Sunday, July 10, 2016

Kerkini Lake, Serres – Greece

Escape to the real paradise in beautiful Serres region
Αποδράστε στον πραγματικό παράδεισο, στην όμορφη περιοχή των Σερρών
From the moment you walk into the grounds of this outstanding region you enter a breath taking natural environment, an oasis of peace...
Από τη στιγμή που βρίσκεστε στο έδαφος αυτής της σπουδαίας περιοχής, μπαίνετε σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, μια όαση ηρεμίας...
Fascinated once more by the beautiful view of the landscape we are facing.
Καθηλωμένοι για μια ακόμη φορά από την πανέμορφη θέα του τοπίου.
Pretty, and unique—this magnificent artificial paradise captures the splendour and glory of natural beauty with breathtaking scenery. 
Όμορφος και μοναδικός τόπος-αυτός ο υπέροχος τεχνητός παράδεισος δείχνει παραστατικά το μεγαλείο και τη δόξα της φυσικής ομορφιάς με το μαγευτικό τοπίο.
It is a fresh water lake which formed in 1932 with the construction of a dam on the Strymonas River, on the lands previously occupied by a swamp. Due to a large silt buildup, it was necessary for another dam to be built on the lake in 1983.
Πρόκειται για μια λίμνη γλυκού νερού, που σχηματίστηκε το 1932 με την κατασκευή ενός φράγματος στον ποταμό Στρυμόνα, στα εδάφη που προηγουμένως ήταν βάλτος. Λόγω της μεγάλης συγκέντρωση λάσπης, κατασκευάστηκε ακόμη ένα φράγμα το 1983.
Kerkini Lake in Northern Greece, one of the most important wetlands in Europe.
Η Λίμνη Κερκίνη στη Βόρεια Ελλάδα, ένας από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους της Ευρώπης.
 
The "plaves", typical boats of the lake will put you in direct contact with the water element, but at a safe distance from the birds that perch on the banks of the lake.
Οι «πλάβες», οι χαρακτηριστικές βάρκες της λίμνης, θα σας φέρουν σε άμεση επαφή με το υδάτινο στοιχείο, σε ασφαλή όμως απόσταση από τα πουλιά που κουρνιάζουν στις όχθες της.
Rita Marcou, Popi Pandeli and Popi Nicolaides on the banks of the lake, fascinated by the charm of the lake.
Η Ρίτα Μάρκου, Πόπη Παντελή και Πόπη Νικολαΐδου στις όχθες της λίμνης, γοητευμένες από την ομορφιά της λίμνης​.
Lake Kerkini is considered as one of the ten wetlands of international importance in Greece.
Η λίμνη Κερκίνη θεωρείται ως ένας από τους δέκα υγροβιότοπους διεθνούς σημασίας της Ελλάδας.
George Pamboris and Phivos Nicolaides, posing for the history or for the perfect picture...
Ο Γιώργος Παμπόρης και Φοίβος Νικολαΐδης, ποζάροντας για την ιστορία ή την καλύτερη φωτογραφία...
Kerkini Lake was awarded and nominated as one of European Committee’s Destination of Excellence in 2010.
Η Λίμνη Κερκίνη βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένας από τους Προορισμούς Αριστείας για το 2010.
The lake hosts a significant number of species and remains a major migratory stop of many rare birds.
Η λίμνη φιλοξενεί ένα σημαντικό πλήθος και αριθμό ειδών, ενώ παραμένει σημαντικός μεταναστευτικός σταθμός πολλών σπάνιων πουλιών.
Kerkini Lake is considered to be one of the top of European bird watching destinations.
Θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς για παρακολούθηση πουλιών (bird watching).
The area is one of the most important cormorants’ and herons’ colonies of the Northern Balkan Peninsula.
Η περιοχή είναι μια από τις πιο σημαντικές αποικίες της Βόρειας Βαλκανικής Χερσονήσου για τους κορμοράνους και τους ερωδιούς.
Approximately 300 bird species have been observed here: some of them nestle, some stay during winter, and some other stop over for rest and food.
Περίπου 300 είδη πουλιών έχουν παρατηρηθεί εδώ: μερικά από αυτά φωλιάζουν, κάποια το χειμώνα, άλλα σταματούν για ξεκούραση και φαγητό.
The plantation consisting of riparian forests of wild willows, the suspended water-lilies expanded in a surface of thousands hectares, the fish high diversity, the buffalos swimming in lake’s calm water and the great mountainous areas of Belles and Krousia give a unique grace to this land.
Η βλάστηση με παραποτάμια δάση από άγριες ιτιές, τα νούφαρα που επιπλέουν σε έκταση χιλιάδων στρεμμάτων, η μεγάλη ποικιλία ψαριών, τα βουβάλια που κολυμπούν στα ήσυχα νερά της λίμνης, αλλά και ο υπέροχος ορίζοντας από τα ορεινά συγκροτήματα του όρους Μπέλλες και των Κρουσίων, χαρίζουν στο τόπο μια γοητεία μοναδική.
There are at least 10 amphibian species (frogs, salamanders, tritons), 5 snail species, 19 reptile species (lizards, snakes, turtles) and a wide variety of insects.
Υπάρχουν τουλάχιστον 10 είδη αμφιβίων (βάτραχοι, σαλαμάνδρες, τρίτωνες), είδη σαλιγκαριών 5, 19 είδη ερπετών (σαύρες, φίδια, χελώνες) και μια μεγάλη ποικιλία εντόμων.
The rich bird life fills a significant number of mammals which find refuge in the lush green riverside forests that crown the lake.
Την πλούσια ορνιθοπανίδα συμπληρώνει ένας σημαντικός αριθμός θηλαστικών που βρίσκουν καταφύγιο στα πυκνόφυτα παραποτάμια δάση που στεφανώνουν τη λίμνη.
The beauty of the landscape will enchant you. The lake waters, the clear sky, the bird sounds, along with rich green create an image that fills the soul with peace.
Η ομορφιά του τοπίου θα σε μαγέψει. Τα νερά της λίμνης, ο καθαρός ουρανός, οι φωνές των πουλιών, μαζί με το πλούσιο πράσινο δημιουργούν μια εικόνα που γεμίζει την ψυχή με γαλήνη.
Being one of the most stunning places in Greece, the lake is approximately 17km long and its maximum width, when full, reaches 8,5km and maximum depth 35.5 meters.
Όντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά μέρη στην Ελλάδα, η λίμνη έχει 17 περίπου χιλιόμετρα μήκος και το μέγιστο πλάτος της, όταν είναι πλήρης, φτάνει 8,5 χιλιόμετρα και μέγιστο βάθος 35.5 μέτρα.
Admire the beautiful flight of pelicans delivering aerodynamic lessons every time they decide to leave the water or land.
Θαυμάστε το υπέροχο πέταγμα των αργυροπελεκάνων να παραδίδουν μαθήματα αεροδυναμικής κάθε φορά πού αποφασίζουν να εγκαταλείψουν το νερό ή το έδαφος.
There are 10 species of amphibians and about 20 species of reptiles. The fish fauna is also rich because there are 30 species of fish main eels.
Υπάρχουν 10 είδη αμφιβίων και περίπου 20 είδη ερπετών. Η ιχθυοπανίδα είναι επίσης πλούσια αφού υπάρχουν 30 είδη ψαριών με κυριότερα τα χέλια.
In the surrounding area you can trace the greatest number of buffalos in Greece – there is an estimation of some 700 of them living here.
Στη γύρω περιοχή μπορείτε να εντοπιστεί ο μεγαλύτερος αριθμός βουβαλιών στην Ελλάδα - περίπου 700 από αυτά ζουν εδώ.
Notice respecting the rich birdlife of the area ∙ listen to the sounds of the lake ∙ navigate the green nature and golden reeds.
Παρατηρήστε με σεβασμό την πλούσια ορνιθοπανίδα της περιοχής∙ αφουγκραστείτε τους ήχους της λίμνης∙ περιηγηθείτε στην καταπράσινη φύση και στις χρυσαφένιες καλαμιές.
Popi and Phivos Nicolaidew, Kety Michailoudi Hatzifisentzou, Kiki and Giannis Xipolitos, fascinated by the amazing landscape.
Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης, Καίτη Μιχαηλούδη Χατζηφυσέντζου, Κική και Γιάννης Ξυπόλυτος, ενθουσιασμένοι από το καταπληκτικό τοπίο.
The lake is a rare example of fine human intervention in a superb natural landscape: the delicate balance of the ecosystem has been preserved to offer great benefits to the region.
Η λίμνη είναι ένα σπάνιο παράδειγμα θετικής ανθρώπινης παρέμβασης σε ένα υπέροχο φυσικό τοπίο: η λεπτή ισορροπία του οικοσυστήματος έχει διατηρηθεί για να προσφέρει μεγάλα οφέλη για την περιοχή.
 
Bird watching is the second largest ecological economic activity in the world. Millions of tourists around the world are motivated by their choice of bird watching.
Η παρακολούθηση των πουλιών (bird watching) είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικολογική, οικονομική δραστηριότητα στο κόσμο. Εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο έχουν σαν κίνητρο των τουριστικών τους επιλογών την παρακολούθηση των πουλιών.

No comments: