Saturday, July 30, 2016

Thessaloniki - Greece

The jewel of the north Greece 
Θεσσαλονίκη, το διαμάντι του Βορρά
Part I'
Thessaloniki is the capital of Macedonia. Founded in 315 BC by King Cassander, who named it after his wife Thessaloniki, daughter of the king of Macedonia, Philip II and half-sister of Alexander the Great.
Η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Ιδρύθηκε το 315 π.Χ. από τον βασιλιά Κάσσανδρο, ο οποίος για να τιμήσει τη γυναίκα του Θεσσαλονίκη, κόρη του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου του Β’ και ετεροθαλή αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έδωσε το όνομα της στην πόλη.

Enjoying another unique trip to fabulous Thessaloniki and having real fun with our good friends.
Απολαμβάνοντας ακόμη ένα μοναδικό ταξίδι στην υπέροχη Θεσσαλονίκη και διασκεδάζοντας με καλούς φίλους.
It is honorarily called the co-capital of Greece, as it was once called the symvasilevousa (co-queen) of the Byzantine Empire.
Τιμητικά ονομάζεται συμπρωτεύουσα, όπως λεγόταν κάποτε η συν-βασιλεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
The city's most famous landmark, the White Tower was originally built as part of the city walls.
Το πιο διάσημο ορόσημο της πόλης, ο Λευκός Πύργος που χτίστηκε αρχικά ως τμήμα των τειχών της πόλης.
The White Tower, the symbol of Thessaloniki, and a point of reference for the inhabitants and the visitors to the city, is the remnant of the walls that were demolished in 1873.
Ο Λευκός Πύργος σύμβολο μέχρι σήμερα της Θεσσαλονίκης και σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, είναι ότι έχει απομείνει μετά την κατεδάφιση του παραθαλάσσιου τείχους στα 1873.
During the last 20 centuries Thessaloniki is the capital of Macedonia in the north, which was the realm of Alexander the Great.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 αιώνων η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα της Μακεδονίας στο Βορρά, το οποίο ήταν το βασίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Alexander III of Macedon (20/21 July 356 – 10/11 June 323 BC), commonly known as Alexander the Great was a King of the ancient Greek kingdom of Macedon and a member of the Argead dynasty.
Ο Αλέξανδρος Γ’ των Μακεδόνων (20/21 Ιουλίου το 356 - 10/11 Ιούνιο 323 π.Χ.), κοινώς γνωστός ως Μέγας Αλέξανδρος ήταν βασιλιάς του αρχαίου ελληνικού βασιλείου της Μακεδονίας και μέλος της δυναστείας των Αργεαδών.
OTE Tower is a 76-metre-tall located in the Thessaloniki International Exhibition Center. The tower opened in 1966 and was renovated in 2005.
Ο Πύργος του ΟΤΕ είναι πύργος τηλεπικοινωνιών ύψους 76 μέτρων και βρίσκεται στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο
Πύργος εγκαταστάθηκε το 1966 και αναπλάστηκε το 2005.
Eleftherios Venizelos was an eminent Greek leader of the Greek national liberation movement and a charismatic statesman of the early 20th century remembered for his promotion of liberal-democratic policies. As a leader he was elected seven times as Prime Minister of Greece, serving from 1910 to 1920 and from 1928 to 1932.
Ο Ελευθέριος K. Βενιζέλος ήταν Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός της Κρητικής Πολιτείας και εφτά φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας.
From the Hellenistic times to the post-Byzantine period, the city walls underwent major repair-work and reinforcement.
Από την ελληνιστική εποχή μέχρι και τη μεταβυζαντινή περίοδο τα τείχη της δέχτηκαν πολλές επισκευές και ενισχύσεις.
There was a time when the city of Thessaloniki was truly impregnable for the besieging means of the time.
Υπήρξε εποχή που η πόλη της Θεσσαλονίκης ήταν πράγματι απόρθητη για τα πολιορκητικά μέσα της εποχής.
Imposing and strong, the Tower reminds that Thessaloniki was a very well fortified city since Roman times, and throughout its later history.
Επιβλητικός και ισχυρός ο Πύργος θυμίζει ότι η Θεσσαλονίκη ήταν από τη ρωμαϊκή περίοδο και στη μετέπειτα ιστορική πορεία της μια καλά οχυρωμένη πόλη.

The city’s history dates back more than 4000 years. 
Η ιστορία της πόλης πάει πίσω 4000 χρόνια.
The triumphant arch was erected in the city in honour of the victorious emperor Galerius on his return from the wars against the Persians.
Το θριαμβευτικό τόξο χτίστηκε για να τιμηθεί ο νικητής αυτοκράτορας Γαλέριος κατά την επιστροφή του από τους πολέμους εναντίον των Περσών.
The citizens of Thessaloniki call it “Kamara” (arch). It is decorated with sculpted depictions from 296-7 AD.
Οι Θεσσαλονικείς το αποκαλούν «Καμάρα». Κοσμείται με γλυπτές παραστάσεις του 296-7 μ.Χ.
Stunning views of the city.
Εντυπωσιακές εικόνες από την πόλη.
Thessaloniki is also known as Salonica or Saloniki, the princess of Thermaikos Gulf.
Η Θεσσαλονίκη γνωστή και ως Σαλονίκη, ή η πριγκίπισσα του Θερμαϊκού Κόλπου.
The beloved, friendly and amazing Thessaloniki of joy, beauty, charm and definitely much more!
Η πολυαγαπημένη, φιλόξενη και ωραία Θεσσαλονίκη της χαράς, της ομορφιάς, της γοητείας και σίγουρα πολλά άλλα!
Popi Pandeli, Popi Nicolaides and Rita Marcou enjoying incredible views of the city, from above.
Η Πόπη Παντελή, Πόπη Νικολαΐδου και Ρίτα Μάρκου απολαμβάνουν απίστευτη θέα της πόλης από ψηλά.
Blue sky, blue sea and green all around in an exquisite combination.
Γαλάζιος ουρανός, μπλε της θάλασσας και πράσινο ολόγυρα σ' ένα εξαίσιο συνδυασμό.
Thessaloniki name means "victory” in Thessaly.
Το όνομα Θεσσαλονίκη σημαίνει «νίκη» στην αρχαία Θεσσαλία.
Magnificent views of the city from above.   -   Υπέροχη θέα της πόλης από ψηλά.
The first church of Saint Demetrios was a small oratory founded after the Edict of Milan which permanently established religious toleration for Christianity within the Roman Empire (313 AD).
Ο πρώτος ναός του Αγίου Δημητρίου ήταν ένα μικρό προσευκτήριο, που ιδρύθηκε μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων περί ανεξιθρησκείας (313 μ.Χ.).


The beautiful interior of the church of Saint Demetrios.
Ο υπέροχος εσωτερικός διάκοσμος του ναού του Αγίου Δημητρίου.

It was the second most important city of the Byzantine Empire after Constantinople.
Υπήρξε η δεύτερη σημαντικότερη πόλη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά την Κωνσταντινούπολη.
Its diverse history has sprinkled Thessaloniki with ruins of ancient Greek, Roman, Byzantine, Ottoman, Balkan, and European origin.
Λόγω της πλούσιας ιστορία της, είναι κατάσπαρτη με ερείπια της αρχαίας ελληνικής, ρωμαϊκής, βυζαντινής, οθωμανικής, Βαλκανικής και Ευρωπαϊκής προελεύσεως.

The cylindrical structure was built in 306 AD on the orders of the tetrarch Galerius, who was thought to have intended it to be his mausoleum.
Η κυλινδρική δομή χτίστηκε το 306 μ.Χ. με εντολές του τετράρχη Γαλέριου, ο οποίος πιστεύεται ότι το προόριζε για να γίνει το μαυσωλείο του.

The Rotonda of Galerius is also known as the Greek Orthodox Church of Agios Georgios, and is informally called the Church of the Rotunda (or simply The Rotonda).
Η Ροτόντα του Γαλερίου είναι επίσης γνωστή ως η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Ανεπίσημα ονομάζεται η Εκκλησία της Ροτόντας (ή απλά η Ροτόντα).

It was imperative for Thessaloniki, an important administrative, economic and ecclesiastic centre of Byzantium, to have its own Agia Sophia (Holy Wisdom) equal to the church of Agia Sophia in Constantinople. The surviving church was built in the mid 7th century on the site of an Early-Christian five-aisled basilica, and it served as the city Cathedral.
Ήταν επιτακτική η ανάγκη για τη Θεσσαλονίκη, ένα σημαντικό διοικητικό, οικονομικό και εκκλησιαστικό κέντρο του Βυζαντίου, να έχει τη δική της Αγίας Σοφίας, ίση με την εκκλησία της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Ο σωζόμενος ναός χτίστηκε στα μέσα του 7ου αιώνα στη θέση παλαιοχριστιανικής πέντε τρίκλιτη βασιλική, και υπηρέτησε ως ο καθεδρικός ναός της πόλης.
Thessaloniki is a city with a rich past and an exciting present.
Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με πλούσιο παρελθόν και συναρπαστικό παρόν.
The church of Prophet Elias is an important monument of Thessaloniki. The church is included in the Early Christian and Byzantine monuments of Thessaloniki as a World Heritage Site by UNESCO.
Ο ναός του Προφήτη Ηλία αποτελεί σημαντικό μνημείο της Θεσσαλονίκης. Ο Ναός συμπεριλαμβάνεται στα Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Great cultural heritage.   -   Μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά.
Panagia Dexia, a big and a very nice church from 20th century, built in a wonderful byzantine architecture along with some modern – neo classical influences. It is situated near Arch of Galerius.
Ιερός Ναός Παναγίας Δεξιάς, μια μεγάλη και πολύ ωραία εκκλησία του 20ου αιώνα, χτισμένη με μια θαυμάσια βυζαντινή αρχιτεκτονική μαζί με σύγχρονες - νεοκλασικές επιρροές. Βρίσκεται κοντά στην Αψίδα του Γαλερίου.

The Church of the Visitation is opposite the Arch and the Temple of Our Lady right. The Church of the Visitation was built in 1841.
Ο Ιερός Ναός Υπαπαντής του Χριστού βρίσκεται απέναντι από την Καμάρα και τον ναό της Παναγίας Δεξιάς. Ο ναός της Υπαπαντής κτίστηκε το 1841.


Sakis Kotsakis inside the church of St. Minas with the beautiful interior.
Ο Σάκης Κοτσάκης στο εσωτερικό του ιερού ναού του Αγίου Μηνά με τον όμορφο διάκοσμο.
The Metropolis of Thessaloniki is a Metropoliw of the so-called "New Lands", that belongs spiritually to the Ecumenical Patriarchate and the Church of Greece.
Η Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης είναι Μητρόπολη των λεγομένων «Νέων Χωρών», ανήκει δηλαδή πνευματικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και εκκλησιαστικά στην Εκκλησία της Ελλάδας.

One of the most beautiful churches in Thessaloniki. The temple was built in honor of St. Gregory Palamas who lived in Thessaloniki since 1325 up to 1359 AD.
Ένας από τους ομορφότερους ναούς της Θεσσαλονίκης. Χτίστηκε προς τιμήν του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά ο οποίος έζησε στην Θεσσαλονίκη από το 1325 έως και το 1359 μ.Χ.
The Church of Saint Gregory Palamas, Metropolitan Church of the Orthodox Metropolis of Thessaloniki.
Ο Ορθόδοξος μητροπολιτικός ναός του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στη Θεσσαλονίκη.
Stella Griva in front of the courtyard of the Holy Metropolis of Thessaloniki with some bishops busts.
Η Στέλλα Γρίβα μπροστά στην αυλή της Ιεράς Μητρόπολης με προτομές μερικών μητροπολιτών.

 The city has a heritage of early Christian communities, particularly the renowned monasteries of nearby Mount Athos.
Η πόλη έχει μια κληρονομιά των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων, ιδιαίτερα τα διάσημα μοναστήρια του Αγίου Όρους γύρω από το όρος Άθως.


Thessaloniki is Greece's second major economic, industrial, cultural, commercial and political centre.
Η Θεσσαλονίκη είναι το δεύτερο σημαντικό οικονομικό, βιομηχανικό, πολιτιστικό και πολιτικό κέντρο, της Ελλάδας.
The main squares are Platia Elefterias and Platia Aristotelous, both on the waterfront.
Οι κύριες πλατείες είναι η Πλατεία Ελευθερίας και η Πλατεία Αριστοτέλους και οι δυο στην προκυμαία.
The secret which gives the Greek woman the edge on style and elegancy... (In the photo Stella Griva).
Το μυστικό που δίνει στην Ελληνίδα γυναίκα την κομψότητα και τη χάρη στο στυλ... (Στη φωτογραφία η Στέλλα Γρίβα).

An elegant design architecture with aesthetic facade.

Κομψή αρχιτεκτονική με καλαίσθητη πρόσοψη.

The city bustles with life and motion ...
Η πόλη σφύζει από ζωή και κίνηση...
Thessaloniki is the second largest city in Greece with a population of over one million inhabitants.
Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος με πληθυσμό πάνω από 1.000.000 κατοίκους.
Every corner of the city breathes youth and vitality.
Κάθε γωνιά της πόλης αποπνέει νεότητα και ζωντάνια.
Some striking buildings, sleek modern architectural works and lovely streets and big squares.
Εντυπωσιακά κτίρια, κομψά και μοντέρνα αρχιτεκτονικά έργα, υπέροχοι δρόμοι και μεγάλες πλατείες.
It is a modern city full of vibrancy and undeniable charm.
Είναι μια σύγχρονη πόλη γεμάτη ζωντάνια και αδιαμφισβήτητη γοητεία.
Sakis Kotsakis likes this part of the waterfront, which reveals a partial view of the beautiful seafront of the city.
Το σημείο αυτό της προκυμαίας αρέσει στο Σάκη Κοτσάκη, γιατί δείχνει τη μερική άποψη του πανέμορφου παραλιακού μετώπου της πόλης.

Greek traditional cuisine and the local specialties are amazing. (In the photo: Sakis Kotsakis, Popi & Phivos Nicolaides, Popi Pandeli and Rita Marcou).
Η Ελληνική κουζίνα και οι τοπικές σπεσιαλιτέ είναι καταπληκτικές. (Στη φωτο: Σάκης Κοτσάκης, Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης, Πόπη Παντελή και Ρίτα Μάρκου).
Thessaloniki for great food, people, art, history, entertainment and much more...
Η Θεσσαλονίκη για ωραίο φαγητό, ανθρώπους, τέχνη, ιστορία, διασκέδαση και πολλά άλλα.
Our favorite place to visit. Strolling, eating, having fun... Salonica is the best! (In the picture with Sakis Kotsakis and Stella Griva)!
Θεσσαλονίκη, η αγαπημένη μας πόλη για επίσκεψη, περίπατο, εκδρομές, φαγητό, διασκέδαση... Η Θεσσαλονίκη είναι η καλύτερη! (Στη φωτογραφία με τους αγαπητούς φίλους Σάκη Κοτσάκη και Στέλλα Γρίβα).

Stella Griva says: «Salonica, it's a place you'll never forget, absolutely amazing!», especially if you test the delicious meze food and some Greek ouzo...
Η Στέλλα Γρίβα λέει: «Η Θεσσαλονίκη είναι ένας τόπος που δεν θα ξεχάσετε ποτέ, απόλυτα εκπληκτικός!» Ειδικά αν δοκιμάσετε τους νόστιμους μεζέδες και ένα ελληνικό ούζο...

With our nephew Rena Delli and her little angel, Odysseas.
Με την ανιψιά μας Ρένα Δελλή και το πανέμορφο αγγελούδι της Οδυσσέα.
The excitement of meeting good friends in Thessaloniki is never forgotten. (In the picture: Rita Marcou, Cheryl Hatzis and her cute daughter Isabella).
Ο ενθουσιασμός από τη συνάντηση φίλων στη Θεσσαλονίκη δεν ξεχνιέται ποτέ. (Στη φωτογραφία: Ρίτα Μάρκου, Τσέρολ Χατζή και η όμορφη κορούλα της Ισαβέλα).

We always have so sweet moments with our good frieds Chery Chatzis and her amazing family.
Πάντα απολαμβάνουμε τις ωραίες στιγμές με την καλή μας φίλη Τσέρολ Χατζή και την εξαιρετική οικογένειά της.
Having fun and unique time with cute Alexandra, Cheryl and beautiful Isabella Hatzis in Thessaloniki.
Διασκεδάζοντας με την ομορφούλα Αλεξάνδρα, την Τσέρολ και την ωραία Ισαβέλα Χατζή στη Θεσσαλονίκη.

We love Salonica and our friends. A great city to remember
Αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη και τους φίλους μας. Μια μεγάλη πόλη που τη θυμάσαι πάντα.


1 comment:

Cheryl said...

I always learn something new in each one of your posts. It was wonderful to see you, Popi and Rita. I wish you could've stayed longer. Sending all of our love. xo