Sunday, July 31, 2016

Thessaloniki -Greece

The jewel of the north Greece 
Θεσσαλονίκη, το διαμάντι του Βορρά
Part II'
Thessaloniki, (also known as Salonika or Saloniki) the princess of Thermaikos gulf is the capital of Macedonia province in Greece.
Θεσσαλονίκη, (επίσης γνωστή ως Σαλόνια ή Σαλονίκη), η πριγκίπισσα του Θερμαϊκού κόλπου, είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Μακεδονίας στην Ελλάδα. 
Popi Pandeli, Popi Nicolaides and Rita Marcou enjoying incredible views of the city, from above.
Η Πόπη Παντελή, Πόπη Νικολαΐδου και Ρίτα Μάρκου απολαμβάνουν απίστευτη θέα της πόλης από ψηλά.
It is the second largest city after the capital city of Athens.
Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη μετά την πρωτεύουσα της Αθήνας.
Popi Nicolaidou looks happy for what she has seen around.

Η Πόπη Νικολαΐδου φαίνεται ικανοποιημένη από ότι βλέπει γύρω της.
During the last 20 centuries Thessaloniki is the capital of Macedonia in the north, which was the realm of Alexander the Great.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 αιώνων η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα της Μακεδονίας στο Βορρά, το οποίο ήταν το βασίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
The city’s history dates back more than 4000 years. Founded in 315 B.C. by King Cassander, who named it after his wife Thessaloniki, daughter of the king of Macedonia, Philip II and half-sister of Alexander the Great.
Η ιστορία της πόλης πάει πίσω 4000 χρόνια. Ιδρύθηκε το 315 π.Χ. από το βασιλιά Κάσσανδρο, ο οποίος για να τιμήσει τη γυναίκα του Θεσσαλονίκη, κόρη του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου του Β’ και ετεροθαλή αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έδωσε το όνομα της στην πόλη.
King of Macedonia, Philippos II, father of Great Alexander, statue placed near the White Tower.
Το άγαλμα του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου Β' κοντά στο Λευκό Πύργο.
Popi Pandeli and Popi Nicolaides enjoying stunning views of the city.
Η Πόπη Παντελή και η Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνουν εντυπωσιακές εικόνες από την πόλη.
 Thessaloniki name means "victory in Thessaly".
Το όνομα Θεσσαλονίκη σημαίνει «νίκη στη Θεσσαλία».
The city's most famous landmark, the White Tower was originally built as part of the city walls.
Το πιο διάσημο ορόσημο της πόλης, ο Λευκός Πύργος που χτίστηκε αρχικά ως τμήμα των τειχών της πόλης.
White Tower a hot spot of the city full of people day and night.

Η περιοχή του Λευκού Πύργου ένα δημοφιλές κομμάτι της πόλης γεμάτο κόσμο μέρα και νύχτα.
The emblem of Thessaloniki. The White Tower is perhaps the most recognizable spot in Thessaloniki. 
Το έμβλημα της Θεσσαλονίκης. Ο Λευκός Πύργος είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο σημείο στη Θεσσαλονίκη.
Thessaloniki Sea-front is the envied example of Mediterranean coastal beauty. 
Το παραθαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης είναι ένα αξιοζήλευτο παράδειγμα της μεσογειακής παράκτιας ομορφιάς.
Thessaloniki is also known as Salonica or Saloniki, the princess of Thermaikos Gulf.
Η Θεσσαλονίκη γνωστή και ως Σαλονίκη, ή η πριγκίπισσα του Θερμαϊκού Κόλπου.
From the Hellenistic times to the post-Byzantine period, the city walls underwent major repair-work and reinforcement.
Από την ελληνιστική εποχή μέχρι και τη μεταβυζαντινή περίοδο τα τείχη της δέχτηκαν πολλές επισκευές και ενισχύσεις.
There was a time when the city of Thessaloniki was truly impregnable for the besieging means of the time.

Υπήρξε εποχή που η πόλη της Θεσσαλονίκης ήταν πράγματι απόρθητη για τα πολιορκητικά μέσα της εποχής.
 Great history and cultural heritage.   -    Μεγάλη ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά.
Imposing and strong, the Tower reminds that Thessaloniki was a very well fortified city since Roman times, and throughout its later history.
Επιβλητικός και ισχυρός ο Πύργος θυμίζει ότι η Θεσσαλονίκη ήταν από τη ρωμαϊκή περίοδο και στη μετέπειτα ιστορική πορεία της μια καλά οχυρωμένη πόλη.
Founded in 315 B.C. by King Cassander, who named it after his wife Thessaloniki, daughter of the king of Macedonia, Philip II and half-sister of Alexander the Great.
Ιδρύθηκε το 315 π.Χ. από το βασιλιά Κάσσανδρο, ο οποίος για να τιμήσει τη γυναίκα του Θεσσαλονίκη, κόρη του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου του Β’ και ετεροθαλή αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έδωσε το όνομα της στην πόλη.

Looking from the old walls of the city the fabulous Thermaikos gulf in the horizon.
Βλέποντας από τα παλιά τείχη της πόλης τον Θερμαϊκό κόλπο στον ορίζοντα. 

A magnificent partial view of the city and parts of Aristotle University of Thessaloniki buildings.
Υπέροχη, μερική άποψη της πόλης με τμήματα των κτιρίων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Greek philosopher and scientist, Aristotle, was born in the region of Macedonian city of Stagira, Halkidiki. 
Ο φιλόσοφος και επιστήμονας Αριστοτέλης γεννήθηκε στα Στάγειρα της Μακεδονίας στη Χαλκιδική. 
Thessaloniki is Greece's second major economic, industrial, cultural and political centre.
Η Θεσσαλονίκη είναι το δεύτερο σημαντικό οικονομικό, βιομηχανικό, πολιτιστικό και πολιτικό κέντρο.
Its diverse history has sprinkled Thessaloniki with ruins of ancient Greek, Roman, Byzantine, Ottoman, Balkan, and European origin.
Λόγω της πλούσιας ιστορία της, είναι κατάσπαρτη με ερείπια της αρχαίας ελληνικής, ρωμαϊκής, βυζαντινής, οθωμανικής, Βαλκανικής και Ευρωπαϊκής προελεύσεως.
During the Byzantine era, Salonica, as it was then known, was the second city after Constantinople remaining so until its sacking by Saracens in 904.
Κατά τη Βυζαντινή εποχή, υπήρξε η δεύτερη σημαντικότερη πόλη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά την Κωνσταντινούπολη μέχρι που λεηλατήθηκε από τους Σαρακηνούς το 904.
The triumphant arch was erected in the city in honour of the victorious emperor Galerius on his return from the wars against the Persians.H θριαμβευτική αψίδα χτίστηκε για να τιμηθεί ο νικητής αυτοκράτορας Γαλέριος κατά την επιστροφή του από τους πολέμους εναντίον των Περσών.
The citizens of Thessaloniki call it “Kamara” (arch). It is decorated with sculpted depictions from 296-7 AD.

Οι Θεσσαλονικείς το αποκαλούν «Καμάρα». Κοσμείται με γλυπτές παραστάσεις του 296-7 μ.Χ.
The Rotonda of Galerius is also known as the Greek Orthodox Church of Agios Georgios, and is informally called the Church of the Rotunda (or simply The Rotonda).
Η Ροτόντα του Γαλερίου είναι επίσης γνωστή ως η Ελληνική ΟρθόδοξηΕκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Ανεπίσημα ονομάζεται η Εκκλησία της Ροτόντας (ή απλά η Ροτόντα).
The cylindrical structure was built in 306 AD on the orders of the tetrarch Galerius, who was thought to have intended it to be his mausoleum.
Η κυλινδρική δομή χτίστηκε το 306 μ.Χ. με εντολές του τετράρχη Γαλέριου, ο οποίος πιστεύεται ότι το προόριζε για να γίνει το μαυσωλείο του.
Its diverse history has sprinkled Thessaloniki with ruins of ancient Greek, Roman, Byzantine, Ottoman, Balkan, and European origin.Λόγω της πλούσιας ιστορία της, είναι κατάσπαρτη με ερείπια της αρχαίας ελληνικής, ρωμαϊκής, βυζαντινής, οθωμανικής, Βαλκανικής και Ευρωπαϊκής προελεύσεως.
  Beautiful parks connected with the waterfront walkway.
Όμορφα πάρκα που συνδέονται με τον παραθαλάσσιο χώρο του περιπάτου.
Stella Griva in front of the Monument dedicated to the Greek woman in war 1940, who offered so much to the nation's struggles during World War II.
Η Στέλλα Γρίβα μπροστά από το Μνημείο της γυναίκας της Πίνδου 1940, που πρόσφερε τόσα πολλά στους αγώνες του έθνους κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Sakis Kotsakis in front of the National Resistance Monument in the sea front.
Ο Σάκης Κοτσάκης μπροστά στο Εθνικό Μνημείο Αντίστασης στο παραλιακό μέτωπο.
Bust of Manolis Andronikos (1919-1992) Greek archaeologist and professor at the Aristotle University of Thessaloniki.
Η προτομή του Μανόλη Ανδρόνικου (1919-1992), αρχαιολόγος και καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
His greatest discovery occurred on November 8, 1977, when he found a tomb at Vergina which he identified as that of Philip II of Macedon.
Η μεγαλύτερη ανακάλυψη του έγινε στις 8 Νοεμβρίου 1977, όταν βρήκε τον τάφο του Φιλίππου Β' της Μακεδονίας στη Βεργίνας.
The first church of Saint Demetrios was a small oratory founded after the Edict of Milan which permanently established religious toleration for Christianity within the Roman Empire (313 AD).
Ο πρώτος ναός του Αγίου Δημητρίου ήταν ένα μικρό προσευκτήριο, που ιδρύθηκε μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων περί ανεξιθρησκείας (313 μ.Χ.).
The city has a heritage of early Christian communities, particularly the renowned monasteries of nearby Mount Athos.
Η πόλη έχει μια κληρονομιά των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων, ιδιαίτερα τα διάσημα μοναστήρια του Αγίου Όρους γύρω από το όρος Άθως.
Agia Sophia (Holy Wisdom) equal to the church of Agia Sophia in Constantinople. The surviving church was built in the mid 7th century on the site of an Early-Christian five-aisled basilica, and it served as the city Cathedral.

Αγία Σοφία, ίση με την εκκλησία της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Ο σωζόμενος ναός χτίστηκε στα μέσα του 7ου αιώνα στη θέση παλαιοχριστιανικής πέντε τρίκλιτη βασιλική, και υπηρέτησε ως ο καθεδρικός ναός της πόλης.
It is one of the oldest cities in Europe. (In the picture the statue of Bishop Chrysostomos of Smyrna 1922)

Είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις της Ευρώπης. (Στη φωτογραφία το άγαλμα του εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Σμύρνης (1922) Χρυσόστομου.
Home to the Thessaloniki Film Festival and the International Trade Fair and hosts many cultural events.
Φιλοξενεί το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τη Διεθνή Εμπορική Έκθεση και πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 It has a population of more than 1.000.000 inhabitants and it is one of the oldest cities in Europe.
Έχει πληθυσμό πάνω από 1.000.000 κατοίκους και είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις της Ευρώπης.
 Stella Griva from Thessaloniki insists that, a walk to the waterfront is a must!
Η Θεσσαλονικιά Στέλλα Γρίβα επιμένει πως, μια βόλτα στην προκυμαία είναι απαραίτητη! 
Thessaloniki is a city with a rich past and an exciting present.

Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με πλούσιο παρελθόν και συναρπαστικό παρόν.
Stella Griva in the area of the Metropolis of Thessaloniki. 
Η Στέλλα Γρίβα στην περιοχή της Ιεράς Μητρόπολις Θεσσαλονίκης.

It was the second most important city of the Byzantine Empire after Constantinople.

Υπήρξε η δεύτερη σημαντικότερη πόλη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά την Κωνσταντινούπολη.
Sakis Kotsakis  a lifetime friend enjoying the city at its best.
Ο Σάκης Κοτσάκης, φίλος μιας ζωής, απολαμβάνοντας την πόλη στα καλύτερα της!
 The city has its own character and a human form.
 Η πόλη έχει το δικό της χαρακτήρα και το ανθρώπινο πρόσωπο.
Some beautiful architectural buildings.
Ορισμένα κτίρια έχουν πανέμορφη αρχιτεκτονική. 
 A beautiful modern city.      -      Μια όμορφη σύγχρονη πόλη.
 A charming city with a great beauty day and night.
Μια πανέμορφη πόλη μέρα και νύχτα.
 A beautiful city full of interesting places and great walking around.
Πανέμορφη πόλη, με ενδιαφέροντα μνημεία και περιπάτους.
The city offers plenty of options for shopping with high fashion and upmarket branded goods aplenty.
Η πόλη προσφέρει πολλές επιλογές για ψώνια με την υψηλή μόδα και πολυτελή επώνυμα προϊόντα σε αφθονία.
Thessaloniki for great food, people, art, history, entertainment and much more...
Θεσσαλονίκη για ωραίο φαγητό, ανθρώπους, τέχνη, ιστορία, διασκέδαση και πολλά άλλα.
 Every corner of the city breathes youth and vitality.
Κάθε γωνιά της πόλης αποπνέει νεότητα και ζωντάνια.
The impact of the economic crisis… 
Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης ... 
Τhe economic recession hide the poorest…
Η οικονομική ύφεση έχει κτυπήσει τους φτωχότερους...
Taking a short break before they return back to their jobs...
Μικρό διάλειμμα πριν πάνε πίσω στις δουλειές τους...
Sharing a fabulous meeting with my friends Sakis Kotsakis and Stella Griva in a cool spot of the city.
Μια υπέροχη συνάντηση με τους φίλους Σάκης Κoτσάκη και Στέλλα Γρίβα σε ένα ωραίο  σημείο της πόλης.
There are so many things you can see and enjoy in Thessaloniki.
Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορείτε να δείτε και να απολαύσετε στη Θεσσαλονίκη.
Endless moving of people going and coming any time of the day and night.
Κόσμος πάει κι έρχεται ασταμάτητα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και της νύχτας.
Very happy to be again and again with the gorgeous family of Cheryl and Kostas Hatzis who is a double of Costas Karamanlis!
Χαρούμενοι που βρεθήκαμε ξανά με την υπέροχη οικογένεια της Τσέρολ και του Κώστα Χατζή, σωσίας του Κώστα Καραμανλή!
It is really fun to be in Thessaloniki with good friends, relatives and even unkown people!
Είναι διασκεδαστικό να βρίσκεσαι στη Θεσσαλονίκη με καλούς φίλους, συγγενείς ακόμη και με αγνώστους!