρχιτεκτονική στην περιοχή της παλιάς πόλης.

The most significant influences on modern Nicosia date from the 15th ad 16th centuries. Under the Lusignans, the capital saw the construction of a number of palaces, mansions, churches and monasteries.
Η πιο σημαντική επιρροή στη σύγχρονη Λευκωσία χρονολογείται από τον 15ο και 16ο αιώνα. Κάτω από τους Λουζινιανούς στην πόλη κτίστηκαν πολλά παλάτια, οικίες, εκκλησίες και μοναστήρια.
Houses built with the local architecture with samples of various influences from the past.
Κατοικίες φτιαγμένες με την τοπική αρχιτεκτονική, με δείγματα επιρροών από διάφορες εποχές.
Charming winding alleys with traditional houses and shops, restaurants, galleries, all lovingly restored as typical examples of Cypriot urban architecture of a bygone, more graceful age.
Καλαίσθητα σοκάκια με τα παραδοσιακά σπίτια και καταστήματα, εστιατόρια, γκαλερί, όλα υπέροχα ανακαινισμένα ως τυπικά δείγματα της κυπριακής αστικής αρχιτεκτονικής μιας άλλης, πιο χαριτωμένης εποχής.

Restored pedestrian area within the walled city, east of Eleftheria Square.
Η πεζοδρομημένη περιοχή εντός των τειχών της πόλης, ανατολικά της Πλατείας Ελευθερίας έχει αποκατασταθεί.
A stroll along the picturesque alleys reveals an ideal balance of architecture and environment.
Μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια αποκαλύπτει μια ιδανική ισορροπία αρχιτεκτονικής και περιβάλλοντος.
The beautiful roads and alleys, paved with slabs and the houses, adorned with flowers, give to the village a romantic mood.
Οι όμορφοι δρόμοι και τα πλακόστρωτα
 σοκάκια και τα στολισμένα σπίτια με λουλούδια, δίνουν στο χωριό μια ρομαντική διάθεση.
We enjoyed a few walks through the old part of the city. Wasn't sure where we were going but was happy wandering through the neighbourhoods and discovering old Nicosia.
Απολαύσαμε μερικές βόλτες στα παλιά σημεία της πόλης. Δεν ήταν και τόσο σίγουρο για το πού πηγαίναμε, αλλά ήταν μια ευχάριστη περιπλάνηση μέσα από τις γειτονιές και την ανακάλυψη, της παλιάς πόλης.
Charming old architecture within the old city centre.
Όμορφη αρχιτεκτονική στο παλιό κέντρο της πόλης.
Local architecture is one of the most eye catching and beautiful. Windows and doors magnify the charm of these beautiful structures.
Η τοπική αρχιτεκτονική είναι ευδιάκριτη και όμορφη. Παράθυρα και πόρτες των σπιτιών μεγεθύνουν τη χάρη από αυτές τις όμορφες κατασκευές.
Anywhere we stroll I would come across old beautiful buildings characterized by these elegant and charming windows and doors.
Οπουδήποτε κι αν περπατήσουμε συναντούμε παλιά όμορφα κτίρια που χαρακτηρίζονται από τα κομψά και γοητευτικά παράθυρα και τις πόρτες.
You can spend hours wandering the narrow streets, admiring old buildings and exploring little squares and the churches.
Μπορείτε να περάσετε ώρες περιπλάνησης στα στενά δρομάκια, θαυμάζοντας τα παλιά κτίρια και να εξερευνήσετε τις μικρές πλατείες και τις εκκλησίες.
Simple houses and manors differentiate with a quaint, but yet impressive architecture, which is met in the region.
Σπίτια απλά ή αρχοντόσπιτα, διακρίνονται από μια ιδιότυπη αλλά συνάμα και εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, η οποία συναντάται στην περιοχή.
The beauties of Nicosia old city are many and browsing is a magical walk, a route to its history.
Οι ομορφιές της παλιάς Λευκωσίας είναι πολλές και η περιήγηση σε αυτή είναι ένας μαγευτικός περίπατος, μια διαδρομή στην ιστορία της.

Traditional place, with a beauty that springs from integrating the past with the present ... create an image like something out of a fairy tale.
Παραδοσιακό μέρος, με μια ομορφιά που πηγάζει από το σμίξιμο παρελθόντος και παρόντος… δημιουργούν μια εικόνα βγαλμένη σαν από παραμύθι.
A lot of restorations converting old beautiful houses in modern and elegant buildings.
Αναπαλαιώσεις σπιτιών και μετατροπή τους σε σύγχρονα και κομψά κτίρια.
The tour of the area is an enchanting walk and a path to history. The surrounding landscape is amazing and embraces the visitor.
Η περιήγηση στην περιοχή είναι ένας μαγευτικός περίπατος και μια διαδρομή στην ιστορία της.
Ioannis Grigoriadis looking happy to have the opportunity to see a small but with great historical significance, neighborhood which finds its origin in the depths of centuries.
Ο Ιωάννης Γρηγοριάδης φαίνεται ευτυχής, που έχει την ευκαιρία να δει μια μικρή, αλλά με μεγάλη ιστορική σημασία γειτονιά, που βρίσκει τις ρίζες της στα βάθη των αιώνων.

Monday, November 9, 2015

Mykonos island - Greece

A pearl in the Aegean sea    -     Ένα μαργαριτάρι στο Αιγαίο
Elena Tsiaklides (Facebook) discover the island of Mykonos, a pearl in the Aegean sea.
Η Έλενα Τσιακλίδου ανακαλύπτει το νησί της Μυκόνου, ένα μαργαριτάρι στο Αιγαίο.

The most famous island in Greece and, with no doubt the most cosmopolitan in Cyclades islands.
Το πιο διάσημο Ελληνικό νησί και χωρίς αμφιβολία το πιο κοσμοπολίτικο από τα νησιά των Κυκλάδων
.
Alefkandra or little Venice, is a unique neighborhood in Greece. Waves splash windows and create a unique landscape. (In the picture Elena Tsiaklides)
Η Αλευκάντρα ή μικρή Βενετία, είναι μια μοναδική περιοχή στην Ελλάδα. Τα κύματα κτυπούν στα παράθυρα και δημιουργούν ένα μοναδικό τοπίο. (Στη φωτογραφία η Έλενα Τσιακλίδου).

Mykonos is famed as a cosmopolitan destination amongst the Greek islands and widely recognised as one of the great travel Mecca.
Η Μύκονος φημίζεται ως ένας κοσμοπολίτικος τουριστικός προορισμός μεταξύ των ελληνικών νησιών και είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως μία από τις μεγάλες ταξιδιωτικές Μέκκες.
Its name is connected with entertainment and endless parties. But Mykonos does not offer only that. It is the island of surprises. It has unique beauties, other known and others still unexplored...
Το όνομά της είναι συνδεδεμένο με την ψυχαγωγία και τα ατέλειωτα πάρτι. Αλλά η Μύκονος δεν προσφέρει μόνο αυτά. Είναι το νησί των εκπλήξεων. Διαθέτει μοναδικές ομορφιές, άλλες γνωστές και άλλες ανεξερεύνητες...
Elena Tsiaklides exploring amazing Mykonos and discovering some of the beauties of Greece... 
Η Έλενα Τσιακλίδου εξερευνεί το πανέμορφο νησί της Μυκόνου και ανακαλύπτει μερικές από τις πολλές ομορφιές της Ελλάδας...
The most popular Greek Island in the Aegean Sea is all about energy and attracts a diverse crowd that thrives on its stylish nightlife.
Το πιο δημοφιλές ελληνικό νησί του Αιγαίου είναι όλο ενέργεια και προσελκύει ένα ποικίλο πλήθος που κυριαρχεί στη μοντέρνα νυχτερινή ζωή της.
Elena Tsiaklides enjoying Mykonos at its best.
Η Έλενα Τσιακλίδου απολαμβάνοντας τη Μύκονο στα καλύτερα της!
The most popular Greek Island in the Aegean Sea is all about energy and attracts a diverse crowd that thrives on its stylish nightlife.
Το πιο δημοφιλές ελληνικό νησί του Αιγαίου είναι όλο ενέργεια και προσελκύει ένα ποικίλο πλήθος που κυριαρχεί στη μοντέρνα νυχτερινή ζωή της.
Mykonos clean and sandy beaches are famous all around the world, offering all sorts of entertainment.
Οι καθαρές και αμμώδεις παραλίες της Μυκόνου είναι διάσημες σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας όλα τα είδη διασκέδασης.