Monday, January 29, 2024

Τhe monastery complex of Kecharis, Armenia

Μονή Κεχάρη στο Τσαγκχατζόρ, Αρμενία 
Kecharis Monastery, is a medieval Armenian monastic complex dating back to the 11th to 13th centuries, located 60 km from Yerevan, in the ski resort town of Tsaghkadzor in Armenia.
Η Μονή Κεχάρη, είναι ένα μεσαιωνικό αρμενικό μοναστηριακό συγκρότημα που χρονολογείται από τον 11ο έως τον 13ο αιώνα, που βρίσκεται 60 χλμ. από το Ερεβάν, στο χιονοδρομικό θέρετρο Τσαγκχατζόρ στην Αρμενία.
Nestled in the Pambak mountains, Kecharis was founded in the 11th century, and construction continued until the middle of the 13th century.
Φωλιασμένο στα βουνά Παμπάκ, η Μονή Κεχάρη ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα και η κατασκευή της συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα του 13ου αιώνα.
In the Middle Ages, the monastery was famous as a religious and a cultural center and a place of higher education in Armenia. It was also a major center of calligraphy where hundreds of manuscripts were created and copied. Dozens of manuscripts have been preserved until now.
Κατά τον Μεσαίωνα, το μοναστήρι ήταν διάσημο θρησκευτικό και πολιτιστικό κέντρο, καθώς επίσης και τόπος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αρμενία. Ήταν επίσης ένα σημαντικό κέντρο καλλιγραφίας όπου δημιουργήθηκαν και αντιγράφηκαν εκατοντάδες χειρόγραφα. Μέχρι σήμερα σώζονται δεκάδες χειρόγραφα.
The complex consists of four churches, a gavit, two chapels and a cemetary with tombstones and elaborately carved khachkars (stone crosses).
Το συγκρότημα αποτελείται από τέσσερις εκκλησίες, ένα γκαβίτ, δύο παρεκκλήσια και ένα νεκροταφείο με επιτύμβιες στήλες και περίτεχνα σκαλισμένα χατσκάρ (πέτρινους σταυρούς).

The very first construction of the complex was the St. Gregory the Illuminator Church, founded in 1003. It is one of the best architectural examples of the developed civilization of feudal Armenia.
Η πρώτη κατασκευή του συγκροτήματος ήταν η εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστή, που ιδρύθηκε το 1003. Είναι ένα από τα καλύτερα αρχιτεκτονικά παραδείγματα του ανεπτυγμένου πολιτισμού της φεουδαρχικής Αρμενίας.

The other two churches of the monastery are St. Nshan Church ('Holy Sign') and the Katoghike (Cathedral) church built in the 13th century.
Η κύρια εκκλησία του μοναστηριού, ο Άγιος Γρηγόριος, ανεγέρθηκε το 1013. Οι άλλες δύο εκκλησίες του μοναστηριού είναι η εκκλησία του Αγίου Νσχάμ (Άγιο Σημείο) και η εκκλησία Κατοχικέ (Καθεδρικός ναός) που χτίστηκε τον 13ο αιώνα.

To the west of the monastery, a few meters away, there is another church with its own vestry at the side of a road leading to the forest.
Στα δυτικά της Μονής, μερικά μέτρα μακριά, υπάρχει ένας άλλος ναός με δικό του θησαυροφυλάκιο στην άκρη ενός δρόμου που οδηγεί στο δάσος. Υπάρχουν ακόμη πολλές επιτύμβιες στήλες γύρω από αυτά τα μνημεία.

The church of Surp Harutyun (Holy Resurrection), standing on a forest glade, away from the main group, was built in 1220. As distinct from the ordinary vestries, it has a vaulted ceiling, and is narrower than the church. A distinctive feature of the structure is that it has, on its western facade, twin openings topped with arches which rest on the wall-attached and intermediate columns.
Η εκκλησία της Αναστάσεως, που στέκεται σε ένα ξέφωτο του δάσους, μακριά από την κύρια ομάδα, χτίστηκε το 1220. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της κατασκευής είναι ότι έχει, στη δυτική της πρόσοψη, δίδυμα ανοίγματα με καμάρες που στηρίζονται στους τοίχους και στους ενδιάμεσους κίονες.

The Katoghike (Cathedral) church stands south of S. Nshan, with a narrow passage dividing them. Judging by an inscription, it was built in the first quarter of the 13th century.
Η εκκλησία Κατογκχικέ (Καθεδρικός) βρίσκεται νότια της εκκλησία του Αγίου Νσχάμ, με ένα στενό πέρασμα να τις χωρίζει. Κρίνοντας από μια επιγραφή, χτίστηκε υπό το πρώτο τέταρτο του 13ου αιώνα.

It is the most complex structure with the cross-shaped facade, the high dome, and the niches inside the hall. The slender silhouette of the church and the gracefully decorated interior correspond to the best artistic traditions of that time.
Είναι η πιο σύνθετη κατασκευή με τη σταυροειδή πρόσοψη, τον ψηλό τρούλο και τις κόγχες μέσα στην αίθουσα. Η λεπτή σιλουέτα της εκκλησίας και το όμορφα διακοσμημένο εσωτερικό ανταποκρίνονται στις καλύτερες καλλιτεχνικές παραδόσεις εκείνης της εποχής.

The church of Surp Nshan (Holy Sign of Cross), situated south of the church of Grigor, is a small cross-winged domed structure built, judging by the type of the building and by architectural details, in the 11th century, probably soon after the church of S. Grigor.
Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού (Surp Nshan), που βρίσκεται νότια της εκκλησίας του Γρηγορίου, είναι μια μικρή δομή με τρούλο με σταυρωτή πτέρυγα χτισμένη, κρίνοντας από τον τύπο του κτιρίου και τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, τον 11ο αιώνα, πιθανότατα αμέσως μετά την εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου.

In the 13th century, the complex was destroyed by the Mongol-Tatars, but in the second half of the century, it was completely restored. The monastery complex was renovated in 1990 and today it is in excellent condition.
Τον 13ο αιώνα, το συγκρότημα καταστράφηκε από τους Μογγόλους-Τάταρους, αλλά στο δεύτερο μισό του αιώνα, αποκαταστάθηκε πλήρως. Το μοναστηριακό συγκρότημα ανακαινίστηκε το 1990 και σήμερα βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.

Popi Nicolaides in one of the most important medieval attractions of Armenia – the monastery complex of Kecharis – is hidden in the high picturesque mountains. It is located on the slope of the Pambak Ridge, in Kotayk region, in the resort town of Tsakhkadzor which is the most popular resort in Armenia.
Η Πόπη Νικολαΐδου σ' ένα από τα σημαντικότερα μεσαιωνικά αξιοθέατα της Αρμενίας – το μοναστηριακό συγκρότημα του Κεχάρη – είναι κρυμμένο στα ψηλά γραφικά βουνά. Βρίσκεται στην πλαγιά της κορυφογραμμής Παμπάκ, στην περιοχή Κοταγιάκ, στο θέρετρο Τσαγκχατζόρ που είναι το πιο δημοφιλές θέρετρο στην Αρμενία.


Saturday, January 27, 2024

Hellenistic Garni temple in Armenia twinned with the Maison Carree, France

Daughter of Pascal & Anne Marie Nicolaïdès, Sophi with her daughter Klara at Maison carrée, France.
Η κόρη του ζεύγους Πασκάλ & Άννη Μαρί Νικολαΐδη, Σόφη, με την κόρη της Κλάρα στο Maison carree στη Γαλλία.

Le temple hellénistique de Garni (Arménie) est maintenant jumelé avec la Maison carrée (temple romain) de Nîmes (France)!
The Hellenistic temple of Garni (Armenia) is now twinned with the Maison Carrée (Roman temple) of Nîmes (France)!
Ο ελληνιστικός ναός του Garni (Αρμενία) είναι πλέον αδελφοποιημένος με τον Maison Carrée (Ρωμαϊκό ναό) της Nîmes (Γαλλία)!
Temple of Garni. The most important monument of ancient and pre-Christian Armenia.One of the most unique and exceptional surviving masterpieces of ancient Hellenistic architecture that was dedicated to Armenian Sun god Mihr and Hellenistic Sun god Mithra.
Ναός του Γκαρνί. Το σημαντικότερο μνημείο της αρχαίας και προχριστιανικής Αρμενίας. Ένα από τα πιο μοναδικά και εξαιρετικά σωζόμενα αριστουργήματα της αρχαίας ελληνιστικής αρχιτεκτονικής που ήταν αφιερωμένο στον Αρμένιο θεό Ήλιο Mihr και τον ελληνιστικό θεό Ήλιο Μίθρα.

The Maison carrée (“square house”) is an ancient Roman temple in Nîmes, southern France; it is one of the best-preserved Roman temples to survive in the territory of the former Roman Empire. In September 2023, the Maison carrée of Nîmes was inscribed on the UNESCO World Heritage List. Nîmes (Latin: Nemausus) is the prefecture of the Gard department in the Occitanie region of Southern France. Dubbed the most Roman city outside Italy, Nîmes has a rich history dating back to the Roman Empire, and was the regional capital. Several famous monuments are in Nîmes, such as the Arena of Nîmes and the Maison Carrée. Because of this, Nîmes is often referred to as the “French Rome”.
Το Maison Carrée («τετράγωνο σπίτι») είναι ένας αρχαίος ρωμαϊκός ναός στην πόλη Νιμ, στη νότια Γαλλία. Είναι ένας από τους καλύτερα διατηρημένους ρωμαϊκούς ναούς, που επιβίωσαν στην επικράτεια της πρώην Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τον Σεπτέμβριο του 2023, το Maison Carrée της Nîmes εγγράφηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η Νιμ (Λατινικά: Nemausus) είναι ο νομός του διαμερίσματος Gard στην περιοχή Occitanie της Νότιας Γαλλίας. Αποκαλούμενη η πιο ρωμαϊκή πόλη εκτός Ιταλίας, η Νιμ έχει πλούσια ιστορία που χρονολογείται από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ήταν η πρωτεύουσα της περιοχής. Πολλά διάσημα μνημεία βρίσκονται στη Νιμ, όπως το Arena of Nîmes και το Maison Carrée. Εξαιτίας αυτού, η Nîmes αναφέρεται συχνά ως “Γαλλική Ρώμη”.

The ancient Christian temple complex Noravank in the mountains of Armenia

Το αρχαίο χριστιανικό συγκρότημα ναών Νοραβάνκ στα βουνά της Αρμενίας
Noravank is a medieval Armenian monastery standing out not only with its appearance but also the surrounding marvellous scenery. It is believed that in the place of the monastery there used to be a sacred site. The monastery was built in the 12th century in the territory of two earlier churches.
Το Νοραβάνκ είναι ένα μεσαιωνικό αρμενικό μοναστήρι, που ξεχωρίζει όχι μόνο με την εμφάνισή του, αλλά και με το υπέροχο τοπίο που το περιβάλλει. Πιστεύεται ότι στη θέση του μοναστηριού υπήρχε ιερός χώρος. Το μοναστήρι χτίστηκε τον 12ο αιώνα στην επικράτεια δύο παλαιότερων εκκλησιών.
Noravank means “New Monastery” in Armenian. However, today this name does not fit, as the monastery is already more than seven centuries old.
Στα Αρμενικά, Νοραβάνκ σημαίνει «Νέο Μοναστήρι». Ωστόσο, σήμερα αυτό το όνομα δεν ταιριάζει, καθώς το μοναστήρι μετρά ήδη περισσότερους από επτά αιώνες ζωής.
Through a narrow winding gorge above the Amaghu River, near the city of Yeghegnadzor, you reach Noravank monastic complex.
Mέσα από ένα στενό φαράγγι που φυσά δυνατά ο αέρας, πάνω από τον ποταμό Αμάγκχου, κοντά στην πόλη Γεγκχεγκνατζόρ, φτάνετε στο μοναστηριακό συγκρότημα του Νοραβάνκ.
Demetra & Michalis Athienitis, Popi & Phivos Nicolaides in the beautiful Noravank Monastery, built in the 13th century
Δήμητρα & Μιχάλης Αθηαινίτης, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, στο όμορφο μοναστήρι Νοραβάνκ, χτισμένο τον 12ο αιώνα.

The monastery complex Noravank, that is unique in its construction as the Church of Holy Mother of God is the only 2-storied monastery in Armenia.
Το μοναστηριακό συγκρότημα Νοραβάνκ, που είναι μοναδικό στην κατασκευή του, καθώς η Εκκλησία της Παναγίας του Θεού είναι το μοναδικό διώροφο μοναστήρι στην Αρμενία.
At the entrance of the Noravank Monastery, which once was a well-developed and prospered spiritual, educational and cultural center.
Στην είσοδο του μοναστηριού Νοραβάνκ, που κάποτε ήταν ένα καλά ανεπτυγμένο και ευημερούν πνευματικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κέντρο.
The most magnificent building of the monastery is the two-storey St. Astvatsatsin Church, (Holy Mother of God) constructed in 1339 by Prince Burtel Orbelyan. The building is a classic architectural monument.
Το πιο θαυμάσιο κτίσμα του μοναστηριού είναι η διώροφη εκκλησία της Παναγίας, που κατασκευάστηκε το 1339 από τον πρίγκιπα Burtel Orbelyan. Το κτίριο είναι ένα κλασικό αρχιτεκτονικό μνημείο.
The rectangular church rests upon a powerful high foundation, which gives it a majestic and monumental air. The main facade of the temple is cross-shaped and is decorated with a carved cross and saints.
Ο ορθογώνιος ναός στηρίζεται σε ένα ισχυρό ψηλό θεμέλιο, που του δίνει έναν μεγαλοπρεπή και μνημειακό αέρα. Η κύρια πρόσοψη του ναού είναι σταυροειδής και διακοσμείται με λαξευμένο σταυρό και αγίους.
Above the tomb, on the second floor, there is the cross-shaped chapel. There are steep stairs leading up to the second floor. The decoration of church is more reserved in the lower part of the building and more elegant in the upper part.
Πάνω από τον τάφο, στον δεύτερο όροφο, υπάρχει το σταυρόσχημα παρεκκλήσι. Υπάρχουν απότομες σκάλες που οδηγούν στον δεύτερο όροφο. Ο διάκοσμος της εκκλησίας είναι πιο συγκρατημένος στο κάτω μέρος του κτιρίου και πιο κομψός στο πάνω μέρος.
In the church’s centre, a beautiful dome is decorated with arched columns and modelled eaves towers. The semi-basement first floor of the church serves as the tomb of the Orbelyan family.
Στο κέντρο της εκκλησίας, ένας όμορφος τρούλος είναι διακοσμημένος με τοξωτούς κίονες και διαμορφωμένους πύργους με μαρκίζες. Ο ημιυπόγειος πρώτος όροφος της εκκλησίας χρησιμεύει ως τάφος της οικογένειας Orbelyan.
 
The carvings and images on the outside of both churches are truly spectacular. They were done in the 14th century by Momik, who was famous for his human depictions of religious figures.
Τα γλυπτά και οι εικόνες στο εξωτερικό και των δύο εκκλησιών είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Έγιναν τον 14ο αιώνα από τον Μόμικ, ο οποίος ήταν διάσημος για τις ανθρώπινες απεικονίσεις θρησκευτικών προσώπων.
1700 years ago Armenia adopted Christianity as state religion-the first nation in the world to do so. In the year 2000, Armenia Tree Project planted more than 12.000 decorative and fruit trees and shrubs in the valley below, to honour this anniversary.
Πριν από 1700 χρόνια η Αρμενία υιοθέτησε τον Χριστιανισμό ως κρατική θρησκεία - το πρώτο έθνος στον κόσμο που το έκανε. Το 2000, το Armenia Tree Project φύτεψε περισσότερα από 12.000 διακοσμητικά και οπωροφόρα δέντρα και θάμνους στην κοιλάδα κάτω, για να τιμήσει αυτή την επέτειο.
The elegant simple lines of the church, contrast beautifully with the sharp red rock cliffs, and create an imposing and dramatic scenery, a pleasure for the eyes.
Οι απλές και καλαίσθητες γραμμές της εκκλησίας έρχονται σε όμορφη αντίθεση με τους αιχμηρούς κόκκινους βράχους και δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο, χάρμα οφθαλμών.

This natural setting enhances the beauty of the monastic complex, and it also adds to the sense of seclusion and spiritual contemplation associated with monasteries.
Αυτό το φυσικό σκηνικό ενισχύει την ομορφιά του μοναστηριακού συγκροτήματος και προσθέτει επίσης την αίσθηση της απομόνωσης και του πνευματικού στοχασμού που συνδέονται με τα μοναστήρια.
The Holy Mother of God church (Astvatsatsin), is the grandest of the structures with detailed carvings covering the front of the two-story building.
Η εκκλησία της Παναγίας (Αστβατσατσίν), είναι η πιο μεγαλειώδης από τις κατασκευές με λεπτομερή σκαλίσματα που καλύπτουν το μπροστινό μέρος του διώροφου κτιρίου.
Dimitra and Michalis Athienitis, look completely satisfied with their visit to this special religious and historical site.
Η Δήμητρα και ο Μιχάλης Αθηαινίτης, φαίνονται πλήρως ευχαριστημένοι από την επίσκεψη τους στον ξεχωριστό αυτό θρησκευτικό και ιστορικό χώρο.
On the ground floor is the tomb of Prince Burtel and his family, who financed this building. In the first years of Christianity in Armenia, burial structures were often tower-like which could explain the unusual design of this building. In fact, you will not see anything like it at any of the other monasteries you visit.
Στο ισόγειο βρίσκεται ο τάφος του πρίγκιπα Μπουρτέλ και της οικογένειάς του, που χρηματοδότησε αυτό το κτίριο. Στα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού στην Αρμενία, οι ταφικές κατασκευές ήταν συχνά πύργοι που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τον ασυνήθιστο σχεδιασμό αυτού του κτιρίου. Στην πραγματικότητα, δεν θα δείτε κάτι παρόμοιο σε κανένα από τα άλλα μοναστήρια που θα επισκεφτείτε.
The small and narrow stairs of Saint Astvatsatsin Church. The decorative staircase leads up to the second floor.
Tα μικρά και στενά σκαλοπάτια της εκκλησίας της Παναγίας. Μια διακοσμητική σκάλα οδηγεί στον δεύτερο όροφο.

In 2002 the Noravank Monastery was included into UNESCO World Heritage Sites List.
Το 2002 η Μονή Νοραβάνκ συμπεριλήφθηκε στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
The church was built as a family sepulcher for the Orbelyans. The architect of the church was Momik, and to the north of the church Momik’s modest khatchkar-tombstone made by the architect himself can be seen.
Η εκκλησία χτίστηκε ως οικογενειακός τάφος για τους Orbelyans. Ο αρχιτέκτονας της εκκλησίας ήταν ο Μόμικ και στα βόρεια της εκκλησίας διακρίνεται η λιτή χατσκάρ-ταφόπλακα του Μομίκ που έφτιαξε ο ίδιος ο αρχιτέκτονας.
In 1216-1223 the first church at the monastery was built and named Surb Karapet Church (St. John the Baptist). The temple is distinguished by strict decorative ornamentation. Inside it are deep niches with khachkars.
Το 1216-1223 χτίστηκε ο πρώτος ναός στο μοναστήρι και ονομάστηκε Εκκλησία του Σαρπ Καραπέτ (Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος). Ο ναός διακρίνεται από αυστηρή διακοσμητική διακόσμηση. Στο εσωτερικό του υπάρχουν βαθιές κόγχες με χατσκάρ.
In the 17th-18th centuries the monastery was surrounded by a fence with adjacent structures. Behind the fence from the eastern side are the ruins of a chapel and one khachkar remaining of a hotel built in the middle of the 13th century.
Τον 17ο-18ο αιώνα το μοναστήρι περιβαλλόταν από φράχτη με παρακείμενες κατασκευές. Πίσω από τον φράχτη από την ανατολική πλευρά υπάρχουν τα ερείπια ενός παρεκκλησίου και ένα χατσκάρ που έχει απομείνει από ένα ξενοδοχείο που χτίστηκε στα μέσα του 13ου αιώνα.
The second building is St John the Baptist church (Karapet). It was destroyed twice by earthquakes before being restored to its current condition in 1998.
Το δεύτερο κτίριο είναι η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή (Καραπέτ). Καταστράφηκε δύο φορές από σεισμούς πριν αποκατασταθεί στη σημερινή του κατάσταση το 1998.
Saint Karapet Church, which currently lies in ruins, is the oldest church of the complex, which was possibly built in the place of a pre-Christian sacred site. Traces of three arches, a three-story platform and a southern front room have been preserved. 
Η εκκλησία του Αγίου Καραπέτ, που σήμερα βρίσκεται σε ερείπια, είναι η παλαιότερη εκκλησία του συγκροτήματος, η οποία πιθανώς χτίστηκε στη θέση προχριστιανικού ιερού χώρου. Σώζονται ίχνη τριών τόξων, τριώροφης εξέδρας και μιας νότιας πρόσοψης αίθουσας. 
The first room has a series of inscribed gravestones on the floor, which is the mausoleum of Prince Orbelian. Candles flicker in the dim lighting making this the most atmospheric of all the structures.
Η πρώτη αίθουσα έχει μια σειρά από ενεπίγραφες ταφόπλακες στο δάπεδο, που είναι το μαυσωλείο του πρίγκιπα Ορμπελιάν. Τα κεριά τρεμοπαίζουν στο χαμηλό φωτισμό, καθιστώντας αυτό το πιο ατμοσφαιρικό από όλες τις κατασκευές.
The Surb Grigor Chapel is hidden behind St John the Baptist church. The chapel contains more Orbelian tombs.
Το παρεκκλήσι Surb Grigor, είναι κρυμμένο πίσω από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Το παρεκκλήσι περιέχει περισσότερους τάφους των Ορβελιανών.
In 1275, the modest rectangular Surb Grigor Church, which became the tomb of prince Smbat Orbelyan, was added to the northern side of the main temple.
Το 1275, η λιτή ορθογώνια εκκλησία Surb Grigor, η οποία έγινε ο τάφος του πρίγκιπα Smbat Orbelyan, προστέθηκε στη βόρεια πλευρά του κυρίως ναού.
The Armenian alphabet was designed so that a single swastika (visible on a khachkar outside Surb Karapet) was a monogram of the alphabet: every letter could be found in its shape.
Το αρμενικό αλφάβητο σχεδιάστηκε έτσι ώστε μια ενιαία σβάστικα (ορατή σε ένα khachkar έξω από το Surb Karapet) ήταν ένα μονόγραμμα του αλφαβήτου: κάθε γράμμα μπορούσε να βρεθεί στο σχήμα του.
During the unstable times, when invasions and destruction were common, Armenian history was written carved into the church walls, and words were written as monograms, with all the letters stacked on top of each other, in order to save space.
Κατά τους ασταθείς καιρούς, όταν οι εισβολές και οι καταστροφές ήταν κοινές, η αρμενική ιστορία γράφτηκε χαραγμένη στους τοίχους της εκκλησίας και οι λέξεις γράφονταν ως μονογράμματα, με όλα τα γράμματα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, για να εξοικονομηθεί χώρος.
The sculptor of Noravank became famous for his depictions of the saints in strikingly human poses, including Jesus, Adam, and even God.
Ο γλύπτης του Νοραβάκ έγινε διάσημος για τις απεικονίσεις των αγίων σε εντυπωσιακά ανθρώπινες πόζες, συμπεριλαμβανομένου του Ιησού, του Αδάμ, ακόμη και του Θεού.
Visit Noravank Monastery for a different view of the surrounding huge cliffs and the adjacent gorge. Feel the devoutness and reverence of the religious site. An oasis of peace in today's mad world.
Επισκεφτείτε το Μοναστήρι Νοραβάνκ για μια διαφορετική θέα στους γύρω τεράστιους βράχους και το παρακείμενο φαράγγι. Νιώστε την ευλάβεια και την κατάνυξη, του θρησκευτικού χώρου. Μια όαση ειρήνης στον σημερινό τρελό κόσμο
.
Khatchkars by Momik can be noted in the territory of the monastery. Up to this day the khatchkars appear to be unique. Khatchkars (cross-stones) are but an important part of the Armenian history that have been worshipped by pilgrims.
Στο χώρο του μοναστηριού υπάρχουν Khatchkars του Momik. Μέχρι σήμερα τα χατσκάρ φαίνονται μοναδικά. Τα Khatchkar (σταυρόλιθοι) δεν είναι παρά ένα σημαντικό μέρος της αρμενικής ιστορίας που έχουν λατρευτεί από προσκυνητές.
All churches are built entirely in stone. The scarcity of wood prevented its architectural use in medieval Armenia.
Όλες οι εκκλησίες είναι χτισμένες εξ ολοκλήρου με πέτρα. Η σπανιότητα του ξύλου εμπόδισε την αρχιτεκτονική χρήση του στη μεσαιωνική Αρμενία.
The small museum and the souvenir shop in the monastery complex.
Το μικρό μοσείο και το κατάστημα αναμνηστικών δώρων στο συγκρότημα του μοναστηριού.
On your way for the monastery, the view of the imposing, biblical Mount Ararat rewards you richly!
Καθ' οδόν προς το μοναστήρι, η θέα του επιβλητικού, βιβλικού βουνού Αραράτ σε αναταμείβει πλουσιοπάροχα!