Wednesday, July 13, 2016

Ancient royal tombs - Vergina, Greece

An amazing historical site
Vergina is very close to Aigai, the site of the ancient capital of Macedonia. After the excavations of the archaeologist Manolis Andronikos (1976-1980) they came to light very important findings.
Η Βεργίνα είναι πολύ κοντά στις Αιγές, την τοποθεσία της αρχαίας πρωτεύουσας της Μακεδονίας και με τις ανασκαφές του αρχαιολόγου Μανώλη Ανδρόνικου (1976-1980) ήρθαν στο φως πολύ σημαντικά ευρήματα. 

Aigai has been awarded UNESCO World Heritage Site status as "an exceptional testimony to a significant development in European civilization, at the transition from classical city-state to the imperial structure of the Hellenistic and Roman periods".
Οι Αιγές έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO ως «εξαιρετική μαρτυρία για μια σημαντική εξέλιξη στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, κατά τη μετάβαση από την κλασική πόλη-κράτος στην αυτοκρατορική δομή της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου».

The most important site of Vergina is the Royal Tombs in the ancient necropolis of Aigai.
Το πιο σημαντικό αξιοθέατο της Βεργίνας είναι οι Βασιλικοί Τάφοι στην αρχαία νεκρόπολη των Αιγών.

Inside the museum there are four separate tombs and the “Heroon”, a small temple built for Philip II of Macedon.
Μέσα στο μουσείο υπάρχουν τέσσερις ξεχωριστοί τάφοι και το «Ηρώο», ένας μικρός ναός που χτίστηκε για τον Φίλιππο Β' της Μακεδονίας.

One of the royal tombs in the Great Tumulus is identified as that of Philip II, father of Alexander the Great.
Ένας από τους βασιλικούς τάφους στη Μεγάλη Τούμπα ταυτίζεται με εκείνο του Φιλίππου Β ',  πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Gravestones and discoveries from ordinary Macedonians graves, who after their death became the king's neighbors, giving the benchmark. 
Επιτύμβιες στήλες και ευρήματα από τάφους απλών Μακεδόνων, που μετά το θάνατό τους έγιναν γείτονες του βασιλιά, δίνουν το μέτρο σύγκρισης.
An incredibly detailed golden wreath of 313 oak leaves and 68 acorns was found inside the Larnax.
Ένα απίστευτα ωραίο και με λεπτομέρεια κατασκευασμένο χρυσό στεφάνι από 313 φύλλα βελανιδιάς και 68 βελανίδια βρέθηκε μέσα στην λάρνακα.

Some of the most spectacular exhibits of the museum are the shield and armor of King Phillip the second and the famous Golden Larnax found in the sarcophagus of the King.
Μερικά από τα πιο εντυπωσιακά εκθέματα του μουσείου είναι η ασπίδα και η πανοπλία του βασιλιά Φίλιππου του δεύτερου και η περίφημη Χρυσή λάρνακα που βρέθηκε στη σαρκοφάγο του βασιλιά.

Hundreds of items are displayed including beautiful gold creations, elaborate jewelry, colorful wall paintings, mosaics, hundreds of ancient items including a richly carved burial bed and others, used by the imperial family.
Εκτίθενται εκατοντάδες αντικείμενα που συμπεριλαμβάνουν όμορφες δημιουργίες σε χρυσό, περίτεχνα κοσμήματα, πολύχρωμες τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, εκατοντάδες αρχαία αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων ενός πλούσιου σκαλιστού ταφικού κρεβατιού και άλλα, που χρησιμοποιούνταν από την αυτοκρατορική οικογένεια.

The museum has a dark, imposing atmosphere that surprises most visitors. Macedonian treasures and unique exhibits
Στο μουσείο επικρατεί το ημίφως, επιβάλλοντας έτσι μια υποβλητική ατμόσφαιρα που εκπλήσσει τους περισσότερους επισκέπτες. Μακεδονικοί θησαυροί και μοναδικά εκθέματα.

You can feel only shocking as soon as you are facing the important archaeological discoveries in Vergina, which thanks to the excavations of Manolis Andronikos, surfaced (1977-1978), to further illuminate the history of the glorious Greeks.
Μόνο συγκλονισμό μπορεί να νιώσει κανείς πρωτοαντικρίζοντας τα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα στη Βεργίνα, που χάρις στην αρχαιολογική σκαπάνη του Μανώλη Ανδρόνικου, ήρθαν στην επιφάνεια (1977-78), να φωτίσουν ακόμη περισσότερο το ιστορικό παρελθόν του ένδοξου Ελληνισμού.

The Shield, made of Gold and Ivory found in pieces in one of the corners of the tomb. It took five years of high specialized toil to reassemble the countless bits.
Η Ασπίδα, φτιαγμένη από χρυσό και ελεφαντόδοντο, που βρέθηκε σε κομμάτια σε μια από τις γωνιές του τάφου. Χρειάστηκαν πέντε χρόνια υψηλής, εξειδικευμένης δουλειάς για να συγκολληθούν τα αμέτρητα κομμάτια.

Some of the most impressive and important exhibits from the Macedonian dominated period of the Greek history are available in the exact location that the original excavations took place.
Μερικά από τα πιο εντυπωσιακά και σημαντικά εκθέματα από την μακεδονική περίοδο της ελληνικής ιστορίας βρίσκονται στην ίδια θέση που έγιναν οι αρχικές ανασκαφές.

The museum was built in 1993, 16 years after the discovery of the Royak tombs in “Aiges”.
Το μουσείο χτίστηκε το 1993, 16 χρόνια μετά την ανακάλυψη των βασιλικών τάφων στις "Αιγές".

It was from here that Alexander the Great started his campaign to establish a world- wide imperium, not to enslave the peoples inhabiting the places he would conquer, but to free them from despotism.
Ήταν από εδώ που ξεκίνησε ο Μέγας Αλέξανδρος την εκστρατεία του, για να δημιουργήσει μια παγκόσμια αυτοκρατορία.

It’s here where King Philip II (Philipos) was assassinated and buried (in 336 B.C.). The tomb discovered in 1978 and the stunning artefacts brought to light.
Είναι εδώ όπου δολοφονήθηκε και θάφτηκε (το 336 π.Χ.) ο βασιλιάς Φίλιππος Β'. Ο τάφος ανακαλύφθηκε το 1978 και ήρθαν στο φως εκπληκτικά αντικείμενα καλλιτεχνίας.

The visitor descends to the basement of the tombs starts his tour with the representation of the Great Tumulus, the monument that marks the site of royal burials. 
Ο επισκέπτης που κατηφορίζει στον υπόγειο χώρο των τάφων ξεκινά την περιήγησή του με την αναπαράσταση της Μεγάλης Τούμπας, του μνημείου που σημάδευε τη θέση των βασιλικών ταφών.
Rita Marcou, Popi Pandeli and Popi Nicolaides, after their visit to the royal tombs and the museum.
Η Ρίτα Μάρκου, Πόπη Παντελή και Πόπη Νικολαΐδου, μετά την επίσκεψη τους στους βασιλικούς τάφους και το μουσείο.

Archaeological evidence proves that the area was continuously inhabited from the Early Bronze Age, around three thousand years B.C., to gradually become (11th-8th centuries B.C.) an important rich and densely inhabited centre.
Αρχαιολογικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι η περιοχή κατοικείται συνεχώς από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, γύρω από τρεις χιλιάδες χρόνια π.Χ., για να γίνει σταδιακά (11ος-8ος αιώνας π.Χ.), ένα σημαντικό πλούσιο και πυκνοκατοικημένο κέντρο.

The exhibition is dedicated to the memory of Professor Manolis Andronikos, the well-known archaeologist who brought all these treasures to light.
Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του καθηγητή Μανώλη Ανδρόνικου, του γνωστού αρχαιολόγου που έφερε όλους αυτούς τους θησαυρούς στο φως.

Rita Marcou, Popi Pandeli and Popi Nicolaides very pleased from what they have seen.
Η Ρίτα Μάρκου, Πόπη Παντελή και Πόπη Νικολαΐδου ευχαριστημένες από ότι έχουν δει.


Popi & Phivos Nicolaides at the entrance of the archaelogical important site.
Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης στην είσοδο του σπουδαίου αυτού αρχαιολογικού χώρου.
No wonder why thousands of tourists from all over the world visit this place to see by themselves the astonishing archaeological treasures.
Δεν είναι απορίας άξιο γιατί χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο επισκέπτονται αυτό το μέρος για να δουν και να θαυμάσουν τους τις εκπληκτικούς αρχαιολογικούς θησαυρούς.

Young students from all over the world coming face to face with the glorious past.
Νέοι φοιτητές από όλο τον κόσμο έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με το ένδοξο παρελθόν.
It was famous in antiquity for the wealth of the royal tombs which were gathered in its extensive necropolis.
Ήταν γνωστή στην αρχαιότητα για τον πλούτο των βασιλικών τάφων της, που βρίσκονταν στην μεγάλη νεκρόπολη της.

In the beautiful town of Vergina you will be able to find some nice cafe, restaurants and traditional taverns. Some interesting souvenir shops are also available.
Στην όμορφη πόλη της Βεργίνας υπάρχουν ωραία καφέ, εστιατόρια και παραδοσιακές ταβέρνες. Μερικά ενδιαφέροντα καταστήματα με σουβενίρ είναι επίσης διαθέσιμα.

A lot of souvenirs as a "token of remembrance"...

Πολλά σουβενίρ για ενθύμιο.
As you can see, there are so many souvenirs in this shop that Popi cannot easily choose the one which she wanna buy.
Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν τόσα πολλά αναμνηστικά σε αυτό το κατάστημα που η Πόπη δεν μπορεί να επιλέξει εύκολα αυτό που η ίδια θέλει, ν' αγοράσει.

The charming saleswoman could be very persuasive especially with male customers.
Η γοητευτική πωλήτρια μπορεί, να είναι πολύ πειστική, ιδιαίτερα με τους άνδρες πελάτες.

Choosing the perfect present and or a Greek souvenir to bring to friends back home.
Επιλέγοντας το πιο ωραίο δώρο ή ένα ελληνικό σουβενίρ για τους φίλους.
We have to buy something, to remember the magnificent sight that we enjoyed with all our senses. Κάτι πρέπει να πάρουμε μαζί μας, για να θυμόμαστε το μεγαλειώδες θέαμα που απολαύσαμε με όλες μας τις αισθήσεις.
Evgenia & Petros Alexandritis in the most important archaeological site in Macedonia, Greece in 2009.
Η Ευγενία & Πέτρος Αλεξανδρίδης αριστερά και Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης στον πιο σημαντικό αρχαιολογικό χώρος, της Μακεδονίας το 2009. 
The elementary school of Vergina.
Το Δημοτικό Σχολείο στη Βεργίνα.
The village of Vergina nowadays and the town hall. 

Το χωριό της Βεργίνας στις μέρες μας και το κτίριο του δημαρχείου.
 

1 comment:

Cheryl said...

I love Vergina. I have been there at least 15x and have discovered something new each time. 😊