Tuesday, April 29, 2014

Bucharest capital city of Romania

Part II'
Pretty Bucharest is the capital municipality, cultural, industrial, and financial center of Romania.
Το όμορφο Βουκουρέστι είναι η πρωτεύουσα και δήμος, πολιτιστικό, βιομηχανικό και οικονομικό κέντρο της Ρουμανίας.
Popi Nicolaides and Demetra Athienitis exploring the beauties and the secrets of the pretty city.
Η Πόπη Νικολαΐδου με τη Δήμητρα Αθηαινίτου ανακαλύπτουν τις ομορφιές και τα μυστικά της ωραίας αυτής πόλης.
After the revolution of 1989 and the collapse of Communism, the country has a totally new face...
Μετά την επανάσταση του 1989 και την πτώση του Κομμουνισμού, η χώρα παρουσιάζεται με ένα εντελώς νέο πρόσωπο...
The Palace, now the House of Parliament, built in the 1980s during the reign of Communist dictator Nicolae Ceaușescu. 
Το Παλάτι και τώρα το κτίριο του Κοινοβουλίου, χτίστηκε στη δεκαετία του 1980 κατά τη διάρκεια της βασιλείας του κομμουνιστή δικτάτορα Νικολάι Τσαουσέσκου.
Demetra Athienitis impressed by the huge palace of 12 stories, 1.000 rooms, in an area of approximately 365,000 hectares. Parliament House is included in the "Guinness Book of Records", in second place in the world after the Pentagon. 
Η Δήμητρα Αθηαινιτη εντυπωσιασμένη από το παλάτι των 12 ορόφων με τα 1.000 δωμάτια, σε έκταση 365.000 εκταρίων. Το κτίριο αυτή της Βουλής περιλαμβάνεται στο "Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες" στη δεύτερη θέση στον κόσμο, μετά το Πεντάγωνο.
The civic center where an entire historic quarter was razed to make way for Ceaușescu's megalomaniac plans. 
Το αστικό κέντρο και μια ολόκληρη ιστορική συνοικία κατεδαφίστηκαν για να κάνει χώρο στα μεγαλομανή σχέδια του Τσαουσέσκου.
Some corners of the city are the same as such historical sites. 
Μερικές γωνιές της πόλης είναι η ίδια η ιστορία της.
Demetra Athienitis exploring the magnificent views of the old city and taking numerous pictures.
Η Δήμητρα Αθηαινίτη εξερευνά και ανακαλύπτει τις υπέροχες ομορφιές της παλιάς πόλης, βγάζει αμέτρητες φωτογραφίες.
Stunning architecture and sculptural detail, .
Εκπληκτική αρχιτεκτονική και γλυπτική λεπτομέρεια.
Today it has become a very interesting mix of old and new that has little to do with its initial look. 
Σήμερα στην πόλη έχει γίνει ένα πολύ ενδιαφέρον μείγμα παλιού και νέου, που λίγο έχει να κάνει με την αρχική όψη της.
 
Great cultural heritage. - Μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά.
Demetra Athieniti impressed by the gorgeous architecture of the old building in the historic city center. Perhaps the most beautiful one in the city.
Η Δήμητρα Αθηαινίτου εντυπωσιασμένη από την υπέροχη αρχιτεκτονική των παλιών κτιρίων στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Ίσως το πιο όμορφο στην πόλη.
Striking buildings and amazing architecture in some old as well modern structures in the city. 
Εντυπωσιακά κτίρια, υπέροχη αρχιτκετονική σε ορισμένες παλιές και σύγχρονες κατασκευές στην πόλη.
 

The architecture reminds everyone stepping inside why Bucharest was once considered little Paris, the murals, stained glass and carved rails being distinctive elements of the brewery. 
Η αρχιτεκτονική θυμίζει σε όλους γιατί το Βουκουρέστι θεωρείτο κάποτε ως μικρό Παρίσι, οι τοιχογραφίες, τα βιτρό και σκαλιστά κάγκελα είναι τα διακριτικά στοιχεία της ζυθοποιίας.  
Popi Nicolaides impressed by the exceptional architectural beauty in the heart of the city. 
Η Πόπη Νικολαΐδου εντυπωσιασμένη από την εξαιρετική αρχιτεκτονική ομορφιά στην καρδιά της πόλης.

There are two basic theories for the origin of the Romanians; one theory posits Daco-Romanian continuity and the other is an immigration theory, but interim views also exist. 
Υπάρχουν δύο βασικές θεωρίες για την προέλευση των Ρουμάνων. Η μια υποθέτει τη Δακο - ρουμανική συνέχεια και η άλλη του μεταναστευτικού ρεύματος, αλλά υπάρχουν και ενδιάμεσες απόψεις.
Some argue that the Romanians are mainly descended from the Daco-Romans, a people emerging through the cohabitation of the native Dacians and the Latin speaking Roman colonists in the Roman province of Dacia north of the river Danube. 
Μελετητές υποστηρίζουν ότι οι Ρουμάνοι είναι απόγονοι κυρίως από τους Δακο - Ρωμαίους, ένας λαός που αναδύεται μέσα από τη συμβίωση ιθαγενών Δάκων και λατινόφωνων Ρωμαίων άποικων στη ρωμαϊκή επαρχία της Δακίας βόρεια του ποταμού Δούναβη.
Known in the past as "The Little Paris," Bucharest has changed a lot lately. 
Γνωστό στο παρελθόν ως « Μικρό Παρίσι », το Βουκουρέστι έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια.
The pretty Patriarchal Cathedral in Bucharest. 
Ο όμορφος Πατριαρχικός Καθεδρικός Ναός στο Βουκουρέστι.
Magnificent Stavropoleos church, at the old city center of Bucharest. 
Η υπέροχη εκκλησία της Σταυροπόλεως στο παλιό κέντρο της πόλης.
A true jewel in the heart of the Old Town, today perfectly preserved and restored, the Stavropoleos Church 
Ένα πραγματικό στολίδι στην καρδιά της Παλιάς Πόλης, σήμερα σώζονται σε άριστη κατάσταση και να αποκατασταθεί, η Εκκλησία Σταυροπόλεως.
Bucharest’s churches are intimately part of the history and the spirit of the city, bearers of tradition and cultural identity. 
Οι εκκλησίες του Βουκουρεστίου είναι άρρηκτα δεμένες με την ιστορία και το πνεύμα της πόλης, φορείς της παράδοσης και της πολιτιστικής ταυτότητας.
The churches are not impressive in terms of size, but for their unpretentious, discreet appearance, for the atmosphere full of spirituality they radiate and for the harmonious beauty of their architecture and decoration of Byzantine tradition. 
Οι εκκλησίες δεν είναι εντυπωσιακές όσον αφορά το μέγεθος, αλλά, για την ανεπιτήδευτη εμφάνισή τους, για την ατμόσφαιρα γεμάτη πνευματικότητα που εκπέμπουν και για την αρμονική ομορφιά της αρχιτεκτονικής και της διακόσμησης της βυζαντινής παράδοσης τους.
A peculiar thing; churches have been purposely obscured among high-rise buildings in the 1980s during the last years of the communist totalitarian regime…
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όπου εκκλησίες έχουν σκόπιμα αποκρυφτεί ανάμεσα σε πολυώροφα κτίρια στη δεκαετία του 1980 κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών του κομμουνιστικού ολοκληρωτικού καθεστώτος…
Bucharest is a booming city with many large infrastructure projects changing the old look of the city. 
Το Βουκουρέστι είναι μια ακμάζουσα πόλη με πολλά μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν το παλιό πρόσωπο της πόλης.
Demetra Athienitis at the old city center which was renovated at a large part and it is now a place of gathering for the young generation of the city.
Η Δήμητρα Αθηαινίτη στο παλιό κέντρο της πόλης, το οποίο ανακαινίστηκε στο μεγαλύτερο του τμήμα και αποτελεί πλέον ένα πώλο έλξης για τη νέα γενιά της πόλης.
It is the largest city in Romania, located in the southeast of the country, lies on the banks of the Dambovita River.
Είναι η μεγαλύτερη πόλη της Ρουμανίας και βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της χώρας στις όχθες του ποταμού Νταμποβίτα.
Popi and Phivos Nicolaides on the banks of the Dambovita River, which flows into the Arges River, a tributary of the Danube. 
Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης στις όχθες του ποταμού Νταμποβίτα, που εκβάλλει στον ποταμό Άργες, παραπόταμου του Δούναβη.
Today, the city is a cosmopolitan metropolis, as the rapid development and urbanization is taking place. 
Σήμερα, η πόλη θεωρείται μία κοσμοπολίτικη μητρόπολη, καθώς γίνεται γρήγορη ανάπτυξη και αστικοποίησή της.
Charming, romantic, and adventurous, delicious Bucharest. To absorb the beauties of the city you have to walk around...
Ομορφιές, ιστορία, κουλτούρα, τέχνη, πολιτισμός, όλα μαζεμένα. Για να αντιληφθείτε τις ομορφιές της πόλης, θα πρέπει να περπατήσετε τριγύρω...
Bucharest is Romania's largest centre for information technology and communications and is home to several software companies operating offshore delivery centers. 
Το Βουκουρέστι είναι το μεγαλύτερο κέντρο της Ρουμανίας για την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών και είναι η έδρα πολλών εταιριών λογισμικού που λειτουργούν ως υπεράκτια κέντρα διανομής.
Bucharest is a city of contrasts and so are its pubs and clubs in the historical center. Το Βουκουρέστι είναι μια πόλη των αντιθέσεων και έτσι οι παμπ και τα κλαμπ του στο ιστορικό κέντρο.
An important cultural and artistic center. 
Σημαντικό πολιτιστικό και καλλιτεχνικό κέντρο.
Between the two world wars, the city's elegant architecture and the sophistication of its elite earned Bucharest the nickname of "Little Paris" of the east. 
Μεταξύ των δύο Παγκοσμίων Πολέμων το Βουκουρέστι κέρδισε το παρατσούκλι «Μικρό Παρίσι» της Ανατολής, από την κομψή αρχιτεκτονική της πόλης και τη δραστήρια ελίτ.
The Historic Center or simply the Old Town; this is the hot spot of the city. 
Το ιστορικό κέντρο ή απλά η παλιά πόλη, αποτελεί το πιο δημοφιλές σημείο της πόλης.
Enjoy the street performers, the warm pretzels and the beautiful flowers. 
Απολαμβάνοντας τους καλλιτέχνες του δρόμου, τα ζεστά κουλούρια και τα όμορφα κουλούρια.
Cozy shops filled with beautifully tailored designer clothes, gorgeous imported accessories, and some lovely jewellery. 
Ωραία μαγαζάκια γεμάτα με όμορφα ρούχα σχεδιαστών, πανέμορφα εισαγόμενα, αξεσουάρ και ωραία κοσμήματα.
The old city center is the epicenter of tourist activity in Bucharest and it's a landmark location.
Το παλιό κέντρο της πόλης είναι το επίκεντρο της τουριστικής δραστηριότητας στο Βουκουρέστι και είναι σημείο αναφοράς της πόλης.
Narrow cobblestone streets retain the names of the ancient guilds that resided on them. 
Στενά πλακόστρωτα δρομάκια διατηρούν τα ονόματα των παλιών συντεχνιών που κατοικούσαν σε αυτά.
Popi and Demetra, taking full advantage of visiting the city and trying some shopping therapy in the cozy shops. 
Εκμεταλλευόμενοι πλήρως την επίσκεψη στην πόλη και προσπάθεια για κάποια ψώνια σε όμορφα καταστήματα.
There are so many things you can see and enjoy in this city.
Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορείτε να δείτε και να απολαύσετε σ' αυτή την πόλη.
The excitement of a Bucharest tour is hardly forgotten. 
Ο ενθουσιασμός από το ταξιδιωτικό στο Βουκουρέστι δεν ξεχνιέται εύκολα.
Demetra Athienitis feels happy as the 1st of March, Martisorul, represents the return of spring in the country. On this day all the women receive flowers from men and a talisman called Martisor, with two strings (one red and one white) attached to the charm. 
Η Δήμητρα Αθηαινίτη νιώθει όμορφα αφού, εδώ η 1η Μαρτίου (Μάρτισορούλ), γιορτάζεται η επιστροφή της άνοιξης. Την ημέρα αυτή όλες οι γυναίκες παίρνουν λουλούδια από τους άνδρες και ένα φυλαχτό που ονομάζεται Mάρτισορ, με δύο σειρές (μία κόκκινη και μία λευκή) που συνδέονται με τη γοητεία.
The secret which gives the Romanian woman the edge on style... 
Το μυστικό που δίνει στη Ρουμάνα γυναίκα τη χάρη στο στυλ...
No wonder, Gyros of Thessaloniki in the old city center was one of our stops!
Ενθουσιασμός για το Θεσσαλονικιό γύρο στο κέντρο της παλιάς πόλης. Ήταν ένας από τους σταθμούς μας!
Caru' cu bere; opened in this location in 1899, Caru’ cu bere for over 100 years continued to satisfy their customers with great food, old music, and their secret, original beer recipe. 
Άνοιξε στο μέρος αυτό το 1899 και για πάνω από 100 χρόνια συνεχίζει να ικανοποιεί τους πελάτες του με εξαιρετικό φαγητό, παλιά μουσική και τη μυστική, πρωτότυπη συνταγή της μπύρας του.
After such a wonderful visit, a local lunch with traditional Romanian food, sweets and drinks is worthy!
Μετά από μια τέτοια εξαιρετική επίσκεψη, αξίζει ένα πιάτο παραδοσιακού τοπικού φαγητού, γλυκά και ποτό!

Monday, April 28, 2014

Bucharest capital city of Romania

Part I'
Beautiful Bucharest is the capital municipality, cultural, industrial, and financial centre of Romania. 
Το όμορφο Βουκουρέστι είναι η πρωτεύουσα και δήμος, πολιτιστικό, βιομηχανικό και οικονομικό κέντρο της Ρουμανίας.
Demetra Athienitis, Popi and Phivos Nicolaides enjoying the tour and having a great time at this landmark in Bucharest.
Η Δήμητρα Αθηαινίτη, Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης απολαμβάνουν την ξενάγηση και περνούν ωραία σ' αυτό το μέρος-ορόσημο του Βουκουρεστίου.
The city is administratively known as "The Municipality of Bucharest". 

Η πόλη είναι γνωστή διοικητικά ως «Ο Δήμος Βουκουρεστίου».

Demetra Athienitis appeared amused by the pretties of the city, and especially the mega building of the Parliament, unable to hide a beaming smile. 
Η Δήμητρα Αθηαινίτη φαίνεται να διασκεδάζει με τις ομορφιές της πόλης και ιδιαίτερα με το πελώριο κτίριο της Βουλής, δεν μπορεί να κρύψει το χαμόγελο της.
The largest Parliament building in the world, the Palace houses the Romanian Parliament (the Chamber of Deputies and the Senate), as well as the National Museum of Contemporary Art. 
Το μεγαλύτερο κτίριο Κοινοβουλίου στον κόσμο, το παλάτι στεγάζει το Ρουμανικό Κοινοβούλιο (η Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία), καθώς και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
The Palace of the Parliament, built in the 1980s during the reign of Communist dictator Nicolae Ceaușescu. (In the picture Popi Nicolaides and Demetra Athienitis).
Το Παλάτι του Κοινοβουλίου, που χτίστηκε στη δεκαετία του 1980 κατά τη διάρκεια της βασιλείας του κομμουνιστή δικτάτορα Νικολάι Τσαουσέσκου. (Στη φωτογραφία η Πόπη Νικολαΐδου και Δήμητρα Αθηαινίτου).
Popi and Phivos Nicolaides posting in front of the impressive building which boasts one of the largest convention centres in the world. 
Η Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης μπροστά από το εντυπωσιακό κτίριο που διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα συνεδριακά κέντρα στον κόσμο.
Bucharest has landmark buildings and monuments. 

Το Βουκουρέστι έχει κτίρια και μνημεία ορόσημα.

It became the capital of Romania in 1862 and is the center of Romanian media, culture and art. 
Έγινε πρωτεύουσα της Ρουμανίας το 1862 και είναι το κέντρο των μέσων ενημέρωσης, του πολιτισμού και της τέχνης της χώρας.
As with many cities, Bucharest is traditionally considered to be built upon seven hills, similar to the seven hills of Rome. 
Όπως συμβαίνει με πολλές πόλεις, το Βουκουρέστι, παραδοσιακά θεωρείται ότι είναι χτισμένο πάνω σε επτά λόφους, παρόμοια με τους επτά λόφους της Ρώμης.
Although buildings and districts in the historic city centre were heavily damaged or destroyed by war, earthquakes, and above all the communist regime, many survived. 
Παρά το γεγονός ότι κτίρια και συνοικίες στο ιστορικό κέντρο της πόλης υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο, τους σεισμούς και πάνω απ’ όλα τον κομμουνισμό, πολλά επέζησαν.
Another landmark in Bucharest is the Triumphal Arch, built in its current form in 1935 and modeled after the Arc de Triomphe in Paris. 
Ένα άλλο ορόσημο στο Βουκουρέστι είναι η Αψίδα του Θριάμβου, που χτίστηκε στη σημερινή της μορφή το 1935 και διαμορφώθηκε από την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι.
In the period between the two World Wars, the city's elegant architecture and the sophistication of its elite earned Bucharest the nickname of "Little Paris" of the east,.
Μεταξύ των δύο Παγκοσμίων Πολέμων το Βουκουρέστι κέρδισε το παρατσούκλι «Μικρό Παρίσι» της Ανατολής, από την κομψή αρχιτεκτονική της πόλης και τη δραστήρια ελίτ.

Exceptional architectural beauty in the heart of the city. 

Εξαιρετική αρχιτεκτονική ομορφιά στην καρδιά της πόλης.

Popi Nicolaides and Demetra Athienitis at the historic University Square full of impressive buildings and statues.
Η Πόπη Νικολαΐδου και Δήμητρα Αθηαινίτου στην ιστορική Πλατεία Πανεπιστημίου, γεμάτη εντυπωσιακά κτίρια και αγάλματα.

Joan Heliade Radulescu (1802-1872) a multi-talented intellectual, inspired modern poet, and prominent Romania political personality.
Joan Heliade Radulescu (1802-1872) ένας πολυ-ταλαντούχος πνευματικός, εμπνευσμένος σύγχρονος ποιητής και εξέχουσα πολιτική προσωπικότητα της Ρουμανίας.


Αbout 1,900,000 inhabitants live within the city limits. The broader metropolitan area has a population of about 2.27 million people. 
Περίπου 1.900.000 κάτοικοι ζουν εντός των ορίων της πόλης. Η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή έχει πληθυσμό περίπου 2.270.000 άτομα.
Its architecture is a mix of historical (neo-classical), interbellum, (Bauhaus and Art Deco), Communist-era and modern.
Η αρχιτεκτονική της πόλης είναι ένα μείγμα των ιστορικών (νεοκλασικό), μεσοπολέμου, κομμουνιστικής εποχής και μοντέρνου στυλ.
Historic now Revolution Square in Bucharest the old University building and the Memorial of Rebirth.
Πλατεία της επανάστασης με το παλιό κτίριο του Πανεπιστημίου και το μνημείο για τα θύματα του 1989.

After the revolution of 1989 and the collapse of Communism, the country has a totally new face...
Μετά την επανάσταση του 1989 και την πτώση του Κομμουνισμού, η χώρα παρουσιάζεται με ένα εντελώς νέο πρόσωπο...
A newer landmark of the city is the Memorial of Rebirth, a stylized marble pillar unveiled in 2005 to commemorate the victims of the Romanian Revolution of 1989, which overthrew Communism.
Ένα νεώτερο ορόσημο της πόλης είναι το Μνημείο της Αναγέννησης, μια στυλιζαρισμένη μαρμάρινη στήλη που παρουσιάστηκε το 2005, για να τιμηθεί η μνήμη των θυμάτων της ρουμανικής επανάστασης του 1989, η οποία ανέτρεψε τον κομμουνισμό.

After the fall of the old regime the city had to do a big effort to deal with the transformations being done in the whole country.
Μετά την πτώση του παλαιού καθεστώτος, η πόλη έκανε μεγάλες προσπάθειες για τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν σε όλη τη χώρα.

The name of București has an uncertain origin: tradition connects the founding of Bucharest with the name of Bucur who was either a prince, a fisherman, a shepherd, or a hunter, according to different legends.
Το όνομα Βουκουρέστι έχει αβέβαιη προέλευση: η παράδοση συνδέει την ίδρυση του Βουκουρεστίου με το όνομα του Βουκούρ ο οποίος ήταν είτε ένας πρίγκιπας, ή ένας ψαράς, βοσκός, ή ένας κυνηγός, σύμφωνα με τους διαφορετικές θρύλους.


The Romanian Airmen Heroes Memorial.
Το Μνημείο ηρώων για τους αεροπόρους της Ρουμανίας.

Demetra Athieniti impressed by the gorgeous architecture of the old buildings in the historic city center.
Η Δήμητρα Αθηαινίτου εντυπωσιασμένη από την υπέροχη αρχιτεκτονική των παλιών κτιρίων στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
Strolling in the streets of the capital city which is the country's center of political, industrial activities, and a major cultural, and commercial centre.
Στους δρόμους της πρωτεύουσας που είναι το κέντρο των πολιτικών, βιομηχανικών δραστηριοτήτων και ένα σημαντικό πολιτιστικό και εμπορικό της χώρας.

Romania's leading art museum was founded in 1948 to house the former Royal Collection, which included Romanian and European art dating from the 15th to the 20th century.
Το καταξιωμένο μουσείο τεχνών της Ρουμανίας ιδρύθηκε το 1948 για να στεγάσει την πρώην βασιλική συλλογή, η οποία περιελάμβανε έργα τέχνης από τη Ρουμανία και την Ευρώπη, που χρονολογούνται από τον 15ο έως τον 20ο αιώνα.


In recent years, the city has been experiencing an economic and cultural boom. 
Τα τελευταία χρόνια, η πόλη βιώνει μια οικονομική και πολιτιστική άνθηση.

Economically, Bucharest is the most prosperous city in Romania and is one of the main industrial centres and transportation hubs of Eastern Europe.
Από οικονομική άποψη, το Βουκουρέστι είναι η πιο ευημερούσα πόλη της Ρουμανίας και αποτελεί ένα από τα κύρια βιομηχανικά και κέντρα μεταφορών της Ανατολικής Ευρώπης.

Gorgeous local houses and buildings architecture. 
Υπέροχη τοπική αρχιτεκτονική σπιτιών και κτιρίων.

Statue of Traian holding the wolf, the symbol of the founding of Rome. The statue depicts the twin brothers...
Tο άγαλμα του Τραϊανού κρατώντας το λύκο, το σύμβολο της ίδρυσης της Ρώμης. Το άγαλμα απεικονίζει τα δίδυμα αδέλφια...


Exploring the local culture’s wealth. 
Εξερευνώντας τον πλούτο της κουλτούρας του τόπου.

Popi Nicolaides and Demetra Athienitis, enjoying the absolutely beautiful and popular old city center .
Η Πόπη Νικολαΐδου και η Δήμητρα Αθηαινίτη απολαμβάνουν το απολύτως όμορφο και δημοφιλές, παλιό κέντρο της πόλης.


Today, the former Royal palace houses the Romanian National Art Museum 
Σήμερα, το πρώην βασιλικό παλάτι στεγάζει το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας.

After 2000 the city was continuously modernized and is still undergoing urban renewals.
Μετά το 2000, η πόλη συνέχισε να εκσυγχρονίζεται και εξακολουθεί να υφίσταται αστικές ανανεώσεις.

A true jewel in the heart of the Old Town, today perfectly preserved and restored, the Stavropoleos Church
Ένα πραγματικό στολίδι στην καρδιά της Παλιάς Πόλης, σήμερα σώζονται σε άριστη κατάσταση και να αποκατασταθεί, η Εκκλησία Σταυροπόλεως.

Bucharest's history alternated periods of development and decline from the early settlements in the Antiquity until its consolidation as the national Capital of Romania late in the 19th century.
Η ιστορία της πόλης εναλλασσόταν με περιόδους ανάπτυξης και παρακμής από τους αρχικούς οικισμούς στην Αρχαιότητα μέχρι που έγινε πρωτεύουσα της Ρουμανίας στα τέλη του 19ου αιώνα.

Old church on Victoriei Avenue, near one of the biggest concert halls in Bucharest, Sala Palatului.
Παλιά εκκλησία στην λεωφόρο Victoriei, κοντά σε μία από τις μεγαλύτερες αίθουσες συναυλιών στο Βουκουρέστι
.
It is the largest city in Romania, located in the southeast of the country, lies on the banks of the Dambovita River.
Είναι η μεγαλύτερη πόλη της Ρουμανίας και βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της χώρας στις όχθες του ποταμού Νταμποβίτα.

Bucharest is situated on the banks of the Dambovita River, which flows into the Arges River, a tributary of the Danube.
Το Βουκουρέστι είναι χτισμένο στις όχθες του ποταμού Νταμποβίτα, που εκβάλλει στον ποταμό Άργες, παραπόταμου του Δούναβη.

During Nicolae Ceausescu’s's leadership (1965–1989), much of the historic part of the city was demolished and replaced by “Socialist realism" style development. 
Κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του Νικολάι Τσαουσέσκου (1965-1989), μεγάλο μέρος του ιστορικού τμήματος της πόλης κατεδαφίστηκε και αντικαταστάθηκε από το αναπτυξιακό στυλ του «Σοσιαλιστικού ρεαλισμού» με ότι σημαίνει αυτό!
The city has big convention facilities, educational institutes, cultural venues, traditional "shopping arcades" and recreational areas. 
Η πόλη έχει μεγάλες συνεδριακές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικά κέντρα, παραδοσιακά εμπορικά κέντρα και χώρους αναψυχής.
In Romanian the word stem bucur means 'joy', "happiness" and it is believed to be of Dacian origin.
Στα ρουμανικά η λέξη Βουκούρ σημαίνει «χαρά», «ευτυχία» και πιστεύεται ότι είναι προέλευσης από τους Δάκες.

Popi and Demetra strolling in the old city center with narrow cobblestone streets. The old houses and buildings were renovated and is now a vivid place.
Η Πόπη και η Δήμητρα στο κέντρο της παλιάς πόλης με τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια. Τα παλιά σπίτια και κτίρια έχουν ανακαινιστεί και τώρα είναι ένα ζωντανό μέρος.

The Old Town is the old district of artisans and merchants that emerged, back in the 16th century.
Η Παλιά Πόλη είναι η παλιά συνοικία των βιοτεχνών και των εμπόρων που προέκυψε πίσω στο 16ο αιώνα.

Trying to discover tasteful local food, sweet tastes and flavours and drinking some local wine and beer…
Προσπαθώντας και να ανακαλύψουμε νοστιμιές τοπικών φαγητών, γλυκές γεύσεις και μυρωδιές και δοκιμάζοντας ντόπιο κρασί και μπύρα...