Sunday, June 19, 2022

Brittany region in France

Snapshots by Pascal Nicolaïdès
In Brittany, land and sea come together, forming a stunning tapestry of high cliffs, light house-capped headlands, rolling dunes and beautiful beaches of sand or wave-polished shingle.
Στη Βρετάνη, η γη και η θάλασσα ενώνονται, σχηματίζοντας μια εκπληκτική ταπισερί από ψηλούς βράχους, ελαφριά ακρωτήρια με σκεπάσματα από σπίτια, κυματιστούς αμμόλοφους και όμορφες παραλίες με άμμο ή γυαλιστερό βότσαλο.
Located in Northwestern France and jutting out far into the Atlantic Ocean, Brittany is the country’s largest peninsula. The region is divided into four departments, each with its own personality and attractions. Finistère, Côtes d’Armor, Ille et Vilaine and Morbihan.
Βρίσκεται στη βορειοδυτική Γαλλία και προεξέχει πολύ στον Ατλαντικό Ωκεανό, η Βρετάνη είναι η μεγαλύτερη χερσόνησος της χώρας. Η περιοχή χωρίζεται σε τέσσερα διαμερίσματα, το καθένα με τη δική του προσωπικότητα και τα δικά του αξιοθέατα. Finistère, Côtes d'Armor, Ille et Vilaine και Morbihan.
Explore the region’s history and legends, the dramatic Pointe du Raz headland and the mysterious standing stones of Carnac.
Εξερευνήστε την ιστορία και τους θρύλους της περιοχής, το δραματικό ακρωτήριο Pointe du Raz και τις μυστηριώδεις όρθιες πέτρες του Carnac.
Plage de la baie des Trepasses (Cleden-Cap Sizun) Brittany - France.
Πλαζ στην παραλία της Τρεπασέ στο ακρωτήριο Cap Sizun στη Βρετάνη - Γαλλία.
Proud of its identity, the Brittany region is keen to preserve its traditions and to share them with visitors as you will see at the many local festivals where you can sample its Celtic music, its local cuisine of galettes, crêpes and cider, and of course its seafood.
Περήφανη για την ταυτότητά της, η περιοχή της Βρετάνης θέλει να διατηρήσει τις παραδόσεις της και να τις μοιραστεί με τους επισκέπτες, όπως θα δείτε στα πολλά τοπικά φεστιβάλ όπου μπορείτε να δοκιμάσετε την κέλτικη μουσική της, την τοπική της κουζίνα από γαλέτες, κρέπες και μηλίτη και φυσικά τα θαλασσινά της.
            It is no surprise that thousands of tourist flock to this part of France every year.
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι χιλιάδες τουρίστες συρρέουν σε αυτό το μέρος της Γαλλίας κάθε χρόνο.
The originality of the flora in Finistère, as in the other departments of Brittany, is due to the natural meeting of maritime and terrestrial environments.
Η πρωτοτυπία της χλωρίδας στο Finistère, όπως και στα άλλα διαμερίσματα της Βρετάνης, οφείλεται στη φυσική συνάντηση θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος.
The coastline and wetlands remain the richest in terms of plant diversity, hosting many endemic species.
Η ακτογραμμή και οι υγρότοποι παραμένουν οι πλουσιότεροι από άποψη φυτικής ποικιλότητας, φιλοξενώντας πολλά ενδημικά είδη.
Explore the most popular wild flowers trails in Finistère, France.
Εξερευνήστε τα πιο δημοφιλή μονοπάτια με άγρια λουλούδια στο Finistère, της Γαλλίας.
Due to its geographic location, you can find both Mediterranean and northern plant species in Brittany. For example, mimosa, hydrangea and camellia have been able to adapt due to the mild climate.
Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, μπορείτε να βρείτε τόσο μεσογειακά όσο και βόρεια είδη φυτών στη Βρετάνη. Για παράδειγμα, η μιμόζα, η ορτανσία και η καμέλια κατάφεραν να προσαρμοστούν λόγω του ήπιου κλίματος.
For nature lovers. Some of them are also protected at the national level.
Ορισμένα από αυτά προστατεύονται και σε εθνικό επίπεδο. Για φυσιολάτρες.
The best parts of France to visit, in order to discover the country's very rich and diverse flower life. By far the best areas for enjoying magnificent landscapes of wild flowers are the areas of mountain.
Τα καλύτερα μέρη της Γαλλίας για να επισκεφθείτε, για να ανακαλύψετε την πολύ πλούσια και ποικιλόμορφη ζωή των λουλουδιών της χώρας. Μακράν οι καλύτερες περιοχές για να απολαύσετε μαγευτικά τοπία με αγριολούλουδα είναι οι περιοχές του βουνού.
Pascal Nicolaïdès  -   Πασκάλ ΝικολαΐδηςFriday, June 17, 2022

Pointe du Raz – Grand Site de France

Snapshots by Pascal Nicolaides
Pointe du Raz or Raz Beg ar in Breton is the westernmost land of France.
Το Pointe du Raz ή Raz Beg ar στη Βρετάνη είναι η δυτικότερη περιοχή της Γαλλίας.

This rocky spur with 70m high jagged cliffs resembles a ship’s bow that projects itself into the raging waters of the stretch of sea locally known as Raz de Sein.
Αυτές οι βραχώδεις προεξοχές με οδοντωτούς βράχους ύψους 70 μέτρων μοιάζουν με πλώρη πλοίου, που προβάλλει μέσα από τα μανιασμένα νερά της θάλασσας, που  τοπικά 
είναι γνωστή ως Raz de Sein.
This exceptional site offers a spectacular view of the Raz de Sein and Phare de La Vieille (the lighthouse off the Pointe du Raz).
Αυτή η εξαιρετική τοποθεσία προσφέρει εκπληκτική θέα στο Raz de Sein και στο φάρο έξω από το Pointe du Raz.

The Pointe du Raz is one of Nature’s masterpieces, a rugged headland jutting out into the turbulent waters of the Raz de Sein.
Το Pointe du Raz είναι ένα από τα αριστουργήματα της φύσης, ένα απόκρημνο ακρωτήρι που ξεπροβάλλει από τα ταραγμένα νερά του Raz de Sein.

It is located on the Cap Sizun, the western tip of Cornouaille (Kerne, Kernev or Bro Gerne in Breton and Cornugallia in Latin), located in the department of Finistère.
Βρίσκεται στο Cap Sizun, το δυτικό άκρο της Cornouaille (Kerne, Kernev ή Bro Gerne στα βρετονικά και Cornugallia στα λατινικά), βρίσκεται στο διαμέρισμα Finistère.
The Pointe du Raz is a promontory that extends into the Atlantic from western Brittany, in France.
Το Pointe du Raz είναι ένα ακρωτήρι που εκτείνεται στον Ατλαντικό από τη δυτική Βρετάνη, στη Γαλλία.
It is named after the Raz de Sein, the dangerous stretch of water between it and the island of Sein (Enez Sun in Breton). It is a dramatic place of crashing waves and strong winds.
Πήρε το όνομά του από το Raz de Sein, το επικίνδυνο τμήμα του νερού ανάμεσα σε αυτό και το νησί Sein. Είναι ένα δραματικό μέρος με κύματα και δυνατούς ανέμους.
The word raz was borrowed from Norman by the Bretons and shares the same etymology as the English word race, "strong current of water"; both are from Old Norse rás.
Η λέξη raz είναι δανεισμένη από τους Βρετόνους της Νορμανδίας και μοιράζεται την ίδια ετυμολογία με την αγγλική λέξη race, «ισχυρό ρεύμα νερού». Και τα δύο προέρχονται από την Παλαιά Σκανδιναβική rás.
The wild beauty of the Pointe du Raz indeed inspired many ancient legends.
Η άγρια ομορφιά του Pointe du Raz ενέπνευσε πράγματι πολλούς αρχαίους θρύλους.

The northern coastline from the Pointe du Van to the Pointe du Millier features a succession of rocky promontories which were once Iron Age hill forts.
Η βόρεια ακτογραμμή από το Pointe du Van έως το Pointe du Millier διαθέτει μια σειρά από βραχώδη ακρωτήρια που κάποτε ήταν οχυρά λόφων της Εποχής του Σιδήρου.

The Pointe du Raz is without doubt the best-known natural attraction in Finistère with its high, heather-clad cliffs exposed to the elements, but the 2,000 hectare ‘Grand Site de France’ includes many other lesser-known but equally-captivating features.
Το Pointe du Raz είναι αναμφίβολα το πιο γνωστό φυσικό αξιοθέατο στο Finistère με τους ψηλούς βράχους που είναι ντυμένοι με ερείκη εκτεθειμένους στα στοιχεία της φύσης, αλλά το «Grand Site de France» έκτασης 2.000 στρεμμάτων περιλαμβάνει πολλά άλλα λιγότερο γνωστά αλλά εξίσου σαγηνευτικά χαρακτηριστικά.

It is classified as Grand Site of France and attracts over a million visitors annually.
Έχει χαρακτηριστεί ως Μεγάλη Τοποθεσία της Γαλλίας και προσελκύει πάνω από ένα εκατομμύριο επισκέπτες το χρόνο.
This Breton maritime word means narrow passage, an underwater canyon where sea currents rush with force.
Αυτή η Βρετονική θαλάσσια λέξη σημαίνει στενό πέρασμα, ένα υποθαλάσσιο φαράγγι όπου τα θαλάσσια ρεύματα ορμούν με δύναμη.
The tides of the Raz de Sein strike the Pointe du Raz and surrounding littoral.
Οι παλίρροιες του Raz de Sein χτυπούν το Pointe du Raz και τις γύρω ακτές.
They create the jagged cliffs that turn the promontory into one of the most photographed natural sites in Brittany!
Δημιουργούν τους οδοντωτούς βράχους που μετατρέπουν το ακρωτήρι σε μια από τις πιο πολυφωτογραφημένες φυσικές τοποθεσίες στη Βρετάνη!
 
The raz and their raging waters gave rise to many legends.
Το ράζ και τα μανιασμένα νερά τους δημιούργησαν πολλούς θρύλους.
     It also inspired many great French authors such as Gustave Flaubert and Victor Hugo.
Ενέπνευσε και πολλούς σπουδαίους Γάλλους συγγραφείς όπως ο Gustave Flaubert και ο Victor Hugo.
All largely contributed to the notoriety of this unique natural site. As a result, the Pointe du Raz has become an area protected under the label Grand Site de France.
Όλα συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στη φήμη αυτής της μοναδικής φυσικής τοποθεσίας. Ως αποτέλεσμα, το Pointe du Raz έχει χαρακτηριστεί ως προστατευόμενη περιοχή με την ετικέτα Grand Site de France. 
Françoise Pilidjian and Anne-Marie Nicolaides enjoy wonderful walking and excellent views through the nature trails.
Η Françoise Pilidjian και η Anne-Marie Nicolaides απολαμβάνουν υπέροχο περπάτημα και εξαιρετική θέα στα μονοπάτια της φύσης.

A religious monument.   -   Ένα θρησκευτικό μηνμείο
Kledenn - ar-C'hab (French: Cléden-Cap-Sizun) is a community in Departamant Penn-ar-bed (Finistère French), Brittany.
Το Kledenn - ar-C'hab (γαλλικά: Cléden-Cap-Sizun) είναι μια κοινότητα στο Διαμέρισμα Penn-ar-bed (Γαλλικά Finistère), στη Γαλλική Βρετάνη.
Socated in the heart of the village, surrounded by an enclosure which is none other than the old cemetery, this church, beautiful and vast, presents a large number of styles in its architecture.
Τοποθετημένη στην καρδιά του χωριού, περιτριγυρισμένη από έναν περίβολο που δεν είναι άλλος από το παλιό νεκροταφείο, αυτή η εκκλησία, όμορφη και απέραντη, παρουσιάζει μεγάλο στυλ στην αρχιτεκτονική της.
Exceptional natural beauty surrounding the area.
Εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς γύρω από την περιοχή.
An Area of Outstanding Natural Beauty.    -     Μια περιοχή εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς.
Françoise and Alain (Armen) Pilidjian (left) with Anne-Marie Nicolaides (right) enjoy their crepes. Classic French crepes – soft, buttery, delicious, and very versatile as a sweet or savory option for breakfast, brunch, lunch, dinner, or dessert!
Η Françoise και ο Alain (Armen) Pilidjian (αριστερά) με την Anne-Marie Nicolaides (δεξιά) απολαμβάνουν τις κρέπες τους. Κλασικές γαλλικές κρέπες – μαλακές, βουτυρώδεις, νόστιμες και πολύ ευέλικτες ως γλυκιά ή αλμυρή επιλογή για πρωινό, brunch, μεσημεριανό, βραδινό ή επιδόρπιο!
The beautiful and welcoming house of Françoise and Alain (Armen) Pilidjian at "la Pointe du Raz".
Το όμορφο και φιλόξενο σπίτι της Françoise και του Alain (Armen) Pilidjian στο "la Pointe du Raz".
A beautiful multi-coloured garden.     -     Ένας πολύχρωμος όμορφος κήπος. 
(From left) Anne-Marie Nicolaides, Françoise and Alain (Armen) Pilidjian enjoy traditional French food.
(Από αριστερά) η Anne-Marie Nicolaides, η Françoise και ο Alain (Armen) Pilidjian απολαμβάνουν παραδοσιακό γαλλικό φαγητό.


Thursday, June 16, 2022

Cherry Festival in Tris Elies village 2022

Γιορτή του κεραζιού, χωριό Τρεις Ελιές 2022
In Tris Elies village they celebrate the luscious cherry, which ripens towards the end of May to early June, a sure sign of summer!
Στο χωριό Τρεις Ελιές γιορτάζουν το λαχταριστό κεράσι, που ωριμάζει προς τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου, ένα σίγουρο σημάδι τού ερχομού του καλοκαιριού!
Famous for its wonderful flowering with beautiful flowers of light pink to white, the cherry blossom is a symbol of the coming of spring and in Eastern countries is celebrated with many events.
Διάσημη για την υπέροχη ανθοφορία της με πανέμορφα λουλούδια χρώματος απαλού ροζ εως λευκού, η άνθιση της κερασιάς αποτελεί σύμβολο ερχομού της άνοιξης και σε χώρες της Ανατολής γιορτάζεται με πλήθος εκδηλώσεων.
In the village of Limassol District from 10: 00-18: 00, the day will be dedicated to "cherries". The festival is organized by the "Community Council of 3 Olives" and includes a rich program.
Στο χωριό της Επαρχίας Λεμεσού από τις 10:00-18:00, η ημέρα θα είναι αφιερωμένη στα «κεράζια». Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το «Κοινοτικό Συμβούλιο 3 Ελιών» και περιλαμβάνει πλούσιο πρόγραμμα.
Cherries are a refreshing fruit that we find on the market from mid-May until the end of July.
Τα κεράσια είναι ένα δροσιστικό φρούτο που βρίσκουμε στην αγορά από τα μέσα Μαΐου μέχρι και τα τέλη Ιουλίου.
Cherry Festival that you've maybe never seen or heard.
Φεστιβάλ Κερασιού που ίσως δεν έχετε δει ή ακούσει ποτέ.
Good friends, good music and a great time: For a lot of people, summer just isn't summer without at least one festival.
Καλοί φίλοι, καλή μουσική και υπέροχες στιγμές: Για πολύ κόσμο, το καλοκαίρι δεν είναι καλοκαίρι χωρίς τουλάχιστον ένα φεστιβάλ.
It’s fun! There is no other words to describe it: being outside, meeting people, laughing, enjoying life!
Είναι διασκεδαστικό! Δεν υπάρχουν άλλα λόγια για να το περιγράψεις: να είσαι έξω, να συναντάς ανθρώπους, να γελάς, να απολαμβάνεις τη ζωή! 
 
The main areas where the cherries are cultivated are located in Troodos: in the villages of Prodromos, Pedoulas, Moutoullas, Platres, Kampos, Tsakkistra, Kalopanagiotis and other villages of Marathasa and Pitsilia.
Οι κύριες περιοχές όπου καλλιεργούνται οι κκεραζιές, βρίσκονται στο Τρόοδος: στα χωριά Πρόδρομος, Πεδουλάς, Μουτουλλάς, Πλάτρες, Κάμπος, Τσακκίστρα, Καλοπαναγιώτης και άλλα χωριά της Μαραθάσας και της Πιτσιλιάς.
You’ll find sweet and fresh cherries in season from late June through August, while area cherries come in various forms — dried, canned, frozen, or juice.
Θα βρείτε γλυκά και φρέσκα κεράσια την εποχή τους από τα τέλη Μαΐου έως τον Ιούλιο, ενώ τα κεράσια της περιοχής έρχονται σε διάφορες ποικιλίες – κόκκινα, έντονα κόκκινα κ.λπ.
Popi Nicolaides visits the festival which celebrates this delicious local fruit, exploring the various stands of the local producers’ market.
Η Πόπη Νικολαΐδου επισκέπτεται το φεστιβάλ που γιορτάζει αυτό το νόστιμο τοπικό φρούτο, εξερευνώντας τα διάφορα περίπτερα της αγοράς των τοπικών παραγωγών.
The cherry is one of the most beautiful fruit trees that in summer gives us delicious fruits, the delicious cherries with the red color and the unique taste.
Η κερασιά είναι ένα από τα ομορφότερα καρποφόρα δέντρα που το καλοκαίρι μας δίνει πεντανόστιμους καρπούς, τα λαχταριστά κεράσια με το κόκκινο χρώμα και τη μοναδική γεύση.

Both cherry producers said that cherries contain a sufficient amount of vitamins C and A, potassium and some small amounts of calcium, phosphorus and magnesium.
Οι δυο παραγωγοί κερασιών είπαν ότι τα καράσια περιέχουν ικανοποιητική ποσότητα βιταμινών C και Α, καλίου και κάποιες μικροποσότητες ασβεστίου, φωσφόρου και μαγνησίου.
Locals have planted, grown, harvested, processed, manufactured & marketed fruit and fruit products.
Οι κάτοικοι έχουν φυτέψει, καλλιεργήσει, μαζέψει, επεξεργαστεί, παρασκευάσει και διαθέσει στην αγορά φρούτα και τα παραάγωγα τους όπως γλυκά, ποτά κ.λπ.
 
A popular Greek proverb sais: “When you hear of many cherries, carry but a small basket”!
Μια δημοφιλής ελληνική παροιμία λέει: «Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι»!
 
At the Cherry Festival, however, Popi Nicolaides took a large basket to fill it of luscious fresh red cherries.
Στο Φεστιβάλ Κερασιού όμως η Πόπη Νικολαΐδου πήρε μεγάλο καλάθι, για να το γεμίσει με τα τόσα λαχταριστά και φρέσκα κόκκινα κεράσια.